چاپ کردن این صفحه

سنگ زاویه کیست؟ - قسمت چهارم

با توجه به تبیین احمدالحسن در ارتباط با سنگی که ذکرش در کتاب مزامیر و دانیال و انجیل آمده است، مشخص شد که او از عراق خواهد آمد.

همچنین شاهد دیگری که اثبات می‌نماید که او از عراق می‌آید نکته‌ای‌ست که در (مزامیر 118: 22) از رد شدن این سنگ بیان گردیده است:

(سنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است).

و این نکته منطبق است با آنچه که در (اشعیا 63: 5) در ارتباط با آن منجی که از (بصره) می‌آید، بیان‌شده است:

(و نگریستم و اعانت کننده‌ای نبود و تعجّب نمودم زیرا دستگیری نبود...)

و در بخش‌های پیشین به‌صورت مفصل مشخص شد کسی که از (بصره) خواهد آمد او همان (بره) یا (احمد) است و از پیروزی‌هایش در کتاب مقدس سخن به میان آمده است چنانکه در ارتباط با پیروزی و فتح (سنگ) در (دانیال 2: 31 - 45) و (متی 21: 44) سخن به میان آمده است.

پس تمام این قطعات درنهایت بهم‌تنیده می‌شوند تا اثبات نمایند که درواقع (سنگ) به (احمد) اشاره دارد، شخصی که در زمان‌های آخر می‌آید و از امتی دیگر یعنی (از امت محمد و آل محمد) است، چنانکه در (متی 21: 42 - 44) سخنی از عیسای مسیح وجود دارد که به‌ این امر اشاره می‌نماید.([1])

همچنین برای آگاهی از ارتباط رؤیای پادشاه بابل در ارتباط با (سنگ) که در (دانیال 2: 31 - 45) آمده است با رؤیای دانیال نبی که در ارتباط با (شبیه پسر انسان) آمده است می‌توانید به (دانیال باب 7) رجوع نمایید.


[1]- برای اطلاع بیشتر در ارتباط با آن (امت) می‌توانید به بخش «حضرت محمد در عهدین قسمت سوم» رجوع نمایید.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co