چاپ کردن این صفحه

 تخت نشین و بیست و چهار شیخ؛ قسمت دوم

در ارتباط بامعنای 24 شیخ در مکاشفۀ یوحنا برخی از مفسرین مسیحی بر این عقیده می‌باشند که‌ این 24 شیخ درواقع به 12 رسول عیسای مسیح و 12 سبط بنی اسراییل اشاره دارد تفسیری که در نگاه سطحی‌نگر بسیاری شاید صحیح‌ترین تفسیر به نظر آید اما دلایل محکمی وجود دارد که اساس این تفسیر را از پایه رد می‌نماید.

اولین نکته: تعداد رسولان عیسای مسیح 12 عدد نمی‌باشد؛ چراکه بعد از خیانت و مرگ یهودای اسخریوطی، متیاس به‌قیدقرعه جایگزین وی گردید و تعداد آنان به 12 عدد رسید.([1]) همچنین بر طبق عهد جدید، پولس نیز رسول عیسای مسیح به شمار می‌رفت.([2]) و همچنین برنابا نیز رسول خوانده شد؛([3]) پس با این حساب تعداد رسولان عیسای مسیح حداقل 14 نفر می‌باشند و نه 12 نفر و با این حساب، محاسبات مفسرین مسیحی به هم می‌ریزد و با توجه به تفسیر آنان باید تعداد آن شیوخ 26 عدد می‌شد و نه 24.

دومین نکته: بر طبق اعتقاد مسیحیان تمامی مردم اعم از اسباط بنی اسراییل و حتی رسولان عیسای مسیح نیاز به شسته شدن گناهان به‌وسیلۀ خون ریخته شدۀ مصلوب دارند، اما آن 24 شیخ این‌گونه سرود می‌سرایند:

(مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی).([4])

نمونه‌هایی از نسخه‌های یونانی که با این ترجمه مسیحی (ترجمه قدیم) مطابق می‌باشند: (Nestle GNT 1904) و (Westcott and Hort 1881) و (Westcott and Hort / NA27 variants).

در سرود اشاره می‌شود:

(زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی).

واضح است که آن شیوخ به بره نمی‌گویند که تو ما را با خون آزاد کردی، و نیازی به بخشش گناهان ندارند و الا آنان می‌گفتند که تو ما را با خون خود آزاد نمودی، و معنی این سخن را یک مسیحی می‌تواند درک کند، چراکه بر طبق اعتقاد خودش همۀ مردم نیاز به فدیه و نجات دارند، پس آنان نه اسباط بنی اسراییل هستند و نه 12 شاگرد عیسی و این شیوخ هرگز احتیاجی به فدیه و نجات ندارند چراکه آنان پاک می‌باشند هم چنانکه از سپیدی لباسشان پیداست.([5])

همچنین کسانی که معتقدند این شیوخ به 12 رسول عیسی و 12 سبط بنی اسراییل اشاره دارد، باید به‌ این نکات توجه نمایند که با این سخنشان بینندۀ این رؤیا (که نزدشان یوحنای رسول می‌باشد) را نیز جزو آن 24 شیخ قلمداد کرده‌اند، چراکه او نیز جزو رسولان عیسی به‌حساب می‌آمد؛ درنتیجه اشتباه آنان زمانی مشخص می‌شود که یوحنای رسول نه‌تنها ادعا نمی‌کند که خودش یکی از آن شیوخ است، بلکه رؤیایش را به‌گونه‌ای شرح داده است که همواره بین خود و آن 24 شیخ تمایزی ایجاد نموده است؛ برای مثال (مکاشفه 4: 4).

همچنین هنگامی‌که‌ این نکات را بیان نمودیم، به نکتۀ قابل‌توجهی از طریق (مکاشفه 7: 13 - 14) می‌توانیم دست‌یابیم؛ که آن نحوۀ گفتگوی یوحنا و یکی از آن شیوخ را به ما نشان می‌دهد که‌ این‌گونه است:

(۱3 و یکی از شیوخ متوجه شده، به من گفت: این سفیدپوشان کیانند و از کجا آمده‌اند؟ ۱۴ من او را گفتم: سرورم تو می‌دانی! مرا گفت: ایشان کسانی می‌باشند که از عذاب سخت بیرون می‌آیند و لباس خود را به خون بره شست‌وشو کرده، سفید نموده‌اند).

به نظر می رسد که یوحنا می‌دانست که مقام آن شیوخ‌که تخت‌هایشان نزدیک به آن تخت‌نشین اصلی بود از مقام او بالاتر است، و آن شیخ هرگز به یوحنا بیان ننمود که استفادۀ تو از عبارت «سرورم» اشتباه می‌باشد؛ گویا یوحنای رسول متوجه آن شده بود که علاوه بر مقام بالای آن شیوخ، آنان معرفت و حکمت بیشتری نسبت به او دارند.

همچنین معادل عبارت «سرور» در متن یونانی آیه عبارت «Κύριέ» می‌باشد که در (مکاشفه 7: 14) آمده است:

(Καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ μου, σὺ οἶδας. Καὶ εἶπέν μοι Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου.)

در (لوقا 9: 54) همین عبارت را می‌بینیم که یوحنای رسول و یعقوب خطاب به عیسی بیان کرده بودند:

(۵۴ و چون شاگردان او، یعقوب و یوحنا این را دیدند گفتند: ای سرور آیا می‌خواهی بگوییم که آتش از آسمان باریده، این‌ها را فروگیرد چنانکه الیاس نیز کرد؟).

(ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης εἶπαν Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς;)

بنابراین آن شیوخ کسانی هستند که هم ازنظر مرتبه و هم ازنظر علم بالاتر از 12 رسول عیسی و 12 سبط بنی اسراییل می‌باشند و تفاسیر مسیحیان بسیار به‌دوراز حقیقت و نشان از درماندگی بسیار زیاد آنان بوده است؛ چنانکه عده‌ای از حکما در زمان دانیال نبی، در تعبیر رؤیای پادشاه بابل، عاجز و درمانده شدند.


[1]- اعمال رسولان 1: 26.

[2]- غلاطیان 1: 1 و 1 تیموتائوس 1: 1.

[3]- اعمال رسولان 14: 14.

[4]- مکاشفه 5: 9.

[5]- مکاشفه 4: 4.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co