wrapper

آخرین اخبار

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; بر طبق [متی 17:5] تمام نبوت ها و پیشگویی ها بوسیله عیسی تمام شد، او آمد و تمام کرد و دیگر نیازی به محمد نبود!

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; بر طبق [متی 17:5] تمام نبوت ها و پیشگویی ها بوسیله عیسی تمام شد، او آمد و تمام کرد و دیگر نیازی به محمد نبود!

یکی دیگر از شبهات مسیحیان آیه‌ای است که در انجیل (متی 5: 17) آمده است که آن این‌چنین است:

(گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل‌نمایم بلکه تا تمام کنم)؛

مسیحیان معتقدند که‌ این آیه به‌ این نکته اشاره می‌نماید که با آمدن عیسای مسیح نبوت‌های عهد قدیم تحقق پیدا نمود و دیگر شخصی پس از عیسای مسیح به‌عنوان نبی نخواهد آمد. در نادرستی این برداشت غلط چند نکته را بیان خواهیم نمود:

نکته اول: در این آیه و نه در هیچ‌یکی از بخش‌های عهد جدید هیچ اشاره‌ای را نمی‌بینیم از اینکه عیسای مسیح گفته باشد پس از وی، جانشین و نبی‌ای نخواهد آمد.

نکته دوم: معنای آیه ‌این است که عیسای مسیح نیامد تا تورات و صحف را باطل سازد بلکه با آمدن وی «برخی» نبوت‌های عهد قدیم تحقق پیدا کرد به طرقی که بر حقانیتش شهادت می‌داد؛ و اینکه می‌گوییم او تنها تمام‌کننده «برخی از نبوت‌های عهد قدیم» بوده است، آن را با توجه به شواهد کتاب مقدسی اثبات می‌نماییم؛ و برای نمونه:

عیسی مسیح تمام‌کننده نبوت (حبقوق 3: 3) نبوده است و ما ذکر نمودیم که حبقوق خبر از شخصی می‌دهد که از فاران خواهد آمد و کسی جز حضرت محمد نمی‌تواند تمام‌کننده‌ این نبوت باشد چراکه بعد از حبقوق هیچ حادثه خاصی از فاران موردنظر مسیحیان به وقوع نپیوست؛ بلکه از فاران واقع در عربستان ‌که مکه و اطراف آن را شامل می‌گشت، نبی‌ای ظهور نمود که آمدن وی، همچون آمدن خدا بود (از آن جنبه که تجلی خدا در بین خلق بود) و همچنین آنچه که در ارتباط با «شبیه پسر انسان» در (دانیال 7: 13) بیان گشته است گویای این است که‌ این شخصیت عیسای مسیح نمی‌تواند باشد، بلکه عیسای مسیح بر طبق عقیده مسیحیان، «پسر انسان» می‌باشد؛ پس نتیجه‌ این است که «شبیه پسر انسان» شخص دیگری می‌باشد و به نزد «قدیم‌الایام» که او نیز یک انسان می‌باشد می‌رسد؛ و حتی ذکر این شخصیت یعنی «شبیه پسر انسان» در کتاب (مکاشفه یوحنا 14: 14) تکرار می‌شود و مثال‌های بسیار دیگر که اگر آن را بیاوریم متن به درازا خواهد کشید.

همچنین در (یوحنا 1: 19 - 21) آمده است:

(۱۹ و این است شهادت یحیی در وقتی‌که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سؤال کنند که تو کیستی؛ ۲۰ که معترف شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. ۲۱ آنگاه از او سؤال کردند: پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت: نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی).

و همچنین در (یوحنا 1: 24 - 25) آمده است:

(24 و فرستادگان از فریسیان بودند 25 پس از او (یحیی) سؤال کرده، گفتند: «اگر تو مسیح و الیاس و آن نبی نیستی، پس برای چه تعمید می‌دهی؟»).

در آن زمان یهود علاوه بر مسیح و الیاس می‌دانستند که نبی دیگری نیز می‌آید آنان بشارتش را در کتاب مقدس خوانده بودند و متوجه آن نکته شده بودند و او را با لفظ (آن نبی) خطاب کرده‌اند! آمدن الیاس اشاره به یحیای نبی داشت هم چنانکه عیسای مسیح آن را تبیین کرد،([1]) و مسیح که آن عیسی بن مریم بود، اما آن نبی سوم که یهود منتظرش بودند چه کسی بود؟! و اگر برداشت یهود در تفکیک بندی این سه شخصیت در آن زمان درست نبود، پس چرا یحیی موضع نگرفت؟ مگر یحیی یک نبی و یک اصلاح‌گر نبود؟ چطور می‌توان قبول کرد که یحیی این اشتباه را به آنان گوشزد نکرده باشد؟ و فقط اشاره می‌نماید که من آن نبی نیستم! آیا جز این است که یحیی نیز می‌دانست نظر آنان در این تفکیک سازی درست است؟

پس نتیجه آن است که اگرچه آمدن عیسای مسیح تمام‌کننده بخشی از نبوت‌ها بوده است اما تمام‌کننده تمام نبوت‌ها نمی‌باشد و عیسای مسیح نیز هرگز این ادعا را مطرح نکرد که تمام نبوت‌ها با آمدن وی تمام می‌شود؛ پس آن تفسیری که مسیحیان از آیه برداشت می‌نمایند بسیار سست و شکننده است و با آوردن مثال‌های کتاب مقدس به‌راحتی رد می‌شود.

 


[1]- متی 11: 14.

 

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; فقط با یک آیه ثابت کنید محمد، پیامبر خداست

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; فقط با یک آیه ثابت کنید محمد، پیامبر خداست:

در (تثنیه 18: 20 - 22) آمده است:

(«و اما نبی‌ای که جسارت نموده، به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود». و اگر در دل خود گویی: «سخنی را که خدا نگفته است، چگونه تشخیص نماییم». هنگامی‌که نبی به اسم خدا سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خدا نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است. پس از او نترس).

در کتاب مقدس انبیاء به دودسته تقسیم‌شده‌اند: 1- انبیاء راستین، 2- انبیاء دروغین؛ هنگامی‌که پیشگویی‌های آن نبی‌ای که خود را فرستاده خدا می‌خواند محقق شود، مشخص می‌شود که او یک نبی راستین می‌باشد، اما در مقابل آن، بوده‌اند افرادی که خود را نبی‌ای از جانب خدا معرفی نموده و پیشگویی‌های دروغین منتشر می‌نمودند.([1])

می‌گوییم هم یهودیان و هم مسیحیان به عهد قدیم ایمان‌دارند، حال سؤالی که مطرح خواهیم نمود این است که‌ آیا یک مسیحی و یک یهودی حاضر است که‌ این آیات را معیاری قرار دهد به جهت شناخت حقانیت یا عدم حقانیت حضرت محمد؟! اگر قرار ندهد پس ایمان خود را نقض کرده است!

به اصل مطلب می‌پردازیم و آن این است که‌ این آیه به‌تنهایی حقانیت حضرت محمد را اثبات می‌نماید تنها کافی است به کتب حدیث رجوع نماییم تا از صدها بشارتی که وی در ارتباط با شهادت عزیزترین نزدیکان خویش و حوادث زمان‌های آخر بیان نموده و محقق شده است، آگاه شویم و برایمان اثبات شود که او یک نبی راستینی است که از جانب خدا فرستاده‌شده است و پس‌ازآن هیچ عذری برای یک مسیحی و یهودی باقی نمی‌ماند جز آنکه با رد آن، کتاب مقدس خویش را و در امتداد آن خدای خویش را رد نموده است.

 


[1]- ارمیا 23: 25 - 27.

 

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; اعراب دشمن بنی اسرائیل بودند امکان ندارد که خدا از میان دشمنان بنی اسرائیل پیامبری مبعوث نماید.

 اعراب دشمن بنی اسرائیل بودند امکان ندارد که خدا از میان دشمنان بنی اسرائیل پیامبری مبعوث نماید.

یکی از شبهات دیگر مسیحیان حول وجود جانشینان الهی از نسل اسماعیل، آن است که می‌گویند: چگونه برای بنی اسراییل نبی‌ای از میان دشمنانش یعنی بنی اسماعیل مبعوث می‌شود؟! ما به چند طریق جواب این شبهه بنی اسراییلی مسیحیان را خواهیم داد:

نکته اول: از مسیحیان می‌خواهیم به ما بگویند که چه کسی دشمن‌ترین دشمنان انبیای بنی اسراییل بود به‌جز خود بنی اسراییل؟! آیا بنی اسراییل نبود که پیامبران را می‌کشت و سنگسار می‌کرد و بت‌پرست شده و علیه انبیای خدا اقدام می‌نمود؟!

به اشاره انجیل ([1]) عیسی مسیح خطاب به یهود بیان نمود:

(۳۳ ای ماران و افعی زادگان! چگونه از عذاب جهنّم فرار خواهید کرد؟ ۳۴ به همین خاطر انبیا و حکما و کاتبان نزد شما می‌فرستم و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده، از شهر به شهر خواهید راند، ۳۵ تا همه خون‌های صادقان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون هابیل صدیق تا خون زکریا ابن برخیا که او را در میان هیکل و مذبح کشتید. ۳۶ هرآینه به شما می‌گویم که‌ این‌همه بر این طایفه خواهد آمد! ۳۷ ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود! چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه‌‌‌های خود را زیر بال خود جمع می‌کند و نخواستید! ۳۸ اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می‌شود. ۳۹ زیرا به شما می‌گویم ازاین‌پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خدا می‌آید).

همچنین کدام‌یک از اعراب حتی یک نبی بنی اسراییل را سنگسار کرده یا به قتل رسانیدند؟! پس لطف کنید این استدلال مضحک را کنار بگذارید و تاریخ را ورق بزنید که حتی پیامبر اسلام نیز هیچ دشمنی‌ای با یهودیان نداشتند تا وقتی‌که یهودیان پیامبر کش طبق سنت همیشگی خودشان، علیه نبی‌ای از انبیای خدا توطئه‌چینی کرده و در عهد و پیمان خود خیانت نمودند چراکه آنان حتی طبق کتاب مقدس در کتاب (اشعیا 1: 3) این‌گونه خطاب شده‌اند:

(گاو مالک خویش را و الاغ آخور صاحب خود را می‌شناسد، امّا اسراییل نمی‌شناسند و قوم من فهم ندارند)؛

بله قومی که نزد خدا از گاو الاغ پایین‌تر می‌باشند.

نکته دوم: می‌گویید چطور ممکن است از اعراب و بنی اسماعیل یک نبی مبعوث شود؟؟

می‌گوییم مانند نتنائیل باشید هرچند به گمان چنگ زد اما بعدازآن نور را دید و به او اقرار کرد؛ در انجیل ([2]) آمده است:

(نتنائیل بدو گفت: مگر می‌شود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟ فیلپس بدو گفت: بیا و ببین).

و ما نیز چون فیلیپس می‌گوییم بیاید و دلایل را بخوانید و ببینید، و اگر این دلایل را رد کنید پس وای به حال شما چراکه دلایل حقانیت حضرت محمد واضح‌تر و بسیار محکم‌تر از دلایل همان یحیای نبی است که آن را پیامبری بزرگ می‌دانید.

و شاید به جهت فرار بگویند که انجیل برای یحیی شهادت می‌دهد! در جواب می‌گوییم اناجیل ده‌ها سال پس از شهادت یحیی نوشته‌شده‌اند، چنانکه مسیحیان نیز آن را می‌دانند و معتقدند در زمان وی تنها تنخ «کتاب مقدس یهودیان؛ و عهد قدیم در نزد مسیحیان» موجود بوده است و یهودیان امروز نیز به چیزی به‌عنوان بشارت آمدن یحیی در تنخ هیچ اعتقادی ندارند و تفاسیر انجیل را رد می‌نمایند و برای آن ارزشی قائل نیستند.

بلکه می‌گوییم حتی دلایل حقانیت حضرت محمد بسیار عظیم‌تر واضح‌تر از دلایلی است که انجیل مسیحیان در تفسیر از تنخ در ارتباط با حقانیت یحیی ارائه نموده است، آیا شما مسیحیان می‌خواهید بدتر از یهود عمل نمایید؟!

 


[1]- متی 23: 33 - 39.

[2]- یوحنا 1: 46.

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; احمدالحسن تیمن را به یمن تفسیر کرده در حالی که تیمن منطقه ای در ادوم در جنوب اردن بوده است نه یمن!

 احمدالحسن تیمن را به یمن تفسیر کرده در حالی که تیمن منطقه ای در ادوم در جنوب اردن بوده است نه یمن!

یکی از شبهات احتمالی از قسمت دوم «حضرت محمد در عهدین» ممکن است این‌گونه مطرح شود که: منظور از تیمن یا تیمان، منطقه‌ای‌ست در ادوم، و نه یمن!

ما برای این اشکال چند پله را به‌عنوان پاسخ بیان خواهیم نمود:

پله اول: اول آنکه بعد از حبقوق هیچ اتفاقی از تیمن موردنظر مسیحیان به وقوع نپیوست تا از آن بتوان آمدن خدا را برداشت نمود؛ توجه داشته باشید که حالت فعل در آیه (حبقوق 3: 3)، آینده می‌باشد و نه گذشته و آن به جهت وجود حرف «י» در ابتدای فعل می‌باشد: יבוא = י + בוא؛ و معنای صحیح آن را احمدالحسن برای ما گشود و مشخص شد که مکه از تهامه بود و تهامه از یمن و محمد و خاندان او همگی یمنی یا یمانی هستند و ریشه در آنجا دارند

(تهامه در زمان‌های دور همچون نواری بخش‌های غربی عربستان سعودی امروزی را در برمی‌گرفت و آن بخشی از یمن بود و مکه جزو آن بود).

پله دوم: به سخن احمدالحسن در این رابطه دقت نمایید:

(و اینکه تیمان ‌همان یمن است حتی در انجیل بر زبان عیسی ع ذکرشده است، وقتی‌که ملکه یمن را ملکه تیمن و یا تیمان خوانید: انجیل متی: (۴۲ ملکه تیمن در روز داوری با این نسل بر خواهد خواست و محکومشان خواهد کرد، زیرا از آن‌سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال‌آنکه کسی بزرگ‌تر از سلیمان اینجاست).([1]) ([2])

اما شاید شخصی بگوید: در ترجمه‌ی یونانیِ انجیل متی اصلاً عبارت تیمن وجود ندارد و اصل اناجیل به یونانی نوشته‌شده است و در آن عبارت «νοτου» نوشته‌شده است که به معنی جنوب است و نه تیمن!

در جواب خواهیم گفت اصلِ انجیل متی در رابطه با یهودیان نوشته‌شده بود، همچنان که بزرگان مسیحی می‌دانند و برخی نیز معتقدند که اصل آن عبری است، اما معتقدند که اصل آن موجود نمی‌باشد اما در نسخه‌ی عبری متی و همچنین عربی که مسیحیان آن را ارائه می‌نمایند، دقیقاً عبارت (תימן) (تیمن) و التیمن آمده است؛ می‌توانید به لینک زیر و آیه 42 رجوع نمایید.([3])

پله سوم: همچنین لازم به یادآوری است که هنگامی‌که سایت‌ها و نقشه‌های یهودیان را می‌نگریم، یمن را به‌صورت (תימן) می‌نویسند و می‌خوانند پس این نکات در کنار یکدیگر این حقیقت را می‌رساند که تیمن در عبری به سرزمین یمن نیز اطلاق شده است.([4])

پس با توجه به نکاتی که بیان شد، منطقی نبودن این اشکال اثبات می‌گردد.

 


[1]- انجیل متی باب ۱۲.

[2]- سیزدهمین حواری، صفحه ۶۶ – ۶۸.

[3]- https://goo.gl/gfSqgh

[4]- https://goo.gl/G5SvWG

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف