چاپ کردن این صفحه

چگونه به حقانیت «احمد الحسن» پی ببریم؟ قسمت چهارم

(رؤیا)؛ در بخش (رؤیا) دلایلی از کتاب مقدس در ارتباط بااهمیت رؤیا ارائه گردید و از طریق کتاب مقدس اثبات شد که خدا پیام‌های مهمی را از طریق رؤیا به بشر می‌فرستد که آن می‌تواند حامل دستور و هشدار باشد، چنانکه به‌عنوان‌مثال خدا در عالم رؤیا، پیامی را برای حواریون در ارتباط با عیسای مسیح ارسال نمود.

اما در ارتباط با (احمدالحسن) هزاران رؤیا در خواب، حقانیت او را اثبات می‌نماید و خدا و صدیقین برای او شهادت می‌دهند و هزاران نفر از مذاهب و آئین‌ها و اعتقادات گوناگون به حقانیت وی از طریق رؤیا پی بردند و به او ایمان آوردند؛ آیا شهادت خدا برای او کافی نیست؟! آیا شهادت عیسای مسیح برای او کافی نیست؟! آیا شهادت قدیسین برای او کافی نیست؟!

در (یوحنا 8: 17 - 18) آمده است:

(۱۷ و نیز در شریعت شما مکتوب است که شهادت دو کس حق است. ۱۸ من بر خود شهادت می‌دهم و پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت می‌دهد).

و در (متی 18: 16) از فرموده عیسای مسیح آمده است:

(...از زبان دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود).

و اگر علاوه بر وجود (نص) و (علم و حکمت) و (دعوتگری او به حاکمیت خدا)، شهادت خدا و صدیقین و کتاب مقدس برای یک مسیحی در راستای ایمان به (احمدالحسن) کفایت نمی‌کند پس چه چیزی برای او کفایت می‌کند؟!! و اگر زمان اشعیا و ارمیا قرار می‌گرفت پس چگونه حقانیت آنان را قبول می‌نمود؟!

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co