پادکست

علی(ع) گوهر متولد شده در خانه خداوند

آری، علی(ع) این گوهر متولد شده در خانۀ خدا، همان قبله‌ای است که با هر بار نماز، خواسته یا ناخواسته به ولایتش معترف می‌شویم. این اقرار و اعترافی عملی است که گرچه عقل‌ها از فهم و درکش عاجز باشند، روح آدمی در برابر آن کرنش خواهد کرد…

و اکنون در زمانه‌ای که ظلم و ستم اغیار بر مردم مسلط گشته است، قبلۀ حقیقی کجاست؟
کجاست علی امروز که وجودش حقیقت کعبه است؟
کجاست ولی ناصحی که دستانش را به‌سوی دستان سرد و لرزان امت کشیده و آن‌ها را به حقیقت و علم و امنیت در آغوش الهی دعوت می‌کند؟

او کسی نیست جز شبیه علی(ع)، سید احمدالحسن یمانی، آن‌ کس که منبری خواهد ساخت و وظیفه و رسالت پدرش علی را در آخرالزمان به کمال می‌رساند. او انسان کامل امروز است که با شناخت و معرفتش، راه شناخت خداوند آغاز شده و به نهایت می‌رسد. در این روز خجسته، دستانمان را به دستان قدرتمند الهی‌اش گره بزنیم.

دکمه بازگشت به بالا