ما چه کسانی هستیم؟

ما «انصار امام مهدی(ع)» مردمی از همین کوچه و خیابان هستیم؛
مردمی از اقوام و نژاد و ادیان مختلف؛
مردمی از ملیت‌ها و فرهنگ‌ها و اقشار اجتماعی مختلف؛
مردمی با زبان و اندیشه و باورهای مختلف؛
این تفاوت‌ها در بستر «ایمان به غیب» و «باور مشترکمان، منجی» به رودی از نفوس عاشق تبدیل شد تا «یاوران یمانی موعود» باشیم.
ما با دلایل بسیار و رهنمودهای فرستادگان الهی در طول تاریخ به حقانیت یمانی، « سید احمدالحسن(ع)» وصی و فرستادۀ امام مهدی(ع) ایمان آوردیم و عهد بستیم تا با یاری او در گسترش دعوت جهانی منجی موعود با او همراه باشیم.
ما با تمسک به اعتقاداتمان در کتب مقدس تورات، انجیل، قرآن و نیز کلام روشنگر آل‌محمد(ع) توانستیم حقیقت ایمان را که همان همراهی فرستاده الهیست، دریافت کنیم و منجی بشارت داده شده را در آن‌ها بشناسیم.

دکمه بازگشت به بالا