• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

خطبه پیشنهادی عــــــــــــــــــــــــ ـــــ فطـــرـــــــــــــــــــ ــــــــید1435 ه.ق

بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علی محمد وال محمد الائمه والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا
*خـــــــــــــــطـــــــــــبه اول*
شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه از حضرت امير المؤمنين عليه السلام نقل میکند که درعید فطر این خطبه را خواندند
ستايش مخصوص خداى راست كه آسمان و زمين را آفريد و روشنى و تاريكى را مقرر داشت باز كافران به خداى خود شرك می ‏آورند و ما هيچ به خدا شرك نياوريم و غير او كسى را ولى خود نگيريم
و باز ستايش و سپاس مخصوص خداست كه هر آنچه در آسمان و زمين است همه ملك اوست و در عالم آخرت نيز شكر و سپاس مخصوص اوست و او به نظم آفرينش حكيم و به همه امور عالم آگاه است و او هر چه درون زمين رود و هر چه از زمين به درآيد و هر چه از آسمان فرود آيد و هر چه بر آسمان بالا رود همه را می‏داند و اوست كه بر بندگان مهربان و بخشاينده است اين است خدايى كه هيچ جز او خدايى نيست و بازگشت همه موجودات بسوى اوست
و باز ستايش ‏مخصوص خداست كه آسمان را از سقوط بر زمين نگاه دارد جز آنكه مشيتش تعلق گيرد و البته خدا بر مردم عالم بسيار رئوف و مهربان است
اى خدا تو به رحمتت بر ما ترحم فرما و آمرزشت را شامل حال ما ساز كه تويى خداى بلند مرتبه بزرگ.
باز ستايش مخصوص خداست كه هيچكس از رحمتش نااميد و از نعمتش محروم نيست و احدى مأيوس از لطف و عنايتش نخواهد بودو هيچكس استنكاف و سركشى از بندگيش نتواند كرد آن خدايى كه به كلمه او آسمانهاى هفتگانه بر پا خاسته و مهد زمين قرار يافته و كوههاى محكم استوار گرديده و بادهاى حامله كننده به گردش داشته و ابر به فرمانش در فضاى آسمان در سير و حركت آمده و درياها در حدود خود ايستاده ‏اند و اوست خداى تمام اين مخلوقات و خداى قاهرى است كه تمام عزت و شوكت مندان عالم در مقابلش حقير و ذليل و همه متكبران و مغروران جهان نزدش خوار و ضعيفند و تمام عوالم هستى خواه و ناخواه تابع حكم و فرمان اوست
حمد و ستايش می‏كنيم او را چنانكه آن ذات مقدس خود را ستايش فرموده و به حمدى كه او را شايسته است و از او يارى می ‏طلبيم و طلب آمرزش و بخشش می ‏كنيم و از او هدايت بسوى او می ‏جوييم و گواهى می ‏دهيم كه هيچ خدايى جز آن خداى يكتاى بی ‏شريك نيست او آنچه در نفوس خلق پنهان است و آنچه در قعر درياها و آنچه در ظلمت مستور است همه را می ‏داند و هيچ غايبى از او پنهان نيست و هيچ برگى از درخت نيفتد و هيچ دانه ‏اى در زير تاريكيهاى زمين نيست جز آنكه بعلم ازلى ذاتى از او آگاه است
هيچ خدايى جز آن ذات يكتا نيست و هيچ تر و خشكى به عالم وجود ندارد جز آنكه در كتاب مبين مسطور است و آنچه را كه كاركنان عالم می ‏كنند و به هر مجرا و طريق می ‏روند و به كجا باز می ‏گرداند همه را می ‏داند و ما از خدا هدايت كامل می ‏طلبيم و گواهى می ‏دهيم كه محققا محمد بنده اوو فرستاده او بسوى خلق و امين بر وحى و اسرار الهى است و البته او رسالتهاى خدا را به خلق رسانيد و در راه رواج و تبليغ دين خدا همه گونه جهاد با گمراهان و مشركان كرد و خدا را تا هنگام رحلت اطاعت نمود درود و تحيت خدا بر او و بر آل اطهارش باد
اى مردم وصيت می ‏كنم شما را به تقوى و خدا ترسى كه البته خداست كه نعمتش را زوال و رحمتش را نفاد و پايان نخواهد بودو هيچ بندگان از او بی ‏نياز نيستند و ابدا اعمال و طاعات خلق در مقابل نعمتهايش پاداشى نتواند بود آن خدايى كه شما را در تقوى ترغيب كرد و امر به زهد در دنيا فرمود و از نافرمانى خود بندگان را ترسانيد خدايى كه او را تنها عزت و سلطنت بقا و ابديت است و خلق را همه به دست مرگ و فنا خوار و منقاد گردانيدو مرگ پايان هر مخلوقى است و راه همه اهل عالم است
هرگز به فرار مردم از مرگ بر مرگ غلبه نتوانند كرد و هنگام فرا رسيدن اجل اهل هواى نفس را اسير و ذليل خواهد كرد و بناى هر لذت را ويران و هر نعمت را زايل و هر بهجت و نشاط را منقطع خواهد ساخت و خلاصه دنيا خانه ‏ايست كه خدا فنا را بر آن حكم حتمى فرموده و براى اهلش جلاى وطن و بيرون شدن از اين خانه را لازم گردانيده باز بيشتر مردم بقاى دنيا را قصد دارند و دنيا به چشمشان بنايى با عظمت و عزت و طعمه‏اى شيرين و باغى سبز و خرم است اما با عجله و شتاب از كف طالبانش بيرون ميرود و ناظران را به شبهه كارى مي افكند ثروتمندان از حب مال دنيا بر ضعيفان و مسكينان بخل ميورزند و مردم خدا ترس و هراسان از آن متنفرند و مكروهش شمارند پس خدا شما را رحمت كند از حب دنياى دنى به نيكوتر چيزى كه نزد شماست دورى و رحلت گزينيد و از دنيا به كمتر چيزى اكتفا كرده و افزون نطلبيد و بيش از كفاف طالب دنيا نباشيدو به ناز و نعمت متنعمان دنيا چشم نداريد دنيا - را خوار شماريد و وطن خود ندانيد و دنيا را بر خود مضر و زيان آور دانيد و دورى كنيد و حذر از تن پرورى و از لهو و لعب و خوشگذرانى كه عمر پر بها به غفلت و غرور زنهار نگذرد
مردم آگاه باشيد كه دنيا با همه دوستانش سخت بيگانگى و بی ‏وفائى كرده و پشت بآنها نموده و رخصت وداع از همه خواسته.باز هم آگاه باشيد و متذكر شويد كه عالم آخرت محققا رحلت بسوى شما كرده و بر شما روى آورده است و وارد گرديد و از همه رخصت ورود خواسته و باز هم آگاه باشيد كه امروز در طاعت خدا ميدان آزمايش و اسب تازى مسابقه است و فردا نتيجه بردن مسابقه است و آگاه باشيد كه هر كه در طاعت سبقت يافت در بهشت ابد شتافت و هر كه راه مخالفت پيمود غايت و نتيجه دوزخ است آگاه باشيد آيا كسى هست كه پيش از روز مرگ از خطا و عصيان توبه كندآيا كسى هست كه براى خود عمل چيزى انجام دهد پيش از آنكه روز سختى و بينوايى او فرا رسد و اى مردم خدا ما و شما را از آنانكه خدا ترسند و به ثواب خدا اميد دارند قرار دهد آگاه باشيد كه البته اين روزيست كه خدا بر شما عيد قرار داده است و شما را اهل و لايق ثوابهاى اين روز مبارك گردانيده ،پس در اين روز دايم بياد خدا باشيد تا خدا هم نظر عنايت به شما كند و به درگاهش دعا كنيد تا مستجاب گرداند و زكوة فطره را به فقرا ادا كنيد كه آن سنت پيغمبر شماست و فرض و واجب از فرمان خداى شما
پس هر فردى از شما از شخص خودش و از هر فرد عيالش از پسر و دختر و كوچك و بزرگ و آزاد و بنده از براى هر يك از آنها يك صاع از گندم يا يك صاع از خرما يا يك ضاع از جو به فقيران ادا كند و خدا را اطاعت در آنچه بر شما واجب فرموده و به آن فرمان داده است از بر پاداشتن نماز و اداء زكوة و حج بيت الله و روزه ماه مبارك رمضان و امر به معروف و نهى از منكرو در حق زنانتان و غلام و كنيز و كلفت و نوكرتان به همه احسان كنيد و نيز اطاعت كنيد خدا را در آنچه شما را از آنها نهى فرموده است مانند نسبت به زنا دادن زنان مؤمنه نجيب و عمل زنا و شرب خمر و كم فروشى و شهادت دروغ و فرار از جهاد با كفار خدا ما و شما را بواسطه تقوى از معاصى و خطايا محفوظ دارد و دار آخرت را براى ما و شما بهتر از دار دنيا قرار دهد. بهترين سخن و بليغ‏تر و مؤثرترين كلام براى پند و اندرز اهل تقوى همانا كتاب خداى مقتدر حكيم است
پناه می ‏برم به خدا از شر شيطان مردود به نام خداى بخشنده مهربان قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌبسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وال محمد الائمه والمهدیین الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یامن من رکبها ویغرق من ترکها المتقدم لهم مارق والمتاخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
خطبه دوم
حمد و ستايش مخصوص خداست ما او را ستايش می ‏كنيم و از او يارى می ‏طلبيم و به او ايمان آورده و بر حضرتش توكل و اعتماد داريم و گواهى می ‏دهيم كه خدايى جز خداى يكتاى بی ‏شريك نيست و نيز گواهى دهيم كه محمد (ص) بنده و فرستاده اوست درود و تحيت خدا بر او و بر آل پاكش و مغفرت و رضا و خوشنودى حق بر آن بزرگواران باد
پروردگارا درود و رحمت فرست بر بنده خود و رسول و پيغام آورت حضرت محمد درود و رحمتى كه دايم در افزايش و ازدياد باشد و به آن رحمت درجه و مقامش را بلند گردانى و برتريش را هويدا كنى
و باز هم درود فرست بر محمد و آل محمد و بركت به آنان عطا فرما
چنانكه درود و رحمت و بركت بر ابراهيم و آل ابراهيم فرستادى كه تو اى خدا بسى پسنديده صفات و بزرگوارى
پروردگارا كافران اهل كتاب را عذاب و عقاب فرما آنان كه راه تو را بر خلق بستند و آيات الهى را انكار نمودند و پيغمبران تو را تكذيب كردند
پروردگارا در ميان آنان اختلاف كلمه ايجاد كن و از مسلمانان رعب و ترس در دلهاشان بيفكن و عذاب و عقاب و بلايى بر آنها نازل ساز كه از قوم مجرم بدكار دفع نمی ‏گردانى
پروردگارا سپاه اسلام و لشكريان و سرحد دارانشان را در مشرق و مغربهاى عالم همه جا يارى كن كه تو اى خدا بر كليه امور عالم توانايى
پروردگارا مردان و زنان مؤمنان و مسلمانان را ببخش و بيامرز پروردگارا تقوى را زاد و توشه آنها قرار ده و ايمان و حكمت را در دلهايشان اعطا فرما‏ و نعمتت را كه به آنها عطا فرمودى شكر و سپاسش را هم به آنان بياموز و به عهدت كه بر آنان پيمان گرفته‏اى به آن عهد وفاداريشان الهام فرما اى خداى بر حق و اى خالق عالم آفرينش
پروردگارا آنان كه از مرد و زن اهل ايمان و مسلمانان وفات كردند و آنهائى كه زنده ‏اند و بعدا به آن اموات ملحق خواهند شد همه را ببخش و بيامرز كه تويى اى خدا به حقيقت صاحب عزت و اقتدار و حكمت‏
ای مردم؛ خدا امر می ‏كند به عدل و احسان و اداى حق اقارب و خويشان و نهى می ‏فرمايد از عمل زشت و فحشاء و منكر و ظلم و ستم به خلقان و شما را به اين امر و اين نهى پند و اندرز می ‏دهد باشد كه متذكر شويد
خدا را ياد كنيد تا خدا از شما ياد كند چون خدا ياد می ‏كند از آنكس كه از خدا ياد كند و شمابندگان هر چه می ‏خواهيد از فضل و رحمت خدا درخواست كنيد كه البته هرگز او كسى را محروم از اجابت دعا نخواهد كرد اى پروردگار ما به ما در دنيا حسنه و نيكوييها عطا فرما و در آخرت هم حسنه و نيكوييها مرحمت فرما و از عذاب آتش دوزخ نگاه دار.
برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان ( از تالیفات ثقة المحدثین حاج شیخ عباس قمی (ره)
 
آخرین ویرایش:

کانال تلگرام

بالا