• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مولاعلی (ع) - آموختن

زیارت

New Member

مولاعلی (ع)


اموختن==
مَن سَاَلَ عَلِمَ .He who asks learns .کسی که بپرسد می آموزد[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تاازدرعلم روی می گردانی

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ازجهل نمی رهی به این آسانی

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]آن کس که هرآنچه رانداند پرسد

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]دانا شود ووارهد ازنـــــــــــــادانی .

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]=

[/FONT]

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت .


=


گرداوری: م.الف زائر 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - شرکت درپاداش


مولاعلی (ع)


شرکت درپاداش .===


اَلعالِم وَالمُتعَلّمِ شَریکانِ فِی الاَجر.Mutually rewarded are the teacher


and the student.معلم وشاگرد هردو دراجر ومزد شریکند.


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]یایادبگیر.چون کسی درست داد

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]یادرس بده .به هرکه گیرد زتو یاد

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]چون بهره اوستاد وشاگرد یکی است

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]یاباش چوشاگرد . ویاچون استاد.

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]=

[/FONT]


ترجمه شعر ی وانگلیسی


ابوالقاسم حالت .


=


گرداوری : م. الف زائر 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- علم وعقل


مولاعلی (ع)


علم وعقل=اَلعِلمُ یَدُلُّ عَلی العَقلِ فَمَن عَلِمَ عَقَل .knowledge leads to wisdom; hence , he who
acquires knowledge acquires wisdom.علم آدمی رابه عقل رهبری می کند.پس کسی
که علم آموخت عاقل شد.[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تاازپس کسب علم عازم نشوی

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خوشبخت به یمن عقل . سالم نشوی

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]چون علم ترا به عقل نزدیک کنــــــــــد


[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]عاقل نشوی . اگر که عالم نشوی .

[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]=

[/FONT]

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت .


=


گرداوری : م. الف زائر


 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- سکوت وآموزش
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]مولاعلی (ع)

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]سکوت وآموزش

[/FONT]اِسمَع تَعلَم وَاسکُت تَسلَم .Listen and learn , remain silent and be safe.گوش بده وبیاموز . خاموشی گزین وآسوده باش.[FONT=arial,helvetica,sans-serif]درپای بساط اهل دانش بنشین

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]وزخرمن علم وفضلشان خوشه بچین

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]گردرعقب فضیلتی گوش بده

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ورطالب راحتی . خموشی بگزین .

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]-

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ترجمه شعری وانگلیسی

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ابوالقاسم حالت .

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]=

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]گرداوری: م. الف زائر


[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]​
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - تفکر قبل ازتکلممولاعلی (ع)


تفکرقبل ازتکلم

=

فَکِّرثّمَ تَکَلّم تَسلَم مِن اَلزّلَل .Think , then speak so that you may be guarded
against the slips of the tongue.اندیشه کن آنگاه سخن گوی تاازلغزش زبان دور باشی .[FONT=arial,helvetica,sans-serif]درپیش کسی که اهل فهم است وفطن

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تافکرنکرده ای مکن باز دهـــــــــــــــــــن

[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خواهی که زلغــــــــزش زبان باشی دور

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]اندیشه نکرده وامکن لب به ســــــخن .

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]=


[/FONT]

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت .


=


گرداوری: م. الف زائر
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- فقرحریص


مولاعلی (ع)


فقرحریص


=


اَلحَریصُ فَقیرُوَلَومَلَکَ الدُنیابحذافیرِها.
The avaricious is poor even if he gains the


whole world.


حریص اگر همه دنیارامالک شود ازتنگدستی نرهد.[FONT=arial,helvetica,sans-serif]طماع حریص تازهستی نرهد

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ازبند وبلای زرپرستی نرهــــد

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]مانند فقیری است که گردنیارا

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]مالک بشودزتنگدستی نرهـــد.

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]-[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]ترجمه شعری وانگلیسی [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]ابوالقاسم حالت .[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]=

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]گردآوری: م.الف زائر


[/FONT]
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)-بخشش قبل ازسوالمولاعلی (ع)


بخشش قبل از سوال
==


اِبدَءِالسائلِ بِالنَوالِ قَبلَ السُوالِ فَاِنّکَ اِن اَحوجتَهُ


اِلی سُوالِک اَخَذتَ مِن حُّروَجِهِهِ اَکثَرَمِمااَعطَیتَهُ.

=


Donate before the needy asks for it ; if you let


him ask ' you take more from his self- respect


than what you give him.

پیش ازآن که سائل ازتوچیزی خواهد به بخشش


پرداززیرااگر مجال دهی که لب به سوال گشاید


بیش ازآنچه به او می بخشی آبرویش رامی ریزی .
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خواهی چو فقیر راببخشی زرومال

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]مگذارکه اودهان گشاید به سوال

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ورنه چو کند سوال چندانکه دهیش

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]زان بیشترآبروش گردد پامـــــــــــال .

[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]=

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ترجمه شعری وانگلیسی

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]ابوالقاسم حالت .

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]=

[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]گردآوری : م. الف زائر


[/FONT]


 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
پیروان اهل بیت علیهم السلام 96
موضوعات مشابه
مولاعلی (ع) - 562....563

کانال تلگرام

بالا