• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حضرت محمد (ص) - 66

زیارت

New Member


حضرت محمد (ص)


66


اَقِلَّ مِنَ الذُنوُبِ یَهُنُ عَلَیکَ المَوتُ .گناه کمتر کن تامرگ برتو آسان گردد.

Avoid the sins so that you may bear death easily.


آن بی گهنی که پاکدامن باشد

بهرچه زروز حشرترسان باشد؟

کم کن گنه اندراین جهان تابهرت

رفتن به جهان دیگر آسان باشد


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 66


.
حضرت محمد(ص)
67
اَقِلَّ مِن الشَّهَواتِ یَسهَلُ عَلَیکَ الفَقرُ.
کمترشهوترانی کن تاتحمل تهیدستی برایت آسان گردد.
lessen your sensual desires in order to be more able to bear poverty.

دخل خود وخرج خویش رانیک بسنج


پرخرج مباش چون نداری زر وگنج


کم درره شهوت وهوس پای گذار


تاکم زتهیدستی خود بینی رنج =ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 68
حضرت محمد(ص)


68


اَقیلوُاعَثَراتِ الکِرام.


لغزش های مردان بزرگوا ررانادیده انگارید.Ignore noblemen,s slips.


آن کس که به جود ورادمردی است شهیر

زوخرده مگیربرسرهرتقصیر

مردان بزرگواروباهمت را

گرلغزش کوچکی است نادیده بگیر

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م.الف زائر

.
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -69

حضرت محمد(ص)

69
اَکثَرَالنّاسِ شِبَعاَاَکثَرُهُم جُوعاََفِی القِیامَهِ .
کسی که دراین جهان ازهمه سیرتر است درآن
دنیا ازهمه گرسنه تر خواهد بود.
One who is most satisfied in this world
will be most hungry in the other.
آنکس که زخوان این جهان بهره وراست
بی بهره زنعمت جهانی دگر است


درآن دنیا گرسن ترازهمه است
آن کزهمه کس دراین جهان سیرتراست


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 70حضرت محمد(ص)

70

اکثرالناس قیمه اکثرهم علما واقلهم قیمه اقلهم علما.هرکه دانشش بیشتر قدرش بیشتر وهرکه

علمش کمتر ارزشش کمتراست.

One whose knowledge is greater is better revered
one whose deed is less his worth is less
.
.


در کسب کمال ودانش و فضل وهنر

می کوش ؛ که ازجمله افراد بشر

پرقدرتراست هرکه علمش بیش است

کم قدرتراست هرکه علمش کمتر


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 71حضرت محمد(ص)
71
اَکثَرُاَهلِ النّارِاَلعُزّاب .
بیشتر دوزخیان مردان بی زنند.


most of those who will dwell in hell are bachelors.

مردان وزنانی که مجرد مانند
دوری زهوای نفس خود نتوانند

دزقعرجحیم بیشتر آنانند

کزدولت ازدواج روگردانند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 72
حضرت محمد(ص)


72

اَکثَرُمایوُلِجُ اُمَتِیَ اَلجَنّهَ تَقویَ اللهِ وَحُسنُ الخُلقِ.

چیزی که بیشتر کسان مرابه بهشت می برد پارسائی و خوشخوئی است.


The things which lead most of my people

to heaven are abstentiosness and good temper.آنکس که خداپرست وباایمان است

بیزار زتندخوئی وعصیان است

آن چیز که می برد کسان رابه بهشت

خوشخوئی وپارسائی ایشان است


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -73


حضرت محمد(ص)


73


اَکرَمُ النّاِس اَتقاهُم .کسی ازهمه گرامی تراست که ازهمه پرهیزگارترباشد.The one who is most pious is most revered.

شادآن که زهرکسی صفاکیش تراست
دلپاک تر وعاقبت اندیش تراست

آن ازهمه عزوحرمتش بیشتر است

کزجمله به پاکدامنی پیش تراست.=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 74


حضرت محمد(ص)

74

اَلاِمانَهَ تَجلِبُ الرِّزقَ وَالخِیانَهُ تَجلِبُ الفَقر.

امانت روزی می آوردوخیانت تنگدستی .

Honesty increases livelihood and

treachery leads to poverty.آن مردکه گشت ازدرذستی عاری

بیندهمه جازنادرستی خواری
رزقت شود افزون زامانت داری
فقرت شودافزون زخیانتکاری


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 75


حضرت محمد(ص)

75

اَلاَمَلُ رَحمَهُُ لِاُمََّتی وَلَولاالاملُ مااَرضَعَت والِدَهُُ وَلَدَها

وَلاغَرَسَ غارِسُُ شَجَراََ.


امید برای کسان من رحمت است , چه اگرامید نبودهیچ
مادری فرزندخودراشیر نمی دادوهیچ
باغبانی درختی نمی نشانید.


Hope is the blessing for my people, for , if

there was no hope, no mother would feed

her baby and

no gardener would plant any tree.


مردم همه راامید سازد خوشبخت

بربندد اگر امید ازدلها رخت

مادرندهد به طفل نوزادش شیر

دهقان ننشاند به زمین هیچ درخت .==

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 76


حضرت محمد (ص)


76
اَلاُموُرُ بِتَمامِها وَالاَعمالُ بِخواتیمِها.

کارها بسته به اتمام آنها , و کردارها بسته به انجام آنهاست.

Affairs are judged bye theirconsequences and deeds by their outcome.
تادرنرسد بهار درگلزاری
ازگل نتوان یافت درآن آثاری
چون وقت رسید سخت ها سهل شود

موقوف به وقت خود بود هرکاری

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -77


حضرت محمد(ص)

77

اَلامورُمَرهونَهُُ بِاوقاتِها.

هرکاری موقوف به وقت است .


Everything can be done when its right time comes .تادرنرسد بهار درگلزاری
ازگل نتوان یافت در آن آثاری
چون وقت رسید سخت ها سهل شود
موقوف به وقت خود بود هرکاری .
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -78


حضرت محمد (ص)

78

اَلاوَمَن سَمِعَ فاحِشَهُُ فَاِفشاها کانَ کَمَن اَتاها .


هرکس خبرکاربدی رابشنود وفاشش کند مانند کسی

است که آن کاررا انجام داده است .


One who lets the news of an evil deed out is like the

one who has done it.درراه بدی کسی چو بگذارد گام

فاشش مکن ومساز اورابدنام

آنکو خبر کاربدی فاش کند


ماند به کسی که داده آن کار انجام .


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 79
حضرت محمد(ص) - 79
اَلاَیدی ثَلاثَهُُ : مُنفقَهُُ وَ سائِلَهُُ وَمُمسِکَهُُ فَخیرُالاَ یدی المُنفِقَهُُ .

دست ها برسه گونه اند. دست بخشنده . ودست

خواهنده ودستی که هیچ نمی بخشد ,دست بخشنده
ازهمه بهتراست .


There are three kinds of hands : generous, seeker


of money and one which never pays out any thing , the


generous one is the best.داریم سه نو ع دست , یک دست کریم
یک دست نیازمندویک دست لئیم

وان دست کریم ازهمه بهتر باشد

زیراکه دهد به مستمندان زروسیم

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 80حضرت محمد(ص) - 80

اَلایمانُ نِصفانِ , نِصفُُ فِی الصّبرِوَنِصفُُ فِی الشّکرِ.

ایمان دونیمه است , یک نیمه درشکیبائی ویک نیمه درسپاسگزاری .

Faith has two sides , one in patience and the other in thanksgiving.

درصبربکوش ودل تهی کن زهراس
ازشکرمکن دریغ وحق رابشناس

ایمان به دونیمه است زبنیان واساس

یک نیمه آن شکیب ویک نیمه سپاس
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 81 تا 85
حضرت محمد(ص) - 85
اَلبَغیُ یوجِبُ النَدَم .
ستم پشیمانی آورد.


Oppression brings remorse.
آن سفله که دانه ستم می کارد


زین کشته بجز بلا چه برمی دارد


ظالم نشد ازچنگ مکافات رها


بیداد پشیمانی وافسوس آرد.
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری: م.الف زائر

حضرت محمد(ص) - 84

اَلبَرَکَهُ مَعَ اَکابِرِکُم
.

Blessings emanate from your great men.

آنکس که نگهبان ونگهدارشماست

غمخوارشما وحافظ جان شماست

خیروبرکت که بهره خوان شماست

ازفیض بصیرت بزرگان شماست
.


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر

حضرت محمد(ص) - 83

اَلبِرُّحُسنُ الخُلق .


خوشخوئی نیکوکاری است.Good temper is beneficence
.

ازدست توگر که برنیاید کاری

می کوش که بازبان دلی خوش داری


خوشگوئی وخوشخوئی و خوشرفتاری

درسی بود ازکتاب نیکوکاری .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر2
حضرت محمد (ص) - 82

اَلبَخیلُ حَقاََمَن ذُکِرتُ عِندَهُ فَلَم یُصَلِّ عَلَیّ َ.


کسی بخیل است که نام مرابشنود ونگوید رحمت خدا براو باد.
One who hears my name and does not wish me


be blessed by God is an avaricious man

to


شادآن که دلی رابه زبان سازد شاد

پیوسته به نیکی کند ازمردم یاد
آن مرد بخیل است که نامم شنود


وآنگاه نگوید که براو رحمت باد
.

=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=


گردآوری: م.الف زائرحضرت محمد(ص) - 81


اَلبَخیل اَلّذی یَاکُلُ وَلایُعطی وَالّلَئیمُ الذّی لایَاکُلُ وَلایُعطی .


بخیل کسی است که خودمی خورد وهیچ به دیگران نمی بخشد

ولئیم کسی است که نه خود می خورد ونه به دیگران می بخشد.

The avaricious man spends his money for his own use and


oes not give anything to

the poor,but the mean man neither spends or himself


nor gives to the poor
.

.
آن است بخیل کاوکند خودراسیر

امانشود گرسنه رایارونصیر

وانمردلئیم است که نه خود بخورد

نه آنکه عطاکند به مسکین وفقیر.


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 66


حضرت محمد(ص) - 90
اَلتّحَدُثُ بِالنّعِمِ شُکرُُ.ازنعمت هاسخن گفتن مانند شکرنعمت کردن است.


To mention blessing is like thanking God for them.

چون بهره تورفاه وراحت باشد
یادآر زنعمتی که قسمت باشد

ازنعمت ها سخن به لب آوردن

مانندسپاس وشکرنعمت باشد

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد(ص)- 89

اَلتّاجِرُیَنتَظِرُالرِزقَ وَالمُحتَکِرُیَنتَظِرُالّلَعنَه.

A merchant expects a decent benefit and a hoarder awaits to be cursed .
آن تاجرمنصف که رود ازره راست
گزمنتظررزق حلال است رواست

وآن محتکرپست که غافل زخداست

گرمنتظرلعنت خلق است بجاست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد(ص) - 88

اَلتّاجِرُالجَبانُ مَحرومُُ.


بازرگان ترسنده محروم است.

A coward merchant will be deprived of profits.ترس تو کند کارتو دشوارآخر

جبن توکند تراگرانبارآخــــــر

بازرگانی که ترسد ازهرسودا

محروم شود زسود بسیارآخر

=

ترجمه شعر ی و انگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر


==

==

حضرت محمد(ص) - 87

اَلتّائِبُ مِنَ الذّنبِ کَمَن لاذَنبَ لَهُ .

هرکه ازگناهی توبه کند به کسی می ماند که گناه ندارد.


One who repents from a sin is like the

one who is innocent.
شیطان چو ترافکند درقعر چهی ازبهرنجات خویش می جوی رهی

آن مردکه ازگناه خود توبه کند

ماند به کسی که نیست اوراگنهی .


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م .الف زائر

--


حضرت محمد(ص) - 86

اَلبَلاءُ موَکَّلُُ باِلنُّطقِ .مصیبت وابسته به گفتاراست .
Calamity may follow wrong talking.


هرجای که شمشیر زبان درکاراست
زخمی که ازآن به جان رسد بسیاراست

هررنج ومصیبت که روان آزاراست

وابسته لب گشودن و گفتاراست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -91......95حضرت محمد(ص) - 95


اَلحاسِدُُ مُغتاظُُ عَلی مَن لاذَنبَ لَهُ .
حسود برآنکس خشم می گیرد که گناهی نکرده است.

A jealous person gets angry with one who has no sin
.

بدبخت حسود راست روز سیهی

اورازپی نجات آن نیست رهی

آکس که بود حسود می گیرد خشم

برآنکه نکرده هیچ جرم وگنهی

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد(ص) - 94


اَلجَنَهُ مِائَهُ دَرَجَهِِ : تِسعَهُ وَتِسعونَ لِاَهلِ العَقلِ

وَواحِدهُُ لِسائِرِالنّاسِ .


بهشت صدمقام دارد: نودونه مقام آن برای خردمندان

و یکی برای دیگران است .


Paradise has hundred places , of which ninety nine are

for the wise and one for the others .


پیوسته خرد راهنمای بشراست

آری ببخشت اگرکه صدخانه دراست

بی شک نودونهش خردمندان راست

یک خانه ازآن مردمان دگراست

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 93

اَلجَنّهُ دارُالاَسخیاء .بهشت خانه سخاوتمندان است.
Paradise is a home for the generous
.

گرمرد به ظلم وجور بی مانند است

زانست که ازحرص بپایش بنداست

باجود وسخاباش که گلزاربهشت

منزلگه نیکان سخاوتمنداست

=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری: م.الف زائر===


حضرت محمد(ص) - 92
اَلجَنَه تَحتَ ضِلالِ السُّیوفِ .
بهشت درزیرسایه شمشیرهاست .
Paradise can be obtained under the shadow of swords
.

آن مرد که درجهاد همچون شیراست

تیغش به جهان شرع کشور گیراست

هرکس به جهادرفت شد اهل بهشت

فردوس بزیرسایه شمشیراست=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 91


اَلتَّدبیرُنِصفُ الَعیشِ .

دوراندیشی نیمی ازعقل معاش است.

Prudence is half way to personal economy.

بیجامکن اسراف وزروسیم مپاشدرکارمعاش بی مبالات مباش

کارازسربینش کن ودوراندیشی

دوراندیشی است نیمی ازعقل معاش

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

-


گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 96...... 100حضرت محمد (ص) - 100

اَلخَلقُ کُلَهُم عَیال الله فَاَحَبّهُم اِلیِ الله اَنفَعُهُم لِعَیالِه .

مردم همه روزی خواران خداوند هستند وهرکسکه به خلق
خدا بیشتر سود برسانددرنزد خدازهمه محبوب تر است .All people are dependents of God, and
one who serves the people more
is dearer to Him.

روزی خورخالقند ابناء بشر
درسایه لطفش همه آرند به سر

هرکس که به خلق بیشتر سود رساند

درنزدخداست عزتش افزون تر.


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


===
حضرت محمد(ص) - 99


اَلحَیاءَوَالایمانُ فی قَرَنِِ واحِدِِفَاِذاسُلِبَ اَحَدُهُما اَتبَعَهُ الاخَر.


حیاوایمان به یک رشته بسته شده اند , اگریکی بیفتد
دیگری هم بدنبالش خواهد افتاد.

Modesty and faith are tied on one cord; if one of
them fails the other one follows.
چون مرد به راه فسق بی شرم رود
ایمانش هم دراین ره ازدست شود

ایمان وحیا به یکدگرمتصلند

این گررود ازمیانه , آن نیزرود
.

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==حضرت محمد(ص) - 98

اَلحَیاءُ خَیرُُکُلُهُ .
حیاهرقدر که باشد خوب است .

Modesty is good to whatever extent it can be found.

آن مردکه شرم داردومحجوب است
چون شرم زمعصیت کند محبوب است

زانجاکه حیازفسق بازت دارد

هرقدرحیاداشته باشی خوب است

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد(ص) - 97

اَلحَقُّ ثَقیلُُ مُرُُّ؛ وَالباطِلُ خَفیفُُ حُلوُُ .
حق تلخ وسنگین ,ولی باطل سبک وشیرین است .
Truth is heavy and bitter. but falsehood
is light and sweet.
چون مرد نه حق نیوش و نه حق بین است

دشمن شودت چوگوئی اش حق این است

حق تلخ وملالت آور وسنگین است

باطل سبک وملایم وشیرین است.

=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==
حضرت محمد(ص) - 96

اَلحَزمُ بِاجالَهِ الرَای والرَایُ بِتَحصینِ الاَسرار .دوراندیشی بسته به داشتن رای , ورای به نگهداری رازاست .Prudence is the result of wisdom and wisdom
requires keeping secrets.


درگفتن رازاگرکنی لب راباز
افسوس خوری چون شود آن راز ابراز

دوراندیشی داشتن رای نکوست

وان رای نکوبسته به پوشیدن راز

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 101..... 110


حضرت محمد (ص) - 110

اَلرَّجُلُ الصالِح یُجییُ بّخَبرَِِ صالِح وَالرّجُلُ
السوءُیُجئیُ بِخَیَرِِسُوء .مردخوب خبرهای خوب می آورد ومرد بداخباربد.


A good man brings good news and a bad
man brings bad ones.


آن مردکه دارد ره ورفتاربدی
آلوده زبان وی به گفتاربدی

آنکو خوب است آردئ اخباری خوب

وانکس که بداست ؛ ارد اخباربدی

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 109

اَلّذی اَنزَلَ الداءَاَنزَلَ الشِّفاءَ.

کسی که دردرافرستاده درمان رانیر فرستاده است .


He who has sent disease has
sent its remedy too.
چون درد به جسم وجان کس روی نهاد
بایدکه به فکر چاره درد فتاد

دردی نتوان یافت که بی درمان است

کان دست که درد داد درمان هم داد.


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==حضرت محمد(ص) - 108

اَلذّنبُ لایُنسیُ وَالبِرُّلایُبلیُ وَکُن کَیفَ شِئتَ فَکَماتُدینُ تُدانُ .
گناه فراموش نخواهد گردیدونیکی کهنه نخواهد شد,هرطور

که می خواهی بمان زیراهرچه کنی جزای آن راخواهی دید.

A sin won't be forgotten and a good deed
won,t be disregarded ; do as you wish for
you will be rewarded according to your deeds.
ظلم توقراموش نخواهد گردید
عدل توهم ازبهرتوماند جاوید

هرکاربه زندگی دلت خواست بکن


چون هرچه کنی جزای آن خواهی دید=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 107

اَلدُّنیا نِعم مَطِیَّهُ الُمومِنِ .


دنیا برای مومن مانند شتر خوبی است .

توضیح: ( که اورا درسفراخرت بکارمی اید)The world is like a good camel for a

believer, ( in his journey to the next world.)

نیکی چوکند کسی که نیکوکاراست
زین کِشته یه روزحشر برخورداراست

مومن که به راه اخرت ره سپرد

دنیا زبرایش شتری هواراست .=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==
حضرت محمد(ص) - 106


اَلدّنیامَلعونَهُُ وَمَلعونُُ مافیها اِلّاعالِماََاَو مُتعلّماََ اَوذاکِراََ لِله تَعالی .

دنیاوهر چه درآنست , دور ازرحمت خداست مگر دانشمند یا
دانشجوی وکسی که همیشه به یاد خدایتعالی باشد.


The world and whatever in it are deprived of God's blessing
except the learned or learners or those who

always remember Almighty God.


دنیاوهرانچیز که اندر دنیاست
محروم زفیض ورحمت خاص خداست

جزدانشجوی یاکسی کا وداناست

یاآنکه بیاد ایزد بی همتاست .=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==حضرت محمد(ص) - 105

اَلدّنیا مَتاعُُ وَخَیرُمَتاعِهااَلمرئَهُ الصالِحَه.

دنیاپرازاسباب خوشی است وبهترین آنهازن نیکوکاراست .
The world is full of pleasant things
and the best of them is a virtuous wife.


بایارفرشته خوی هرکس یاراست
ازبخت بلند خویش برخورداراست

اسباب خوشی دراین جهان بسیاراست

لیک ازهمه بهتر زن نیکوکاراست

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

حضرت محمد(ص) - 104

اَلدّنیا ساعَهُُ فَاجعَلوها طاعَهُُ .دنیا بیش ازساعتی پایدارنیست ؛پس آن رادر
بندگی خدای تعالی بگذرانید.


The transitory world may not last longer than an

how ; then spend it in God - worshiping.
ازقید جهان رها شو وباش برآن

کزبهرکم وبیش نباشی نگران

این دنیاراکه ساعتی پاید وبس

دربندگی خدای یکتاگذران .


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==


حضرت محمد(ص) - 103

اَلدُُعاءُ سِلاحُ الموءمِنِ .
دعا حربه مومن است .


A believer's prayer is his weapon.


تاروی دل شما به درگاه خداست

پیوسته خدانیزنگهدارشماست

مومن به دعا بردرحق کامرواست

چیزی که سلاح مومنان است دعاست
.
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==
حضرت محمد(ص) - 102

اَلدّالُّ عَلیَ الخَیرکَفاعِلِهِ .

هرکه مردم رابه کارنیک رهبری می کند مانند کسی استکه
آن کاررا انجام می دهد.

One who leads people to do good is like the one who does it.
چون دانستی که راه خیراست کدام
آن به که به راه خیر برداری گام

آنکس که به کارنیک رهبر باشد

ماند به کسی که داده آن کارانجام .
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد(ص) - 101

اَلخَیرُکَثیرُُمَن یَعمَلُ بِهِ قَلیلُُ .

کارنیک بسیاراست ولی نیکوکارکم است .


Good deeds are many, but those who do them are few.


نیکی نه همان به دعوی وگفتاراست

نیکومنشی به نیکی کرداراست

کاری که نکوست درجهان بسیاراست

چیزی که کم است مرد نیکوکاراست .

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر


 

کانال تلگرام

بالا