• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مولاعلی (ع) - 562....563

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 594....597
مولاعلی (ع) - 597

اَینَ الّذینَ قالوا: " مَن اَشَدّ مِنّا قوّه ُوَاَعظَمُ جَمعا" ؟


کجاهستندکسانی که می گفتند : کیست که زورش اززور ماافزون


ویارانش ازیاران ما بیشتر باشد ؟Where are those who used to say proudly:" who is


stronger than us and has more men than we have".کوآنکه زروی کبر می گفت به خویش


امروز منم به مال وجاه ازهمه پیش


آن کیست که ازمنست زورش افزون


وان کیست که ازمنست یارانش بیش ؟


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 596

اَینَ اَلذّینَ عَسکَرُ وَالعَساکِرَ وَمَدنوالمَداینَ ؟.کجاهستند کسانی که لشکرهارامهیاکردند وشهرهابنا نمودند .Where are those who prepared army and

constructed cities .آنان که به هر شهر بناها کردند


لشکر زپی جنگ مهیاکردند


اکنون بکجایند وبرای چه زحرص


ده روزه عمراینهمه غوغاکردند ؟


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر
=


مولا علی ( ع ) - 595

اَینَ الجبابِرَهُ وَاَبناءُ الجَبابِرهِ .


کجاهستند فرماندهان بزرگ وفرزندان آنان .


Where are the great commanders and


their offspring now .


آن قوم که حشمت وجلالی دارند


افسوس که عاقبت زوالی دارند


انان که امیر زاده بودند وامیر


اکنون بکجایند وچه حالی دارند ؟

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالتگردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 594

اِیّاکَ وَمُصاحِبهَ الفُسّاقِ وَالفُجّارِفَاِنّ الشّرَ بِالشّرِ مُلحَقُُ .


ازهمنشینی بدکاران بپرهیز زیرابدکاربه سوی بدی می رود .Avoid association of malfeasant persons ; for


an evil- doer goes always towards evil
.

از آنکه به خلق وخوست چون دیو وددی


پرهیزکن ای که اهل عقل وخردی


بگریز زهمنشینی بدکاران


زانروی که بدکار رود سوی بدی=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 598....601


مولاعلی (ع) - 601


اَینَ مَنِ ادّخَرَ وَاعتَقَدَوَجَمَعَ المالَ فَاَکثَرَ.کجاست آن که ذخیره کرد وگردآورد ومال جمع کرد وزیادکرد؟


Where is the man who gathered money, treasured


and increased it.اکنون بکجاست آن که تاعمری داشت


اندرپی جمع مال همت بگماشت


آورد وزیادکرد ویکسو انباشت


باخود زچه برنداشت انهاکه گذاشت ؟=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری:م .الف زائر


==


مولاعلی (ع)- 600
اَینَ تَذهَبُ بِکُم اَلمَذاهِبُ ؟ اَینَ تُیهُ بِکُم الغَیاهِبُ وَتَختدِعکُمُ الکواذِبُ ؟.
تاکی روش های باطل شمارا ازراه برد, تاریکی هاسرگردانتان کند

ودروغگویان شمارافریب دهند ؟.
For how long the wrong courses lead you astray , obscurities
bewilder you and liars deceive you.
تاچندزروی جهل چون رهرو خام
درهرره ناصبواب برداری گام
درتیرگی هوس شوی سرگردان

وزهرسخن دروغ افتی دردام
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 599
اِینّ الذّینَ هَزَمواالصّفوفَ وَسازوابِالالوف .

کجاهستند کسانی که صف های سپاه رامی دریدند ودرهرراهی هزاران همراه داشتند.

Where are those who defeated the military forces and had


thousands of men with them in every pathway.اکنون بکجاست یاکجاجسته سپاه


اتکس که ز هم دریدصف های سپاه


اکنون بکجاست ؟وزچه تنهامانده است


انکس که به ره داشت هزاران همراه=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری: م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 598
اِینَ الذّینَ کانوااَحسَنَ آثارَاََوَاَعدَلَ اَفعالاََوَاَکثَرَمُلکاََ.

کجاهستند کسانی که نکوترین آثاربرجانهادند ,عادلانه ترین


کارهاراکردندوبزرگترین مملکت راداشتند.Where are those who left the best relies did the most justified deeds and ruled the greatest Kingdom.


آنکاو پی کار قدبرافراشت کجاست


واثارنکو زخویش بگذاشت کجاست


آن کرهمه بیش معدلت کرد چه شد؟


وان کزهمه بیش مملکت داشت کجاست؟


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 602....605
مولاعلی (ع) - 605
اَینَ یَغّرکُم سَرابُ الامالِ ؟ اَینَ تَخدعُکُم غُرورُالاَعمالِ ؟.
تاکی سراب آرزو گمراهتان می کند وغرورکردار فریبتان می دهد.For how long the mirage of your desires misleads
you the pride of your deeds deceives you.

تاکی دل آزمند وناآگاهت


سازد به سراب آرزو گمراهت


تاکی به غرورکارهائی که کنی


دردام فتدطبیعت خودخواهت=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 604

اَینَ مَن سَعی وَاجتَهَدواعَدّوَ احتَشَد.؟.
کجاست آن که کوشیدوجهدکردومال آماده کرد واندوخت .
Where is the person who endeavored and
prepared wealth and saved it .
آن کز پیجمع مال جان راآزرد


کوشیدوبسی فراهم آورد ونخورد


اکنون به کجارفته وان مال کجاست


بهرچه به جانهادوباخویش نبرد؟


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع)- 603
اَینَ مَن حَصّنَ وَاَکّدَ وَزَخرفَ وَنَجّدَ.

کجاست آن که حصاربناکردوآنرا محکم ورفیع وزیباساخت .Where is the man who constructed a
fortress , strengthened, beautified and mad
it as high as he could .آن کس که حصارمرتفع برپاکرد


پی محکم ودیوارودرش زیباکرد


اکنون به کجاست ؟ وزچه زان طرفه حصار


درتنگه حصارگورآخر جا کرد=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع)- 602

اَینَ مَن جَمَعَ فَاَکثَرَ وَاَعتَقَبَ وَاعتَقَدَوَنَظَرَبِزَعمِهِ لِلوَلَد؟کجاست آن که مال جمع کردوزیادکرد ویکسو نهاد وبگمانخود برای فرزندان نگهداری کرد ؟.Where is the person who gathered wealth, increased
it , saved it and thought he would keep
it for his children.کوآن که به حرص مال بودش تشویش


اندوخت زر و به سعی کرد آن رابیش


زان هیچ نخورد وبود دلخوش که نهد


آن رازبرای پسرودخترخویش


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 606....609
مولاعلی (ع)- 609

بِئسَ الجارَجارُالسّوءِ .


همسایه بدچه بداست .

How bad is to have a troublesome neighbor
.

آن مرد که دور ازره عقل است وخرد

نزدیک توتاهست ضررخواهد زد

همسایه بدمباد کس راقسمت

چون دردسربدی است همسایه بد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 608

بادِرشَبابَکَ قَبلَ هَرمِکَ وَصِحّتُکَ قَبلَ سُقمِکَ .


پیش ازپیری جوانی وقبل ازبیماری تندرستی رادریاب .


Take advantage of youth before old age , and

of health before sickness
.

زان پیش که پیری زتنت تاب برد


مگذارجوانیت به غفلت گذرد


زان پیش که باتوروکند بیماری


مگذاربه تندرستی ات لطمه خورد=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابولقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 607

بادِرِالخَیرَتُرشـَـــــــــدُ.


نکوکاری پیشه کن تابمنزل مقصود راه بری .

Be benevolent if you want to proceed

towards your aim
.گردست بسوی بخشش وجود بری


بس فیض کزین شیوه محمود بری


کن پیشه خویشتن نکونامی را


تاراه به سرمنزل مقصود بری=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 606

اَلاِحتِمالُ اَنصَرُلی مِن شَجعانِ الاَبطالِ .

نیروی بردباری بیشتراززور دلیران مرایاری می دهد.

The force of tolerance is more helpful to me

than the strength of brave men
.

درسایه پایداری وستواری

آسان شودت تحمل دشواری

نیروی شکیب وبرباری ,مارا

افزون دهداززور دلیران یاری
=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 610.....613
مولاعلی (ع)- 610

بِئسَ الدّاءُ الحُمق .
حماقت چه دردبدی است .


What a bad illness is stupidity


آن مر د که خام احمق بی خردی است


ازاونه شگفت اگر که چون دیو وددی است

احمق چویکی مریض باشد زیرا

دردی است حماقت و عجب درد بدی است

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=
مولاعلی (ع)- 611

بِئسَ الرّفیقُ اَلحَسود.


حسود بدترین یاران است

The worst companion is the one who is jealous.

آنر اکه حسود یافتی بگذرازاو


وردم زند ا زمهر, مکن باور ا زاو


زان دوست که می برد به جاه تو حسد


بگریزکه نیست دشمنی بدترازاو=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر=


مولاعلی (ع)- 612

بِئسَ الشیمَهُ النّمیمَه .


سخن چینی چه بدکاری است .

What a bad deed is tale-bearing!


خوش نیست اساس فتنه وکین بودن


بدخواه وبداختروبدآئین بودن


دوری زسخن چینی ونمامی کن


چون بدصفتی بودسخن چین بودن=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
=
مولاعلی (ع)- 613

بئس الوجه الوقاح


روی بی شرم زشت ترین چهره است

The ugliest face is the one that is shameless
.

گرمردیگانه کمال وهنراست


تابی ادب است خواراندرنظراست


رخسارهرآنکسی که بی شرم بود


گوئی که زروی همه کس زشت تراست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 614.....617مولاعلی (ع) - 617


بِالبِرِّیَستَعبَدُالحُرّ.به نیکی می توان آزاده رامی توان بنده خودساخت .
By kindness a freeman can be enslaved

باخوی نکو جهان بکام تو شود


هرکس که رمد ازهمه , رام تو شود


احسان وکرم اگرمرام تو شود


آزاده به جان ودل غلام تو شود

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی(ع)- 616

بِالِافضالِ تَعظِمُ الاَقدارُ.


فضائل مردم رابلند پایه می کند.

Virtues dignify people
.

گرفصل وکمال گشت پیرایه تو


محبوب شود ذات گرانمایه تو


درکسب فضائل وکمالات بکوش


کزفضل بلند می شود پایه تو


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) -615
بِالاِطماعِ تُذِلّ رِقابُ الرِجالِ.

ازطمعکاری است که مردان گردن به ذلت وخواری نهند .


Covetousness debases men
.

باراست طمع مجو گرانباری را


بنداست طمع مخرگرفتاری را


آنکس که فروهشت طمع کاری را


گردن ننهاد ذلت وخواری را=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع)- 614
بِئسَ الوِزرُاَکلُ مالِ الاَیتام .


بدترین گناه خوردن مال یتیمان است .

The worst sin is to take possession of the orphan's property.بخشنده اگر نیستی ورادوکریم


خونریزوستمکارمشو چون دژخیم
جرمی است عظیم خوردن مال یتیم
زنهاربپرهیزازاین جرم عظیم
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 618....625مولاعلی (ع) - 625

بِالنّظَرِاِلیَ العَواقِب تُومِنُ المَعاطِب .


دوراندیشی تراازسختی ها درامان دارد.

Foresightedness protects you from afflictions
.

گرچشم خرد بازکنی درره خویش


درچاه نیفتی چو نهی پای بپیش


ازگمرهی وسختی ونافرجامی


کس دورنمانده ست بجزدور اندیش .=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=گردآوری : م .الف زائر


=


مولاعلی (ع)- 624


بِالکِذبِ یَتَزّیَنُ اَهلُ النِّفاقِ .


دورویان خود رابه دروغ می آرایند.


Hypocrites adorn themselves by falsehood
.

آنان که پی نفاق برخاسته اند


درراه کژی زراستی کاسته اند


بگریز زصحبت دورویان کاین قوم


خودرابه دروغگوئی آراسته اند


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع)- 623

بِالفِکر تَنجَلی غَیاهِب الاُمورِ


ازپرتو اندیشه تیرگی های امور روشن شود.

Thinking clears obscurities of affairs
.

تدبیربه قفل مشکلات است کلید


اندیشه دهدبه حل هرعقده نوید


فکراست چراغی که چوروشن باشد


زوشام سیاه تو شود صبح سپید


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر==


مولاعلی (ع)- 622

بِالعُقولِ یُنالُ ذِروهُ الاُمور.


بدستیاری خرد می توان به کارهای بلند رسید.

Through sagacity great things can easily be achieved
.

کاری که فتاد درکف جاهل خام


عرکز به مراد دل نگردید تمام


جزبامدد پختگی وعقل وخرد


کی کاربزرگ می توان داد انجام


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==مولاعلی (ع ) - 621


بِالعافیَهِ تُوجَدُ لَذّهُ الحَیوهِ .


درسایه تندرستی میتوان به لذت زندگی پی برد.

Only by healthy we can seek the pleasure of life
.

بیماری ورنج بردن وغم خوردن


این زیستن است سخت تر ازمردن


درسایه تندرستی ودلشادی


برلذت زندگی توان پی بردن


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==مولاعلی (ع) - 620

بِالصُّمتِ یَکثُرُ الِوقارُ.


خاموشی به وقارمرد می افزاید.

Silence increases one's dignity
.

دانا چودهن به هرسخن بگشاید

گرباخردی , ترا خموشی باید

آنکس که شود دربردانا خاموشبرعزووقارخویش می افزاید

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 619

بِالشّکرِ تَدَمُ النّعمَه .


نعمت ازسپاسگزاری دوام یابدAffluence lasts long by thanking God for it.

چون یافته کاخ امن وعیش تو اساس


کن شکرخداوحق نعمت بشناس


زنهارمشو زپاس نعمت غافل


چون نعمت حق دوام یابد به سپاس .=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
= =
مولاعلی (ع)- 618

بِالجودِیَسودُ الرّجالُ .


مردان به بخشش بزرگ می شوند

Men are dignified by their generosity
.

آن راه که سود درگه یزدان است


راه کرم ومروت واحسان است


بخشنده , بدیده کسان است بزرگ


بخشش سبب بزرگی مردان است=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 626.....629


مولاعلی (ع) - 629

بَطنُ المَرءِعَدوّهُ .


شکم مرد دشمن اوست .

A man's belly is his enemy
.

بدبخت شکم خوارکه دائم تن او

رنجورومریض استزپرخوردن او

پابند شکم مباش زاندازه فزونزیراشکم مردبود دشمن او


=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==مولاعلی (ع) - 628


بَسطُ الوَجهِ یَحسُنُ مَوقِعُ البَذلِ .

درهنگام بخشش گشاده روئی خوش است.

It is nice to be cheerful when giving charity
.

ازهرچه خوش است نیکخوئی خوشتر

آری بود این زهر چه گوئی خوشتر

درجودوکرم گشاده روئی کردن

خوش باشدوباگشاده روئی خوشتر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 627

بِرکوبِ الاَهوالِ تُکسَبُ الاَموالُ ؛ بِالصِّدقِ یَتَزّینُ الاَقوالُ .


مال ومنال بارنج بدست آید وگفتار باراستی زیور یابد.

Hardship brings riches ; truthfulness beautifies speeches
.دروقت عمل زکاهلی جوی حذر

هنگام سخن زراستگوئی مگذر

بی رنج نصیب کس نمی گردد زر

بی صدق کلام کس نیابد زیور


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 626

بِرّالوالِدَینِ اَکبَرُفَریضَه .


نیکوکاری درباره پدرومادرازهربایسته ای بزرگتراست .
Beneficence towards you parents is your greatest duty
.


بایدکه به مادروپدرپیوسته

خدمت بکنیم وخدمتی شایسته

درباره باب ومام نیکی کردن

کاری است بزرگترزهر بایسته


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 630....635


مولاعلی (ع) - 635

تَدارَکَ فی آخِرِعُمرِکَ مااَضمَنَهُ فی اَوّلِهِ .


آنچه دراول عمرازدست داده ای درآخرعمر بدست آر.

Try go gain in your old age whatever you have

lost in your youth
.


شادآن که دوباره درسرلپیری بست


آن عهد خداکه درجوانی بشکستوانهاکه زدست داده بود اول عمرآورد به جهدآخر عمر به دست
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 634

تاجِرِاللهَ تَربَح .


باخداسوداکن تاسود بری .

Deal fairly with God and profit
.


روپشت دوتا به درگه یکتاکنتامنزل مقصود رهی پیداکن


چون هرچه دهی فرون عوض بستانی


گرخواهی سود باخداسوداکن .


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 633

بِلَینِ الجانِبِ تَانَسُ النّفوسُ
.به نرمی مردم رام شوند .

Mildness softens people
.

دشمن که خورد خون تو بابی شرمی


چون دوست شودگرازتوبیند گرمینیش ازدهن ماربرآید به نمد

یعنی همه کس رام شود بانرمی


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 632

بَلاءُالرّجُلِ عَلی قَدرِایمانِهِ وَدینِهِ .


امتحان مرد به قدرایمان اوست .

Every man's trial is to the extent of his

faith and religion.ای بس که یکی زاهد والاگهری است

هرلحظه گرفتاربلای دگری است


چون هرکه چه که مردباشد ایمانش بیش


درمعرض امتحان دشوارتری است

=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 631

بَلاءُ الِانسانِ فی لِسانِهِ .


بلای آدمی درزبان اوست .

A man's affliction lies in his tongue
.بس کس که نسنجیده گشودست دهان


وزتیغ زبان خویشتن دیده زیان


هرگز سخنی مکن نسنجیده بیان

زیراکه بلای تست درزیر زبان
=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 630

بِقَدرِالهِمَمِ تَکونَ الهُمومُ .


هم وغم به اندازه همت است.

Worries pile up as much as ambitions
.هرکس که به عزم وهمت است ازهمه پیش
بیش ازهمه نیزباشد اوراتشویش

چون غصه به اندازه همت باشد

غم بیش رسد هرآنچه همت شد بیش=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 562....563
مولاعلی (ع) - 639
تَصفیَهُ العَمَلِ اَشّدُ مِنَ العَمَلِ .
بی عیب ساختن کارازخودکارسخت تراست .
Correction of a work is more difficult
than the work itself .شادان که زعیب درعمل برحذراست


یاعیبی اگر هست ازآن باخبراست


بی عیب نگه داشتن هرکاری


ازکردن آن کاربسی سخت تراست=


ترجمه شعر ی وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 638
تَزکیَهُ الاَشرارِ مِن اَعظَمِ الاَوزار.

ستایش بدکاران ازبزرگترین گناهان است .
To praise a villain is one of the greatest sins.تحسین مکن آنراکه بودازاشرار


وان رسم وروش راکه بود ناهنجار


زیراکه ستایش گروهی بدکار


جرم وگنهی بزرگ آید به شمار


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر

==[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]مولاعلی (ع) - 637[/FONT]


[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]تَرکُ جَوابِ السّفیهِ اَبلَغُ[/FONT][FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif] جَوابِهِ .[/FONT][FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]رساترین پاسخ مردتهی مغز,ندادن پاسخ به اوست .[/FONT][FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]The most eloquent answer to a fool is silence
.
[/FONT]

[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]باآن مردی که بی خرد یابدخوست

[/FONT]

[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]هرچندکه همزبان نگردی نیکوست[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]پاسخ به تهی مغز ندادن ای دوست[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]نیک ارنگری رساترین پاسخ اوست[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]=[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]ترجمه شعری وانگلیسی[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]ابوالقاسم حالت[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]=[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]گردآوری : م.الف زائر[/FONT]

[FONT=verdana,tahoma,arial,helvetica,sans-serif]==[/FONT][FONT=courier new,courier,monospace]مولاعلی (ع)- 636[/FONT][FONT=courier new,courier,monospace]
[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace]تَدَبّرقَبلَ اَن تَهحُمَ .[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace]
[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace]پیش ازآن که بردشمن خودهجوم بری اندیشه کن .[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace]
[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace]Think before you attack your enemy[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace].[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace]درهیچ رهی آن که بود دوراندیش

[/FONT]

[FONT=courier new,courier,monospace]بادیده بسته پای نگذارد پیش

[/FONT]

[FONT=courier new,courier,monospace]اندیشه کن ازنخست درباره جنگ[/FONT]

[FONT=courier new,courier,monospace]وانگاه ببرهجوم بر دشمن خویض

[/FONT]

[FONT=courier new,courier,monospace]=

[/FONT]

[FONT=courier new,courier,monospace]ترجمه شعری وانگلیسی

[/FONT]

[FONT=courier new,courier,monospace]ابوالقاسم حالت

[/FONT]

[FONT=courier new,courier,monospace]=

[/FONT]

[FONT=courier new,courier,monospace]گردآور ی: م.الف زائر[/FONT]
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 640..641مولاعلی (ع) - 641
تَکَبّرُکَ بِمالایَبقی لَکَ وَلاتَبقی لَهُ جَهلُ .
کبرونازتو به چیزی که نه آن برای تو پایداراست


ونه توبرای آن باقی می مانی ازجهالت است .
To be proud of something which will not


remain for you, nor you will


remain for it, is a sign of ignorance.چیزی که زبهر تو نماند جاویدیاآنکه تو بهر آن نخواهی پائید
گرفخرکنی بدان وبفروشی ناز
عاقل به جهالت توخواهد خندید
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآور ی: م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 640
تُعرَفُ حِماقَه الرّجُلِ فی ثَلاثِ : کَلامُهُ فی مالایَعَینهِ وَجَوابُهُ
عَمّا لایَسئَلُ عَنهُ وَتَهَورُهُ فی الاُمور.
نادانی مرداز سه چیز شناخته می شود : سخن کردن
درآنچه ندانسته وپاسخ دادن به آنچه ازوی نپرسیده اند
وبی پروائی درکارها .
To discuss a natter of which one is ignorant , to talk when
not asked for, and to be reckless are three instanceswhich evince a man;s stupidity.نادانی مرد می شود فاش سه جا


انجاکه سخن کند نسنجیده ادا


وانجای که پاسخی دهد بی پرسش


وانجای که کاری بکند بروا=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر 
آخرین ویرایش:

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 642....645


مولاعلی (ع) - 645


ثَروَهُ المالِ تُطغی وَتُردی وَتُفنی .

مال بسیار آدمی راسرکش می کند, نابود می سازد

وآخرنابود می شود.


Too much wealth makes a man arrogant , finisheshim and will itself be finished at last.

آن کس که به کم ساخت زمحنت آسود

وانکس که حریص شد روان رافرسود


بسیاری مال سرکشی آردوکبر


نابود کند وتراوگرددتابود
=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر


=

مولاعلی (ع)- 644

تَواضَعوا لِمَن تَتَعَلّمونَ مِنهُ العِلمَ وَلِمَن تَعَلّمونَهُ .


درحق کسی که ازاوعلم آموزید وکسی که ازشما

علم آموزد تکریم وفروتنی کنید.

be humble to one who teaches you and one who learns from you
.

ای کزره علم یافتی پیروزی


تکریم وفروتنی کن ودلسوزی


هم برآنکس که ازتو آموزدعلم


هم برآنکس که علم ازو آموزی


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 643تَمامُ العِلم اِستِعمالُهُ .

ازدانش هنگامی سودتمام می ر سدکه آن رابه کاربندند.


Knowledge is fully useful only when it is practised
.

علمی که نباشد ازعمل برخوردار


سودی به کسی نمی رساندبسیار


آنگاه زدانشی رسد سود تمام


کانرا چو بیاموخت کسی بست به کار=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 642


تَکَلّمواتُعرَفوافَاِنّ المَرءَ مَخبوءُ تَحتَ لِسانِه
.

سخن بگویید تاشناخته شوید زیرا مرد درزیرزبان خودپنهان است.

Speak that you may make yourselves known ; fora man is hidden beneath his

tongue


.
گرنیست به عالم سخن مانندت


مگذارکه برزبان بماند بندتدرزیرزبان دانش مرداست نهانبرگوی سخن که خلق بشناسندت
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 646...647


مولاعلی (ع) - 647


ثَلاثَهُ مُهلِکَهُ : اَلجُرئَهُ عَلیَ السُلطانِ وَاِئتِمانُ الخوانِ وَشُربُ السّمِ لِلتّجرُبَهِ .سه کارخطرهلاک دربردارد: بی پروائی درحضورپادشاهوامین شمردن خائن وخوردن زهر برای آزمایش.


.

Three things are fatal: to make bold with a

king, to trust a traitor and to drink poison for examination

.

مرداربه سه کارتن دهد جان نبرد

گردربرشه بخودسری پافشرد

ورخائن را امین و محرم شمرد

ورزهر زبهر آزمایش بخورد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 646


ثَلاثَهُُ تَدُلُّ عَلی عُقولِ اَربابِها اَلرّسولُ وَ الکِتابِ وَ الهِدیَه .


سه چیزنشان عقل صاحبش است :قاصد , نامه وهدیه .Three things represent the mental state oftheir senders : messenger, letter and gift.ازدیدن هرگلی که درباغی رست

خیران کمال باغبان بتوان جستچیزی که بودنشان عقل تو درستمکتوب تو وپیک تو وتحفه تست


=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 648....653مولاعلی(ع) - 653


ثَلاثُ لایَنَظُرُالله اِلیهِم : اَلعامِلُ بِالظّلمِ وَالمُعینُعَلیهِ وَالرّاضی بِهِ .خداوند به سه کس چشم رحمت نیفکند: کسیکه به بیدادوستم کارکند ,کسی که بیدادگر رامدد نمایدوکسی که به بیداد رضادهد.
There are three man on whom Godwill have no mercy :eek:ne who is anoppressor , one who helps him andone who agrees with him

.


هرگز به سه کس نیفکند چشم خداآن مردکه کاراوست بی دادوجفاآنکس که به بید ادگران کرد مدد
وانکس که به بیدادگری دادرضا


=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 652


ثَلاثَهُ مُهلِکاتُ : طاعَهُ النِّساءِ وَطاعَهُ الغَضَبِ وطاعَهُ الشّهوَه .سه کارکشنده است : فرمانبری اززنان , پیرویاز خشم , شهوترانی .There are three things which aredestructive: to obey women , to followanger and to indulge in sensuality

.

خواهی که زهربلیه ایمن مانی


بگریز زدیو نفس تا بتوانی


فرمانبری سه چیز مهلک باشد


وان نیز زن است وخشم وشهوترانی


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 651


ثَلاثَهُ لَیسَ عَلَیهُنّ مُستَزاد: حُسنُ الاَدَبِ وَمجانَبَهُ الرّیبِ وَالکَفّ عَنِ المَحارِم .سه چیزاست که ازآنها برترنیست : رفتار پسندیده , پرهیز

ازشک ودوری ازحرام .
Nothing can be more important than these


three : Good behavior , avoiding doubts and


refraining from illegals
.
برتر نتوان یافتن ازاین سه مرام

کاندردو جهان مرد بدان یابد کام


رفتارپسندیده گرفتن درپیش


پرهیز زشک کردن ودوری زحرام


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 650
ثَلاثَهُ مِن اَعظَمِ البَلاءِ : کَثرَهُ العائِلَهِ وَغَلَبَهُ الدّینِ وَدَوامِ المَرَضِ .
سه جیز ازبزرگترین بلاهاست : زیادی

عائله وبسیاری وام و دوام بیماری .Three are the greatest calamities are: Numerous


dependents , excessive debts and chronic sickness.
درزندگی ارسه چیز دلها خون است


آن عائله ای که ازحساب افزون استآن بیماری که مدتش یافت دوام


آن وام که مبلغش زحد بیرون است


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=
گردآور ی: م.الف زائر

==مولاعلی (ع) - 649


ثَلاثَهُ لایُستَحی مِنهُنّ : خِدمَهُ الرّجُلِ ضَیفَهُ وَقِیامَهُ عَن مَجلِسِهِ


لِاَبیهِ وَمُعَلّمِهِ وَطَلَبُ الحَقِّ وَاِن قُل .سه کارشرم برنمی دارد : خدمت به میهمان , برخاستن

ازجادرمقابل پدرومادرومعلم وگرفتن حق خود اگر چه ناچیز باشد.


There are three things which one must not be ashamed of : toserve a guest : to bow before father and teacher and to claim aright even if it may be very little

.می کوش پی خدمت مهمان عزیز

پیش پدرومعلم ازجا برخیز

حقت راخواه اگر باشد ناچیز

وزشرم دراین سه کارهم کن پرهیز

=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 648ثَلاثَهُ لاتُهَنّا لِصاحِبهُِنّ العَیشَ : اَلحِقدُ وَالحسَدُ وَسوءُالخُلقِ .


سه چیز است که زندگی رابه صاحبش ناگوارسازد : کینه

ورشک وبدخوئی .


Three things make life miserable: rancor , jealousy and ill - temper
.

گرشهره شود به نیکخوئی نامت


آهوی مرادافتداندردامتپرهیزکن ازکنیه وبدخوئی ورشک

زیراکه ازاین سه تلخ گردد کامت .
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 654...659

مولاعلی (ع) - 659
ثَمَرَهُ العِلم مَعرِفَهُ اللهِ .
ثمره دانش خداشناسی است .
The fruit of acquiring knowledge is to become
able to know God.
آن کزپی کفروناسپاسی باشد
اورابگناه بی هراسی باشد
ازعلم نبرده ست نصیبی زیرا
دانش ثمرش خداشناسی باشد
=
ترجمه شعر ی وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 658
ثَمَرَهُ الِعفَهِ الصیانَهُ .
سودپاکدامنی نگهداری خود است .
The benefit of chastity is self - protection.
در راه گناه هرکه پابگذارد
زین راه بلاها به سرخود آرد
سودی که زپاکدامنی خواهد برد
این است کز آسیب نگاهت دارد
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 657
ثَمَرَهُ العَجَلَه العِثارُ.
شتاب مایه لغزش است .
Hurry is a cause for slip.
کارتو اگر خطابود یاکه صواب
چون جفت شتاب شود شود نقش برآب
درهیچ رهی شتاب کردن خوش نیست
زآنروی که لغزش است پایان شتاب
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م. الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 656
ثَمَرَهُ الخَوف اَلاَمنُ ؛ ثَمَرهُ الحَزمِ السّلامَه .
حاصل ترس ایمنی وثمر دوراندیشی سلامت است .
The result of fear is to be safe and the
fruit of prudence is to live well.
این حاصل ترس است که تابتوانی
دوری زخطرکنی وایمن مانی
ورحزم کنی پیشه و دور اندیشی
خودرابه سلامت زبلا برهانی
=
ترجمه شعر ی وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 655

ثَمَرَهُ الایمانِ اَلفوزُعِندَاللهِ .


حاصل ایمان به خدا رستگاری است .


The result of faith in God is salvation
.

مردان خدا خوشند درهردوسرا

آسوده دراین جا وسرافزارآنجا


زیراکه بود حاصل ایمان به خدا


خوشبختی ورستگاری روزجزا=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع)- 654

ثَلاثَهُ مَن کُنّ فیهِ کَمُلَ ایمانُهُ : اَلعَقلُ وَالحِلمُ وَالعِلمُ .


سه صفت است که هرکه داشته باشد ایمانش


کامل است خردمندی بردباری ودانائی .


Perfection of faith depends on having these


traits: wisdom, tolerance and knowledge
.

بانیروی فرزانگی ودانائی


بهتر به ره خداپرستی آئی


ایمان توکامل شود ازاین سه صفت


دانائی وبرباری وبینائی=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 660...663


مولاعلی (ع) - 663
ثَوبُ العِلمِ یُخَلِّدُکَ وَلایَبلی وَلایَفنی .جامه علم تراپایدار سازد وخودفرسوده نگرددوبرای توماند ونابود نشود .Knowledge is like a dress which immortalizesyou and it won't be worn out ; lasting for ever.علم است لباسی که نخواهد فرسوداین جامه به عزت تو خواهد افزودهم نام توپایدار خواهد کردنهم بهر توماند ونگردد نابود=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م .الف زائر==


مولاعلی (ع) - 662

ثَوبُ التّقی اَشرَفُ المَلابِس .جامه پاکدامنی برازنده ترین جامه هاست .The most comely dress is the robe of chastity
.


آن خواجه که مال وجاه رابنده بودد لداده جامه فریبنده بود
گو جامه پاکدامنی خواه که آنبیش ازهمه برتنت بر ازنده بود
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 661


ثَمَرَهُ طولِ الحَیاهِ السُّقمُ وَالهَرَمُ .میوه درازی عمر پیری وبیماری است.The fruit of a long life is sensibility and decreptude.ای انکه به زیر گنبد زنگاریعمرصدوبیست ساله خواهش داریاین نکته بدان که شاخه عمر درازبرگ وبراوست پیری وبیماری=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=
گرداوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 660ثَمَرَهُ الوَعظِ الاِنتِباه .ثمرپندبیداری است .The result of advice is vigilence.آنکاودهدت پند کندهشیارتتادیده خود بازکنی درکارتتوخفته غفلتی وهرپندی رااین است ثمر که می کند بیدارت=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 664...665

[h=2]
[/h]

مولاعلی (ع)- 665
جارُالسّوءِ اَعظَمُ الضّراءِ وَاَشَدُّالبَلاءِ.
همسایه بد بزرگترین ضرروسخت ترین بلاست .
A bad neighbour is the greatest loss
and the hardest calamity.
آن مردکه زشت سیرت وفتنه گراست
همسایگی اش مایه خون جگراست
همسایه بد که بدترین دردسراست
ازهرضرری تحملش سخت تراست
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 664
ثِبابُکَ عَلی غًیرِکَ اَبقی لَکَ مِنها عَلَیکَ .
جامه ای که برتن دیگری کنی برای تو بیشتر
دوام یابد تا برتن تو باشد.
Your dress , put on by some one else , lasts
longer for you than when
put on by yourself.
تادرپی نیکی است دل روشن تو
نیکی است نگهدارتوچون جوشن تو
آن جامه که ازتودرتن مسکینی است
افزون کندت دوام تابرتن تو
=
ترجمه شعر ی وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 666....669

مولاعلی (ع) - 669

جودُالفَقیرِ یَجُلّهُ ؛ بُخلُ الغَنی یَذّلُهُ .


بخشش فقیر اوراسرافرازکند وبخل ثروتمند اوراپست نماید.


A poor man's generosity dignifies


him ; a rich man;s meanness


degrades him

.

مسکین چو ببخشش وکرم پردازد


آن بخشش وجود سرفرازش سازدمنعم چو بخیل افتد و کوتاه نظر

آن بخل به ننگ وپستی اش اندازد=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 668

جاهِدشَهوَتَکَ وَغالِب غَضَبَکَ وَخالِف سوءَعادتِکَ


تَزکَ نَفسِکَ وَیَکمِلَ عَقلُک وَتَستَکمِلَ ثَوابَ رَبِّکَ .


باشهوت خود بستیز وبه خشم خود چیره شو


وازعادت بدروی بتاب تانفس تو پاک وعقل توکامل شود


و پاداش خودرانیز کامل کنی .


Fight with your passions , overcome your


anger and turn away from your habits if


you want to purify your soul and perfect


your mind and , also , get a better reward


in the next world

.

برشهوت وخشم چیره شو ازهرباب


وزپیروی عادت بد روی بتاب


تاعقل تو کامل شود وذات تو پاک


پاداش تو هم فرون شود روز حساب


=


ترجمه شعری وانگیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 667جالِسُ الفُقَراءَ تَزدَدُ شُکراََ.


همنشین فقیران شوتاشکر نعمت بجای آری.


Associate with the poor in order to be


more thankful to God for your wealth


.

ای آن که بود سیم وزرت ازحد بیش


شوهمدم آن کس که فقیراست و پریش


کزدیدن فاقه وی ونعمت خویش


بردرگه حق شکرکنی بیش ازپیش=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 666


جالِسُ العُلماءَتَزدَدُعِلماََ ؛ جالِسُ الحُکَماءَتَزدَدُحِلماََ .


همنشین دانایان باش تادانائی خودرازیادکنی


وهمدم حکیمان باش تابه علم خود بیفرائی .
Association with savants increases yourknowledge and companionship with sagacious


persons makes you more patient

.

آنگاه که درصحبت دانائی آئی


ازصحبت او فزون کنی دانائی


وانگاه که همدم حکیمان باشی


ازصحبتشان به حلم خویش افزائی=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م . الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 670.....673مولاعلی (ع) - 673


حُسنُ التّدبیرِیُنمی قَلیلَ المالِ وَسوءُ التّدبیرِ یَفنی کَثیرُهُ .


حسن تدبیراندکی ازمال راافزایش دهد


وسوءتدبیرزیادش رانابود سازد.


Prudence increases possession


even if it is little; imprudence dissipates


it even if it is much
.

بی عقل شود زسوءتدبیر ذلیل


باعقل , شود زحسن تدبیر جلیل


زان راه , قلیل می شود مال کثیر


زین راه ,کثیر می شود مال قلیل


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری: م.الف زائر
==

مولاعلی ( ع) -672


حُسنُ الاَدَب یَستُرُ قُبحُ النَّسَب .
نیکی رفتار بدی دودمان رامی پوشاند.Good behavior covers poor ancestry
.


گرمرد بود یگانه دانش وهوشتابی ادب است کم بود او زوحوش


حسن ادب وبلندی همت مرد


برپستی دودمان گذارد سرپوش


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی(ع) - 671

حَدّاللّسانِ اَمضی مِن حَدّالسّنانِ .


تیغ زبان ازنیزه برنده تراست .


The tongue is sharper and more harmful
.

than a lance's point
.

هربارگران اگر توان بردآسان


هرگفته زشت راتحمل نتوان


باتیغ زبان بردل کس زخم مزن


کزنیزه برنده تربود تیغ زبان


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 670


حاسِبوااَنفُسَکُم قَبلَ اَن تُحاسَبوا.


به حساب خودبرسید پیش ازآن که به


حساب شما برسند.


Judge yourself before you are judged

.

بنگر که رهت خطاست یاآن که صواب


گرراه خطاست زود ازآن روی بتاب


آن به که حساب کارخودرابکنی


زان پیش که ازتو بازخواهند حساب=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 674....677مولا علی (ع) - 677خالِطواالنّاس مُخالِطَهُ جَمیلَهُ اِن مِتّم یَکواعَلَیکُم وَاِن غَبتُم


حُنّوااِلَیکُم.
بامردم چنان دوستانه آمیزش کنید که اگر بمیرید


برایتان گریه کنند واگر ازنظرغائب شوید ازدوری


شما بیقراری نمایند.


Associate with people to affectionately that


they miss you when you are away


and cry for you when you are dead

.

باخلق سلوک کن به نحوی دلخواه


تادردل هرکسی چنان یابی راه


کزمردن تو زچشم ها ریزد اشک


وزدوری تو زسینه ها خیزد آه


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع - 676


حُسنُ الظّنِ راحَهُ القَلبِ وَسَلامَهُ البَدَن .


خوشبینی مایه سلامت تن وراحت دل است .


Optimism brings comfort to the heart


and health to the body

.


یک چند اگر کنی به خوشبینی زیست


دانی که خوشی بغیرخوشبینی نیست


گرصحت جسم است وگرراحت دل


هردوبروبرگ شاخه خوش بینی است .=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 675


حُسنُ الصّورَهِ اَوّلُ السّعادَهِ .زیبائی روی , اول خوشبختی است .


A beautiful face is like the first


stage of happiness

.

هرکس که به یک صورت زیبانگریست


گردل ندهد زدست اورادل نیست


زانجای که محبوب بود زیبا روی


زیبائی روی , اول خوشبختی است=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی(ع) - 674


حُسنُ السّیاسَهِ یَستَدیمُ الرّیاسَه .


سیاست نیکوریاست راپایداری می بخشد.


Good policy will prolong superintendency

.

تایاری خاص وعام خواهی کردن


خودرازین ره بنام خواهی کردن


گرلایق وکاردان ومردمداری


برمسند خوددوام خواهی کردن

=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر


 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
پیروان اهل بیت علیهم السلام 6
موضوعات مشابه
مولاعلی (ع) - آموختن

کانال تلگرام

بالا