• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مولا علی (ع)

زیارت

New Member

مولا علی (ع) - (1)


آفَهُ الکَلامِ اَلاِطالَه


آفت سخن پرگوئی است


The bane of speech is prolixity.


کوتاه سخن گوی . گر ازنیکوئی


اندرسخن خوداثری می جوئی


هنگام سخن حذر زپرگوئی کن


چون آفت گفتار بود پرگوئی


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م. الف زائر
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 2مولاعلی (ع)

(2)


آفَهُ العِلم تَرکُ العَمَلِ بِهِ . آفَهُ العَمَلِ تَرکُ الاِخلاصِِ فیهِآفت علم عمل نکردن بدان و آفت عمل اخلاص نداشتن درآن است .The bane of knowledge is abstinence from action , the


bane of good deeds is doing them without sincerity.آن گفته که شد بری زکردار هواست


وانکارکه خالی ازخلوص است هباست


افسوس ازآن علم که عاری زعمــــــل


فریاد ازآن عـــــمل که توام به ریاست .


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م .الف زائر
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- 3

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]
مولاعلی (ع)

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif] 3[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]
[/FONT]
[FONT=georgia,times new roman,times,serif]آفَهُ العامَّهِ اَلعالِمُ الفاجِر. آفَهُ العَدلِ السُلطانُ الجائِر.

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]
[/FONT]
[FONT=georgia,times new roman,times,serif]آفت جان مردم دانائی است که فسق وفجورکند

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]ودشمن عدل وداد سلطانی است که ظلم وجور ورزد.

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]An immoral savant is a menace to people; a cruel

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]king is a menace to justice .[/FONT]
[FONT=georgia,times new roman,times,serif]
[/FONT]
[FONT=georgia,times new roman,times,serif]آن دانائی که اهل فسق است وفساد

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]وان سلطانی که اهل جور است وعناد

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]زین هردو تباهکارظالم فریاد

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]کان دشمن مردم است واین دشمن داد.

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]=

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]ترجمه شعری وانگلیسی

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]ابوالقاسم حالت

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]=

[/FONT]

[FONT=georgia,times new roman,times,serif]گردآوری: م.الف زائر[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]
[/FONT]
 

زیارت

New Member
مولاعلی(ع) - 4


مولاعلی (ع)


4


اِبدَهِ السائِلِ بِالّنوالِ قَبلَ السُّوالِ فَانّکَ اِن احوَجتَهُ اِلی


سُوالِکَ اَخَذتَ مِن حُّرِوَ جهِهِ اَکثَرَمِمّا اَعطَیتُهُ .Make your donation before the needy man asks for


it; if you let him utter his needs , you take more from

his self respect than what you


give to him.


خواهی چوفقیر راببخشی زرومال


مگذارکه او دهان گشاید به سوال


ورنه چو کند سوال چندانکه دهیش


زآن بیشتر آبروش گردد پامال .


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م .الف زائر

 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- 5مولاعلی (ع)


5
اُبذل لِصَدیقِک کُلُّ المَوَدهِ وَلاتُبذل لَهُ الطّمانینَه.

به دوست هرچه می سپاربسپارجز راز خودرا

Entrust your friend with anything but your secrets.


آن راز که بایدش نهفتن زنهار

باهیچکسی مگو. چه اغیاروچه یار

جزرازکه آن سپردنی نیست به کس

هرچیز به دوست می سپاری بسپار.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر

 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- 6


مولاعلی (ع)


6


اَبلَغُ ناصِح لَکَ الُّدنیالَوّانصَحتَ .گیتی برای توشیواترین پندآموراست اگرپندپذیرباشیThe world is your most eloquent


counselor,if you are susceptible to counsel.
دوران زمانه پند چون قند دهد

وان پندبه مردم خردمند دهد

باشی تو اگر بجان ودل پندپذیر

هرلحظه ترا زمانه صد پنددهد.

=

ترجمه انگلیسی وشعری


ابوالقاسم حالت


=

گردآوری :م.الف زائر


 

زیارت

New Member
مولا علی (ع) - 7مولاعلی (ع)


7


اِتّقوااللهَ الّذی اِن قُلتُم سَمِع واِن اَضمَرتُم عَلِم .
بترسید ازخدائی که اگربگوئید می شنود واگرفکرکنید می داند

Fear God who hears when you speak; and knows


what you think .


مومن زخدا جداشدن نتواند


هم زو بهراسدوهم اوراخواند


هرذکرکه می کنی خدامی شنود


هرفکر که می کنی خدامی داند .==

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=گردآوری : م. الف زائر
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 8مولاعلی (ع)


8
اِجتِنابُ السَیّئاتِ اَولی مِن اِکتِسابِ الحَسَنات ِ.ترک گناه بهتر ازدرک ثواب است.


Avoiding vice is better than acquiring virtues .ای گشته به تیشه گنه خانه خراب

اندرعقب ثواب چندین مشتاب

گرجهد کند کسی پی ترک گناه

به زانکه بکوشد ازپی درک ثواب .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری :

م. الف زائر
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- 9


مولاعلی (ع)
9
اِجتَنِب مُصاحَبَهَ الکَذّابِ وَاِن اَضطَررَتَ اِلَیهِ
فَلاتُصَدِقُهُ وَلاتُعَلّمُهُ اِنَکَ تَکذِبُ فَاِنَهُ یُنتَقِلُ عَن وُدِکَ وَلایَتنَقِلُ عَن طَبعِه .
ازگوش دادن به گفتاردروغگوپرهیزکن
واگرناچاربه این امرشدی نه اوراتصدیق کن ونه بگذاربداند که اوراتکذیب می کنی زیرا ازدوستی تو برمی گردد ودروغگوئی رانیز ترک نمی کند.
Avoid listening to a liar , and when you can’t help ,neither confirm him nor let him know that you don’t believe him; because he does not turn from his lying but may become your enemy.
ازدوستی دروغگو دوری جو
تصدیق مکن هرچه شنیدی ازاو
تکذیبش هم اگر کنی رویارو
دشمن شودت ولی نگرداند خو.
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت .
=
گردآوری: م. الف زائر

 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- 10


مولاعلی (ع)
10

اِحبِِب حَبیبَکَ هَوناعَسی اَن یَکونَ بَغیضَکَ یَوماوَاَبغِض بَغیضَکَ
هَوناعَسی اَن یَکونَ حَببیَکَ یَوما.دوست خودراچنان دوست بدارکه گوئی شاید

روزی دشمن
توشودوبادشمن خودچنان دشمنی کن که گویی

شاید روزی دوست
توگردد


Be in such term with your friend as if he may


turn against you one day, and treat your


enemy as if he may becomes a friend one day.بادوست مگوی هرچه داری دردل


شاید روزی به دشمنی شدمایل


بادشمن خودنیز چنان کن که ترا

گردوست شود نباشی ازکرده خجل .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

-

گردآوری : م .الف زائر

 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 11


مولاعلی (ع)
11اِحتَرِسوامِن سَورَهِ الاِطراءِ وَالمَدحِ فَاِنّ لَها ریحا خَبیثَهُ فِی القَلبِ .ازگوش دادن به مدح این وآن خودراحفظ کنید که گندآندل راتباه می سازد.[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Be on your guard against exaggerated praise , since its

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif][/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]stink contaminates your heart.

[/FONT]


هشدارکه گوش برتملق ندهی


ورمدح کنند ازتو بدان دل ننهی


مدح تواگرتورابه خود غره کند


تاریک شوی اگر چه روشن چو مهی .


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت .


=


گردآوری : م .الف زائر

 

زیارت

New Member
مولاعلی(ع)- 12مولاعلی (ع)12اِحذَرِالشِرَهَ فَکَم مِن اَکلَه مَنَعَت اَکَلات .ازپرخوری بترس زیراای بس که یکبارپرخوری کسی


راازچندبارغذاخوردن محروم کرده است .Avoid gluttony; for often overeating deprives


us of many meals .پیش همه پرخوری است کاری مذموم


بسیارمخور. بترس ازاین عادت شــــوم


ای بس که به یکبارکسی پرخورده است


وانگه شده بارها زخوردن محـــــــروم


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م .الف زائر


 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 12مولاعلی (ع)


12اِحذَرِالشِرَهَ فَکَم مِن اَکلَه مَنَعَت اَکَلات .ازپرخوری بترس زیراای بس که یکبارپرخوری کسی


راازچندبارغذاخوردن محروم کرده است .Avoid gluttony; for often overeating deprivesus of many meals .


پیش همه پرخوری است کاری مذموم


بسیارمخور. بترس ازاین عادت شــــوم


ای بس که به یکبارکسی پرخورده است


وانگه شده بارها زخوردن محـــــــروم


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م .الف زائر
 

زیارت

New Member
مولا علی (ع) - 13
مولا علی (ع)13
اِحذَرکُلَ اَمرِِاِذاظَهَرَاَزری بِصاحِبِه وَحَقَّرهُ
بپرهیز ازانجام کاری که اگر فاش شودانجام دهنده راخواروخفیف سازد.Avoid doing anything which , when known, maydebase you.هشیاربهیچ گه نمی پردازد


برآنچه که درمذلتش اندازد


آن کارمکن که آشکاراچو شود


درپیش کسان خواروخفیفت سازد.


=


ترجمه شعری وانگلسی


ابوالقاسم حالت .


=


گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 14مولاعلی (ع)


14اِحذَرکُلُّ عَمَلِِِ اِذاسُئِلَ عَنهُ عامِلُهُ استَحیی مِنهُ وَاَنکَرَهُ .حذرکن ازهرعملی که اگر ازمرتکبش بپرسندشرمسارشود وانکارکند.Avoid doing anything that whoever does i , will


deny it with shame when asked about it .پرهیز کن ازآنچه ترا زارکند


وان کارکه هرعزیزراخوارکند

یعنی کاری که هرکه آن کارکند


چون پرسی ازاو زشرم انکارکند.


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت .


=


گردآوری : م . الف زائر

 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 15مولاعلی (ع)15اَحسَنُ الحَسَناتِ حُبُّنا وَاَسوَءُالسَّیئاتِ بُغضُنا.نیکوترین نیکوئی هادوستی وبدترین بدی ها دشمنی ماست .Best virtue is our friendship; worst vice is enmity.شاد آنکه زمهرودوستی بهره وراست


وزکینه ودشمنی بجان برحذراست


کزهرچه که خوبی است محبت خوشتر


وزهرجه بدی است کینه توزی بتر است.


=


ترجمه انگلیسی وشعری


ابوالقاسم حالت .


=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 16مولاعلی (ع)


16اَحسنُ الصّدقِ اَلوَفاءُ بِالعَهد.بهترین شیوه صداقت وفای به عهداست .The best form of sincerity is fulfilnment of promise.


ای انکه تراوفای عهد آئین است


رسم توهمیشه درخور تحسین است


هرعهد که بسته ای برآن عهد بمان


زآنروی که بهترین صداقت این است .


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م .الف زائر
 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع)- 18


مولاعلی (ع)18
اَحسَنُ الکَلامِ مالایَمُجّهُ الاذانَ وَلایَتعِبُ فَهمُهُ الاَذهان .بهترین سخن آن است که گوش ازآن بیزارنباشد وذهن ازفهم آن آزارنبیند.The best talk is that which does not irritate our ears
nor tires our mind.گفتارکسی موثرافتدبسیار


وزهرسخنی خوبتر آید بشمار


کزلفظ دوگوش رانسازد بیزار


وزمعنی آن ذهن نبیند آزار


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م. الف زائر

 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 19


مولا علی (ع)19
اِحذَرِالِلسانَ فَاِنَهُ سَهمُ یُخطیِ ءُ .برحذرباش اززبان که مانند تیری است که به خطامی رود.Beware of your tongue for it is like a

arrow which may miss the target.


آن قوم که نیستند ازبی خردان


اندیشه نکرده کی گشایند زبان


پیوسته زلغزش زبان دوری کن


کاین تیرنمی نشیند آخر بنشان .


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
مولاعلی (ع) - 20مولاعلی(ع)20
اَحسَنُ المَقالِ ماصِدقُهُ الاَفعالُ .بهترین گفتارآن است که باکردارراست آید.The best words are those that are affirmed


by the deeds .
آ ن گفتاری که دور ازکرداراست


چون لاف وگزاف .گوش ازآن بیزاراست


گفتاراگرراست فتد باکردار


درمنطق عقل بهترین گفتاراست=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م .الف زائر
 

کانال تلگرام

بالا