گزارش نظر

سلام بر یاران خدا. خداوند همه ی ما را در برابر آمریکا و شیطان نصرت دهد و هر چه زودتر شرایط قیام امام مهدی را فراهم سازد.
مومن بالله و رسله