• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مولا علی (ع)

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) 504......505مولاعلی (ع) - 505اَلفُرَصُ خُلَصُُ , اَلفَوتُ غُصَصُُ .فرصت مجال رهائی ازسختی است وازدسترفتنش مایه غم وافسوس است .Opportunity us a good chance to get rid ofdifficulty ; and to lose it, is a cause of sorrow.
ازفرصت خود بهره کافی برداربگشاگرهی راکه فتاده است به کارفرصت که بود وقت نجات ازهربندازدست چو رفت آرد افسوس به بار
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 504


اَلعَینُ بَریدُ القَلبِ .چشم پیک دل است .
The eye is the messenger of the heart.هرچیزکه پیش دیده ما زیباستچون چشم ببیند دل ما خواهد خواستزانجای که دل می رود اندرپی چشمگوئی که دوچشم ماچو پیک دل ماست=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 506.....513مولاعلی (ع)- 513اَلمَنیّهُ وَلااَلّدنیّهُ , اَلمَوتُ ولااِبتِذالُ الحُرّیَّهُ .مرگ بهتزارپست شدن وجان دادن بهتر ازخوارکردن ازادی است .


Death is better than baseness , andperdition is better than corruptionof freedom.آن مرد که درتنش رگ غیرت هستمی میرد وخویش رانمی سازد پستمردان سروجان زدست دادند ولیآزادی خویش راندادند ازدست

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==مولاعلی (ع) - 512


اَلمَکورُ شَیطانُ .فریبکار مانند شیطان است .
A deceitful man is like a devil
.


آنجاکه فریب وحیله ودستان استبرقول کسی تراچه اطمینان استازاهل فریب وحیله پرهیز کنیدزیراکه فریبکار چون شیطان است
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت==گرد اوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 511

اَلمَرَضُ حَبسُ البَدَن .بیماری زندان تن است..
Sickness is the prison of the body
.


آنقدرمکن کجروی و پرخواریتاجسم توگردد ازسلامت عاریغافل مشو ازسلامت خود زیراچون زندان است بهر تن بیماری
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 510

اَلمُحتَرِسُ مُلَقّی .کسی که خویشتن داراست به مقصود می رسد.One who can control himself reaches his aim
.


ازراست روی مرد به مقصود رسدزیت کتح به هرکسی بسی سود رسدازکجروشی هرانکه خود داری کردبرمقصود خویشتن بسی زود رسد=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 509

اَلمالُ عاریَهُُ , الدّنیا فانیَهُُ .مال دنیاعاریه است ودنیا فانی است .
Wealth is given loan and the world is transitory
.


ای آنکه تراملک جهان ارزانی استوندرپی جفظ مال جا ن افشانی استمالی که بدان فخر کنی عاریتی استدنیاکه بدان سپرده ای دل فانی است
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 508

اَلکَریمُ عِندَاللهِ مَحبورُمُثابُ وَعِندَالنّاسِ مَحبوبُُ مُهابُُ .مردبخشنده پیش خداوند پاداش دارد ونزد مردم عزیز وبزرگ است .
A generous man is rewarded by Godand respected by people

.


ان مرد که اهل بخشش و جود وسخاست


خوشبخت وسپیدروی درهردوسراستفرداببرخدا نصیببش پاداشامروز به پیش خلق قدرش والاست
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 507

اَلقَناعَهُ عِفافُُ .قناعت پاکدامنی است .
Contentment leads to chastity.


آنکاو به ره حرص قدم بگذارد


ازحرص بهر جنایتی روی آردخوکن به قناعت که زهر آلایشدامان تراپاک نگه می دارد
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==مولاعلی (ع) - 506


اَلفِطنَهُ هِدایَه , اَلغَباوَهُ غِوایَهُ .هشیاری مایه رهبری وبیهوشی باعث گمراهی است .
Intelligence leads and bluntness misleads
.


آن راکه بود زیرکی وآگاهیهرگز نکندزکارخود کوتاهیهشیاری مرد مایه راهبری استبیهوشی اوست مایه گمراهی
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 514.....521مولاعلی (ع) - 521اَلاعامِلَ لِنَفسِهِ قَبلَ یَومَ بوسِهِ .ایاکسی نیست که قبل ازآنکه روز سختش فرارسدبرای خود عمل خیری انجام دهد .Isnl,t there anybody who can do a gooddeed for his salvation, before his hard days inwhich he will not be able to do anything
.


آیانبود درین زمان هیچ کسیکاندرعتمل خیرکند جهد بسیزان پیش که روز سختش ازپی برسدوانگه به عمل نباشدش دسترسی

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 520

اَلاِستِشارَهُ عَینُ الهِدایَه .رای جوئی راه یابی است .To consult means to find a way
.


درکارزمشورت چو داری اکراهکارتو شودخراب وحال تو تباهآنکس که زآزمودگان خواهد رایازهرعلاج کارخود جوید راه
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 519

اَلاتائِبَ مِن خَطیئَهِ قَبلَ حُضورِ مَیّتِهِ .ایاکسی نیست که پیش ازمرگ ازگناه خود توبه کند ؟
Isn't there anyone may repent from his sinsbefore his death
.


تاعمر بجاست مرد فرصت داردتاروی به درگاه خداوند آردآیا کس نیست گز گنه توبه کندزان پیش که مرگ فرصتی نگذارد
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م. الف زائر==مولاعلی (ع) - 518

اَلااِنّهُ لَیسَ لِانفُسِکُم ثَمَنُُ اِلّاَالجنَّهُ فَلاتَبیعوهااِلّابِها .بدانیدکه برای شما جز بهشت چیز دیگری نیستپس هرگز خودراجز به بهشت نفروشید.Be aware that your price is nothing butparadise ; so , never sell yourself except for it
.


آن است بهشتی که نرفت ازره زشتجزدرره احسان وکرم پای نهشتچون باغ بهشت است بهای تو وبسهرگز مفروش خویش راجز به بهشت
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 517

اِقبَلواالنّصیحَهَ مِمّن اَهداها اِلَیکُم وَاعقِلوها عَلی اَنفُسِکُم .هرپندکه کسی به شما می دهد بپذیرید و


خودرابه پیروی ازآن پابند کنید.Accept the advice from whoever gives itand be determined to practise it
.


می کوش که بهره ور شوی ازهرپندکاین است طریق مردم دانشمندهرپندکه می دهد تراکس بپذیروانگاه به پیروی ازآن شوپابند
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآور ی: م.الف زائر==مولا علی (ع) - 516اَلهَدیّهُ تَجلُبُ المَوَدّهَ .هدیه دادن دوستی می آورد.To present gifts brings frienship
.


ازهرچه بنای دوستی بگذاردعاقل بایدکه بهره ای برداردبادادن تحفه می توان دوست گرفتچون دادن تحفه دوستی می آرد
=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 515


اَلوِقارُحِلیَهُ العَقل .سنگینی زیور خرداست .Gravity is the decoration of wisdom
.


آن مر دکه یکسان ببرش نیک وبداستانسان نبود که بدترازدیو ودداستازدست منه وقاروسنگینی را
چون سنگینی زیور عقل وخرداست

=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 514

اَلمومِنُ مَن تَحَمّلَ اَذیَ النّاسِ وَلایَتَاَذّی اَحَدُُمِنهُ .دیندارکسی است که ازدست همه آزارکشد اماکسی ازاو آزارنبیند.A pious man is the one who does not hurtanybody even if he is hurt by all
.


دانی چه کس است درحقیقت دیندارآنکس که شکیبا بود و خوشرفتاریک عمر گزآرارکشدازهمه کسیکدم نکشد کسی زدستش آزار
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولا علی (ع) - 522....527مولاعلی (ع) - 527الاوان القناعه وغلبه الشهوه من اکبر العفاف .بدان که قناعت و غلبه برشهوت بهترین راه پاکدامنی است .Be aware that contentment and overcomingpassions is the best way which leads to chastity
.


تاپاک زاآلایش و لغزش مانیراهی به ازاین نیست که تابتوانیباقسمت خویشتن قناعت بکنیوزشهوت نفس نیز روگردانی
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 526اَلاوَاِنّ الدّنیا قَدتَصَرّمَت وَاذَنَت بِانفِصالِها وَتَنکَر مَعروفُهاوَصارَحَدیدُهاهارَثاََ وَثَمینُها غَثّاََ.


آگاه باش که دنیا بندهاراگسسته وماراازفنای نعمتشآگاه ساخته است . معروفش منکر, نوش کهنهوچاقش لاغرشده است .Be aware that the world has cut all the tiesand warned us of its transience; its good isbad , its new is old and its thick is thin
.


دنیاکه گسسته بندهارایکسرمارازفنای نعمتش داده خبرهم معروفش شده است اکنون منکرهم گشته نوش کهنه وچاقش لاغر
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع) - 525

اَلاوَاِنّ دار الدّنیا لَم یُسلَم مِنها اِلّا بِالزّهد فیهاوَلایُنُجی مِنها بِشَئیِ کانَ لَها اِلّاحریَدَعُ اللّماظَّهَ لِاهلِها .جهان خانه ای است که کسی درآن ایمنی نیابدمگربه کناره گیری ازَآن وهیچ کس به آنچه دردنیاسترستگارنمی شود مگر آزاده ای که اینته مانده رابه اهل آن واگذارد.The world is like a house in which nobodyis safe but one who retires from itsaffairs ; and no one will be saved exceptthe freeman who can leave the worldto its worldly people
.


کس ایمنی ازجهان غدارنداشتجزانکه به مهراین جهان دل نگذاشتوزفتنه رها نشد جزآن آزادهکاودنیارابه اهل دنیا بگذاشت
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع)- 524

اَلامَنتَبِهَ مِن رَقَدتِهِ قَبلَ حینِ مَنِیّتِهِ .آیاکسی نیست که پیش ازفرارسیدن مرگ ازخواب غفلت بیدارشود.
Isn,t there any body who can wake up from hisnegligence before his death
.


چون دوره عمرهرکسی گرد د طیافسوس خوردکه ازچه رفت ازکف ویآیانشود خفته غفلت بیدارزان پیش که خواب مرگ اید ازپی؟
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع) -523

اَلامَستیقِظَ مِن غَفلَتِهِ قَبلَ نَفاذِمُدّتِهِ .آیاکسی نیست که قبل ازبه پایان رسیدن فرصتشازغفلت خود بیدارگردد؟Isn,t there anybody who can put an end tohis negligence before his opportunitycomes to an end
.


زان پیش که ناگاه به لب جان برسدبایدثمرازعمر به انسان برسدآیانشود کسی زغفلت بیدارزان پیش که فرصتش به پایان برسد
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 522

اَلامُتَزّوِدَ لِاخِرَتِهِ قَبلَ اُزوفِ رَحلَتِهِ ؟.آیاکسی نیست که قبل ازنزدیک شدن زمان رحلتبرای سفرآخرت توشه ای بردارد.Isn,t there anyone who , before his departurefrom this world, any prepareprovisions for the other
.


آیانبود کس آنقدردور اندیشکاوتاکه نیامده است رحلت درپیشازبهر دیارآخرت برداردازحسن عمل توشه راهی باخویش ؟
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری: م .الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولا علی (ع) - 528.....533


مولاعلی (ع) - 533اَلزِمِ الصّمتَ فَاَدنی نَفعِهِ السّلامَه .


خاموشی پیش گیرکه کمترین منفعتش مصون ماندن ازخطاست .
Keep silent for being safe from error isthe least benefit of it
.


آنکاو همه جازبان به گفتار گشوداندرسخنش بسی خطاروی نمودخاموش نشین که کمترین منفعتشآن است که ازخطامصون خواهی بود
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 532

اَلحَیاءُ مِفتاحُ الخَیر, اَلقِحَهُ عِنوانُ الشّر.حیاکلید نیکی وبی شرمی آغازبدی است .
Modesty is the key to goodnessand impudence is the commencementof evil- doing
.


کژخوئی وبدرهی است ازبی خردیتندی وخشنونت است دیوی وددیشرم است وحیاکلید نیکو منشیگستاخی وخیرگی است آغازبدی
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 531

اَلحَقودُلاراحَهَ لَهُ .کینه ورآسودگی ندارد.

A vindictive person can not enjoythe peace of mind
.


ازکینه وبغض پاک گردان سینهروشندل وصاف باش چون آیینهچون آنکه فتاده خاردرپیرهنشآسوده نباشد آنکه دارد کینه
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 530


اَلحِرص عَلامَهُ الفَقر.حرص نشانه بی چیزی است .Greed is a sign of poverty
.


مرداست نیازمندتا دارد آزهرچند برویش درثروت شده بازآنکس که حریص است فقیر است فقیرچون حرص وطمع نشان فقراست ونیاز
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 529


اَلتّکَبّرُفِی الِولایَهِ ذّلّ فِی العَزل .تکبردرهنگام فرمانروائی مایه خواری دروقت برکناری ازکاراست .

Arrognace during governorship results inbeing despised during retirement
.


امروز که برخلق حکومت داریگرکبروغروروخودسریپیش آری
فرداکه زکاربرکنارت کردندازچشم کسان افتی وبینی خواری
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=گردآور ی: م.الف زائر==مولاعلی (ع)- 528


اَلبطنَهُ تَمنَعُ الفِطنَهَ .شکمخواری آفت هشیاری است .


Gluttony is the base of intelligence
.


پرخواری آدمی است چون بیماریسازدتن وجانش زسلامت عاریپرهیزکن ای عزیز ازپرخواریچون پرخواری است آفت هشیاری=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولا علی (ع) - 534.....539

[h=2]
[/h]

مولاعلی (ع) - 539
اَلمَعروفُ لایَتِمّ اِلّا بِثلَاثِِ : بِتَصغیرِهِ وَتَعجیلِهِ وَسَترِهِ , فَاِنّکَ
اِذاصَغّرتَهُ فَقَدعَظّمتَهُ وِاِذاعَجّلتَهُ فَقَد هَنّاتَهُ
وَاِذاسَتَرتَهُ فَقَد تَمّمتَهُ .
احسان تمام نشود مگربه سه چیز: کوچک انگاشتن آن , تعجیل
درآن وپنهان داشتن آن . چون کوچکش نکاری بزرگش کنی . چون
درآن تعجیل کنی , شیرینش سازی وچون پنهان داری
کاملش نمائی.


Beneficence will not be perfected but by three
things :considering it little, hurry in doing
it and consealing it ; when you
consider it small you make it great , when
you hurry to do it you make sweet and
when you coseal it you make it perfect.
احسان چو کنی به مستحقان ای دل
ناقابلش انگارکه گردد قابل
تعجیل درآن که که شود شیرین تر
پنهانش دار تاکه گردد قابل
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر
.==
مولاعلی (ع) - 538
اَلمالُ نَهبُ الحَوادِث , اَلمالُ سِلوَهُ الوارِث .
مال راحوادث غارت می کند , مال مایه آسایش وارث است .


Wealth will be plundered by events and
will only secure the comfort of the heirs.


درعرصه روزگار بس مکنت ومال
گردیده زتاراج حوادث پامال
مال است برای صاحبش رنج وملال
لیکن زبرای وارثان عشرت وحال
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 537
اَلفِکرُیُنیرُ القَلب .
فکر عقل راروشن می کند.


Thinking clarifies the mind.


هرراه که بی فکر معین گرد د
هرکس که رود دچاررهزن گردد
ازفکر مددگیراگر داری عقل
کزپرتوفکرعقل روشن گردد
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 536اَلعَقلُ مُصلِحُ کُلَّ اَمرِِ.
عقل همه کارهارااصلاح می کند.
Wisdom corrects everything.
عقل است چراغ , هرشب تاری را
بیرون کشد ازپای تو هرخاری را
کی دیده کسی چنین مددکاری را
چون عقل کند درست هرکاری را
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 535
اَلصّبرُجُنّهُ الفاقَه .
شکیبائی سپرتنگدستی است .
Patience is like a shield against poverty.
گرچهره دیو تیره بختی است مهیب
ورراه نجات ازآن ترانیست نصیب
کن صبرکه پیش تیربدبختی وفقر
کس راسپری نیست به ازصبروشکیب
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 534

اَلزِمواالجَماعَه وَاجتنِبواالفُرقَه .
همراه جماعت باشید وازپراکندگی بپرهیزید.

Keep close with the folks and avoid dispersion.


باید که بچاچوکوه پاینده شوید
چون کاه چرا زجای خود کنده شوید
مانید قوی چوباجماعت باشید
گردید ضعیف چون پراکنده شوید=


ترجمه شعر ی وانگلیسیابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولا علی (ع) - 540.....545


مولاعلی (ع) - 545


اِنّ اَفضَلَ اَخلاقِ الرِّجالِ الحِلم .بردباری بهترین صفت مردان است .Patience is man's best character
.


پرهیز زخشم وبیقراری بهترآرامش وصبرو پایداری بهترایدوست به حلم وبردباری خوکنکزهرصفتی است بردباری بهتر
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 544

اِنّ اَعجَلَ العُقوبَهِ , عُقوبَهُ البَغی .کیفربیدادگری ازهرکیفری زودتر می رسد.The quickest punishment is that of cruelty
.


آن کزره بیدادگری رهسپراستهم خصم خداوهم عدوی بشراستبدبخت هرانکسی که بیدادگراستچون ازهمه کس کیفراو زودتراست=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 543


اِنّ اَسرَع َالخَیرِثَواباََاَلبِرَّ.پاداش نکوکاری ازهراجری زودترمی رسد.The quickest reward is that of beneficence
.


آن مرد که نیکخوی وخوشرفتاراستازلطف خداوخلق برخورداراستآن اجر که زودتر زهر اجر رسدپاداش نکوکاری نیکوکاراست
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 542

اِنَّ اَحمَدَ الامورِعاقَبهَ الصّبر.پایان شکیبائی خوش ترین پایان است .
Patience has the happiest ending
.


از رنج ترااگر چه برلب جان استگرصبرکنی تحملش آسان استبس دردکه صبربهرآن درمان استپایان شکیب خوش ترین پایان است=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت==گردآوری : م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 541


اَلنّاسُ مَنقوصونَ مُدخَلونَ اِلّامَن عَصَمَ الله .همه کس دارای عیب ونقص است مگر آن کسیکه خداوند نگاهش داشته است .All people are defective and deficientexcept those whom God saves
.


خودرابخدااگر کسی نسپارد


بس دام که شیطان برهش بگذ اردازلکه عیب ونقس کس نیست بریجزآنکه خداوند نگاهش دارد=ترجمه شعر ی وانگلیسیابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 540

اَلنّاسُ مِن خَوفِ الذّلِّ مُتَعَجّلوالذّلِ .مردم ازترس ذلت به سوی مذلت می شتابند.
People will often be abjected just forfear of the very abjectness
.


ماتاکه به دفع زهرغم پردازیمبازهر شراب جان تبه می سازیمکوشیم که تازیک مذلت برهیمخودرابه مذلتی دگر اندازیم
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 546....549

مولاعلی (ع) - 549

اِنّ طباغَکَ تَدعوکَ مااَلِفتَهُ .


طبع تو ترابسوی چیزی می خواند که به آن الفتش داده ای.

Your nature attracts you to whatever


it is acquainted with
.

گرطبع به بند عادتی درماند


شایدکه دگر نجات ازآن نتواند


چون طبع به هرچه عادتش دادی تو


پیوسته ترا به سوی آن می خواند=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 548

اِنّ النّفوسُ اِذاتَناسَیَت ایتلَفَت .


آنان که میانشان هماهنگی است زودبیکدیگر خو می گیرند.


Those who have concordance will soon


become intimate to one another
.

بس خلق که باهمند وازهم سیرند


چون ناسازند مهرهم نپذیرند


آنان که میانشان هماهنگی نیست


بس زود به مهریکدگر خوگیرند
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 547

اِنّ اِمساکَ الحافظِ َاجمَلُ مِن بَذلِ المُضیَّعِ .


امساک بجا ازبخشش بیجائی که اثر


بد داشته باشد بهتراست .


A timely parsimony is better than an untimely


generosity which has bad result
.

گه صلح نکوتروگهی دعوا به


گه قهر زمهروزرشت اززیبابه


بخشش هم اگربجانباشد خوش نیست


امساک بجا زبخشش بیجا به


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی(ع) - 546

اِنّ الّنِساءَ هَمّهِنّ زینَهُ الحَیوهِ الدّنیا وَالفِسادُ فیها .


همت زنان مصروف آراستن زندگی دنیائی وفسادکردن درآن است .


Women endeavor to make up the worldly


life and lead the world to corruption
.

ای آن که به مهرزن نهادی گردن


دانی به چه مصروف شود همت زن


آراستن زندگی دنیائی


وندرهمه فساد برپاکردن


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 550....551


مولاعلی (ع) - 551اِنّ کُفرَالنِّعمَهِ لَومُ .کفران نعمت سرزنش وندامت آورد.Ingratitude deserves blame andbrings repentance.هرکس که به خوان نعمتی ره داردزان دور شود چو شکر آن نگذاردکفران نکنید نعمت یزدان راچون سرزنش و ندامت ازپی دارد
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 550

اِنّ فِی الخُمولِ لَراحَهُ .درگمنامی آسایش است .In obscurity you can find tranquility
.


آن کزپی نام وشهرت وخودکامی استاین شوق وهوس د رسراو ازخامی استشهرت زبرای آدمی دردسراستآسایش اگرکه هست درگمنامی است=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولا علی (ع)- 552.....555مولاعلی( ع) -555


اَلنّاسُ اَبناءُ الدّنیاوَلایَلامُ الرّجُل عَلی حُبِّ اُمِهِ .


مردم فرزندان گیتی هستند وکسی رانمی توان


بخاطردوستی مادرسرزنش کرد.


People are in fact the children of the world; and


no one can be blamed for love of one's mother.


نبود عجب ازخلق چه خواروچه عزیز
باشد دلشان زمهر دنیا لبریز
فرندانند مادرگیتی را
نتوان بکسی گفت زمادر بگریز
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآور ی: م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 554
اَلحاسِد یَظهَرَودِهُ فی اَقوالِهِ وَیَخفی بُغضَهُ فی اَفعالِهِ
فَلَهُ اسمُ الصّدیق وَصِفَه ُالعَدوِّ .
حسودمهربانی خودرادرگفتارظاهرمی کند وکین توزی
خودرادرکردارخود پنهان می دارد. او
اسم دوست وصفت دشمن رادارد.


A jealous man shows kindness in his words


and conceals hatred in his deeds. He is


nominally a friend and actually an enemy.


مهری که حسود راست درگفتاراست
کین توزی او نهفته درکرداراست
منگرکه به اسم دوست باشد باتو
زیرابه صفت چو دشمنی خونخواراست
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 553


اِنّ مِنّ النّعمَهِ تَعَذّرُالمَعاصی .
عاجزبودن ازارتکاب گناه ازجمله نعمت هاست .It is one of blessings not to be able to commit it .


گردسترست نیست به کاری که خطاست
این نیز نشانه ای زالطاف خداست
گرعاجزی ازاین که گناهی بکنی
کن شکر که این عجز هم ازنعمت هاست
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م. الف ز ائر

==


مولاعلی (ع) - 552

اِنّ لِسانَکَ یَقتَضیکَ ماعَوّدتَهُ .
زبان تو همان رااقتضا می کند که بدان عادتش داده ای.


Your tongue demands whatever it is accustomed to.


آن حرف که ناپسند باشد ای مرد
هرگزبه زبان خودنباید آورد
زیراتو بهر سخن که عادت دادی
آن نیززبانت اقتضا خواهد کرد
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولا علی (ع)- 556...557

مولاعلی (ع) - 557

اِن اَرَدتَ قَطیعَهَ اَخیکَ فَاستَبِق لَهُ مِن نَفسِکَ بَقِیّهَ


یَرجِعَ اِلَیها اِن بَدالَهُ ذلِکَ یَومُ ما .


اگرخواستی ازبرادرت بگسلی چیزی ازمهر خوددر


قلب اوباقی بگذارکه اگرروزی لازم شدبه آن رجوع کند.


If you want to break with your brother , do it in
such a way that some affection towards you
may be left in his heart and he may refer
to it one day if necessary.


افتاد ترا چو بابرادر پیکار


جائی زبرای صلح باقی بگذار


تاخواست اگرسوی تو آید روزی


این کاربرای او نباشد دشوار


=

ترجمه شعر ی وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م . الف زائر==مولاعلی (ع) - 556


اَناداعیکُم عَلی طاعَهِ رَبّکُم وَمُرشِدُکُم اِلی فَرائِضِ


دینِکُم وَدَلیلُکُم اِلی مایُنجیکُم .


من شمارابه پرستش خدا می خوانم وشمارابسوی


واجبات دین ازشادمی کنم وبسوی آنچه شمارارستگار


می سازد رهبری می نمایم .


I call you to worship God, guide you
to perform religious duties and lead you to the


path of salvation.


من اهل جهان راسوی حق می خوانم


من مرشدمردم به ره ایمانم


من رهبر خلقم وسخن می رانم


زان راه که راه رستگاری دانم


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولا علی (ع)- 558......561


مولاعلی (ع) - 561
اِنّ ذِهابَ الذّاهِبین لَعِبرَهُُ لِلقَومِ المَتَخَلّفین .
رفتن روندگان عبرتی است برای بازماندگان .Departure of those who pass away is the best
warning for those who are left yet


بایدچوگذشت زین جهان گذران


بازسبک است بهتر ازبارگران


خود رفتن انکسان که رفتند این راه


آیینه عبرتی است بهردگران


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 560
اِنّ النّفس اَبعَدُشَئیِِ مُنزَعاََ وَاِنّها لاتَزالُ تَنزِعُ اِلی مَعصیَهِ فی هَوی.
نفس بسوی خدا ازهمه کندترمی رود وهمیشه بسوی گناه روان است .
Man's nature is slowest in going to God
and fastest in committing sins .

نفس است چو ابلیس که سازدهمه جا


دست همه رازدامن خیرجدا


نفس تو که بس کُند رود سوی خدا


آوخ که عجب تند رود سوی خطا=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 559
اِنّ الامورَ اِذاتَشابَهَت اُعتبُرِاخِرُها بِاوّلِها .
وقتی که کارهاشبیه یکدیگرند ازروی اولین آنها میتوان
به وضع آخرین انها پی برد.


When the affairs are similar to one another
you can judge the state of the last of them
by considering the state of the first.
آنجای که کارهاست بریک منوال
هریک به حقیقت دگری راست مثال
چون نیک به اولین آنهانگرند
دانندکه باد آخرینش به چه حال
=
ترجمه شعر ی وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 558
اِن اسَتَتمتَ عَلی وَدوِِ فَاحرِز مَعَهُ مِن اَمرِکَ وَاستَبِق
لَهُ مِن سِرّکَ مالَعلّکَ َان تَندَمَ عَلَیهِ وَقتَاََما.
اگرخواستی دوستی رابه حداعلارسانی همه کارهای خودرا
بادوست درمیان مگذار وهمه اسرارخودرابااومگوکه اگر
زمانی ازاوبازگشتی پشیمان نشوی .
When you want to be most intimate with your

friend , do not tell him all of your affairs ; nor your
secrets ; or else , you will be sorry for it one day when
you have turned away from him.


بادوست اگرزیادگشتی یکروهررازکه داشتی باوبازمگوکزدشمنی اش ترا نباشدباکی

روزی که دلت خواسب ببّری ازاو=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

Faezon

Member
پاسخ : مولا علی (ع)- 558......561

يا مولا على
اِنّ النّفس اَبعَدُشَئیِِ مُنزَعاََ وَاِنّها لاتَزالُ تَنزِعُ اِلی مَعصیَهِ فی هَوی.
نفس بسوی خدا ازهمه کندترمی رود وهمیشه بسوی گناه روان است .اَلنّاسُ اَبناءُ الدّنیاوَلایَلامُ الرّجُل عَلی حُبِّ اُمِهِ .
مردم فرزندان دنيا هستند وکسی رانمی توان بخاطردوستی مادرسرزنش کرد.
اعذو بالله من نفسى
بسيار عالى ممنون از شما برادر بزرگوار
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولا علی (ع)- 558......561

سلام تشکر ازهمه دوستان ...
احادیث رامنتشر کنید.
خدانگهد ار همه شما.
 

کانال تلگرام

بالا