wrapper

آخرین اخبار

کتاب مقدس چه قانونی را برای شناخت حجت‌های الهی معرفی می‌نماید؟
فرستادگان الهی در هر زمان به یک قانون ثابت و همیشگی برای اثبات حقانیت خود احتجاج می‌کردند. این قانون  در هر فرستاده‌ای که از سوی خداوند است، وجود دارد  و آن عبارت است از:
اول: احتجاج به نصوص و مکتوبات فرستادگان گذشته
دوم: داشتن علم و حکمت؛ به‌گونه‌ای که سایرین از آوردن چنین حکمتی عاجز باشند.
سوم: دعوت به حاکمیت خداوند و اقرار به آن.
و این سه، قوانینی هستند که مسیر شناخت فرستاده خداوند را هموار  می‌نمایند و کمک می‌کنند تا مدعیان راستین را از مدعیان دروغین تشخیص دهیم. در ادامه با ذکر مثالاز کتاب مقدس، این قوانین را اثبات خواهیم نمود.
 
- وصیت
یکی از این قوانین ثابت «وصیت» است.  فرستادگان الهی برای اثبات حقانیت خویش از طریق نصوص و مکتوبات فرستادگان پیش از خود، بر مردم زمان خویش دلیل می‌آوردند؛ و مردم نیز به واسطه نصوصی که در کتب انبیاء وجود داشت به حقانیت ایشان پی می‌بردند.
به آیه زیر توجه کنید:
یوحنا 5 : 45
[عیسی گفت:]زیرا اگر موسی را تصدیق می‌کردید، مرا نیز تصدیق می‌کردید؛ چون‌که او درباره من نوشته است.

عیسی مسیح، یهودیان را به وجود نصی که در تورات و در رابطه با حقانیت وی آمده است یادآور می‌سازد. او به دلیل اهمیت این قانون، این سخن را بر زبان آورد. همچنین  نمونه‌ای دیگر از احتجاج عیسی را مشاهده نمایید:
لوقا 4 : 16 – 19
۱۶ و به ناصره جایی که پرورش یافته بود، رسید و بحسب دستور خود در روز سَبَّت به کنیسه درآمده، برای تلاوت برخاست. ۱۷ آنگاه صحیفه اشْعیا نبی را بدو دادند و چون کتاب را گشود، موضعی را یافت که مکتوب است   ۱۸ «روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته‌دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم، ۱۹ و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم.» ۲۰ پس کتاب را به هم پیچیده، به خادم سپرد و بنشست و چشمان همه اهل کنیسه بر وی دوخته می‌بود.

و همچنین  آیه زیر  شاهدی بر اهمیت نص در بین حواریون می‌باشد:

یوحنا 1 : 45
فیلپس نتنائیل را یافته، بدو گفت: «آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته‌اند، یافته‌ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است.»

همچنین یحیی به کتاب اشعیا احتجاج نمود:

یوحنا ۱ : ۲۳
[یحیی] گفت : «من صدای ندا‌کننده‌ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنانکه اشعیا نبی گفت» .

در واقع یحیی با این سخنش به آیه‌ای از عهد قدیم که در ارتباط با خویش بود،احتجاج می‌کرد:

اشعیا ۴۰ : ۳
صدای نداکننده‌ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید.
از نمونه فرمان‌های الهی برای انجام وصیت و بشارت به آمدن رسولان بعدی در کتاب مقدس بدین شرح است:

فرمان الهی به موسی نبی برای انجام وصیت و تعیین یوشع بن نون به عنوان وصی:
تثنیه 31: 14
و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: «اینك‌ ایام‌ مردن‌ تو نزدیك‌ است‌؛ یوشع‌ را طلب‌ نما و در خیمه‌ اجتماع‌ حاضر شوید تا او را وصیت نمایم‌پس‌ موسی‌ و یوشع‌ رفته‌، در خیمة‌ اجتماع‌ حاضر شدند.

فرمان الهی به ایلیای نبی برای تعیین الیشع  بن شافاط به عنوان نبی
1 پادشاهان 19 : 16
و ییهُو ابن نِمْشی را به پادشاهی اسرائیل مسح نما، و اَلِیشَع بن شافاط را که از آبَل مَحُولَه است، مسح کن تا به جای تو نبی بشود.

بشارت سموئیل نبی به داود نبی و لزوم تبعیت از سخن سموئیل نبی:
اول تواریخ 11: 1-3
و تمامی اسرائیل نزد داود در حَبْرُون جمع شده، گفتند: «اینک ما استخوانها و گوشت تو می‌باشیم! و قبل از این نیز هنگامی که شاؤل پادشاه می‌بود، تو اسرائیل را بیرون می‌بردی و درون می‌آوردی؛ و یهُوَه خدایت تو را گفت که: تو قوم من اسرائیل را شبانی خواهی نمود و تو بر قوم من اسرائیل پیشوا خواهی شد! و جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حَبْرُون آمدند و داود با ایشان به حضور خداوند در حَبْرُون عهد بست، و داود را برحسب کلامی که خداوند به واسطة سموئیل گفته بود به پادشاهی اسرائیل مسح نمودند.

باتوجه به آیات بالا میتوان به اهمیت وصیت در کتاب مقدس پی برد. در واقع «وصیت» راهی‌ست به جهت شناخت فرستادگان خداوند.
در واقع موضوع وجود نص و تأکید از سوی انبیاء گذشته، یکی از ارکان شناخت فرستادگان الهی می‌باشد.

یوحنا  7: 19-20
(عیسی گفت:) آیا موسی، تورات را به شما نداده‌است؟ و حال آنکه کسی از شما نیست که به تورات عمل کند. از برای چه می‌خواهید مرا به قتل رسانید؟» آنگاه همه در جواب گفتند: «تو دیو داری! ... »

آری! هنگامی که جوابی در کار نباشد، تهمت‌ها بسوی فرستاده خداوند سرازیر می‌شود.
و این حقیقتی تلخ است که در هر زمانی اتفاق افتاده و منحصر به یک زمان خاص نمی‌باشد. لازم به یادآوری ست که عالمان یهودی به نام فریسیان به دقت احکام شریعت را اجرا می‌کردند. اما  منیت آنهااجازه نمی‌داد، به آیاتی ایمان آورند که در حقانیت عیسی مسیح بود، از این رو به برخی ایمان آورده و به برخی دیگر در دل کافر بودند! و این همان نفاق است.
 
- علم و حکمت
دومین راه شناخت فرستادگان خداوند، برخورداری از نعمت «علم و حکمت» بود و در واقع آنها، حکیمترینِ مردمان بودند وهستند. پس آن، راهی‌ست به جهت شناخت فرستادگان تایید شده خداوند.

اما قبل از هر چیز ، باید بدانیم که بخشنده حکمت کیست؟! کتاب مقدس این‌چنین پاسخ می‌دهد:
امثال2: 6
خداوند بخشنده حکمت است و عقل و دانایی از جانب اوست.

دانیال 2: 20
قدرت و حکمت از خداست. نام او تا به ابد متبارک باد.

و نکته مهم دیگر  آن است که فرستادگان الهی در مقابله با سخن معاندین و منکرین خود همواره با سلاح زور مقابله نمی‌کردند. بلکه با سلاح علم و حکمت به مقابله با آنان می‌رفتند. از این روست که درکتاب مقدس می‌خوانیم:
جامعه 9: 18
حکمت از اسلحه جنگ بهتر است...
در واقع همچنان‌که اشاره کردیم یکی از فواید حکمت الهی در نزد انبیاء و جانشینانِ آنان منکوب کردن افراد سیاه دل در مناظرات و مباحثات بود، چنانکه بارها عیسی مسیح، فریسیان و کاهنان را مغلوب کرد؛ و همچنین زدودن باورهای غلط و بدعت‌ها و خرافات و اعتقادات شرک آلود، و تعلیم‌ دادن به سوی حیات الهی و ارتقاء آنان در جهت کمال، و قضاوت و داوری صحیح و تبیین احکام شریعت. در واقع تمامی این موارد نیاز به علم و حکمت الهی دارد.

به عنوان مثال به آیات زیر دقت کنید:

خروج 18: 15-16
موسی به پدر زن خود گفت که «قوم نزد من می‌آیند تا از خدا مسألت نمایند. هرگاه ایشان را دعوی شود، نزد من می‌آیند، و میان هر کس و همسایه‌اش داوری می‌کنم، و فرایض و شرایع خدا را بدیشان تعلیم می‌دهم.»

مرقس 1: 21-22
و چون وارد کفرناحوم شدند،(عیسی)بی تأمل در روز سَبَّت به کنیسه درآمده، به تعلیم‌دادن شروع کرد. به قسمی که از تعلیم وی حیران شدند، زیرا که ایشان را مقتدرانه تعلیم می‌داد؛ نه مانند کاتبان.
در واقع فرستاده الهی به حکمتی مجهز است که تمامی استدلال‌های پوچ و علوم باطل را نابود می‌سازد. در ادامه به آیاتی در رابطه با وجود «علم و حکمت» در فرستادگان خداوند اشاره خواهیم کرد:

علم و حکمت یوشع بن نون وصی موسی نبی:
تثنیه 34: 9
یوشع پسر نون، پُر از حکمت بود، زیرا موسی او را به جانشینی خود برگزیده بود. مردم اسرائیل از یوشع پیروی کردند و فرامینی را که خداوند به موسی داده بود، بجا آوردند.

حکمت دانیال نبی :
دانیال 2: 23
ای خدای نیاکان من، تو را شکر و سپاس می‌گویم، زیرا به من قدرت و حکمت عطا کردی. دعای مرا مستجاب فرمودی، و آنچه را که باید به پادشاه بگویم، به ما نشان دادی.

حکمت عیسی مسیح :
لوقا 2: 40
در آنجا، عیسی رشد کرد و بزرگ شد. او سرشار از حکمت بود و فیض خدا بر او قرار داشت.

پس واضح گردید که علاوه بر «وصیت»، «برخورداری از علم و حکمت» قانونی دیگر به جهت شناخت و  تشخیص مدعی دروغین از مدعی راستگو‌ست.
 
- دعوت به حاکمیت الله
خداوند خالق و مالک حقیقی این جهان است. پس حق پادشاهی جهان نیز  از آن اوست و همچنین این حق، تنها برای اوست که حاکم روی زمین را انتخاب کند؛ یعنی همان حاکمی که جز خواست خداوند، خواست دیگری نمی طلبد و خواهان برقراری عدالت و رشد اخلاق و سایر فضایل اخلاقی بر روی زمین است.

با مطالعه کتاب مقدس مشخص می‌گردد که فرستادگان الهی همواره بر حق حاکمیت خداوند و انتخاب حاکم از سوی وی تاکید و اقرار کرده‌اند.

در واقع یکی از فصول مشترک فرستادگان الهی، تصریح بر حق حاکمیت خداوند و انتخاب حاکم از سوی وی می‌باشد:

مزامیر 22: 28
زیرا سلطنت‌ از آن‌ خداوند است‌ و او بر امّت‌ها مسلط‌ است‌.

1 تواریخ29: 11
ای خداوند، عظمت، قدرت، جلال، پیروزی و شکوه از آن توست و هر آنچه در زمین و آسمان است، از آن توست. پادشاهی از آن توست، تو بر فراز همه سر برافراشته‌ای.

دانیال 2: 20-21
و دانیال‌ متكلّم‌ شده‌، گفت‌: «اسم‌ خدا تا ابدلآباد متبارك‌ باد؛ زیرا كه‌ حكمت‌ و توانایی‌ از آن‌ وی‌ است‌. و او وقتها و زمانها را تبدیل‌ می‌كند. پادشاهان‌ را معزول‌ می‌نماید و پادشاهان‌ را نصب‌ می‌كند. حكمت‌ را به‌ حكیمان‌ می‌بخشد و فطانت‌ پیشه‌گان‌ را تعلیم‌ می‌دهد.

و همچنین در ارتباط با ابدی بودن این سلطنت خداوند آمده است:

خروج باب 15 آیه 18
تو ای خداوند تا به ابد پادشاهی خواهی کرد.

مزامیر 45: 6
ای خدا، تخت تو تا ابدالآباد است؛ عصای راستی عصای سلطنت تو است.
حال باید بدانیم که آیا طبق کتاب مقدس، حاکمیت خداوند به فرستادگانش نیز تفویض می‌شود؟
به گوشه‌ای از آیات کتاب مقدس در این باره توجه کنید:

به حکومت رسیدن داود نبی توسط خداوند:
دوم سموئیل 12: 7
ناتان به داود گفت: «آن مرد تو هستی، و یهُوَه، خدای اسرائیل، چنین می‌گوید: من تو را بر اسرائیل به پادشاهی مسح نمودم ...

برگزیدن سلیمان  توسط خداوند:
اول تواریخ28: 5
و از جمیع پسران من،( زیرا) خداوند پسران زیاد به من داده است، پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسرائیل بنشیند.

برگزیده شدن عیسی مسیح توسط خداوند:
هر چند عیسی مسیح حق پادشاهی و حکومت داشت، اما فقهای بنی اسرائیل و دشمنانش هم پیمان شدند تا کمر به قتل وی ببندند. درنتیجه اراده خداوند را زیر پا گذاشتند و تا آخرین توان بر علیه او ایستادند و او را از این حق محروم کردند؛ همچنان‌که فرستادگان الهی در هر زمان توسط اکثریت مردم رد، و حقشان غصب می‌گشت.
زکریا 9:9
ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اینک پادشاه تو نزد تو می‌آید. او عادل و صاحب نجات و حلیم می‌باشد و بر الاغ و بر کرّه بچّه الاغ سوار است.

این آیه در عهد قدیم، بشارتی در مورد عیسی مسیح بود که در عهد جدید نیز در انجیل یوحنا و در فصل دوازده به این موضوع اشاره شده است.
در نتیجه بر طبق آیاتی که ارائه شد، واضح گردید که حاکمیت برای خداوند است و اوست که حاکم زمین را انتخاب می‌کند و کسی جز او حق این انتخاب را ندارد. انبیاء الهی و حجت‌های خداوند بر این امر اقرار، و آن را بیان می‌نمودند و همواره با مخالفت علمای بی عمل هر زمان مواجه می‌شدند که حاکمیت خداوند و حاکمیت تفویض شده از سوی وی به رسولان و انبیاء الهی را رد و انکار می‌کردند و باتمام قوا مقابل آنان می‌ایستادند.
یوحنا 19: 15
... سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم‌‌.

و کتاب مقدس ثابت می‌کند که اکثریت مردم به دنبال منصوب شدگان خداوند نبودند:
اول سموئیل  12: 11-13
پس خداوند یرُبَّعْل و بَدان و یفْتاح و سموئیل را فرستاده، شما را از دست دشمنان شما که در اطراف شما بودند، رهانید و در اطمینان ساکن شدید. و چون دیدید که ناحاش، پادشاه بنیعَمّون، بر شما می‌آید به من گفتید: نی بلکه پادشاهی بر ما سلطنت نماید، و حال آنکه یهُوَه، خدای شما، پادشاه شما بود. و الآن اینک پادشاهی که برگزیدید و او را طلبیدید. و همانا خداوند بر شما پادشاهی نصب نموده‌است.
محتوای بیشتر در این بخش: جایگاه معجزه در کتاب مقدس »
انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co

نظر دادن

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف