wrapper

آخرین اخبار

 13نکته در ارتباط با اینکه تسلی دهنده انسان و صاحب روح القدس است

 1) با بررسی متن یونانی [یوحنا 14 : 26] متوجه میشویم که «تسلی دهنده»  [Παράκλητος]، جنسیت مذکر دارد نه خنثی!

 2) در [یوحنا 14 : 26] وقتی در مورد تسلی دهنده گفته میشود: «او همه چیز را به  شما تعلیم خواهد داد» ضمیر «او» [ἐκεῖνοςمذکر است.

 3) وقتی در [یوحنا 14 : 26] گفته می شود: «لیکن تسلی دهنده یعنی روح‌القدس  که پدر او را به اسم من می‌فرستد»، در واقع منظور این است که: «تسلی دهنده  صاحب روح القدس است» و از این موارد در کتاب مقدس وجود دارد؛ برای مثال، در  [لوقا 9: 55] آمده است: « آنگاه(عیسی) روی گردانیده بدیشان(حواریون) گفت:  نمی‌دانید که شما کدام روح هستید؟» که معادل عبارت «ایشان» [αὐτοῖς] در آیه،  جنسیت مذکر دارد و معادل عبارت «روح» [πνεύματός] در آیه، جنسیت خنثی دارد  و حواریون با عبارت «روح» خطاب شدند درحالی که انسان بودند.

4) نا همگونی ضمایر در متن یونانی، موجب شده است که برخی مفسرین مسیحی توجهشان به آن معطوف شود؛ برای نمونه می توان به تفسیر اشخاصی چون [Millard J. Erickson] و [R. C. Sproul] و [D. A. Carson] و [A. T. Robertson] و [John F. Walvoord] رجوع نمود.

 5) در [یوحنا 14: 16] آمده است: «و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای  دیگر به شما عطا خواهد کرد ...»؛ معادل عبارت «دیگر» [ἄλλον]، در آیه جنسیتی  مذکر دارد؛و وقتی عیسی بیان نمود تسلی دهنده ای دیگر،منظور«تسلی دهنده ی  مذکر دیگر» بود؛ چراکه عیسی خود یک تسلی دهنده ی مذکر بود [لوقا2: 25-  31] و در اینجا خود بشارت یک تسلی دهنده ی دیگر را می دهد که او نیز مذکر و  مَرد می باشد و او شبیه پسر انسان یا شبیه عیسی است[دانیال 7: 13].

 6) تسلی دهنده همان مُنجی است؛ در پاسخ به مسیحیان خواهیم گفت که در  [مکاشفه 19: 11] در مورد آن اسب سوار که همان بره می باشد چنین گفته شده  است: «به عدل داوری و جنگ می‌نماید» و اگر کل باب را بخوانیم مشخص می شود که جنگ او علیه وحش و گنه کاران می باشد[مکاشفه 19: 19-21] پس او با عدالت داوری کرده و گنه کاران را توبیخ می نماید و همچنین در [یوحنا 16: 8]در ارتباط با تسلی دهنده آمده است:

«و چون او آید، جهان را برای گناه و برای عدالت و برای داوری محکوم خواهد نمود»

با تدبر در اوصاف این دو شخصیت در می یابیم که در واقع آنها شخصیت واحدی می باشند.

7) تسلی دهنده همان مُنجی از بصره است [اشعیا 63: 1-6]؛ با تدبر در آیات [مکاشفه 19] و [اشعیا 63: 1-6] مشخص می شود که «بره» همان شخصیتی ست که از بصره خواهد آمد؛ و هنگامی که صفات آن منجی که از بصره خواهد آمد را در کنار صفات تسلی دهنده قرار می دهیم متوجه خواهیم شد که هر دوی آنان یکی می باشند و تسلی دهنده ای که عیسی بشارت آمدنش را داده است غیر از عیسی مسیح است پس بره یا آن منجی که از بصره خواهد آمد شخصی به غیر از عیسی مسیح می باشد.

8) تسلی دهنده، غُلام امین است؛ بر طبق [متی 24 : 45]، عیسای مسیح بیان نمود:

«پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟»

و این شخص همان تسلی دهنده است که در زمان آخر وظیفه ی خوراک دادن را بر عهده خواهد داشت از آنجا که تسلی دهنده نیز دقیقا به تعلیم خواهد پرداخت و در [یوحنا 14 : 26] در ارتباط با تسلی دهنده آمده است:

«او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد».

9) در[یوحنا14: 16] آمده است:

«و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند»؛

سوال؟ چگونه "همیشه ماندن" تسلی دهنده به رغم ماهیت بشریش امکان پذیر است؟! ذکر این نکته ضروری ست که عباراتی که در کتاب مقدس بیان می شوند، همواره معنای ظاهری ندارند بلکه مفاهیمی را می توانند در ورای خود داشته باشند؛به آیه [2 سموئیل 7: 16] که در ارتباط با سخن خدا در مورد داود است، دقت کنید: «خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند» سوالی که با خواندن این آیه، پیش می آید این است که آیا منظور خدا این بود که داود تا ابد پادشاهی خواهد کرد؟! یا اینکه منظور خدا چیزی فراتر از معنی ظاهری آیه است؟! باید بگوییم که جواب به سوال دوم مثبت است، چراکه در چند آیه قبل یعنی در [2 سموئیل 7: 12] خطاب به داود آمده است:

« زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید...»

بنابراین منظور از برقراری پادشاهی داود تا ابد، مفهومی ندارد، جز برقراری سلطنت و پادشاهی نسل های او تا ابد؛ پس «همیشه ماندنِ تسلی دهنده» می تواند همچون قضیه داود باشد یعنی ماندن او می تواند با حضور نسل های وی که بعد از او خواهند آمد، برقرار باشد؛ در واقع تسلی دهنده یک انسان است و شخصیتی مذکر است، بنابراین او نیز طعم موت را خواهد چشید و ابدیت جسمانی برای او منتفی است.

 

 

10) اگر مسیحیان معتقدند که منظور از تسلی دهنده، روح القدس است بنابراین به این سوال جواب دهند که چرا عیسی آمدن او را وابسته به رفتن خود می داند؟! در [یوحنا 16: 7] آمده است:

«و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم»؛

سوال: آیا قبل از عیسی روح القدس نیامده بود؟ در حالی که بارها در کتاب مقدس پیش از رفتن عیسی، به روح القدس اشاره شده است! پس چرا او آمدن او را ملزم به رفتن خود می دارد؟!

در [مرقس 12: 36] آمده است:

«و حال آنکه خود داود در روح‌القدس می‌گوید که خداوند به خداوند من گفت: بر طرف راست من بنشین تا دشمنان تو را پای انداز تو سازم؟»

و در [لوقا 1: 41-42] آمده است:

«۴۱ و چون الیصابات سلام مریم را شنید، بچه در رحم او به حرکت آمد و الیصابات به روح‌القدس پر شده، ۴۲ به آواز بلند صدا زده گفت: تو در میان زنان مبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو».

و در [لوقا 1: 67-68] آمده است:

« ۶۷ و پدرش زکریا از روح‌القدس پر شده، نبوت نموده، گفت: ۶۸ «خداوند خدای اسرائیل متبارک باد، زیرا از قوم خود تفقد نموده، برای ایشان فدایی قرار داد».

و در [لوقا 2: 25-27] آمده است:

«۲۵ و اینک شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود و روح‌القدس بر وی بود. ۲۶ و از روح‌القدس بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبینی موت را نخواهی دید. ۲۷ پس به راهنمایی روح، به هیکل درآمد و چون والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را بجهت او بعمل آورند».

بنابراین مشخص شد که روح القدس پیشتر نیز بوده است و آمده است و کسی که بر طبق بشارت عیسی، می آید، صاحب روح القدس است و نه خود روح القدس!

11) مسیحیان معتقدند که روح القدس از پنطیکاست، تا کنون موجود است و کلیسا را هدایت می کند؛ اولا به ما بگویند که جنایاتی که کلیسای کاتولیک و پروتستان در ضدیت با علم و خفه کردن صدای مخالف انجام دادند آیا از روح القدس بوده است یا خیر؟! آن زمان روح القدس دقیقا در کجا قرار داشت؟! ثانیا به ما بگویند که امروز روح القدس با کدام یک از سی یا چهل هزار فرقه ی مسیحی است؟! مضحک است که هر ده ها هزار فرقه ی مسیحی خود را صاحب روح القدس می دانند و هر فرقه به نصوصی از کتاب مقدس تحریف شده، برای اثبات فرقه ی خویش تمسک می جویند و کلامی که از دهانشان صادر می شود و عقایدشان را برگرفته از روح القدس می دانند؛ گویی هزاران روح القدس وجود دارد که هر کدام ضد یکدیگر برخواسته اند؛ در [لوقا 11: 17] از قول عیسی آمده است:

«پس او خیالات ایشان را درک کرده، بدیشان گفت: هر مملکتی که برخلاف خود منقسم شود، تباه گردد و خانه‌ای که بر خانه منقسم شود، منهدم گردد»؛

در حالی که همه ی آنان باطل هستند و همه در بدعت و گمراهی سرگردان اند؛ بنابراین چگونه می توان عقیده داشت که روح القدس از ابتدا تا به الان با آنان بوده است؟! گذشته از این بدعت پدران کلیسا را چطور می توان توجیه کرد؟! به عنوان مثال، بدعت بزرگ تثلیث! همچنین امروز کاتولیک ها 73 کتاب را الهامی می دانند و پروتستان ها 66 کتاب را و ارتدوکس شرقی 78 کتاب را کلام خدا تلقی می کنند؛ و لابد این تقسیم بندی ها را نتیجۀ هدایت روح القدس قلمداد می نمایند! متاسفانه بخود چسباندن شخصیت روح القدس قرن هاست که ابزاری برای توجیه بدعت های مسیحیان شده است!


12) در [یوحنا 16: 13] آمده است:

«و لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد»

ضمیر [او] در آیه جنسیت مذکر دارد [ἐκεῖνος]؛ پیشتر مشخص شد که تسلی دهنده، همان منجی از بصره است، و بر طبق این آیه مشخص می شود که او شخصی هدایتگر است؛ و همچنین کلامی که از دهانش صادر می شود از خود او نیست بلکه از روح القدس است، و همچنین او از امور آینده خبر خواهد داد؛ تمامی این موارد در مورد آن منجی از بصره، که همان احمد الحسن است، صادق است، صاحب پرچم هدایت و دعوت کننده به حاکمیت الهی و صادر کردن علومی که تنها می توان گفت که کسی که صاحب روح القدس است، می تواند صادر کننده آن باشد؛ همچنین خبر دهنده به امور غیبی که می توانید در سایت رسمی انصار امام مهدی و در بخشی که در ارتباط با کتب انصار امام مهدی است، رفته و کتاب کرامات و غیبیات را مطالعه نمائید تا نمونه های بسیاری از پیشگویی های وی را شاهد باشید؛ همچن اگر مسیحیان تثلیثی معتقد باشند که شخصیت تسلی دهنده، همان روح القدس است، بنابراین دچار تناقض خواهند بود؛ چراکه آنها روح القدس را خدای کامل می دانند، حال سوال اینجاست که بر طبق آنچه که در آیه آمده است: « زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت » چگونه روح القدس (نزد مسیحیان خدای کامل) نیازمند این است که چیزی را بشنود تا بعد بگوید؟؟ آیا این دلیل بر نیازمندی و نقصان نیست؟! چگونه است که خدای کامل(نزدشان روح القدس) نیازمند خدای کامل است؟! پس این خود تناقضی دیگر است که در آن گرفتار آمده اند؛ گذشته از این، هنگامی که بحث محکوم کردن و سخن گفتن تسلی دهنده می آید، این در کنار سایر شواهد دیگر نشان از ماهیت بشری او دارد.

13) در [یوحنا 15: 26-27] آمده است:

« ۲۶ لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او بر من شهادت خواهد داد. ۲۷ و شما نیز شهادت خواهید داد زیرا که از ابتدا با من بوده‌اید »؛

کسانی که کتب احمد الحسن را مطالعه نمایند، پی خواهند برد که احمد الحسن، به حقانیت و حقیقت عیسی شهادت داده است و او را رد نکرده است چنانکه یهود کردند؛ بلکه از سختی های دعوت او و از حقیقت او گفته است، او در کتاب توحید عقیده غلط کلیسا را که او را صاحب الوهیت مطلق می دانند، رد کرده است، عقیده ای که نه خواست عیسی بوده است و نه خواست خدا، بنابراین او شهادتی درست و بر پایه کتاب مقدس را برای عیسی بیان نمود و حقیقت او و دعوت او را بیان نموده است.

 

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co

نظر دادن

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف