• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

نزدیکی ظهور و قیامش از گفته های امام احمد حسن ع

doorood

New Member
پيامبر و ائمه برای تحقق اين امر عظيم علامتهايى فراوان ذکر کرده اند. و از آنها جز علايم خيلى نزديک به سال ظهور يا قيام ايشان ڠ چيزی باقى نمی ماند، يا علاماتى که بعد از ظهورش بر او دلالت می کنند فراوان است. که فايده ای در ذکر علاماتى که تحقق پيدا کرده اند وجود ندارد، پس به اختصار به ذکر علامات نزديک به ظهور مبارکش ڠ می پردازم از جمله آنها:
اينکه آسمان باران را منع مي کند و گرمای شديدو اختلاف شيعه است.
از امام حسن بن على ڠ می فرمايد:
(چيزی که منتظر ان هستيد اتفاق نخواهد افتاد تا اينکه بعضى از شما از بعضى ديگر دوري می کنند و همديگررا لعنت می کنيد و در صورت همديگر تف می کنيد و حتى بر همديگر به کفر شهادت ميدهيد. گفتم خيری دران وجود ندارد. فرمود همه ی خير و بر کت در ان است قائم ما قيام می کند و همه ی آنرا از بين می برد). ( غيبة النعماني: ص ٢١٣ ،غيبة الشيخ الطوسي: ص ٤٣٨ ، الخرائج والجوارح: ج ٣ ص ١١٥٣ ، بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ٢١١).که از جمله آن مرگ بسياری از علماء، و انتشار فساد به صورت علنى معصيت کردن، مانند زنا و شرب خمر(مشروبا ت الكلی) و شنيدن آواز و غنا، و زياد بودن وسايل فساد همانند [تلويزيون در وقت حاضر]، وسبک شمردن مساجد و حرمت آنها ست. به جای اين که وسيله ای برای رسيدن به خدا باشند آن هم به واسطه ی ساده بودن و خالى شدن از مظاهر دنيوی باشد مردم آنجا را به سالنهای تزيين شده با رنگها ومظاهری که هرتازه واردی را به دنيا پايبند مي كند، و آنرا مكانى برای غذا خوردن در بعضى از مناسبات همانندمحرم و رمضان می کنند.و همين طور انتشار وسايل آرايشی مانند لباسهای زيبا و فاخرکه ظاهر آدمها درآنها زيبا جلوه می کند در حالى که قلبهای مردم را به قلبهای شيطانى تغيير می دهد.و همين طور سبک شمردن حرمت علماء ی اهل عمل مجاهد و شايد تمسخر آنها و متهم کردن آنها به اتهامات باطل، و مقتول شدن آنها زياد می شود و آن هم به خاطر اينکه پيرو سيره و حر کت ائمه ع در امر به معروف و نهی از منکر هستند. پس از طواغيت مسلط بر امت امروزه خواهند ديد آنچه را که ائمه ع از طواغيت بنى اميه و بنى عباس( لعنت خدا بر آنها باد) ديدند.
از امير المومنين على ڠ نقل است که فرمودند:
(اگر مرگ در بين فقهاء شروع شد، و امت محمد مصطفی نماز را گم کرده و به پيروی از شهوات پرداختند،و امانتها كم شدند و زياد شدندخيانتها، و قهوه ها را خوردند (يا خمر و شراب)، و شروع به شتم وناسزا گفتن به پدرها و مادرها کردند، و نماز از مساجد به خاطر دشمنى ها بر داشته شد، و در ان مجالس غذاخوری نهاده و كارهای زشت و ناپسند را زياد کردند و از حسنات كم کردند و اسمآنها در هم فرو رفت (يااينکه باران كم شد) انگاه سال همانند ماه شده و ماه همانند يک هفته و هفته همانند يک روز و روز همانند يک ساعت می شود انگاه باران در تابستان و فرزند با خشم و غيظ می شود و مردمان يا اهل ان زمان صورتهای قشنگی خواهند داشت و وجدان و ضمير نامطلوب و پست. هر کس آنها را ببيند خواهد پسنديد و هر کس با آنها معامله کرد مورد ظلم آنها قرار می گيرد. قيافه های آنها قيافه های ادميزاد و قلبهای آنها قلبهای شيطآنهااست... و بر علماء ظلم می شود و خونريزی ميان آنها زياد می شود... و مردم به سه شكل به حج می روندثروتمندان برای خوشگذرانى و قشر متوسط برای تجارت و فقراء برای كمك خواستن و طلب كردن).(إلزام الناصب ص 1183 ، الشيعة والرجعة للطبرسي).
و از آن منع اهل عراق از حج است آنگاه کسى از آنها به حج نمی رود مگر تعداد اندكى و حال آنها همانند انچه که در حديث امده است پس از آن امام صادق ڠ در حالى که جماعتى از اهل کوفه نزد او بودند رو به آنها کرد و به آنها گفت:
(حج کنيد قبل از اينکه نتوانيد به حج برويد، قبل از اينکه برجانيه تجمع کند ( روم ) – ياامريكا و غرب امروزی – به حج برويد قبل از اين که مسجدی در عراق بين نخلهايى و رودهايى ويران شود. به حج برويد قبل از اينکه درخت کناری در زوراء که بر ريشه های نخلي كه مريم ڠ از ان رطب رسيده طعام کرد قطع شود، که در آن زمان از حج منع می شويد و ثمرها كم می شود و سرزمينها خشک و بدون گياه مي گرددو به گرانى جنسها و ظلم و ستم حكام مبتلا می شويد و در ميان شما ظلم و دشمنى همراه بلا و وبا و گرسنگی ظاهر می شود و از آسمانها فتنه ها شما را سر گردان و آواره می کنند).(بشارة الإسلام للسيد مصطفى الكاظمي: ص ١٧٣).
و از امير المومنين على ڠ در اشاره ای به ياران امام مهدی ڠ در گفتارش فرمودند:
(پدر و مادرم فدايشان باد! آنها عده ای هستند که اساميشان در آسمان مشهور و در زمين مجهول هستند، عقب نشينى امورخود و قطع شدن سفرهايتان را انتظار داشته باشيد (قطع شدن سفر حج) و به كارگيری کودكان !!.
در آن زمان ضربت شمشير بر مؤمن آسانتر از درهمی حلال شده خواهد بود، بلکه بدليل فراونى نعمتها، بدون شراب مست می شويد و بدون اينکه ناچار شويد قسم می خوريد و بدون غصه دروغ می گوييد هنگامی کهبلا شما را به دندان گرفت همانطور که شتر پشتش را گاز می گيرد چقدر اين رنج طولانى و اين اميد دورخواهدبود).( شرح نهج البلاغة بشرح محمد عبده: ج ٢ ص ١٢٦ ، بحار الأنوار: ج ٣٤ ص ٢١٢ ، معجم أحاديث الإمام المهدي ص ١٣).
از جمله آن مبتلا شدن اهل عراق به ظلم و ستم حاكم و گرانى قيمتهاست.
از محمد بن مسلم ازامام صادق ڠ فرمودند: قبل از قائم ڠ بلوايى از خداوند هست گفتم فدايت شوم چه چيزی خواهد بود؟ پس امام ڠ خواند:
(و البته شما را به سختى هايى چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و زراعت ها بيازماييم و بشارت ده صابران را).(البقرة:155).
سپس فرمود:(ترس از پادشاهان بنى فلان (بني عباس) (و حكام عراق را به عباسين تعبير کرد زيرا آنها در پايتختشان حکومت می کنند و به روش آنها عمل می کنند) و گرسنگی از گران شدن قيمتها و كم بودن اموال از کسادی و راکد بودن تجارت و كم بودن فضل و بخشش در ان و كم شدن نفوس در مرگ سريع، و كمبودی ثمره ها به خاطر سيراب نشدن مزارع و كمبود برکت در ثمره ها است انگاه ڠ فرمودند (و بشارت ده صابران را) در انوقت
خروج قائم ڠ تعجيل می يابد).(الإرشاد للمفيد: ج ٢ ص ٣٧٧ ، كمال الدين: ص ٦٤٩ ، بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ٢).
و از آن نيز اينکه حاكم عراق معروف است به اينکه از جادوگران و كاهنان يا کسانى که جن احضار ميکنند واز سحر و جادوی سياه استفاده می نمايند و اينكه او فرزند بغی يا ولد زناست. در اين باب حضرت اميرالمومنين ڠ فرمودند:(و امير مردم – يا حاكم عراق – ستمگری سر سخت مي باشد که به او كاهن ساحر می گويند).( ج ٣ ص ٤٨١ : ٢- غيبة الطوسي: ص ٤٥٠ ، بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ٢١٥ ، معجم أحاديث الإمام المهدي).
و فرمودند: اما اينکه امارت و پايتخت شما در ان موقع بجز برای فرزندان بغآيا - يا زنا نخواهد بود.و از آن جمله اختلاف حكام عراق با همديگر و هلاک آنها به دست لشکر سفيانى که از جانب شام می آيد وهمانى که جهت از بين بردن حاكم عراق وارد عراق می شود. و سفيانى مجهز به لشکر غرب يا امريكا بر حسب آنچه که در روايات وارد شده است.
در تورات (سفر دانيال) سفيانى همدست و همكار مملکت آهنين [امريكا ]برای از بين بردن سه همدست و دست نشانده ی سابق امريكا که يکی از آنها در منطقه حاكم عراق است، سپس هر آنچه از همدستان و دست نشانده ها و صاحبان منافع حاكم عراق باقي مي ماند توسط نيروهای خراسانى با رهبری شعيب بن صالح از بين خواهد رفت، همانى که برای مقابله با نيروهای سفيانى وارد عراق می شود، و عراق را از ارازل و مسخهای شيطانى
پاک می کند.
و از امام باقر ڠ (... انگاه فرمودند اگر بنى فلان با همديگر دچار اختلاف شدند – بنى عباس – پس درآن هنگام منتظر فرج باشيد و فرج شما نخواهد بود مگر با اختلاف بنى فلان... تا اينکه سفيانى و خراسانى برآنها خارج شوند اين از مشرق واين از مغرب و به سمت کوفه مسابقه میدهند همانند دواسب که از عنان رهاشده هستند... و هيچ کس از آنها را باقى نمی گزا رند).( ج ٣ ص ٢٥٤ : ١- غيبة النعماني: ص ٢٦٤ ، بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ٢٣١ ، معجم أحاديث الإمام المهدي).
از جمله علامت ها خسوف ماه و کسوف خورشيد در ماه رمضان و صيحه و صدای جبرائيل در اول روز.
و ظهور ستاره ای دنباله دار در آسمان که روشنايى آن همانند روشنايى ماه است، سپس خم می شود تا جايي كه گويى دو طرفش بهم می رسد.
و خروج سفيانى است که مهمترين فتنه های قبل از قيام قائم ڠ است و خروج حتمی او در سرزمين شام وترجيحاً در اردن و در صحرای خشک (وادی يابس) است سپس سوريه و بخشی از فلسطين را تصرف میکند، آنگاه به عراق وارد می شود و در ابتدای ظهورش عدالت را نشان می دهد تا اين که مردم دچار توهم میشوند که او عادل است، و اغفال شدگان[انقلاب کنندگان] از آل محمد را تکذيب می کنند.
از ابى حمزه ثمالى از امام باقر ڠ گفتم:(خروج سفيانى حتمی است فرمودند بله و ندا(صيحه) نيز حتمی است و طلوع خورشيد از غربش نيز حتمی است و اختلاف بنى عباس در حکومت حتمی است و قتل نفس زکيه حتمی است و خروج قائم از ال محمد ڠ حتمی است. گفتم انگاه ندا چگونه رخ می دهد فرمودند در ابتدای روز در اسمان ندا می دهد به اينکه حق با على و شيعه ی اوست سپس ابليس در اخر روز در زمين ندا می دهد که حق با عثمان و شيعه ی اوست و در ان هنگام مبطلون به شک می افتند).(الإرشاد للمفيد: ص ٣٧١ ، كمال الدين: ص ٣٢٨ ،غيبة الطوسي: ص ٤٣٥ ، بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ٢٠٦ ، والنص للأول، وفي ماعداه اختلاف يسير).
از امام باقر ڠ:(دو نشانه قبل از قيام اتفاق می افتد کسوف خورشيد در نيمه ی ماه رمضان و خسوف ماه در اخر ان است).(الإرشاد للمفيد: ج ٢ ص ٣٧٤ ، الكافي: ج ٢ ص ٢١٢ ، غيبة الطوسي: ص ٤٤٤ ، الخرائج والجرائح: ج ٣/ص ١١٥٨ ، بحار الأنوار:ج ٥٢ ص ٢١٤ ، والنص للأول، وفي غيره مما ذكر اختلاف يسير..).
بر شيعه واجب است به هنگام ظهور سفيانى به مکه بروند برای ياری رساندن به امام مهدی ڠ زيرا که ظهور و قيامش در مکه بعد از اين علامت موکد و خيلى نزديک است و شايد با آن تداخل دارد و اين امری است که ائمه ۏ در مورد آن امر کرده بودند.
از امام صادق ڠ:(... زمين سختى بسيار نخواهد کشيد ای فضل تا اينکه سفيانى خروج کند پس اگر سفيانى خروج کرد ما رااجابت کنيد سه بار آنرا تکرا می کند و ان حتمی خواهد بود).(. الكافي: ج ٨ ص ٢٧٤ ، بحار الأنوار: ج ٤٧ ص ٢٩٧ ، معجم أحاديث الإمام المهدي ج ٣ ص ٤٦٤ ).
از امام صادق ڠ:(ای سدير در فکر خانواده ی خودت باش و در آن مقيد باش و سکونت گزين در آنچه شب و روز سکونت می کنند پس اگراعلام شد سفيانى خروج کرد پس به سوی ما وارد شو حتى اگر روی پايت باشد. گفتم فدايت شوم آيا قبل از آن چيزی هست؟ فرمود بله و با دست خود با سه انگشتش به شام اشاره کرد وفرمود: سه پرچم، پرچمی حسنى و پرچمی اموی و پرچمی قيسى[مصری]. در حالى که اگر سفيانى خروج کرد آنها را همانند
درو کردن مزرعه درو می کند هيچ گاه همانند او نديدم).(بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ٢٧١ ، عصر الظهور: ص ١٠٣ ، ورواه في الكافي إلى قوله: رجلك، ج ٨ ص ٢٦٥ ، وكذا في وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥).
و از امام باقر ڠ:(... با توجه به اينکه فاسق (سفيانى) اگر خروج کند يک يا دو ماه مکث خواهيد کرد هيچ ترسى برای شما نخواهد داشت تا اينکه به غير ازشما مردم زيادی را می کشد بعضى از اصحاب او گفتند اگر اين طور شد باخانواده چه خواهيم کرد، فرمودند هر مردی از شما خود را از آن پنهان کند آنگاه پس خشم و شر آن براستي بر شيعه ی ما هست و اما زنان بر آنها ترسى نيست انشاء لله تعالى، پس گفتند مردان به کجا می روند كه از او فرار کنند هر کس از آنها خواست که به مدينه يا به کوفه يا به بعضى ازکشورها برود فرمودند در مدينه چه كارمی کنيد در حالى که لشکر فاسق رهسپار ان ميشود وليکن بر شما واجب است که به مکه برويد زيرا که شما را جمع مي كند که آن فتنه ای است به اندازه ی مدت زمان بارداري يک زن که نُه ماه است و انشاء لله بيشتر نخواهد شد).( غيبة النعماني: ص ٣١١ ، بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ١٤١ ، معجم أحاديث الإمام المهدي . ج ٣ ص ٢٧١).
لکن با کمال تاسف جز ده هزار نفر برای ياری امام مهدی ڠ به سوی مکه نخواهند رفت همان طور که در روايات وارد شده است و آنها اولين يارانش خواهند بود، با اصحابش سيصد و سيزده نفر.
اينها بعضى از روايات كه بر علامات ظهورش تاکيد می نمايد.وشايد مدتى قبل از قيامش در مکه باشد’ شايد از طريق سفراء همان طور که در غيبت صغری بوده. وبعضى از روايات آنها ڠ اين احتمال را بيشتر تقويت می کند و شايد ابتدای بعثت و ظهورش در ام القری باشد در اين زمان و آن نجف اشرف می باشد همانند جدش محمد مصطفی که در ام القری در زمانش مبعوث شد و آن مکه مكرمه بود و خداوند عالمتر و حکيم تر می باشد و با علمی نيامده ايم مگر اندک.
.کتاب فتنه گوساله ج2.ص:90-97
 

کانال تلگرام

بالا