• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مولاعلی (ع) - 562....563

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 562....563مولا علی (ع ) - 681


خُذمِمّالایَبقی لَکَ لِما یَبقی وَلا یُفارِقُکَ .آنچه راکه برای تو باقی نمی ماند صرف چیزی کن

که برایت باقی می ماند و ازتو دورنمی شود.Spend whatever does not remain foryou to acquire what will remain.شادآن که زمان خویش تابتواندصرف ره احسان وکرم گرداندبادادن چیزی که نماند باقیآن چیز بدست آرکه باقی ماند
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر=

مولاعلی (ع) - 680

خُذعَلی عَدوِّکَ بِالفَضلِ فَاِنّهُ اَحَدُالظَّفرَینِ .دشمن خودرابه احسان مغلوب کن , چون اینیکی ازدوشیوه پیروزی است .Overcome your enemy by being kind tohim; for this is one of the two ways of victory
.


فرجام غضب ستیزه وکین توزی استبنیادخوشی نیکی و مهرآموزی استکن دشمن خویش رابه احسان مغلوبچون این یکی ازدوشیوه پیروزی است
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر


=


مولاعلی (ع) - 679

خُذِ القَصدَفِی الاُمورِ فَمَن اَخَذَالقَصدَخَفّت عَلَیهِ المَون .میانه روی پیش گیرکه هرکس میانه روباشدبارزندگی بردوشش سبک شود .Live economically ; for the economylightens the burden of life
.


اسراف زهیچ ثروت سرشاریبرجاننهادعاقبت دیناریباشی چومیانه رو تودرهرکاریبردوش تو می شود سبک هرباری=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 678

خُذُالحِکمَهَ مِمّن اَتاکَ بِِِهاوَانظُراِلی ماقالَ وَلاتَنظُراِلی مَن قالَ .ازهرکس که تراپندمی دهد پندگیروبنگرکهچه می گوید ,منگرکه چه کسی می گوید.َAccept the advice of anyone who
َََ


advises you, paying attention to what is said
.


and not who says it
.


هشدارکه ژنده پوش فرزانه بسی استکاندرباطن گلی به ظاهر جوخسی استازهرکه تراپنددهد پندبگیربنگرکه چه می گوید و منگر چه کسی است
=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 682.....685

مولاعلی (ع) - 685

خَوفُ اللهِ یوجِبُ الاَمانَ .ترس ازخدا ایمنی آورد.Fear of God is a cause of security

.

گربندگی خدا خصال تو شود


کی وسوسه نفس وبال تو شود؟


ازقهرخدابترس تالطف خدا


اندرهمه جا شامل حال توشود=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 684


خَلیلُ المَرءِ دَلیلُ عَلی عَقلِه وَکَلامُهُ بُرهانُ فَضلِهِ .


دوست هرکسی نشان عقل وسخن او دلیل فضل اوست .Every man reveals his wisdom by choosing


his friends and shows his learning by


his speech

.

زان دوست که بسته ای به دیدارش دل


معلوم شود که تاچه حدی عاقل


وزان سخنی کزلبت آید بیرون


معلوم شودکه تاچه حدی فاضل=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 683

خِف تَامَن .


ازهرگزندی اندیشه کن تادرامان باشی.

Beware of all harms if you want to be safe

.

بی فکر اگرد ست زنی درهرکار


ای بس که زیان زکاربینی بسیار


بایدکه زهرگزند اندیشه کنی


تاآن که زهرگزندمانی به کنار=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع) - 682


خُذمِن کُلِ عِلمِِ اَحسَنَهُ فَاِنّ النّحلَ یَاکُلُ مِن کُلِّ زُهرِِاَزیَنَهُ .


ازهرعلمی بهترین قسمت آن رابیاموزماندزنبورعسل


که ازهرشکوفه بهترین قسمتش رامی خورد.


Learn from every knowledge its best as a


bee who sucks the best part


of every flower
.

ازدانش وعلمی که ترادرنظراست


آن قسمت رابخوان که بیشش ثمراست


می باش چو زنبورکه برگل چو نشست


آن قسمت رامکد که خوشبوی تراست=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 686....689


مولاعلی (ع) - 689خَیرُالاُمورِ اَوسَطُها.بهترین کارهاآن است که ازروی میانه روی باشد.The best action is the one which


is based on moderation
.

افراط به مر دعرصه را سازد تنگ


تفریط کند کمیت عشرت رالنگ


پای ازره اعتدال بیرون مگذار


نه رومی روم باش نه زنگی زنگ=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع) - 688


خَیرُاِخوانِکَ مَن عَنّفَکَ فی طاعَهِ اللهِ سُبحانَهُ .


بهترین برادر توآن است که به زور ترابه طاعت


خداوندسبحان وادارد.


Your best brother is the one who forces


you to obey the praiseworthy God

.

هرکس کندت منع زکجرفتاری


بهر تو براستی کند غمخواری


آنست زهر برادری به که به زور


مجبورکند ترابه نیکوکاری=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=مولاعلی (ع) - 687خَیرُاِخوانِکَ مَن واساکَ بِخَیرِهِ وَخَیرُمِنهُ مَن اَغناکَ عَن غَیرِهِ .


بهترین برادر تو آن است ک ازخوبی خودبتو یکسان


بهره رساند وبالاترازاوکسی است که ترازدیگری


بی نیازکند.


The best of your brethren is the one who


shares his goodness equally with you ; and


he is surpassed only by the one who


makes you independent of others
.

آن است برادرتوکزهرنظری


یکسان بخودوتومی رساند ثمری


وزاوبهترکسی که بابودن اوهرگزنشوی نیازمند دگری=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 686


خِیارُخِصالِ النّساءِ شِرارُخِصالِ الرِّجالِ .


خصائل خوب زنان خصائل بدمردان است .


Good characters of women arebad ones for the men
.

زن بهرکسی نیاورد جزغم ودرد


دنبال زنان فزون زاندازه مگرد

چون آنچه بود نکوترین خصلت زن


باشد چو نکوهیده ترین خصلت مرد

=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآور ی: م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 690.....693مولاعلی (ع) - 693خَیرُعَمَلِکَ مااَصلَحتَ بِهِ یَومَکَ وَشَرّهُ


مااَفسَدتَ بِه قَومَکَ .


خوب ترین کارتوآن است که روزگارترا خوب کند


وبدترین کارتوآن است که کسان تورا فاسد سازد.


The best of your deeds is the one


which makes your life better , and


the worst of them is that which

corrupts your folks
.

آن خوب ترین کارتوآید به حساب


کان حال توراخوب کند برهرباب


وان زشت ترین کارتوباشد که بدان


سازی همه رامنحرف ازراه صواب=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 692

خَیرُالملوکِ مَن اَماتَ الجورِوَاَحیی العَدل .


بهترین شاهان کسی است که ظلم وجور رامرگ دهد


وعدل وداد رازنده کند .


The best king is the one who does away


with cruelty and administers justice
.

آن است بهین شاه که چون تاج نهد

ازبند هوای نفس آسان بجهدآئین صفا وعدل رازنده کند


ارباب جفاوظلم رامرگ دهد


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 691

خَیرُالعلومِ مااَصلَحَکَ .بهترین دانش آن است که ترااصلاح کند.


The best knowledge is that which corrects you

.

گرعلم تومایه صفای توشود


چون گنج گرانی زبرای تو شود


آن علم بود نیک ترازهرعلمی


کاندرره راست رهنمای تو شود
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع) - 690


خَیرُالعَطاءِ ماکانَ عَن غَیرِطَلَبِِ .


بهترین بخشش آن است که طلب نکرده باشد.


The best donation is that which is given


without being asked
.
تاگردن سائلی به پیش توخم است


بخشش چوکنی ,ارزش آن بذل کم است


برخلق طلب نکرده بخشش کردن


ارزنده ترین بخشش اهل کرم است=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 694.....697


مولاعلی (ع) - 697دارُبِالبَلاءِ مَحفوفَهُ وَبِالغَدرِمَوصوفَهُ ,لاتَدومُ اَحوالَها وَلایُسلِمُ نُزالُها .


دنیابامصیبت پیچیده وبنابکاری معروف است , احوالش


ناپایداراست ومردمش ازسلامت وامن دورند .


The world is wrapped in calamity and known


for treason ; its status inconsist and its


people deprived of security
.

دلهاست چو خانه ای به محنت محصور


یاچو ن باری به بی وفائی مشهور


هم شیوه اش ازثبات باشد به کنار


هم مردمش ازسلامت وامن به دور=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=

مولاعلی (ع) - 696

دارِالنّاسَ تَستَمتِع بِاِخائهِمِ وَالفَهمُ بالبِشرِ تَمُت اَضغانُهُم .


بامردم مداراوسازگاری کن تاازدوستی آنان بهره مند شوی


وباگشاده روئی ازایشان دید ارکن تا کینه ازدلهایشان بردائی .


Be mild with the people in order to take


advantage of their friendship ; and treat them


cheerfully so that you can erase


hatred from their hearts

.
برخلق دری زسازگاری واکن


باروی گشاده جای دردلها کن


هم ازدل دشمنان خود کینه ببر


هم دوست برای خویشتن پیداکن


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 695

خَیرُماوَرَثَ الاباءُالاَبناءَ اَلاَدبُ .


بهترین ارثی که ازپدران به پسران می رسد فرهنگ است .The best heritage passed from fathers


to their sons is knowledge
.

درباغ پدرپسرگلی خوشرنگ است


درتربیتش اگر نکوشد ننگ است


نیکوتروپربهاترین ارث پدر


ازبهر پسرفضیلت و فرهنگ است


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 694

خَیرُکُلِّ شَئیِِ جَدیدُهُ وَخَیرُالاِخوانِ اَقدَمُهُم .


هرچیزی تازه ترش بهتراست ودوست , دیرینه ترش .


Every thing is good when it is new , except


friends who are good when they are old
.

گرباتو هزارکان پرسیم وزراست


بی دوست سراسرش هباوهدراست


هرچیزبود تازه ترش نیکوتر


جزدوست که دیرینه ترش خوبتر است


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 698......701

مولاعلی (ع) - 701

دَلیلُ دینِ الرّجُلِ وَرَعُهُ .


نشانه دینداری مردپرهیزگاری اوست .


A sign of religiousness is chastity
.

هرکس پی طاعت خدا برخیزد


بانیروی عصیان وهوس بستیزد


برجسته ترین نشان دینداری مرد


آن است که ازگناه می پرهیزد

=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=

مولاعلی (ع) - 700


داوُوامَرضاکُم بِالصّدَقَه.

بیماران خود را بادستگیری از بینوایان درمان کنید.


Giving alms to the poor is a remedy


for your ill folks

.

بیمارترااگربلادرجان است


دست صدقه ازاو بلاگردان است


تاثیردعای دردمندی مسکین


درمان هزار دردبی درمان است=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 699

دارُهانَت عَلی رَبِّها فَخَلَطَ حَلالَهابِحرامِهاوَخَیرَها


بِشرِّهاوَحَلوَها بُمرِّها.

دنیارا خداوندناچیزشمرد ازاین رو حلال آن رابه


حرام و نیکی ان رابه بدی و شیرینی آن رابه تلخی آَمیخت .


God overlooked the world and so mingled


the legitimate with illegitimate with


badness and sweetness with bitterness
.
دادارزدنیای دنی مهر گسیخت


زین روی حلالش به حرامش آمیخت


بانیکی آن ننگ بدی مقرون ساخت


درشربت آن شرنگ ناکامی ریخت=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 698


دارِعَدّوکَ وَاَخلِص لِوَدودِکَ تَحفُظِ الاخوهَ وَتَحرُزِ المُروّهَ .


بادشمن خودنرمی کن و بادوست خود یکرنگ باش

تابرادری و مردانگی را بجا آورده باشی.

Be leinent towards your enemy and sincere


to your friend ; in this manner you will


comply with fraternity and generosity
.

بادشمن خودنرمی وخونسردی کن


بادوست یگانگی وهمدردی کن


بادوست , ره برادری پیش بگیر


بادشمن خویشتن جوانمردی کن=


ترجمه شعر ی وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 792....703مولاعلی (ع) - 703دَولَهُ اللّئام ِمَذِلّهُ الکِرامِ .


کامکاری دونان خواری رادمردان است .Prosperity of the mean is adversity


for the generous.


خوشبختی آن کسان که بدکردارند


بدبختی جمعی است که نیکوکارند


چو بحراگر بری خسان رابالا


روشن گهران روی به پائین آرند


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 702


دَلیلُ عَقلِ الرَّجُل قَولُهُ ,دَلیلُ اَصلِ المَرءِ فِعلُهُ .


نشانه عقل مردگفتار او ونشان اصل او کرداراوست .


A man's speech reveals his mind ; and his


deed shows his origin.


گرخوب نباشد سخنت یاکارت


ذرچشم کسان خوارکند چون خارت


کزتقل تو می دهد نشان گفتارت


وزاصل تو می کند بیان کردارت


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 704....705مولاعلی (ع) - 705


ذَرِالاِسرافَ مُقتَصِداََ وَاذکُرفی الیَومِ غَداََ.ازاسراف دست برداروبه اقتصاد کوش وامروزسختی فردا رابیادآور.Leave extravagance, try to be economicaland remember today the difficultiesof tomorrow.تبذیرمکن , دست زاسراف بدارپیوسته به اقتصاد کوش اندرکارامروز که بخت یاورت گشته ویارازسختی وبدبختی فردا یادآر=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 704

ذاکِرُاللهِ سُبحانَهُ مُجالِسُهُ .کسی که خدای پاک راهمیشه به یادآورد مانندهمدم اوست .
One who always remembers Godis like His companion.شادآن که به ذکر ایزدمنان استروشن دل او زپرتوا یمان استآنکس که همیشه دردلش یاد خداستگوئی که هماره همدم یزدان است=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 706....707


مولاعلی (ع) - 707


ذِلّ فی نَفسِکَ وَعِزّفی دینِک وَصُن آخِرَتِکَ وَابذُل دُنیاکَ .


درنفس خود خوارودردین خود عزیزباش , آخرت خودنگهدار


وازدنیا درگذر.


Be humble in your own self and great in


your religion .Turn away from this world


and keep the next.


درنفس خود آن به که شوی کوچک وخوار


امادردین عریز آئی به شمار


وزلذت وعیش این جهان شوئی دست


کزنعمت آن جهان شوی برخوردار


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع) - 706


ذَرِالسّرفَ فَاِنّ المُسرِفَ لایُحمَدُ جودُهُ وَلایَرحَمُ فَقرُهُ .


ازاسراف درگذرزیرامسرف وقتی که جودو عطامی کند


مدحش نگویند و هنگامی که به تهی دستی افتد


دستش نگیرند.


Give up prodigality ; for a prodigal man


is not praised while he gives , nor pitted


while he is in need.پشت همه زیرباراسراف شکست


زاآنروی که هرکه راه اسراف نبست


آندم که عطاکند نگویندش مدح


واندم که گداشود نگیرندش دست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) -708....717


مولاعلی (ع) - 717


رُبَّ اَخِ لَم تَلدِهُ اُمُّکَ .


بسابرادرکه مادرت او را نزاده است .


Many a brother who is not born by your mother.


آن دوست ک شد درهمه جا یاور تو


بهتربود ازخویش تو اندر برتو


ای بس که یکی برادرتست ولی


نه ازپدرتست نه ازمادرتو


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوی : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 716


رُبَّ اَجَلِِ تَحتَ عَمَلِِ .


بسامرگ که درزیرآرزو پنهان است

.

Often death is covered under a desire

.

تادل پی آرزوی بی پایان است

جان درره این سراب , سرگردان است


زانجای که آرزوست چون دام فریب


بس مرگ که زیر آرزو پنهان است


.

=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 715

راکِبُ الِلّجاجِ مُتَعَرّضُ بِالبَلاءِ.


کسی که برمرکب لجاجت وخیره سری سوارشود


درورطه بلا افتد.


One who rides obstinacy will


be exposed to calamity
.

ازخیره سری مرد زپامی افتد


زیرازره راست جدا می افتد


هرکس که سوارمرکب خیره سری است


درورطه محنت وبلا می افتد


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 714


رَاسُ الفَضائِلِ العِلمُ .بالاترین فضیلت هادانشمندی است.The highest virtue is knowledge.
سرمایه عزوجاه داناعلم است


درراه کمال رهبرما علم است


اندرهمه کار,کارفرما علم استبرترزتمام برتری ها علم است
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع ) - 713

راکِبُ الظّلمِ یَکبوبِهِ مَرکَبُهُ .


سوارتوسن بیداد را اسب او به خاک می اندازد.He who rides the wild horse of cruelty , will


soon be overthrown
.


هرکس که به راه جور وبیداد بتاخت


ازپای درافتادو سروجان درباخت


هرکس که سوارتوسن بیداد است


این اسب اورابه خاک خواهد انداخت


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 712

رَاسُ السّخاءِتَعجیلُ العَطاءِ.


بالاترین سخاوت شتاب دربخشش است .


The highest degree of generosity is


to hurry for donation
.


هرجاکه فتاده ای است اورا در یاب


اهمال رومداردرکارصواب


آنکس که کند ببخشش وجود شتاب


اوازهمه بخشنده تر آید به حساب


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 711رَاسُ التُّقی مُخالِفَهُ الهَوی .بالاترین مرتبه پرهیزگاری ستیزه باخواهش دل است .


The highest degree of chastity is


to combat with the passions
.

ای آنکه تراجام هوس لبریز استهشدارکه این شراب شورانگیزاست


با خواهش دل ستیزه بایدکردن


کاین جنگ نکوترین ره پرهیزاست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآور ی: م.الف زائر==


مولاعلی(ع) - 710


ذَهابُ البَصَرخَیرُمِن عَمیَ البَصیرَهِ .


کوری چشم بهترازکوری دل است .
Blindness of eyes is better than


blindness of mind.


نزدهمه بی بصرشود خواروخجل


وزکوردلی چوخربماند درگل


بگریز زتیرگی وروشندل باش


چون کوری چشم بهترازکوری دل
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 709


ذوالعُیوبِ یُحِبّونَ اِشاعَهَ مَعائِبِ النّاسِ لِیَتّسِعُ لَهُم


العُذرَفی مَعائِبِهِم.آنان که نادرست وبدکارند می خواهند عیوب دیگران


رافاش کنند تابرای عیوب خود بیشترعذرآورند.The wicked love to project the defects


of others , in order to defend


those of their own
.


آن قوم که زشت خصلت وبدکارند


وان فرقه که نادرست وناهنجارند


خواهندکه عیب دگران فاش کنند


تابیش زبهرعیب خود عذرآرند.


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 708


ذوالشّرَفِ لاتُبطرِهُ مَنزِلَهُ نالَها وَاِن عَظُمَت کَالجَبلِ الّذی


لاتُرَعزِعُهُ الرّیاحُ وَالدّنیُّ بَبطِرُهُ اَدنی مَنزِلهِِکَالکَلاءِالّذی یُحَرِّکُهُ النَسیمُ .


The magnanimous in not misled


by status or wealth , no matter how


great it may be , he is like a mountain


that can not be shaken by the wind .The


mean will lose his head by the slightestgain of prestige , he is like a blade ofgrass that shivers by the breeze
.آزاده به جاه وفرنگردد گمراه


دون طبع به فروجاه افتد درچاه


آن مرد به هیچ رو نلرزد , چون کوه


وین سفله به یک نسیم لغزد , چون کاه=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 718...721

مولاعلی (ع) -721


رُبَّ حَربِِ اَعوَدُ مِن سِلمِِ .بساجنگ که ازصلح سودمند تراست .Many a war that can be moreuseful than peace.ای بس که زمدح است ملامت بهتروزشادی وخوشدلی ندامت بهتربس تندی وپرخاش که ازنرمی بهبس جنگ که ازصلح وسلامت بهتر=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 720رُبَّ جَهلِِ اَنفَعُ مِن عِلمِِ .بسانادانی که سودمندترازدانائی است .Many an ignorance which is more usefulthan knowledge.آنجا که بسی زشتی ونازیبائی استنابینائی نکوتر ازبینائی استبس ناکامی که بهتر ازکام دل استبس نادانی که بهتر ازدانائی است=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر

=


مولاعلی (ع) - 719

رُبّ جاهِلِِ نَجاتِهِ جَهلُهُ .بسانادان که نادانی او مایه رهائی او شده است .An ignorant man is often saved by his ignorance.ای بس که گره به کاردانا افتاددانائی اوگره زکارش نگشادوی بس که جواوفتاد نادان دربندنادانی او زبند کردش آزاد=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

=مولاعلی (ع) - 718

رُبَّ اَمرِجَوابُهُ السّکوتُ .بساگفتارکه پاسخش خموشی است.To many a question the answer is silence.بس روی که چشم ازآن بپوشی بهتربس جام دهندت که ننوشی بهتربس کارکه درسرش نکوشی بهتربس گفته که پاسخش خموشی بهتر=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 722...725


مولاعلی (ع) - 725


رُبَّ صَدیقِِ یُوتی مِن جَهلِهِ لامِن نیّتِه .


بسادوست که نه به قصد بلکه ازروی جهل زیان می رساند .Often a friend harms you involuntarily


rather than voluntarily.رهرو خودرادچار رهزن نکند


گرپیروی ازرهبرکودن نکند


بس دوست که پاک است دلش وزسرجهل


آن باتوکند که هیچ دشمن نکند


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 724


رُبَّ دَواءِِ جَلبَ داءُ , رُبّ داء ِِاِنقَلَبَ شِفاءُ.


بساداروکه درد به همراه آورد وبسادردکه مایه شفاگردد.


How often a medicine causes sickness


and an ailment leads to recovery.


ای بس که یکی سود فراوان دیده است


ازآنچه دلش نخست نپسندیده است


ای بس دارو که دردآورده زپی


بس دردکه مایه شفاگردیده است=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 723


رُبَّ خَیرِِ وافاکَ مِن حَیثُ لاتَرتَقِبَهُ .


بسا اوقات ازجائی که انتظارش رانداری به تو سود می رسد.


You gain often from sources which


you least expect.


بس آتش امید که درقلب تو زود


خاموش شد ونماند بهرت جزدود


وانگاه رسیددرپی هم به توسود


زانجاکه تراامیدآن سود نبــــــود=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م. الف زائر


==مولاعلی (ع) - 722


رُبّ حَربِِ حَدثَت مِن لَفظَهِِ , رُبَّ صَبابَهِِ غُرِسَت مِن لَحظَهِِ .


بساجنگ که ازسخنی درگیردوبساعشق


که ازنگاهی پیداشود.


Many a word may lead to strife and


many a look may lead to love.


دیدیم وشنیدیم بسی کز شرری


برپای شده است آتش شعله وری


بس جنگ که درگرفته است ازسختی


بس عشق که پیداشده است ازنظری


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 726....729


مولاعلی (ع) - 729رُبّ قَریبِِ اَبعَدُمِن بَعیدِِ.بساخویش نزدیک که ازبیگانه دورتراست .Often a next of kin is more aliento you than a stranger.آن کز پی نان وخوان تراهمخانه استمرغی است که پای بند آب ودانه استبس غیرکه باتوخویشتر ازخویش استبس خویش که بیگانه ترازبیگانه است=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

=مولاعلی(ع) - 728رُبّ فِتنَهِِ اَثارَها قَولُُ .بسافتنه که ازگفته ای برپاشود .Many a sedition which is caused by a talk.بس عشق که دردل آید ازدیداریبس زخم که بردست رسد ازخاریبس شعله که سر برآورد ازشرریبس فتنه که برپاشود ازگفتاری
=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 727رُبَّ عِلمِِ اَدیّ اِلی مَضِلّتِکَ .بسادانش که ترابه گمراهی کشاند.Many a knowledge with misleads you.بس امر کزآن چویافتی آگاهیغم می خوری وروان خود می کاهیای بس بینش که مایه دردسراستوی بس دانش که آوردگمراهی=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 726


رُبَّ عالِمِِ قَتَلَهُ عِلمُهُ .


بسادانشمندکه دانش اومایه نابودی اوشد.Many a savant who is destroyedby what he knows.دانش همه جا باب سعادت نگشودای بسکه غم آورد وبه محنت افزودبس دانشمند درجهان زیست که کردخود دانش اوعاقبت اورانابــــــــــود
=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 730....737


مولاعلی (ع) - 737


رُبّ مَوهِبَهِِ خَیرُمِنها الفَجیعَهُ .بسابخشش که مرگ ازآن خوبتر است.Many a donation to which death is preferable
.


زان مال که بدنامی وننگش ثمر استبگریز, اگر چه گنج درّ وگهراستای بس شربت که زهر ازآن اولی تر
وی بس بخشش که مرگ ازآن خوبتر است
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر=


مولاعلی (ع) - 736

رُبَّ مُتَنَسِّکِِ لادینَ لَهُ .بسازاهد که اورادین نیست .Many a clergyman who has no faith
.


ازاین که یکی به سجده سوده است جبیناورانتوان گفت بود اهل یقینبس زاهد ذکر گوی سجاده نشینکاورانه زایمان خبرست ونه زدین
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآور ی: م.الف زائر
=

مولاعلی (ع) - 735

رُبّما عَمیَ اللّبیبُ عَنِ الصّوابِ , رُبّما اَرتَجَّ عَلی الفَصیحِ اَلجوابُ .بساخردمند بینا که راه صواب راندیدهوبساخنور شیواکه درپاسخی فرومانده است .How often a clear-sighted man does notsee the right wan and an eloquentspeaker can not answer a simple question
.


بس مردخردمند که گاه ازهربابماندست نهان ازنظرش راه صواببس مردسخنورکه زمانی سخنیبشنید وفروماند زبانش زجواب
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==مولاعلی (ع) - 734

رُبّماخَرَسَ البَلیغُ عَن حُجِتِهِ .چه بساکه سخنوری توانا درهنگام استدلال لال می شود.How often an eloquent speakerbecomes dumb in reasoning
.


آنجای که مرد رانباشد اقبالدرعرض هنر نماندش نیز مجالای بس که سخنوری توانا گاهیواماندولال گردد ازاستدلال=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر=مولاعلی(ع) - 733


رُبّمااَدرَکَ العاجِزُ حاجَتَهُ .چه بساکه ناتوان زودتر ازتوانا به مقصود خود رسد.How often a weak person reaches his goalsooner than a strong man
.


تنها نه زکوشش به کسی سود رسید
بس سود که ازطالع مسعود رسدای بس که یکی است ناتوان ترزهمهلیک ازهمه ز ودتر به مقصود رسد=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر=


مولاعلی(ع) - 732


رُبَّ مُواصِلَهُُ خَیرُُمِن القَطیعَهُ .بساپیوستن که گسستن ازآن بهتراست .Often detachment is preferable to attachment
.


بایاردورو عهدنبستن بهتروزبسته کسی عهد شکستن بهتربس نزدیکی کزوست دوری اولیبس پیوستن کزو گسستن بهتر

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع ) - 731


رُبّ مَلومِِ لاذَنبَ لَهُ .


چه بسا که یکی دچار سرزنش است اما گناهی ندارد.How often a man is blamed for a sin whichhe has not committed.
بس مردکه نیک پیش پادیدبه راهبااین همه بازباسرافتاده به چاهای بس که یکی به سرزنش گشته دچاروزاونه خطاسرزده است ونه گناه
-


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 730

رُبَّ کَلامِِ اَنفَذُمِن السِّهام , رُبّ کَلامِِ کَالحِسامِ .بساگفتارکه نافذتر از تیرهای خدنگ و بساسخنکه مانندشمشیراست .Many a speech that penetrates deeper thanarrows. Many a word that is assharp as a sword
.


بسیارسخن که نیست تاثیرش کموانگاه که برلب گذرد یابه قلمکدرنده ترافتد ازدوصدتیرخدنگبرنده ترافتد ازدوصد تیغ دودم
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 738....741


مولاعلی (ع ) - 741


رَحِمَ اللهُ امرَءَ عَرَفَ قَدرَهُ وَلَم یَتَعّدَطَورَهُ .


خدارحمت کند مردی راکه قدرخودرابشناسد


وازراه خود تجاوز نکند.

May God have mercy upon a man


who recognize his worth and does not


trespass his limits
.

ای رحمت حق باد برآن پاک نهاد


کزدایره صواب بیرون نفتاد


هم قدرومقام خویش رابازشناخت


هم پای زحد خود فراتر ننهاد=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 740

رَحِمَ اللهَ اِمرءَ اَحیاحَقَاََوَاَماتَ باطِلاََ وَدَحَضَ الجَوروَاَقامَ العَدلَ .


خدا ببخشایدکسی راکه حق رازنده گرداند وباطل


رابمیراند ,بنیان ستم رابراندازد و پایه داد را استوارسازد.


May God be merciful to him who restores


righteousness, ends evil deeds , upholds


justice and abolishes oppression
.

آنکاو دل هرغمزده راسازد شاد


نیکی کند وبرد بدی رااز یاد


داد آردو پرهیزکند ازییداد


پیوسته خداوند مدرکارش باد=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 739

رُبَّ یَسیرِاَنمی مِن کَثیرِِ.


بسااندک که ثمربخش تزازبسیاراست .


Many a little thing which can be more


fruitful than the plenty
.

یک مردکه هوش وخردش درکاراست


بهتززهزارمر دناهشیاراست


بس خرکه پرهنرترافتد زبزرگ


بس کم که ثمر بخش ترازبسیاراست=


ترجمه شعری وانگلسی


ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 738

رُبّ نِعمَهِ لِمَن لایَشکُرُها.


بسانعمت که نصیب کسی است که


شکرآن نمی گذارد.


Many an affluence which is given to


a person who is not thankful for it


ای بس که یکی ازآنچه نعمت دارد


غافل شده است ودل بدان نسپارد


گیتی چه بساعیش فراهم آرد


ازبهرکسی که شکر آن نگذ ارد=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 742....745


مولاعلی(ع) - 745رَضِیَ بِالذّلِّ مَن کَشَفَ سِرّهُ لِغَیرِهِ .آن کس که رازخود راباغیربگوید , بذلت و رسوائی


خود راضی شده است .


One who confides his secret to another


acquires in his own disrepute
.


هرچند که حال توشود زاروپریش


پیش همه پرده برمدارازدل ریش


آنکس که به غیر, رازخودراگوید


بیهوده رضا دهد به رسوائی خویش


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر=

مولاعلی (ع) - 744رَزانَهُ العَقل تُختَبِرَفی الفَرَحِ وَالحُزن .


استواری عقل درشادی وغم امتحان می شود.


Strength of mind will be put


test in joy and in sorrow.


نادان چوعمش رسد زجان بی زاراست


واندم که خوش است باتکبر یاراست


فرصت پی امتحان ستوار ی عقل


درشادی بسیاروغم بسیاراست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 743

رَحِمَ اللهُ مَن اَلجَمَ نَفسَهُ عَن مَعاصِی اللهِ بِلَجامِها.


خدابیامرزد کسی راکه خود را ازنافرمانی خدا لگام کند.


May God bless one who controls


himself from disobedience to Him.


آن کس که نرفته ست خداازیادش


وانکس که نکنده معصیت بنیادش


دراین دنیا خدابدارد شادش


درآن دنیاخدابیامرزادش


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 742

رَحِمَ اللهُ امرَءُ قَصَّرَالاَمَلَ وَبادَرَالاَجَلَ وَاغتَنِمَ المَهلَ


وَتَزَوّدَمِن العَمَلِ.


رحمت خدا برکسی که رشته آرزو راکوتاه سازد, از


مرگ غافل نشود , مهلت راغنیمت شمرد و از


حسن عمل توشه ای فراهم آورد.May God be merciful to the man who


shortens his desires does not neglect


the death and makes the most of his chance to


provide himself with good deeds.


رحمت به کسی که غفلت ازمرگ نکرد


کمتربه دل آرزوی دنیا پرورد


این مهلت ده روزه غنیمت دانست


وزحسن عمل توشه فراهم آورد


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 746....749


مولاعلی (ع) - 749


زَکوهُ القَدرَهِ اَلاِنصافُ .


زکوه توانائی عدل وانصاف است .


A thank for being powerful is doing justice.


مرداست کسی که خصم راداشت معاف


آن لحظه که گشت چهره او به مصاف


انصاف مده زکف چو قدرت یابی


زیراکه بود زکوه قدرت انصاف


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 748

زَکوهُ الشّجاعَهِ اَلجِهادُفی سَبیلِ اللهِ .


زکوه دلاوری جهاد در راه خداست .


The best way to thank for being brave


is to fight for God.


چون شدعلم خداپرستی برپا


دیگر سپه کفرنماند برجا


مردانگی ودلاوری راست زکوه


وان نیزبود جها د درراه خدا


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 747

زَکوهَ السُّلطانِ اِغاثَهُ المَلهوفِ .


زکوه فرمانروائی فریادرسی ستمدیدگان است .


A sign of gratitude fro sovereignty is to provide


justice to the oppressed.


آن راکه بساط عیش رنگین باشد


غافل زچه روز زحال مسکین باشد


بایدکه به فریاد ستمدیده رسد


زیراکه زکوه سروری این باشد


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآور ی: م.الف زائر
==


مولاعلی(ع) - 746


زَکوهُ الجَمالِ اَلعِفافُ .زکوه زیبائی پاکدامنی است .


A thank for being beautiful is chastity.


باهرکه نشان زعفت وعصمت نیست


دردهر نصیب او بجرخفت نیست


ای خسروحسن ,عفت ازدست مده


زیراکه زکوه حسن جزعفت نیست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآور ی: م . الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 562....563

مولاعلی (ع) - 753


زِیادَهُ الاَفعالِ عَلَی القَولِ اَحسَنُ فَضیلَهِِ وَنَقصُ الفِعلِ


عَن القَولِ اَقبَحَ رَذیلَهِِ .


فزونی کرداربه گفتاربهترین فضیلت وافزون بودن


گفتارازکرداربدترین رذیلت است .


Doing more than saying is she best


virtue ; saying more than


doing, the worst vice

.

گرکردارت فزون ترازگفتاراست


درچشم کسان فضیلت بسیاراست


ورگفتارت فزونتر ازکردارست


داری صفتی که سخت بی مقداراست=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

[h=5][/h]
مولاعلی (ع) - 752
زَوالُ الدّوَلِ بِاصطِناعِ السّفَلِ .


برروی کارآمدن نااهلان وفرومایگان


مایه نیستی مملکت است .


To employ the villains destroys the state
.

درخانه پلنگ بچه ای پروردن


یعنی که به مرگ خود نهادن گردن


نااهلان رابه روی کارآوردن


یعنی که امورملک مختل کردن=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر

مولاعلی (ع) - 751زَلّهُ القَدَمِ تُدمی ,زَلّهُ اللِّسانِ تُردی .


لغزش پاخون می آوردو لغزش زبان سررابرباد می دهد.


An slip of footing causes bleeding, but


a slip of tongue causes loss of life
.

بیهوده سخن مگوی ومگشای دهان


تافکر نکرده ای ,مزن دم زبیان


خون می رود ازپای چو لغزید قدم


سرمی رود ازدست چولغزید زبان=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
[h=5]

[/h]


مولاعلی (ع) - 750
زَلّهُ العالِمِ کَانکِسارِالسّفینَهِ تَغرَقُ وَیُغرَقُ مَعَهاغَیرُها.


لغزش دانشمندمانند شکستن کشتی است که


هم خود را غرق می شود و هم دیگران راغرقه


می سازد.


An erudite,s error is lie a ship;s wreckage; it


sinks and also drowns the passengers
.

دانشمندی که شد خطاپیشه وپست


چون آن کشتی بود که دیده ست شکست


هم خودشده است غرقه اندردریا


هم جان مسافران او رفته زدست=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 754...757


مولاعلی (ع) - 757


سَبَبُ الفَقرِاَلاِسرافُ .


اسراف مایه بی چیزی است .


Extravagance is a cause of poverty .


ای آنکه زاسراف نمی پرهیزی


اسراف مصیبت آرد وبی چیزی


آن زر که تو بی دریغ ریزی ازدست


خاکی است که خود برسرخود می ریزی


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی(ع) - 756

سامِعُ الغِیبَهِ اَحَدُ المُغتابین .گوش دهنده به غیبت مانند یکی ازغیبت کنندگان است .


Whoever listens to a backbiter , is


a backbiter himsef.


چون ازبدمن عدو کند باتو سخن


گرگوش دهی توهم عذدوئی بامن


زیراگنه گوش به غیبت دادن


خودنیست کم ازگناه غیبت کردن


-


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 755

سالِمُ النّاس تُسلِم دُنیاکَ .


بااهل جهان صلح وصفا داشته باش تادنیای
سالمی داشته باشی .


Live in peace with people if you want


to have a peaceful living.


باخلق جهان تاسردعواداری


پیوسته چه فتنه هاکه برپاداری


بااهل جهان صلح وصفا داشته باش


تاآن که جهان خود مصفا داری


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی(ع) - 754

ساعَهُ ذُلِّ لاتَفِی بِعِزّهِ الدّهرِ.


یک ساعت ذلت به یک عمر عزت نیرزد.


One hour baseness is not worth


a lifetime,s honor.


آنکاوخودرااهل شرف می داند


باپستی ننگ زندگی نتواند


تن درندهد به ذلت یک ساعت


ورعزت یک عمر عوض بستاند


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) -758....765

مولاعلی (ع) - 765
سوءُ الظّنِ بِالمُحسِنِ شَرّالاِثمِ وَاَقبَحُ الظّلمِ .بدگمان شدن درباره کسی که نیکوکاراستبدترین گناه وزشت ترین بیدادشمرده می شود.To suspect the goodness of a benevolentperson is the greatest sin and mosthideous cruelty.گرنیکی راکنندمردم انکارنیکان همه گردند زنیکی بیزارجرمی است بزرگ بدگمان گردیدندرباره آنکس که بود نیکوکار=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع)- 764سُنّهُ الکِرامِ تَرادِفُ الاَنعام .شیوه جوانمردان بخشش واحسان وروش فرومایگان


زخم زبان است .Liberty is the way of generous menand reveilling is the habit of mean men
.


آن مردکه طبع وهمت اوست بلندبخشش کند و کمک بهرحاجتمندوان مردکه پست وبدنهادست چو مار
دایم زپی زخم زبان است وگزند


=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 763

سَمعُ الاُذُنِ لایَنفَعُ مَعَ غِفلَهِ القَلبِ .اگرچشم دل بینا نباشد شنوائی گوش سودی ندهد .


When the heart not see , hearing throughthe ears is of no use
.


برشاهدمعنی ,دل اگر شیدا نیستتاثیر دراو ازسخن شیوا نیستگیرم شنونده راست گوش شنواسودش چه اگرچشم دلش بینا نیست
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==مولاعلی (ع) - 762

سَلونی قَبلَ اَن تَفقِدونی فَاِنّی بِطُرُقِ السّماءِ


اَخبَرُمِنکُم بِطُرُق الاَرضِ .تامراازدست نداده اید راه راست رااز من بپرسیدزیرامن به راههای آسمانی یآگاه ترم تاشمابه راه های زمین .Ask me about the right ways before you loseme , for I know the ways of heaven better thanyou know the ways of earth
.تارخت نبسته ام زدنیا ناگاهره پرس زمن تاکه نگردی گمراهزیراکه زراه آسمان آگاهمبیش ازتوکه ازراه زمینی آگاه=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==
=
مولاعلی (ع) - 761سُکرُ الغَفلَهِ وَالغُرورِ اَبعَدُاِفاقَهُ مِن سُکرِ الخَمورِ.مستی خودپسندی وغفلت پایدارترازمستی شراب است .

Intoxication of pride and negligenceis more constant than that of wine
.مدهوش چه زود برسرهوش آیدمغرورچه دیر چشم دل بگشایدمستی که زخود بینی وغفلت زایدازمستی باده دیرتر می پاید=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع ) - 760سِرّکَ اسیرُکَ فَاِن اَفشَیتُهُ صِرتَ اَسیرُهُ .رازتو تاپنهان است اسیرتست و چونفاش شود تو اسیرآنی .


Your secret is your captive as long as it ishidden, and when it is divulged youwill then be the captive
.خود محرم خود شو وبپوش ازهمه رازدرگفتن رازلب مکن ازهم بازرازتو اسیرتست تاپنهان استگردی توا سیراو چو کردیش ابراز=ترجمه شعر ی وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 759سُبُعُ اَکولُ حَطومُ خَیرُمِن والِِ ظَلومِِ غَشومِ .حیوان خونخوارودرنده ازامیرستمکار وخشن بهتراست .

A savage fierce beast is better than awicked and tyrannical ruler
.حیوان درنده ای که خونخواربودبهتززامیری که ستمکاربودکزآن گاهی به جسم آسیب رسدوزاین همه گاه جان درآزار بود
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی(ع) - 758


سَبَبُ الکَمَدِاَلحَسَد .رشک و حسد مایه آزاردل است .


Jealousy brings anxiety.دایم به دل حسود خون ازحسد است
بیچاره ومضطروزبون ازحسد استپیوسته حسود درعذاب است و شکنجکازاردل ورنج درون ازحسد است=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر

 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
پیروان اهل بیت علیهم السلام 6
موضوعات مشابه
مولاعلی (ع) - آموختن

کانال تلگرام

بالا