• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مولاعلی (ع) - 562....563

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 882....889


مولاعلی (ع) - 889


لاتَستَصغِرَنّ عَدواََ وَِ اِن ضَعَفَ .


دشمن راکوچک مشماراگرچه ناتوان باشد.


Do not despise your enemy even


if he is weak
.

هرچندکه دشمن تو خردافتد وخوار


خاورش منگر بچشم وخردش مشمار


خاراست بسی خردوبه چشمت چو رود


روز توسیاه سازدو حال تو زار
=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر=


مولاعلی (ع ) - 888


لاتَستَحیی مِن اِعطاءِ القَلیلِ فَاِنّ الحُرمانَ اَقَلُّ مِنهُ .ازبخشش کم شرم مدار چون نومیدی ازآن کمترباشد.


Do not be ashamed of giving


a little ; because disappointment


is less than that
.

می کوش که بهرکه باشدمضطر


هرگونه که ممکن است باشی یاور


ازبخشش کم شرم مکن زانکه بود


کم دادنت ازهیچ ندادن بهتر


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر=مولاعلی (ع ) - 887لاتَخَف اِلّاذَنبَکَ وَلاتَرجَ اِلّا رَبّکَ .


بیم مدارمگر ازگناه خودوامیدوارمباش مگر به خدای خود.Do not be afraid of anything


but of your sin; and , hopeful of


anyone but God

.

اندرره شیطان لعین پامگذار


جزبردریزدان مبین روی میار


الازگناه خویشتن بیم مکن


الابه خدای خویش امید مدار=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م. الف زائر==


مولاعلی (ع ) - 886


لاتَخافواظُلمَ رَبِّکُم وَلکِن تَخافواظُلمَ اَنفُسِکُم .


ازظلم خداوند نترسید بلکه ازظلم خودبترسید.Do not fear God,s cruelty ; but beafraid of you own,s

.

ازوسوسه نفس بداندیش بترس


زین گرگ درنده خوی چون میش بترس


انکس که ستم باتوکند درخودتست


ازقهرخدامترس , ازخویش بترس=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر


=


مولا علی (ع ) - 885لاتُحَدِّث بِماتَخافُ تَکذیبَهُ .چیزی مگوکه می ترسی آن رادروغ انگارند.Do not say what you fear that it may be


regarded as a falsehood

.

خواهی که ترا دروغگو نشمارند


آن گوی که خلق راستش پندارندهرگزسخنی مگو که خود می ترسی


آنرا چو شنیدند دروغ انگارند.


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع ) - 884

لاتَثقِنّ بِعهدِمَن لادینَ لَهُ ؛لّاتَمتَحنّ ودَّکَ مَن لاوَفاءَ لَهُ .


به پیمان کسی که دین ندارداعتمادمکن


وکسی راکه وفاندارد دوست مشمار.


Do not rely on the promise of any one who has


no faith ; and , do not make friendship whit


anyone who is not loyal
.

آن مرد که دین نباشد وایمانش


هرگز مکن اعتماد برپیمانش

وانکس که برون زحلقه مهرووفاست


ازحلقه دوستان برون گردانش
=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع ) - 883

لاتَتَکَلّمنَ اِذالِم تَجد لِلکلامِ مَوقِعاََ.


هرجاکه سخن گفتن نشاید,سخن گفتن نباید.


Do not speak when you find it untimely
.

هرجاکه نشایدت سخن کرد آغاز


لب درپی گفتارمکن ازهم بازخاموش نشین که شمع تاخاموش است


جان وتن اوست دورازسوز وگداز=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر

=


مولاعلی (ع ) - 882


لاتَتّخِذَنّ عَدوّ صَدیقِکَ صَدیقاََ.دوست مگیر آن راکه بادوست دشمن است .Do not consider your friends,s enemy


as your friend
.

آن راست سز اکه یارخود پنداری


کاوباتو وبایارتو داردیاری


وان مردکه درحق رفیق تو عدوست


حق است اگرش رفیق خود نشماری=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 890....897مولاعلی (ع ) - 897


لاتَصحَب مَن یَحفَظُ مَساویکَ وَ یَنسی فَضائِلَکَ .


باکسی که عیوب ترابه خاطرمی سپارد


و حسن های ترا فراموش میکند دمساز مشو.


Do not associate with one


who remembers your defects and


forgets your good points
.

دمساز مباش ای خداوند خرد


باآن که فقط عیب ترامی نگرد


هرعیب که داری تو بخاطر سپرد


هرحسن که داری تو زخاطر ببرد=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 896

لاتُشعِرقَلبَکَ الهَمّ عَلی مافاتَ فَیشغَلُکَ


عَنِ الاِستِعدادِلِما هُواتِِ .


برای آنچه ازدست رفته هم و غم بدل راه مده


زیرا افسوس برگذشته از اندیشه برای آینده


ترا باز می دارد.


Do not feel your heart with past sorrow; for

this prevents you from making preparation for


the future
.

اندرپی آنچه رفته ازدست متاز


وزداغ گذشته سینه پرسوز مساز


منشین به غم گذشته کاین سوزو گداز


زاندیشه اینده ترا دارد باز=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع ) - 895

لاتُشرِکَنّ فی رَایِکَ جِباناََ یُضعِفُکَ عَن الامر


وَیُعظِمُ عَلَیکَ مالَیسَ بِعَظیمِِ .


ترسنده دل رادررای خود شریک مکن زیراترادرکار


سست می کند وآنچه راکه بزرگ نیست در


نظرت بزرگ جلوه می دهد.


Do not let a coward participate in making a


decision for you ; since he weakens


your will and magnifies what is


not really big
.

ترسنده دلان که ترس رایارکنند


درشور چو رای خویش اظهارکنند


آندرنظرتو موررامارکنند


تصمیم تراسست بهرکارکنند=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==مولاعلی (ع ) - 894

لاتُسِی ءُ اِلی مَن اَحسَنَ اِلیَکَ فَمَن اَساءَ اِلی


مَن اَحسَنِ اِلَیهِ فَقَدمَنَعَ الاِحسانَ .


درحق کسی که باتونیکی کرده بدرفتاری مکن


زیراکسی که چون نیکی بیند بدی کند درراه


نیکوکاری سدی می شود.


Do not mistreat a man who has behaved you


well , for he who answers a good deed with


a bad one obstructs benevolence
.

زنهارچوازکسی ببینی یاری


بااونکنی زجهل بدرفتاری


آنکس که بدی کند چو نیکی بیند


سدی شود اندرره نیکوکاری=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=مولاعلی (ع )- 893


لاتَسئیءُ الّلفظَ وَاِن ضاقَ عَلَیکَ الجَوابُ .


سخن زشت برزبان میاور اگرچه به


پاسخ کسی درمانی .


Do not use an indecent language even


when you are helpless in answering


somebody
.

تندی مکن و مپوی تابتوانی


آن ره که خلاف ادبش می دانی


هرگز سخن زشت میاور به زبان


هرچند به پاسخ کسی درمانی=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 892

لاتَسرِعَنَّ اِلیَ الغَضَبِ فَیَتَسلَّطَ عَلَیکَ بِالعادَه.


زودخشمناک مشو زیرابه خشم خوی خواهی گرفت .


Do not get angry too soon; for you will be


habituated to it
.

هرکس به تو بهردوستی آرد رو


رخ برتابد چو تند باشی بااو


گرزود به هزچیز کسی گیردخشمبس زود به خشم , طبع او گیرد خو


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گرد آوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع ) - 891


لاتَسرَعَنّ اِلی اَرفَعِ مَوضِعِ فِی المَجلِسِ .


درنشستن به صدر مجلس شتاب مکن .Do not hurry to take the
best place in a party
.

گردور شوی تاکه فراخوانندت


زان به که روی پیش وبه پس رانندت


مشتاب که جابه صدرمجلس گیری


جائی بنشین که برنخیزانندت=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع ) - 890


لاتَستَکثِرَنّ مِن اِخوانِ الدّنیا فَانّکَ اِن عَجَزتَ


عَنهُم تَحَوّلوااَعداءُ وَ اِنّ مَثَلَهُم کَمَثَلِ


النّارِکَثیرُها یُحرِقُ وَ قَلیلُها یَنفَعُ .


بسیاردوست مگیر زیرااگرنتوانی همه راخرسند سازی


باتودشمن شوندودرحقیقت به آتش مانندکه

زیادش می سوزاند وکمش سود می رساند .


Do not try to win too many of


earthly friends : for if you can not keep them


satisfied they will turn against you
.

Friends are like fire which is useful


when it is little and incendiary


when too much

.

هرچندکه دوست بهتر ازگنج زراست


چون گشت زیاد مایه دردسراست


آری , مثل دوست به آتش ماند


بهر توکمش نفع وزیادش ضرراست
=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م .الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 898....901

مولاعلی (ع ) - 901

لاتُضیعُنّ حَقّ اَخیکَ اِتِکالاََعَلی مابَینَکَ وَ بَینَهُ


فَلَیسَ هُولَکَ بِاَخِِ مااَضَعتُ حَقُّهُ .


حق دوستت را به اتکاء دوستی که میان تو و اوست


ضایع مکن زیرا وقتی چنین کردی دیگر


دوست تو نخواهد بود.Do not trample upon the rights of your friend


under the pretext of intimacy exciting between


you and him ; for as long as you disregard his


rights he is not your friend
.

بردوست زنی طعنه وداری امید


کاوازتو بدوستی نخواهد رنجید


غافل که چوکاخ دوستی بی پی شد


کم کم بسرت خراب خواهد گردید


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 900


لاتَضمَن مالاتَقدِرُعَلی القِیامِ بِهِ .


کاری راکه ازعهده آن برنمی آئی برعهده مگیر.


Do not undertake anything which


you can not do
.

گردرنظرم ضعیف باشی وزبون


به زانکه بسی دورغگو باشی ودون


برعهده مگیر هیچگه کاری را


کزعهده انجام نیائی بیرون=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع ) - 899

لاتُصَدق من یقابل صدقک بتکذیبه .


راستگو مخوان کسی راکه درمقابل راستگویئ


تو دروغگویت می خواند.


Do not deem truthful a man who


considers you a liar
.

شهدارچه دهی به آن که چون بستاند


َآن شهد زدست تو , چو زهری داند


توصادق وراستگو مخوان آنکس را


کاولاف زن ودروغگویت داند.


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع ) -898


لاتَصحَبنَ اَبناءَ الدّنیا فَِانّکَ اِن اَقلَلتَ استَعلوکَ


وَاِن اکثَرتَ حَسَدوکَ .


بااهل جهان دوستی مکن زیرااگر فقیرشویبرتو برتری می جویند واگر داراشوی


برتورشک می ورزند.


Do not make friendship with the people


too much ; for they try to gain superiority


over you when you are impoverished ; and show


jealousy towards you when


you are wealthy
.

بردوستی اهل جهان دل مسپار


زانروکه ترانمی شود کس غمخوار


جوید به تو برتری چو شدکارت زار


ورزد به تورشک چون شود بختت یار=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م . الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 902....905

مولاعلی (ع ) - 905

لاتَعُدّنَّ غَنیّاََ مَن لَم یَرزُق مِن مالِهِ .


دارانبایدشمردکسی راکه ازدارائی خود


بهره ای نرساند .


One whose wealth is not profitable


to others , must not be


reckoned as rich.


آن مرد که اهل بخشش وجود وسخاست


ورهیچ ندارد , به نظرچون داراست


وان منعم راکه تنگ چشم است وبخیل


دارانتوان شمرد , زیراچو گداست=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع ) - 904

لاتَعِدتَعجَزُعَن الوَفاءِ بِهِ .


وعده ای مده که به آن وفانتوانی کرد.


Make no promise that you can not fulfill
.

درقول توگرنباشد ازفضل اثر


دیگر سخن تو کس نداردباور


آن کارکه ازعهده تو ساخته نیست


برعهده خویش اگر نگیری بهتر=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 903


لاتُعادوافی مالاتَعرِفونَ فَاِنّ اَکثَرَالعِلمِ فیما لاتَعرِفونَ .


باچیزی که نمی دانید دشمنی نورزید چون دانش


بیشتر درچیزی است که نمی دانید.


Do not fight against what you do not


know because knowledge mostly lies in


what you are not aware of
.

شایسته آن نیست که روگردانید


ازهرچیزی که درک آن نتوانید


چون بیشتر آنچه راکه دانش خوانید


بسته است به آنچه اندران نادانید

=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 902لاتُعاجِلِ الذّنبِ بِالعُقوبَهِ وَاجعَل بَینَهُماالِلعَفوِ مَوضِعاََ.دردادن کیفرگناه شتاب مکن ومیان این دوجائی


رابرای بخشش بگذار.


Do not haste to requite an offense ; but


leave room for pardon.


دردادن کیفرگناهان زنهارتعجیل مکن که آرد افسوس به بار


مابین گناه وکیفرآن ای یار


جائی زبرای عفو باقی بگذار


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 906....909

مولاعلی (ع ) - 909

لاتَغتّمّ بِالفَقرِ وِ البَلاءِ فَاِنّ الذّهَبَ یُجَرّبُ بِالنّار


وَ المُومِنَ یُجَرّبُ بِالبَلاءِ .


ازبی چیزی وسختی غمگین مباش زیراطلارا


به آتش آزمایند و مومن رابه رنج وبلا.


Do not grieve in affliction; for the gold is


tried by fire and a God-worshiper


by misfortune
.

گردورجهان برتو ستم داشت روا


آرام وصبور باش وکن شکر خدا


آنسان که به آتش آزمایند طلا


مومن شود آزموده بارنج وبلا=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م . الف زائر
=

مولاعلی(ع ) - 908

لاتَغیَرَنّ بِمجامَلَهِ العدوِ فَاِنّهُ کَالماءِ وَ اِن اُطیلَ


اِسخانُهُ بِالنارِلَم یَنفَع مِن اِطفائِها.


به جرب زبانی دشمن فریفته مشو زیرا


او مانند آب است که هرچند ازآتش گرمی ببیند


از فرونشاندن آتش بازنماند.


Do not let your enemy deceive you by his


flattery for he is like the water which


does not stop extinguishing the fire


despite its best
.

مشنو چو کندخصم تملق آغاز


زیراکه به آب ماند آن افسونساز

آب ازآتش هرآنچه گرمی بیند


ازکشتن آتش او نمی ماند باز


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 907


لاتُغالِب مَن لاتَقدِرُعَلی رَفعِهِ .باکسی که قدرت ازمیان بردنش رانداری ستیزه مکن .Do not fight against one whom you are


unable to defeat
.

کاری چونسنجیده گرفتی درپیش


کارتوشود خراب وحال تو پریش


باهرکه بود به زور بازو زتو بیش


گرپنچه زنی ,رنجه کنی , پنجه خویش


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 906

لاتُعنِ قَویّاََ عَلی ضَعیفِ ؛لاتُوثِر دَنیّاََعَلی شَریفِ .


توانارابرضد ناتوان کمک مکن وفرومایه رابه مرد


بزرگوار اختیارمده .


Do not help a strong person against aweak one; and do not give a mean man authority
.over a generous oneهرگز به توانا مکن امدادی یار


تااین که به ناتوان رساند آزار


هرگز به فرومایه مددگارمشو


تااین که کندبزرگواری راخوار


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 910... 917مولاعلی (ع) - 917


لاتُوتِیَ البُیوتَ الاّمِن اَبوابِها وَ مَن اَتاها مِن غَیرِ


اَبوابِهاکانَ سارقَاََ.


بدرون خانه جزادرآن راه نمی توان یافت وهرکه


جزازراه درواردشوددزد است .


A house can not be entered into except


by its door ;and any one who tries


to enter into it by any other


way is a thief

.

=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع ) - 916

لاتَنظُرالی مَن قالَ وَ انظُر اِلی ماقالَ .


منگرکه گوینده کیست ,بنگر که گفتارش چیست .


Do not mind who the speaker is , mind what


he is saying
.

تحقیرکسی به جامه ژنده مکن


برطاهر خلق هیچگه خنده مکن


هرجاکه کسی لب به سخن بازکند


گفتارببین , نظربه گوینده مکن=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآور ی: م.الف زائر


=


مولا علی (ع) - 915


لاتَنالُ الصِحّه اِلّابِالحَمیَّه .


تندرستی جز باپرهیز حاصل نمی شود


Health can not be obtained except


by abstinence
.

کس رانشود سپید بختی حاصل


گربرنکندزهرسیه کاری دل


بیماربه پرهیز اگر تن ندهد


هرگز نشودبه تندرستی نائل


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م . الف زائر

==


مولاعلی (ع ) - 914


لاتَلتَبِس بِالسّلطانِ فی وَقتِ اِضطِرابِ الاُمورِعَلَیهِ


فَاِنّ البَحرَ لایَکادُ یَسلَمَ راکِبَهُ مَعَ سُکونِهِ فَکَیفَ


لایَهلُکَ مَعَ اِختِلافِ رِیاحِهِ وَاضطِرابِ اَمواجِهِ ؟.


وقتی که کارامیر آشفته ودیگرگون است باید ازاو


برحذر بود زیرادریا که هنگام آرامش وسکون برای


کشتی نشینان خطردارد چگونه باوزش بادهایناموافق وتلاطم امواج خطرناک نباشد؟Beware of the sovereign at the time of evil


convulsion.If the voyager is not always


safe even on a calm sea; how will be escape


death when sea is agitated with unfavorable


winds and raging waves?.


احوال امیر اگر که دیگرگون است


هرکس که نیدیشد ازاو مجنون است


دریاکه سکون اوخطرها د ارد


پیداست که هنگام تلاطم چون است


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 913


لاتَقومُ حِلاوَهُ اللّذَهِ بِمرارَهِ الافاتِ .


شیرینی لذت به تلخی محنت هائی که


ازآن ببارمی آید نمی ارزد.


Sweetness of pleasure is not worth the


bitterness of its consequent pains
.

شب تابه سحرآنکه باده می پیماید


چون روز شد ازخماردررنج آید


شیرینی لذات نمی ارزد هیچ


برتلخی محنتی کز آنها زاید


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م. الف زائر


==

مولاعلی (ع ) - 912

لاتَقولَنّ ماتَسوکَ جَوابُهُ .


هرگز سخنی مگوی که پاسخش توراناگوارباشد.


Never say anything which has


an unpleasant answer.


آن کزپی ناسزالب ازهم بگشاد


هرکس که شنید ؛ ناسزا پاسخ داد


باهیچ کسی مگوی هرگز سخنی


کزپاسخ آن دل توگردد ناشاد=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م. الف زائر

==


مولاعلی (ع) - 911


لاتَفرَحَنّ بِسِقطَهِ غَیرِکَ فَانّکَ لاتَدری مایَحدِثُ بِکَ الزّمانُ .


ازافتادن دیگری دل خودراشادمکن زیرانمی دانی


زمانه برای تو چه پیش می آورد.


Do not rejoice at another,s downfall, for you


do not know what will


happen to yourself.


گیتی که سحر برسرگل تاج نهاد


درشب سروتاج هردو راداد ببادزافتادن دیگری مکن دل راشاد


کزمسند خودنیزتو خواهی افتاد


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع ) - 910

لاتَغلِق باباَ یُعجِزُکَ اِفتتاحُهُ .


مبند دری راکه نتوانی گشود.


Do not close a door that you are


unable to open.


آن کارکه آرد ضرر آغازمکن


وان سازکه سوز ددل وجان سازمکن


آن درکه دگرگشودنش نتوانی


دست ازپس بستنش زهم بازمکن


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 918... 921

مولاعلی (ع ) - 921


لاخَیرَفی قَومِِ لَیسوا بِناصِحین وَ لایُحِبّونَ النّاصِحین .


ازکسانی که نه خیر می خواهند و نه


خیرخواهان را دوست دارند خیری نصیب


نمی شود.


You can not expect anything good from


those who neither are well - wishers nor like the


persons who wish well
.

آنکا ونه اثرزخیرخواهی دراوست


نه مردم خیرخواه رادارد دوست


زانجاکه به هیچ رو ندارد خیری


مانند گلیست کش نه رنگ است ونه بوست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 920


لاخَیرَفِی السّکوتِ عَنِ الحَقِّ کَمااَنّهُ لاخَیرَ


فِی القَولِ بِالباطِل .


خاموش ماندن ازحق گوئی خوب نیست


همچنانکه باطل گوئی خوب نیست .


To keep silent from speaking the truth


is as bad as to talk falsely
.

اندرپی حق باش وحقیقت جوئی


دوری کن ازاین که راه باطل پوئی


خوش نیست خموش ماندن ازگفتن حق


آنگونه که خوب نیست باطل گوئی


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گر دآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 919


لاحُلَلَ کَالادابِ.


هیچ زیوری بهترازادب نیست .


No ornament is better than politeness
.

اخلاق پسندیده بود یاورمرد


این است گواه پاکی گوهرمرد


بایدکه به حسن ادب آراست شد


زیراادب است بهترین زیور مرد
=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 918


لاتُوَخِّر اِنالَه المُحتاجِ اِلی غَدِِ فَاِنّکَ لاتَدری ما


یَعرُضُ لَکَ وَ لَهُ فی غَدِِ.


دلجوئی محتاج رابه فردامیفکن زیرامعلوم نیست


که فردا برای تو و او چه پیش آید.


Do not postpone helping a needy may ; for you


do not know what will happen to him and


you tomorrow
.

درراه کرم اگر نهی پاچه شود

وردورکنی غمی زدلها چه شود ؟

دلجوئی محتاج به فردامفکن


چون نیست تراعیان که فرداچه شود


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م .الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 922....925

مولاعلی (ع) - 925

لاعَقلَ مَعَ شَهوَه .


عقل باشهوترانی سازگاری ندارد.


Wisdom does not accord with pleasure
.

آن مردکه ترک هوشیاری نکند


باید که هوای میگساری نکند


عاقل نرود درپی شهوت ز یراشهوت باعقل سازگاری نکند


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی(ع) - 924

لاشَئی ءَ اَحسَنُ مِن عَقلِِ مَعَ عِلمِِ وَعِلمِِ مَعَ حِلمِِ


وَحِلمِِ مَعَ قُدرَه .


چیزی بهتزازخردمندی بادانائی ودانائی باشکیبائی


وشکیبائی باتوانائی نیست .


There is nothing better than wisdom


with knowledge , knowledge with tolerance


and tolerance with power
.

بهترزهمه مردم دنیاباشد


آن مرد خردمند که دانا باشد


درخشم نیاید وشکیبا باشد


هرچند به هرکارتوانا باشد


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 923

لاذُخرکَالعِلمِ .


گنجی مانند دانش نیست .


There is no treasure like knowledge
.

ازشهدادب هرکه به کامش قند است


پیوسته ز حال وروز خود خرسند است


گنجی به گرانبهائی دانش نیست


دولتمنداست هرکه دانشمنداست=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 922


لادَواءَ لِمَشعوفِ بِدائِهِ , لاشِفاءَ لِمَن کَتَمَ طَبیبَهُ دائَهُ .


برای کسی که به دردخود خوش است دوائی نیست

وکسی که درد خودراازطبیب بپوشدشفانخواهد یافت .


There are no remedy for a man who is


happy with his diseases ; and , no recovery


for one who hides his disease from


the doctor
.

آن راکه به درد خودرضاخواهد بود


هردردکه هست بی دواخواهدبود


وانکاوزطبیب درد خود می پوشد


کی بهروی امید شفاخواهد بود=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 926....935

مولاعلی (ع) - 935

لا یَستَحِییَنَّ اَحَدُکُم اِذاسُئِلَ عَمّا لایَعلَمُ اَن یَقولَ لااَعلَمُ .


هیچ یک از شما وقتی جیزی را که نمی داند


ازو بپرسندنباید شرم داشته باشد


ازاینکه بگوید نمی دانم .


No one of you must feel ashamed to admit


his ignorance when he is asked about what he


does not know
.

گربربندی دهان خویش ازگفتار


بهزانکه بگوئی سخنی ناهنجار


چیزی که ندائی , چو بپرسند ازتو


برگو که نمی دانم وزین شرم مدار


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع ) - 934

لایُدرِکُ اللهُ جَلّ جَلالُهُ العُیونُ بِمُشاهدِهِ العَیانِ لکِن


یُدِرکُهُ القُلوبُ بِحِقایِقِ الایمان .


چشم های ما بامشاهده ظاهرخدا را نمی توانند


دید بلکه دل ها از راه حقایق ایمان


به خدا می رسند .


One eyes cannot see God by manifest


observation but our hearts can perceive


Him through faith
.

هرجند خدا بهرمکانی است پدید


بادیده سر نمی توان اورادید


تنهادل ما ازره ایمان ویقین


شایدکه تواند به خداوند ر سید=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 933

لایَخلوا النّفسُ مِن اَمَلِِِِ حَتّی تَدخُلَ فِی الاَجَلِِ.


جان آدمی تادم مرگازآرزو خالی نمی شود.


Man,s soul is not cleared from desires , until


he is dead
.

تاجان داری شیفته آمالی


دلبسته اکتساب جاه ومالی


تامرگ نکرده جام عمرت راپر


جان تو زآرزو نگردد خالی


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 932

لایَحولُ الصّدیقُ الصَّدوقُ عَنِ المَوَدّهِ وِان جُفِیَ .


دوست صادق ازدوستی روی برنمی تابد


هرچندکه جفا بیند.


A sincere friend will not turn away from


your friendship even when.you hurt him
آن دوست که صادق است وبامهرووفا


باتست همیشه برسر صلح وصفا


ازدوستی توبرنمی تابد روی


هرچندکه بیند زتو او جوروجفا


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=

مولاعلی (ع) - 931

لایَحمِدحامِدُُ الّارَبّهُ ؛لایَلمُ لائِمُُ اِلّانَفسَهُ .


کسی اگر می ستاید بایدخدای خودرابستاید


واگرسرزنش می کند باید نفس


خودراسرزنش کند.


One must not praise any one but God; and


must not blame anyone


but himself
.

آن مرد که عاقل است ودانا باید


بیهوده زبان به مدح وذم نگشاید


گرعیب کند , زنفس خود گیرد عیب


وربستاید, خدای رابستاید=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع ) - 930


لایَترُکُ النّاسُ شیَئاََمِن دینِهِم لِاصلاحِ دُنیاهُم الّافَتَحَ اللُهُ


عَلیَهمِ ماهِوَ اَضّرُمِنهُ .


مردم چیزی ازدین خودبرای آبادی دنیای خود


نمی دهند مگر آن که خداونددرعوض چیزی


زیان آورتر ازآن رابرایشان روادارد.


People may not lose anything of their


faith to obtain worldly things unless


God allots to them something more


detrimental than that
.

ازدین خود آن بنده دنیاپرور


چیزی ندهدبرای دنیا به هدر


چزاین که خداوند مبین روز دگر

چیزدهدش ازآن زیان آورتر


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع)- 929

لایَترُکَ النّاسُ شَیئاََ مِن دُنیاهُم لِاصلاحِ اخِرَتِهِم


اِلاّعَوّضَهُمُ اللهُ سبُحانَهُ خَیراََ مِنهُ .

مردم ازمال جهان چیزی برای دنیای دیگر خود نمی دهند


مگراین که خداوندبالاترازآن رابه آنان عوض دهد.


People may never give up anything of this world


for the next, unless God gives them back


something better than that.

ازمال جهان کسی زابناء بشر


چیز ندهد برای دنیای دگرجزآن که خداوند بدو درمحشر


بخشد به عوض چیزی ازآن بالاتر=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر-
مولاعلی (ع ) - 928

لافَقرَلِعاقِلِِ , لاغَناءَ لِجاهِلِِ .


هرکه داناست مسکین نیست , اگر چه تنگدست باشد


وهرکه نادان است منعم نیست اگر چه ظاهراداراباشد.


A savant man is not poor even if he lives in


poverty ; and an ignorant one is not rich even


if he lives wealthy life
.

مسکین نبودهرآنکسی کاو داناست


هرچندکه تنگدست وبی برگ ونواست


منعم نبود هرانکه باشد نادان


هرچندکه درنظربظاهر داراست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 927

لاغِناءَ کالغُنوعِ .


هیچ دارائی بهتر ازفناعت نیست .


No wealth is better than contentment
.

آن کس که حریص وآزمند دنی است


پابند به دیوخوئی واهرمنی است


بارزوی کم بسازومحتاج مباش


کان مردکه قانع است پیوسته غنی است


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری: م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 926

لاعَیشَ لِسَیِی ءِ الخُلقِ .


بدخو اززندگی خوش محروم است .

An ill-tempered man cannot


enjoy happy life
.

آنگاه که برتو آور دخشم هجوم


پیش ازهمه کس کنی توخودرامغموم


می کوش که خوی خویش راخوب کنی


کززندگی خوش است بدخو محروم
=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 936....945

مولاعلی (ع ) - 945

لایُوادُّ الاَشرارُالّا اَشباهَهُم , لایَصطَنِعُ اللّئامُ اِلّااَمثالَهُم .


اشرارجزکسانی راکه همانندخودشانند دوست


نمی گیرندومردم پست جزپست نهادان رانمی پرورند.


Wicked men do not make friendship except


with those who are wicked like themselves , mean


men do not bring up except those who


are mean
.

آن مردکه بدخوست نمی گیرد دوست


جزبدمنشی راکه همانند بدوست


وان مرد که پست است نخواهد پرورد


جزپست نهاد راکه بااو همخوست


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


==


گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 944

لایَنفَعُ الایمانُ بِغیرِالتّقوی .


ایمانی که باپاکی وپرهیز همراه نباشد سودی ندارد.


Faith without chastity is of no use
.

دین ازپی آن است که کوشی تو بسی


تادست کشی زهرهوی وهوسی


گرپاکی وپرهیزنباشد درکار


سودی نرسد زدین وایمان به کسی


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 943

لایُنصَحُ اللّئیمُ اَحَداََ اِلِّاعَن رَغبَهِِ اَورَهبَهِِ .


فرومایه ازکسی پند نمی گیرد مگراز روی ترس یا طمع .


A mean person does not accept


advice , except for fear or in the


hope or something
.

آنکس که به طبع بود ناپاک وپلید


خودازسرشوق راه پاکان نگزیدناکس نشنید پندکس , وربشنید


یاازره بیم بود یاروی امید


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
=
مولاعلی(ع ) - 942

لایَنجَعُ تَدبیرُمَن لایُطاعُ .


تدبیرکسی که فرمانش رانمی برند سودی نمی دهد.


Planning by one who is not obeyed


is of no use
.

شاگرد به پیروی چو تقصیرکند


اندیشه استاد چه تاثیر کند


مری که نمی بردکسی فرمانش


سودی ندهد هرآنچه تدبیرکند


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 941

لا یَنبَغی لِلعاقِلِ اَن یُقیمَ عَلی الخَوفِ اِذا وَجَدَ


اِلی اِلّاَمنِ سَبیلا.


شایسته عاقل نست که باترس زندگی کند


درحالی که به سوی ایمنی راهی دارد.


It is not suitable for a wise man to live


in fear when he has some way


to security
.

بیناکه زراه وچاه باشدآگاه


ازوعجب است اگرکه افتد درچاه


باترس نشایدکه کندعاقل زیستآنجاکه بسوی ایمنی دارد راه


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع ) - 940

لایَکونُ الصّدیقُ صَدیقاََحَتّی یَحفُظَ اَخاهُ


فی غَیبَتِهِ وَنِکبَتِهِ وَ وَفاتِهِ .


دوست دوست نمی شود مگربشرط آن


که دوست خودرادرغیبت او ,وبدبختی


و وفات او حفظ کند.


A friend is not a good friend unless he


respects his friend,s rights in his


absence , in his misfortune and


after his death
.

آن است به عهد دوستی ثابت وسخت


کاو باتومددکند چو گشتی بدبخت


عیبت نکند بیان چو گشتی غایب


مالت نخورد چوبستی ازدنیا رخت


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م .الف زائر


=
مولاعلی (ع ) - 939

لایَکُنِ المُحسِنُ وَالمَسیِ ءُ اِلَیکَ سَواءُ فَاِنّ ذلِکَ


یَزهَدُ المُحسِن فِی الاِحسانِ وَ یُتابِعُ


المُسِی ءُ اِلی الاِسائَهِ .

مبادابدکارونیکوکاردرنظرت یکسان باشند


زیرا دراین صورتنیکوکارازنیکوئی کناره


گیردوبدکاردرکارزشت اصرارورزد.

You must not regard a good man


and a bad man equally for the former


gives up good behavior and the


latter follows evil doing
.

درجامعه گر بدگهرونیکوکار


یکسان آیند خلق رادرانظار


این سخت ز کارخیر گردد نادم


وان نیک به کارزشت ورزد اسرار


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م .الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 938

لایُعابُ الرّجُلُ بِاخذِحَقِّهُ وَ اِنّما یُعابُ بِاَخذِمالَیسَ لَهُ .


خواستن حق برای کسی عیب نیست خواستن


چیزی که حق او نیست عیب است .

A man cannot be blamed for demanding


his right but he should be blamed for


asking what is not his right
.

گردرپی حق خویش مردی برخاست


براونتوان عیب گرفتن که خطاست


زان مرداگر که عیب گیرند رواست


کاو آنچه که نیست حق وی خواهد خواست=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع ) - 937

لایَصغُرَنَّ عِندَکَ الرّایَ الخَطیرُ اِذا اَتاکَ بِهِ الرّجُلُ الحَقیرُ.


فکربزرگی راکه ازمرد کوچکی تراوش کند


نباید کوچک شماری .Do not underestimate a useful advice just


because is is given by an


unimportant person
.

گرمرد , خردوراست وصاحب تدبیر


هرکس که بود نصیحتش رابپذیر


گرپندبزرگی دهدت مرد حقیر


کوچک مشمارش وازآن بهره بگیر


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 936

لایَشبِعُ المومِنُ وَاخاهُ جائعُ .


مردخداتابرادرش گرسنه است خودراسیرنمی سازد.


A true believer will not eat fully as long


as his brother is hungry
.

آن مردخداست کاو بود خیراندیش


خیردگران زخیرخودخواهد بیش


خودتاشکم برادرش گرسنه است


برخوان ننشیند ازپی سیری خویش=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 946....961
مولاعلی (ع ) - 961


لَم یَضَع مِن مالِکَ ماقَضی فَرضَکَ .


مالی که خرج واجبات خودکرده ای , ازدستت


نرفته است .


Whatever you have spent for your


necessities is not lost

.

گربا زروسیم ازغمی خواهی رست


زرده که درکیسه نمی باید بست


آن مال که خرج واجبات تو شدست


هرچند فزون بوده , نرفته ست ازدست


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر
=


مولاعلی (ع ) - 960لَم یَسُد مَن اِفتَقَرَ اِخوانُهُ اِلی غَیرِهِ .


کسی که برادرانش به دیگران نیازمند باشند


بزرگ نمی شود.


A man who is not useful to his brotherswill not be dignified


.

دولتمندی که نیست درویش نواز


عزوشرفی نیابد ازنعمت وناز


هرگز نشود بزرگ آن کس که مدام


باعیرکند برادرش عرض نیاز


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=

مولاعلی (ع ) - 959


لَم یَذهَبُ مِن مالِک ما وَقی عِرضَکَ .


ازمال تو آنچه که آبروی توراحفظ کرده ازدست رفته است .


What you have spend to secure your


reputation is not lost
.


گرخوارشود به راه زر پست بود


آن سیم وزری که آبرورابخرد


هرچندزدست رفته دردست بود


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 958


لِلظُُلمِ تَبِعاتُ موبِقاتُ .ظلم عواقب گمراه کننده ای دارد.Cruelty has destructive consequences

.

نابودکننده است آثارستم


بسارکمرشکن بود بارستم


اخرگردد خراب دیوار ستم


برروی سرکسی که شد یارستم=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
=

مولاعلی (ع) - 957


لِلشّدائِدتُدَخّرُالرِّجالُ .مردان بلند همت برای زمان سختی اندوخته شده اند .Courageous man are saved for hard days .


روشن گهران چو شمع افروخته اندخودرازبرای دیگران سوخته اندمردان بلند طبع باهمت راازبهرزمان سختی اندوخته اند
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=گرداوری : م. الف زائر=-مولاعلی (ع ) - 956


لِلحازِم فی کُلِّ فِعلِِ فَضلُُ .دوراندیش درانجام هرکاربردیگران برتری دارد.In doing everything a prudent manis superior to others.آن کزدگران بصیرتش باشد بیشبهترکند آن کارکه آید درپیشاندرهمه کاربرتری داردوفضلآن مرد که بینا بودودوراندیش=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر= =مولاعلی (ع ) - 955
لِلاِنسانِ فَضیلَتانِ ؛عَقلُُ وَ مَنطقُُ , فَبِالعقلِیَستفیدُ وَبِالمَنطِقِ یُفیدُ.دوچیزمایه فضیلت آدمی است ؛ عقل ومنطق , کهباعقل وخرد سود بردو بانطق وبیان سود رساند.A man,s superiority resides intwo virtues intelligence and speech ; bythe means of the former he acquires
benefits and by the latter he imparts them


.

ای دوست زفیض عقل ومنطق مگذر

زیرابود این دو ,مایه فضل بشربانطق وبیان بزندگان سود رسانباعقل وخرد ززندگی سود ببر

=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع ) - 954لِلاَحمَقِ مَعَ کُلِّ قَولِِ یَمین .احمق باهرسخنی قسم می خورد.A fool is he who swears in every sentence.بهرسخنی که راستش پندارندمردم به قسم دگر چه حاجت دارند؟
احمق قسمی خورد پی هرسخنیتاخلق اورادروغگو نشمارند=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر=

مولاعلی (ع ) - 953لِکُلِّ هَمِِّ فَرَجُُ , لِکُلِّ ضیقِِ مَخرَجُُ .
هرعقده تنگ آخر گشایش یابد ودرپی هربستگیآخرراهی بازمی شود .Every hard knot will be untied and everyclosed way will open at last.دمسازشود طالع ناساز آخردور خوشی توگردد آغازآخر


هرعقده که تنگ است گشایش یابدهرراه که بسته ست شود بازاخر
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م. الف زائر=مولاعلی (ع ) - 952

لِکُلِّ شَیئی ءِِ آفَهُُ و آفَهُ الخَیرِ قَرین اُلسّو ءِ .


هرجیز آفتی دارد وآفت نیکوکاری


همصحبت بدنهاداست.Everything has its bane ; and the bane ofbenefaction is a malicious companion


.

دردارجهان که عاقبت هرچیزیدارد زپی آفت ملال انگیزیدانی چه بود آفت نیکوکاری؟


همصحبت بد نهاد ناپرهیزی


=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 951


لِکُلِّ حَیِِّ مَوتُُ لِکُلّ شَئی ءِِ فَوتُُ .برای هرزنده مرگ وبرای هرچیزی نابودی است .
There is a death for everycreature ; and an endfor everything.
اندرپی هر خوشی ملالی وغمی استدرصورت هرنشاط , , چین المی استدرگردن هرزنده طناب اجل است
بردامن هروجود گردعدمی است

=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 950لِکُلّ امرَءِِ فی مالِهِ شَریکان ؛ اَلوارِثُ وَ الحَوادثُ .درمال هرمردی دوشریک هست یکی وارث دیگری حوادث .There are two participants in wealth of each


man : One is hes heir andthe other, mishaps


.

چون مرد رسد به مکنت وجاه و جلال


خواهد دوشریک یافت درمال ومنال


آن وارث اوکه می شود صاحب مال


وان حادثه ای که بهرمال است وبال=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

=
مولاعلی (ع ) - 949


لِسانُ المُرائی جَمیلُُ وَفی قَلبِهِ الدّاءُ الّدخیلُ .


ریاکارزبانی زیبا وقلبی بیماردارد.


A hypocrite has a nice tongue and


an ill heart.آن راکه دو روئی روش دیرین است


هرجاک نهد پای , پی تفتین است


منگرکه زبان او چنین شیرین است


بنگرکه چقدرقلب او پرکین است=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع ) - 948لِسانُ العاقِل وَراءَ قَلبِهِ , قَلبُ الاَحمَقِ وَراءَ لِسانِهِ .
زبان عاقل درپس دل اوست یعنی دلش راضی


نمی شودکه هرباطلی رابرزبان آورد , ودل بی عقلدرپس زبان اوست یعنی هرچه به زبانش آمدبدون مانع اظهارمی کند.

A wise man,s tongue is behind his heart; he


does not mentions whatever he feels wrong. A fool


man,s heart is behind his tongue ; he


says everything without any reserve

.

عاقل باشد زبانش اندر پس دل


راضی نشوددلش که گوید باطل


بی عقل وخرد ,دلش بود پشت زبان


کزمعنی حرف خویش باشد غافل=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر


=


مولاعلی (ع) - 947لِسانُ الجاهِلِ مِفتاحُ حَقّهِ .زبان نادان کلید مرگ اوست .


An ignorant man.s tongue is a key to


his destruction

.


جاهل چودرختی است تهی ازبروبرگ


بارن براو تیرملامت چو تگرگ


ای بس که چونادان به سخن لب بگشودگرید زبان اوکلید درمرگ
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع) - 946

لَذّهُ الکِرامِ فی الاِطعامِ ؛ لَذّهِ اللّئامِ فی الطّعامِ .لذت جوانمردان به مهمانی دادن وخوشی دونان


به مهمان شدن است .


A generous man is pleased to invite , andan avaricious person is pleasedto be invited.آن راکه فرومایه بود همچو خسی


بامردبلند طبع فرق است بسی

این شادشود چو شدکسی مهمانش


وان شادشود چو گشت مهمان کسی=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآور ی: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 962.....990

مولا علی (ع) - 990

مالِابنِ ادَمَ وَ الفَخرَ وَ اَوَّلُهُ نُطفَهُُ وَاخِرُهُ جیفَهُُ لایَرزُقُ


نَفسَهُ وَلایَدفَعُ حَتَفُه .

برای چه به خود می بالد بشری که دراول نطفه


وآخرمرد اراذست , نه روزی خودتواند بدست


آورد ونه ازجنگال مرگ تواند گریخت .


Why are people proud of themselves when


they are sperms in the beginning and dead


corpses in the end , neither can secure


their livelihood nor can overcome


their death

.

بهرچه بشر به خویش بالد بسیار

کاول بوداو نطفه وآخر مردار

نه روزی خود تواند آورد بدست


نزدام اجل تواند اوکرد فرار


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر==مولا علی (ع ) - 989


ماکُلّ رامِِ یُصیبُ .هرتیراندازی تیرش به هدف نمی نشیند.Every archer cannot shoot his target

.

درصید قویست گرچه هرشهبازی


مرغی نکند صید به هرپروازی


پیوسته درست برهدف ننشیند


هرتیر که انداخته تیر اندازی


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر=

مولاعلی (ع ) - 988


ماقَسَمَ اللهُ بَینَ عِبادِهِ شَیئاََ اَفضَلُ مِنَ العَقلِ .


خداوند درمیان خلق چیزی بهترازنعمت عقل


تقسیم نکرده است .


God has given men nothing betterthan wisdom


.

هرکارکه پیرعقل تعلیم نکرد


گمراه شود کسی کزان بیم نکرد


درروز الست , بهترازنعمت عقل

خالق به میان خلق تقسیم نکرد
=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر=مولاعلی (ع ) - 987


ماضَلَّ مَنِ اِستَشار.


هرکه راه رابپرسد گمراه نمی شود.


One who asks the way will not be lost
.
آنکاو رزه ترقی آگاه نشد


دارای مقام وحشمت وجاه نشد


هرکس که ره صواب پرسید نخست


ازراه خطانرفت وگمراه نشد=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 986

مادِحُّ الرّجُلِ بِمالَیسَ فیهِ مُستَهزِی ءُ بِهِ.هرکس مردی رابخاطر چیزی که دراونیست


مدح کند , ریشخندش کرده است .Praising one for a merit he does


not possess is rediculous

.

کن بازدودیده حقیقت جو را

مشنوسخن مردم باطل گورا


هرکس به دروغ ازکسی مدح کند


شک نیست که ریشخندکرده ست اورا


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر


مولاعلی (ع ) - 985


ماحَصّنَ الدّوَلَ مِثلَ العَدل .کشور رابهتر ازعدل نگهبانی نیست .The best protector of a country is justice

.

آسایش روح وراحت جان عدل استچیزی که دهد به رنج پایان عدل استسرمایه آبادی وعمران عدل استهرکشوررابهین نگهبان عدل است

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

=مولاعلی (ع) - 984مااَنکَرتُ اللهُ مُنذُعَرَفتُهُ .
ازآندم که خدای خودراشناختم دیگر منکراونشدم
.
I have never denied God since I know Him


.

من بنده کردگارم وشاکراواوناظرمن باشد و من ناظراوزاندم که خدای خویش بشناخته امدیگرنفسی نگشته ام منکراو=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر
=
مولاعلی (ع) - 983
ما اَلانِسانُ لَوَلاالِّلسانُ اِلّاصورَهُُ مُمَثّلَهُُ اَوبَهیمَهُُ مُهمِلَهُُ ؟
آدمی اگر زبان نداشت جزپیکری بی جان
یاحیوانی بی سود چه بود.
If the man had no tongue , what he
could be but a lifeless body or
useless beast?
محروم گرازنطق وبیان انسان بود
حالش به چه سان بود ؟ کجا اینسان بود
یاان که بسان یپکری بی جان بود
یاآنکه همانندیکی حیوان بود
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 982

مااَکثَرَ العَبِرَوَ ما اَقَلِ الِاستِعبارَ.
عبرت چه زیاداست و عبرت گیرنده چه کم .
There are so many examples and so
few people who take example.
تاراهروان اسیر صد پیچ وخمند
یک یک همه درس عبرت ازبهرهمند
بسیارتوان گرفت عبرت لیکن
آن قوم که عبرتی بگیرند کمند
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر

==


مولاعلی (ع ) - 981ما اَقبَحَ بِالانسانِ اَن یَکونَ ذاوَجهَین .چه زشت است که آدمی دوروی باشد.How hideous it is for a man
to be two faced .پشت سرخلق یاوه گوئی چه بداست
افسادوفریب وفتنه جوتی چه بداستیکرنگی ویکدلی چه نیکو باشداما دوزبانی ودوروئی چه بداست
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر
=مولا علی (ع) - 980مااَفقَرَمَن مَلِکَ فَهمَاََ .کسی که هوش وخرد دارد فقیرومحتاج نمی شود.One who has intelligence neverfaces indigence.زانجای که عقل است بهین یارونصیرعاقل نشود به قید هر فتنه اسیرآنکس که به گنج خردوهوش غنی است


محتاج نگرددو پریشان وفقیر=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع ) - 979مااَعظَمَ اللُهُمَّ مانَری مِن خَلقِکَ وَمااَصغَرَعَظیمَهُ فی جَنبِ ماغابَ عَنّامِن قُدرَتِکَ .پروردگارا؛ ازآفرینش توچه بزرگ است آنچه کهمامی بینیم واین بزرگی چه کوچک استدربرابرآنچه ازقدرت تو که ازچشمما پنهان است .
O mighty God ! how great is what we


can see of your creation and how small isthat greatness in comparison with your


powers hidden from our eyes

.

زانهاکه بیافریده خلاق جهان


باشد چه بزرگ آنچه بچشم است عیان


وانست چه خرد گرکه سنجیده شود


باآنچه زقدرت وی ازماست نهان=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر
=


مولاعلی (ع ) - 978


مااَسرَع َالسّاعاتَ فی الاَیّامِ وَ اَسرَعَ الّایامَ فی الشّهورِ


وَاَسرَعَ الشّهورَفی السّنَِه وَ اَسرَعَ السّنَهَ

فی هَدمِ العُمرِ.


چه تندساعت هابدل به روز هاوروزها بدل به ماه ها

و ماه ها بدل به سالها می شوند وسالها


بسرعت می گذرند که عمرراتباه سازند .How fast hours relapse to be transformed into


days , days into months , months into years


which run out to ruin our life

.

ساعات شود بدل به روزی کوتاه


وانگاه چه زود روزها گردد ماه


وانگاه چه تندماه ها گردد سال


وزرفتن سالها شودعمرتباه


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 977
مااَخَذَاللهُ عَلی اَهلِ الجَهلِ اَن یَتَعلّموا حَتّی اَخَذَعَلیاَهلِ العِلم اَن یُعَلّموا.خداوند به نادانان تحصیل علم راواجب نکردمگروقتی که تعلیم دادن رابه


دانایان واجب کرد.


God has not required the ignorant


people to learn , except when ordained


the learned man to teach

.

تادست به بخشش نزندمردکریم


دردست نیازمند ناید زروسیم

دانا باید نخست تعلیم دهد


تانادان هم ازوبگیرد تعلیم=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری: م.الف زائر


=

مولاعلی (ع ) - 976مَااختَلَفَ دَعوتانِ اِلّاکانَت اَحدَیهُما ضَلالَهَ .دو آوازمخالف برنخیزدمگرآن که یکی از آن


دو برای گمراهی باشد.One of two different calls isalways misleading.تامردم یک رهند باهم یکدلدرراه کم اختلاف گردد حاصل


هرجاکه دو آواز مخالف خیزد


البته یکی ازآن دوباشد باطل=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م. الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 975


مااَحَقّ العاقِلَ اَن یَکونَ لَهُ ساعَهُُ لایَشغَلهُ عَنها


شاغِلُُ یُحاسِبُ فیها نَفسَهُ فَیَنظُرُ فیمَا اکتَسَبَ


لَها وَعَلَیها فی لَیلِها وَنَهارِها.


حردمند راسزد که ساعتی آسوده ازکاربگزیند


وبه حساب خود برسد وبه دقت بنگرد که

درشبانه روز چه بدست آورده است


وچه ازدست داده است .
A wise man must think over his deeds every


day at his leisure to find out what he has


gained or lost during day and night

.

آن است خردمند که ازکارچورست


آسوده خیال کنج خلوت بنشست


دردفتر اعمال بدقت نگریست


کزدست چه داده وچه آورده بدست=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=گردآوری: م.الف زائر=

مولاعلی (ع ) - 974لَیسَ لِهذَا الجِلدِ الرّقیقِ صَبرُعَلیَ النّار.این پوست نازک طاقت آتش جهنم راندارد.The delicate skin cannot resistance


infernal fire


.

آن کس که زنیش پشه ای غم دارد


کی تاب شکنجه دمادم دارد


آن کزخورشید چهره درهم دارد


کی طاقت آتش جهنم دارد؟

=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآور ی: م.الف زائر


==


مولاعلی(ع ) - 973


لَیسَ لَکَ بِاَخِِ مَن اَحوَجَکَ اِلی حاکمِِ بَینَکَ وَ بَینَهُ .کسی که میان تو واو برداوری دیگری نیازی باشد


دوست تونیست .
He is not your friend if you need somebodyelse to judge between you and him

.

خوب است که دوست چاره سازی باشد


هم یکدل و هم محرم رازی باشد


آن دوست نباشد که میان تو واو
برداوری کسی نیازی باشد
=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گرداوری: م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 972
لَیسَ ثَوابُُ عِندَاللهِ سُبحانَهُ اَعظَمُ مِن ثَوابِ السّلطانِ العادِلوَ الرّجُلِ المُحسِن .هیچ پاداشی , در نزدخداوند پاک , بزرگترازپاداش


پادشاه دادگستر ومردنیکوکارنیست .God has no greater reward than that which


will be given to a just king and


a benefactor man

.

ازجمله بندگان , دوتن رادادار


پاداش عمل فزون دهد روز شمار


آن شاه که دادگستری پیشه کند


وان مردکه پاک باشد ونیکوکار
=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==


مولا علی (ع ) - 971
لَیسَ بَلَدُاَحَقّ بِکَ مِن بَلَدِِ, خَیرَ البِلادِماجَمَلَکَ .


هیچ شهری شایسته تر ازشهردیگرنیست


وهرشهری که برای تو نیکوباشدخوب ترین شهر است .


No city is more suitable than another


one ; any city which is enjoyed by you isthe best to you

.

شهری نتوان یافت که ازهرنظری


به باشد وخوبتر زشهر دگری


هرشهرکه ازبهر تونیکوباشد


آن نیزبود شهرپسندیده تری


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر

==


مولاعلی (ع ) - 970


لَوعَقَلَ اَهلُ الدّنیا لَخَرَبَهَ الدّنیا.اگرمردم گیتی عقل داشتند گیتی ویران می شد.
If all people were wise the world


would be ruined

.

آن مردکه اهل خردوعرفان بود


بی زازاین جهان بی بینان بود


گرعقل به مغزمردم دوران بود


این گیتی غدارکنون ویران بود
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر
مولاعلی (ع ) - 969لَوصَببتُ الدّنیا عَلی المُنافِقِ بِجُملتِهاحَتّی اَن یَحِبّنی مااَحَبُّنی .

به آن کس که دوروست اگر سراسرجهان راببخشم تامرادوستداردشرط دوستی بجای نیاورد.
A hypocrite will now bestow his affection uponme , even if I give him


he entire world.آن راکه دورنگی ودو روئی شده خوگردنیارادهی , نگردد یکرو


چون لاله که ابراز دورنگی نستردهرچندکه درّوگوهرافشاند براو
=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
=


مولاعلی (ع) - 968


لَوجَرَتِ الاَرزاقَ بِالاَلبابِ وَ العُقول ِلَم تَعِش بَهائِمُ وَ الاَحمِقُ .


اگر روزی به عقل و هوش بسته بودنه دد و دام زنده میماندو نه بی خرد.If livelihood were according wisdom and


understanding neither beasts nor


fools could ever live.
ای بس که یکی رانبود بخت بدی


بااین که عقل است کم ازدام وددی


گربسته به عقل وهوش باشد روزی


نه دام وددی ماند ونه بی خردی


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر=

مولاعلی (ع ) - 967لَوتَمیّزتِ الاَشیاءُ لَکانَ الصّذقُ مَعَ الشّجاعَهِ


وَکانَ الجُبنُ مَعَ الکِذبِ.


هرگاه صفات ازهم متمایز شوند راستگوئی


بادلیری ودروغگوئی باترس همراه خواهد بود .If things are to be distinguished , truthful


will be coupled with bravery and


falsehood with cowerdise.آنجاکه شود صفات ازهم ممتاز


هریک بمقام خویش بنشیند باز


باشیردلی است راستگوئی همدم


باترس بود دروغگوئی دمساز=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
=


مولاعلی (ع ) - 966

لَواَنّ المَوتَ یُشتَری لَاَشتریهَ الاَغنیاءُ.


اگرمرگ خریدنی بود توانگران آن رامی خریدند .


If death could be bought , wealthy


men would buy it


.

بی چیز اگر همین غم رزق خورد


منعم پی صد چیز دگر رنج برد


گرمرگ خریدنی شود درعالم


آنکس که غنی تراست زان بیش خرد=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م .الف زائر

=
مولاعلی (ع ) - 965لَن یَتّصِلَ المَرءُ بِاِلخالِقِ حَتّی یَنقَطِعُ عَنِ الخَلقِ .تاکسی ازخلق نگسلد به خالق نخواهد پیوست .A man can not be attached to God unless


is detached from people.

بردوست اگر عاشق صادق دل بست


ازهرچه که غیردوست شد شوید دست


کس تاکه زمهر خلق عالم نگسست


برخالق عالم نتواند پیوست=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع ) - 964
لِن لِمَن غالَظَکَ فَاِنّهُ یوشِکُ اَنّ َیُلینَ لَکَ .درحق کسی که باتودرشتی کند نرمی کن


شاید ازاین راه باتونرم شود.Be mil to anyone who is rough to you for


in this way he may grow mild
.

بی شرم وحیا چو ازتوبیند آزرم


خودنیز دگر برسرحجب آید وشرمباهرکه درشتی بکند نرمی کن


شایدکه ازاین شود کم کم نرم
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 963


لَم یَنَل اَحَدُُ مِنَ الدّنیا حَبرَهُ اِلّا اَعقِبَتهُ عَبرَهُ .کسی ازاین دنیابه خوشی وخنده ای نمی رسد


جز این که گریه وماتمی دردنبال داشته باشد.


No one in the world can enjoy


happiness , without shedding tears


.

دردارجهان سروربی ماتم نیست


کس رابه زمانه شادی بی غم نیست


درجام کسی ساقی ایام نریخت

زان صاف که بادردمحن درهم نیست
=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 962لَم یَضِق شَئیءُُ عَن حُسنِ الخُلقِ .
ازخوشخوئی به هیچ چیزی لطمه ای نرسیده است .


Good temper hard nothing

.

ازتندی خوی وزشتی خلق , بسی


بیندهمه کس عذاب درهرنفسیاما زگشاده روئی وخوشخوئینه لطمه بچیری رسد ونه به کسی


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی 991....1019


مولاعلی (ع ) - 1019من اطاع ربه ملک , من اطاع هواء هلک .


هرکه خدارافرمانبری کند سروری یابد وهرکه


دیونفس رافرمان برد دچارهلاک گردد.


One who obeys God will obtain supremacy


and one who follows his own passion


will be destroyed
.

آن مرد که شد خدای رافرمانبر


گردید بلند پایه وشد سرور


وان مردکه دیو نفس رافرمان برد


دراه هوی دادسرو جان به هدر=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=گردآور ی: م. الف زائر

=

مولاعلی (ع) - 1018

مَن اَطاعَ التّوانی اَحاطَت بِهِ النّدامَه .


آن کس که سستی راپیشه خود سازد


دچارپیشمانی گردد.


One who acts sluggishly will be


disappointed

.

سستی سبب ز یان وخسران گردد


کارهمه زان بی سروسامان گردد


آن مرد که تببل وتن آسان گردد


ازسستی خود زود پشیمان گردد=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآور ی: م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 1017


مَن اَشفَقَ عَلی نَفسِه لَم یَظلِم غَیرَهُ .کسی که خودرادوست دارد به دیگری ستم نمی کند.One who likes himself does not treatcruelty with others

.

هرکس که بدیگری ستم کرد دمی


پیوسته زانتقام اوداشت غمی


آن مرد که جان خویش رادارد دوست


برجان کسی رواندارد ستمی


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==]

مولاعلی (ع ) - 1016


مِن اشرَفَ اَفعالِ الکَریمِ تَغافُلُهُ عَمّایَعلَم .ازشایسته ترین کارهای جوانمرد تغافل اوست


ازآنچه درباره دیگری می داند .


A most admirable deed of a generous


man is his negligence of what he knows


of someone else


.

گرپی ببرد به رازمن بلهوسی


هرجاکه رسد ازآن کند قصه کسی

شایسته ترین کارجوانمردآن استکاوپوشدچشم ازآنچه داند زکسی
=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری :م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 1015


مَنِ اشتَغَلَ بِالفُضول فَاِنّهُ مِن مُهِمَّ المَامولِ .


کسی که به کارهای غیرلازم پرداز کارلازم


رانیز ازدست می دهد .


One who performs the unnecessary


may miss the necessary tasks
.

آن کز پی صید کوچکی سربنهاد


ازصید بزرگ عاقبت دور افتاد


آن کز پی کارغیر لازم کوشید


آن کارکه بود لازم ازدست بداد


==ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=
گرد آوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع) - 1014


مَنِ استَنصَحَکَ لاتَغشهُ , مَن وَعَظَکَ فَلاتوحَشهُ .


کسی راکه ازتوراهنمائی خواهد گمراه مکن

وکسی راکه میخواهد راهنمای تو شود

رمیده مساز.


Do not mislead


the one who asks

guidance ; and do not scare the one


who wants to lead you

.

گرازتوکسی راهنمائی جوید


کاری نکنی که راه باطل پوید


ورخواست کسی راهنمای تو شود


کاری نکنی که پاک ترکت گوید

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=گردآوری : م .الف زائر


==

مولاعلی (ع ) - 1013

مَنِِ استَقبَلَ وجوهَ الاراءِ عَرَفَ مَواقِع الخَطاءِ.


کسی که آراء بزرگان را استقبال کند از راه های


خطا آگاه گردد.


One who welcomes the wise men,s


consultations becomes aware


of wrong ways
.

ازمشورت آن کسی که دارد اکراه


ازخودسری وغرور گردد گمراه


آنکس که زرای رهبران شد آگاه


بشناخت درست راه خودراازچاه


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع ) - 1012


مَنِ استَقبَلَ الاُموراَبصَر, مَن استَدبرَ الاُمورَتَحَیّرَ.کسی که به کارهاروی کند بینا گردد و کسی کهازهمه کاررو گرداند سرگردان ماند .
One who feces the events will be clearsighted ; one who does not , will belost in amazement

.

گرمرد به هیچ راه نگذاردگام

نه تجربتی تواند اویافت نه کام


گرروی کند به کارها پخته شود


ورپشت کندبه کارها ماند خام=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع ) - 1011


مَنِ استَغنی عَنِ النّاس اَغناهُ الله .کسی که خودراازمردم مستغنی گرداند


خداوند اوراغنی سازد.
God keeps free from want the man whois not dependent on others

.

آن کز پی زر به هردری خواهد تاختحودرازمقام وجاه خواهد انداختازخلق خداهرکه شود مستغنیاوراکرم خداغنی خواهد ساخت


=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 1010مَن استَعمَلَ الرّفقَ لانَ لَهُ الشّدائِد.
کسی که مهربانی به کاربرد دشواری هابراو آسان گردد.


One who shows kindness


towards people can easily overcome


his difficulties

.

مردی که خلیق ونیک رفتاربود


اوراهمه کس یاور وغمخواربود


آنکس که بردمروت ومهربه کار


آسان کند آنچه راکه دشواربود


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر
=
مولاعلی (ع) - 1009


مَنِ استعانَ بِاللهِ اَعانَهُ .هرکه ازخدامدد خواهد خدانیز اورامددکند.
God helps anyone who asks His help.
زانجاکه زحق نمانده عاقل حقجوخودیادخدای باد اورانیرو


هرکس که نهاد بردریزدان رو

هرچند مدد خواست مددیافت ازاو
=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م .الف زائر==

مولاعلی (ع ) - 1008


مَنِ استرشَدَغََویّاََ ضَلّ , مَنِ استَنجَدَ ذَلیلاََذَلَّ .کسی که ازگمراه رهبری جوید گمراه شود


وکسی که ازبیچاره ای کمک خواهد


بیچاره گردد.
One who asks guidance from a lost man will


be lost; and one who expects to be helped


by a helpless person will be helpless


.

آن مردکه رهبری زهرگمره جست


گمراه شد ونرفت ازراه درست

وانکس که زبیچاره مدد خواست زکار


بیچاره شدو دست ازکاربشست=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م .الف زائر

==مولاعلی (ع) - 1007مَن استَدامَ قَرعَ الباب وَلجّ وَلَجَ .
کسی که پیاپی دری رابزند وبکوشد


دربرویش بگشایند .


One who continues to knock


at a door persistently, will


see it opened
.

درراه وصال جدو جهدی باید


تاشاهد آرزو درآغوش آید


تاره نروی به مقصد خود نرسی


تادرنزنی کس به تودرنگشاید


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابواالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) -1006


مَن اَحطاهُ سَهمُ المَنِیّهِ قَیّدهُ الهِرَمَ .هرکس که ازتیر مرگ جان بدربرد گرفتارپیری گردد.


Onewho is missed by the arrow of
death will be a victim


of old age.پیری تعب آورد چو گردید پدید


روز سیه است درپی موی سپید

هرکس که زتیرمرگ جان برد بدربدبخت دچاردرد پیری گردید


=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


=

مولاعلی (ع ) - 1005
مَن اَحبّکَ نَهاکَ .

کسی که دوستت داشته باشدازکارزشت بازدارد.One who is fond of you does notlet you do evil


.

عاقل آن رازدوستان پنداردکزدست مقام دوستی نگذارد
باهرکه زکارزشت بازت دارد
شددوست که دوستی بجامی آرد
=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع) - 1004


مَن اَحَبّ شَیئاََ لَهِجَ بِذِکرِهِ .کسی که چیزی رادوست دارد آن رابرزبان آورد.One who likes something mentions it

.

هرکس که هوای آرزویی داردسرپوش بروی آرزو نگذاردگرچیزی رادل کسی دارد دوست


نامش همه جای برزبان می آرد=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر=


مولاعلی (ع) - 1003


مَن اجتَری ءَ عَلی السّلطانِ فَقَدتَعَرّضَ لِلهَوان .کسی که برپادشا ه گستاخ شود به خواری افتد.One who is rude to the King will be debased


.

هرکس که ره شرط ادب راازیادای بس که دهد جان وسرخویش به بادآن کس که به پادشاه گستاخی کرددرورطه خواری و مذلت افتاد=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر=مولاعلی (ع) - 1002


مَن اَتقی قَلبَهُ لَم یَدخُلهُ الحَسَد.
کسی که پاک دل است حسد دردلش راه نیابد.Jealousy cannot enter the heart of a pure


hearted person.باخلق هرانکه دل مصفا دارد
مردم همه رارفیق خود پندارد


آنکس که سرای دل خود دارد پاک


ازبهر حسد جای در آن نگذارد

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر==
مولاعلی (ع) - 1001مَن اَتعَبَ نَفسَهُ فی مالایَنفَعُهُ وَقَعَ فیما یَضُرّهُ .کسی که به کار بی ثمری پردازدخودرادرزیان اندازد.One who carries out a useless workwill be losing.آن مردکه بیهوده به راهی تازد
خودرابه عبث خسته ونالان سازد


انکس که به کاربی ثمر پردازد

خودرابه زیان ورنج می اندازد=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م. الف زائر=

مولاعلی (ع ) - 1000مَن اتّخَذَ الحَقَّ لِجاماََ اَتّخَدَهُ االنّاسُ اِمامَاََ .


هرکس ازروی حق زمامداری کند مردم


اوراپیشوای خود سازند .


One who rules rightly will be considered


by the people as a leader
.

کس دل ندهد مردستمکاری را


درگلشن جان نپرورد خاری را


هرکس که به حق زمامداری بکند


بخشند بدو زمام هرکاری را=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
=

مولاعلی (ع) - 999مَن اَبصَرَ زَلّتَهُ ضَغُرَت عِندَهُ زَلّهُ غَیرِه .کسی که برلغزش خودبینا گردد لغزشدیگران راکوچک شمارد.One who is able to see his own defect , can


easily overlook the


defect of others


.

نادان که حساب عیب مردم راداشت


خودرامگرازعیوب عاری پنداشت ؟


هرکس که به عیب خویش بینا گرد


عیب دگران به هیچ خواهد انگاشت=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 998


مَن اَبانَ عَیبَکَ فَهوَوَدودُکَ ؛ مَن ساتَرَعَیبُکَ فَهوَعَدّوکَ .کسی که عیب تورابرتونشان دهددوست تستوکسی که عیبت راازتو پنهان کند دشمن تست .One who shows you your defect is your


friend;and one who


hides it from you is your foe
.

گریارصدیق وراستگو خواهی جست


می کوش درامتحان یارت زنخست


عیبت بتو گرعیان کند باشد دوست


عیبت زتوگرنهان کند دشمن تست


=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=
گردآوری: م.الف زائر

==


مولاعلی (ع ) - 997مَن آمَنَ خائِقاََ آمَنَهُ اللهُ مِن عِقابِهِ .


کسی که هراسنده ای راپناه دهدایزداوراازعذاب


خودامان خواهد داد.


God has mercy upon a man who


gives refuge to a


frightened person
.

جوید چو مدد خواه به درگاه توراه


نومید ومکدرش مران ازدرگاه


ایزدزعذاب خودامان خواهد داد


آن راکه دهد بیک هراسنده پناه=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر=

مولاعلی (ع) - 996مُصاحِبَهُ الجاهِلِ شومُُ .همصحبتی نادان شوم است .Association with ignorantbrings bad omen


.

آن کس که زدانش وخردمحروم است


کج طبعی وگمراهی او معلوم است


زانجاکه ضررزنند ازنادانی

همصحبتی مردم دانا شوم است


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع ) - 995
مُصاحِبُ الدّنیاهَدَفُُ لِلّنَوائِبِ وَ الغِیرِ.دوستدارجهان آماج دشواری ها ودگرگونی هاست .
A worldly man becomes the target
of difficulties and vicissitudes


.

آرایش مرد باطن آراستن استخودرازصفات زشت پیراستن است
خواهان جهان شدن بلاخواستن است


برحرض فزودن ازخوشی کاستن است=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 994مِسکینُ اِبنُ آدَمَ مَکنونُ العل مکنون العَقلِ


تُولِمُهُ البَقّهُ وَتَنتِنهُ العِرِقَُهُ و تَقتُلُهُ الشّرقَهُ .

آدمی زاد چه بیچاره است که روز مرگ خودرانمی داند


وبه درد وبیماری خویش پی نمی برد نیش پشه ای


رنجش رساند , عرق , تنش رابدبود سازد


وسرفه ای به ورطه هلاکتش اندازد.


How poor is the human being who does not know


the end of his life and can not recognize his


diseases ; a sting hurts him, perspiration


makes him smelly and cough may take


away his life

.

مرگ ومرض است آدمی رادرپیش


حالش گاهی شودبه یک سرفه پریش


بدبودشود ازعرق کند ازحدبیش


دررنج فتد اگرخورد ازپیشه نیش


ترجمه شعر ی وانگلیسیابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع ) - 993


مَرارَهُ الصّبرِ یُثمِرُ الظّفَر.


تلخی صبر میوه ظفربارآورد.


Bitterness of patience brings


froth the fruit of triumph
.

هرچندکه صبر رنج بسیاردهد


آرام تراگیرد و آزاردهد


نومیدمشو که شاخه صبروشکیب


شیرینی نصرت وظفرباردهد=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=
گردآور ی: م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 992


مُذیعُ الفاحَشهِ کَفاعِلِها , مُستَمِعُ الغَیبهِ کَقائِلِها .


فاش کننده کاربدمانندکسی است که آن کارراکرده


وگوش دهنده به غیبت مانند کسی است


که آن غیبت رامی کند.


One who spreads the news of a bad dead is


like the one who has committed it ; and one


who listens to a backbiting is like the


backbiter himself
.

آن کس که زکارزشت گوید بسیار


ماند بهمان کسی که کردست انکار


وانکس که دهدبه غیبت یاری کوش


ماند بهمان کس که کند غیبت یار
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 991مَثَلُ الدّنیاکَظِّلِلکَ اِن وَقَفتَ وَقَفَ وَ اِن طَلَبَتهُ بَعُد.


دنیا درمثل جون سایه تست , اگر برجای خودبایستی

باتو بایستد و اگردرپی اش افتی دور گردد.


The world is like your shadow ; when you


stop it stops too and when you follow it , itgoes away


.

چون سایه تست درمثل این دنیا


هم باتوقرین باشد وهم ازتوجدا


روگرداند ازتو گرافتی به پی اش


بازایستد اربایستی بازبجا

=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 1020......1049مولاعلی (ع) - 1049مَن تَتّبَعَ خَفیّاتَ العُیوبِ حُرِمَ مَوِدّاتَ القُلوبِ .


کسی که عیوب مردم رابجوید ازدوستی


مردم محروم می شود.One who seeks faults with people will be


deprived of their friendship
.

ای بس که گر ازکسی فروریزی خون


زان به که بریزی آبرویش به فسون


آنکس که کند عیب خلایق رافاش


کم کم رود از دل خلایق بیرون=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 1048

مَن تاجَرَکَ بِالنّصحِ فَقَداَجزَلَ لَکَ الرّبح .


هرکس به پندواندرز باتوسوداکند به توسود


بسیارمی رساند .


One whose business with you is to give


advice , brings you a considerable profit
.

چون ازپی جنس زر به بازاربری


آن جنس بخر که نفع سرشاربری


هرکس که متاع پنددارد به دکان


شومشتری اش که سود بسیاربری


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 1047


مَن تابَ فَقَد اَنابَ.
کسی که ازگناه توبه کندبه سوی خدا روی می آورد.


One who repents from sins turns to God
.

بیمارچو گردد زتنش درد جدا


این نیست عجب که یابد اوزود شفا


چون روی بتابد کسی ازراه خطا


روی آورد او بازبه درگاه خدا


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 1046مَن بَلَغَ غایَه مایُحِبُّ فَلیَتَوَقّعَ غایَهَ مایَکرَهُ.


کسی که به منتهای آرزوی خودرسیده , باید


نهایت آنچه راهم که ازآن


اکراه دارد متوقع باشد.


One who has acquired what he likes best


must except to see what he


dislikes most.


هرکس که پی گل اندرین گلزاراست


ناچارخورد زخم بهرجا خاراست


هرکس که رسد به آنچه خواهد دل او


ببروی رسد آنچه هم کزان بیزاراست=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=گردآوری : م .الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 1045


مَن بَصّرَکَ عَیبَکَ فَقَدنَصَحَک ,مَن مَدَحَکَ فَقَدذَبَحَکَ .


کسی که ترابه عیب خود بینا سازد نصیحتت می کند


و کسی که بیجاترا ستایش می کند


به هلاکت می اندازد.


One who shows you your defect advises


you ; and one who praises you unduty

destroys you
.

آن کس که ترابه عیب خود بینا کرد


گوئی زین ره ترانصیحت ها کرد


وان کزتو بسی ستایش بیجاکرد


فرمان هلاکت توراامضاکرد=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 1044


مَن بَذَلَ مالُهُ جَلَّ , مَن بَذَلَ عِرضَهُ ذَلَّ .


هرکس ازمال خود بگذرد بزرگ می شود

وهرکسکه ازابروی خود چشم بپوشد


خوارمی گردد.


One who gives his wealth will be dignified


and one who loses his honor


will be despised.


آن کس که زمال خویشتن درگذرد


اوراهمه کس بچشم عزت نگرد


وانکس که زآبروی خود پوشد چشم


جزخاوری ازاین کارنصیبی نبرد=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م. الف زائر
==


مولاعلی (ع ) - 1043

مَن بَخِلَ بِمالِهِ عَلی نَفسِهِ خازَنَهُ عَلی بَعلِ عِرسِهِ .


کسی که ازمال خود بهره نبرد آن رابرای


شوهردوم زنش ذخیره مینماید.


A man who does not take the benefit


of his riches saves them for the next


husband of his wife
.

درخست وبخل هرکسی پای افشرد


ازثروت خود نبردسودی تامرد


ای بس که یکی زمال خود بهره نبرد


پس شوهر دوم زنش آن راخورد

=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==مولاعلی (ع) - 1042

مِن اَماراتِ الاَحمقِ کَثرَهُ تَلوّنِهِ .


یکی ازنشانه های سبک مغزی بی خرد,تلوّن است .


A sign of a fool man,s bluntness


is his versatility
.

آن مرد که هردم به رهی رهسپراست


نیک ارنگری ازهمه گمراه تراست


ازجمله نشان های سبک مغزی مرد


آن است که هرزمان به رنگی دگر است
=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 1041


مَن اَماتَ شَهوَتُهُ اَحیی مُرُّوتُهُ , مَن کَثُرَت


شَهوَتُهُ ثَقُلَت مَونِتُهُ .


کسی که شهوت خودرامی کشد مردانگی


خودرازنده می کند وکسی که شهوتش زیاد


شود بارزندگی اش سنگین می گردد.


One who kills his passion will revive


his courage ; and one whose passion.is increased will have a heavier lifeآنکس که زقید شهوت نفس برست


مردانگی خویش بیاورد بدستوانمردکه بسیاربه شهوت دل بست


ازبارگران خرج پشتش بشکست


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 1040


مِنَ المُرُوّهِ اَن یَبذُلَ الرّجُلُ بِمالِهِ وَ یَصونَ عِرضهُ .ازجوانمردی است که کسی مال خودراببخشد


تاآبروی خودراحفظ کند.


It is a sign of generosity to


give out the wealth in order to keep


good reputation

.

آن است جوانمردکه باهمت خویش


کوشد بنگاه داری حرمت خویش


درنگذرد ازشرافت وعزت خویش


وردرگذرددراین ره ازثروت خویش


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 1039

مِن السّعادَهِ التّوفیقُ لِصالِحِ الاَعمالِ .


توفیق درکارخیر و اعمال نیکو ازنیکپختی استSuccess in beneficence is happiness.


آن مردکه هم پاکدل وهم خوشخوست


خوداین دوصفت موجب آسایش اوست


سرجشمه فیض ونیکبختی ای دوست


توفیق بکارخیرواعمال نکوست=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر=


مولاعلی (ع) - 1038


مِنَ الحِکمَهِ طاعَتُکَ لِمَن فوقَکَ وَاِجلالُکَ مَن


فی طَبَقَتِکَ وَاِنصافُکَ مَن دونَِکَ .

آیین خرد فرمانبراری ازمهتران و گرامی داشتن


همگنان ورحم آوردن به کهتران است .


It is a lesson of wisdom to you, obeyyour superiors , respect your equals and be


fair to your inferiors.


آن باخرداست دربراهل جهان


کزراه خرد رود چه فاش وچه نهان


آئین خرد چیست ؟ اطاعت زمهان


اجلال زهمگنان ورحمت به کهان=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری :م.الف زائر
==]


مولاعلی (ع ) - 1037


مِن التّوانی یَتَولّد الکَسَلُ .ازسستی , تنبلی زاید.Inactivity causes laziness .


آن کس که نشد سست بکارش زنخست


بی رنج زپیش برد هرکارکه جست


وانکس که شد ازنخست درکارش سست


تنبیل شدوعاقبت ازآن دست بشست=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==مولاعلی (ع ) - 1036
مَن اَکرَمَ نَفسَهُ اَهانَتهُ .
کسی که خودرابزرگ شمارد, کوچک می شود.
He who glorifies his self hoodwill degrade it.گرفکر تو پخته است وروح تو قوی


مغرور مشو تابدرازره نروی


ازروی تکبرومنیت , خودرامشماربزرگ تاکه کوچک نشوی


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


==
گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع ) - 1035


کسی که به اندکی می سازد , ازبسیار


خواستن بی نیازاست .


One who is content with little , needs


not much.کافی است ترا زعیب حرص آگاهی


افتی پی جمع مال درگمراهی


ازمال جهان به اندکی قانع باش


کاسوده شوی زرنج افزون خواهی


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 1034


مَنِ اکتَفی بِالتّلویحِ استَغنی عَنِ التّصریحِ .


کسی که سربسته سخن تواند کرد ازبی پرده


گفتن بی نیازماند .


One who can say something ambiguously


does not need to say it openly

.

ای بس که چو شد سخن برون ازدهنی


شدمایه رنج بهرجانی وتنی


سربسته اگر سخن توانی کردن


بی پرده مگو به هرکسی هرسخنی


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 1033


مَن اَقَلّ الاِستِر سالَ سَلِمَ , مَن اَکثَرِ الاِستِرِ سالَ نَدِمَ .


هرکه باخلق کم آمیزش کند سالم می ماند


وهرکه زیاد آمیزد پشیمان می شود .


One who associates little with people


lives safely; and one who associates


too much will be disappointed
.

باخلق جهان چو کمتر آمیخت کسی


سالم جهد ازفتنه هرخاروخسی


وانکس که بسی زیاد باخلق آمیخت


یک روز پشیمان شد ازاین کاربسی


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=


مولاعلی (ع ) - 1032

مَن اقبَحِ المَذامِ مَدحُ اللّئامِ .


بدترین کارنکوهیده ستایش ناکسان است .


The most hideous deed is to praise


the villains .


آن راکه به طبع است جو دیوی وددی


نیکو نشمارد ان که داردخردی


مدحی که کسی زناکسی می گوید


کاری است قبیح ترزهرکاربدی


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م : الف زائر


==
مولاعلی (ع ) - 1031

مِن اَفضَلِ الوَرَعِ اَن لاتَعتَمد فی خَلوتِک


ماتَسحییِ مِن اِظهارِهِ فی عَلانیّتِکَ .


نشانه پرهیزکاری آن است که درنهان


کاری نکنی که آشکارانتوانی کرد.


Chastity is that you do not do in privacy


what you are ashamed to do publicly
.

آن است بهین نشان نیکوکاری


کز هیچ جهت ره بدی نسپاری


یعنی که چودراپرده کنی کاری را


شرمت ناید که پرده زان برداری


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م. الف زائر==

مولاعلی (ع ) - 1030


مِن اَفضَلَ النُصحِ اَلِاشارَهُ بِالصّلحِ .بالاترین خیرخواهی راهنمائی به صلح است .The highest degree of benevolenceis to lead people to peace.


چون جنگ نهال دشمنی راثمر است


زان همه کس بدوستی برحذراست


بیش ازهمه خیرخواه مخلوق کسی است


کاندرره صلح و آشتی راهبراست


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر


=


مولاعلی (ع ) - 1029مِن اَفضَل المَکارِمِ تَحمّلُ المَغارِمِ


وَ اِقراءُ الضُیوفِ .ازبالاترین مکارم زیربارقرض رفتن وپذیرفتن


میهمان است .


It is of highest virtue to entertain


a guest even if it obliges you


to undergo borrowing.


ازجمله صفات رادمر د آن باشد


کاو منبع خیرولطف واحسان باشد


دربند پذیرائی مهمان باشد


هرجند که باقرض فراوان باشد


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 1028


مَن اَفشی سِرّکّ ضَیّعَ اَمرَکَ .


کسی که اسرار تورافاش می سازد


کارت راتباه می کند.One who discloses your secret


may ruin your project.


آن دوست که سنگین بکند بارترا


زو دست بشو که جوید آزارترا


آن یارکه فاش سازد اسرارتورا


یکباره تباه می کند کارترا


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 1027


مِن اَفحَشِ الخیانَهِ خِیانَهُ الوَدائِعِ .


برترین خیانت خیانت درجیزی است


که به تو امانت سپرده اند.


The most hideous betrayal is the


breach of trust.


زان کار که دور ازامانت باشد


بگریز اگر ترا دیانت باشد


ازآنچه سپارند ترا, ذست طمع


مگذار, که بدترین خیانت باشد=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 1026


مَن اَعظَمَ مَصائِبِ الاَخیارِ حاجَتُهُم


اِلی مُداراهِ الاَشرارِ.


دشوارترین رنج نیکوکاران حاجت آنها به


مدارابابدکاران است .


The greatest difficulty of benevolent people


is their used to be moderate


towards malevolence


دمسازشدن به آنکه چون حیوان است


سخت است برای آن که خود انسانست


بامردم بدکارمداراکردن


دشوارترین رنج نکوکاران است


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 1025


مِن اَعظَمِ المَکرِتَحسینُ الشّرِ.


بزرگترین حیله تحسین بدیهاست .


The greatest artfiece is to praise


bad deeds
.

کس عیب تو گرچوحسن آرد به شمار


اوراتونه دوست بلکه دشمن پندار


آن کس که بدیهای توراتحسین کرد


د رحق تو برده بدترین حیله بکار=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع ) - 1024


مَن اَعظَمِ الفَجائِع اِضاعَهُ الصّنایِع .


ازبزرگترین اعمال دردناک ,تباه ساختن

کارهای هنری است .

The most sorrowful deed is


to spoil artworks .مگذارهنر قرین خواری باشد


مردهنری به آه وزاری باشد


زیراکه تباه کردن کارهنرمذموم ترین تباهکاری باشد


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 1023

مَن اَعجَبَتُهُ ارائُهُ غَلبتَهُ اَعدائُهُ .


هرکس که به رای خود مغرورگردد دشمنانش


براو چیره می شوند .
One who is too proud of his ideaswill be conquered by his enemies.آن کس که زراه مشورت دور شودچشم خردوبصیرتش کور شود

آن کس که به رای خویش مغرور شود


درپنجه خصم خویش مقهور شود


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 1022


مَنِ اعتَزَلَ سَلِمَ .


هرکس که کنج عزلت گزید ازگنج سلامت بهره برد.


One who lives in seclusion


remains safe.


آن کس که زکنج انزوا بیرون است


بیچاره زرنجهای روز افزون است


گردرطلب گنج سلامت هستی


این گنج به کنج انزوا مدفون است


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 1021
مَن اَظهَرَ فَقرَهُ اَذَلِّ قَدرَهُ .کسی که فقرخودرا ظاهر کند از قدرخود می کاهد

.
One who reveals his poverty devaluses himself.

پیش همه گرکنی غم خویش بیان


ای بس که بجای سود بینی توزیان


آن کس که کند که کند فقیری خویش عیان


بیهوده برد عزت خودرازمیان


=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 1020


مَن اَطرَحَ الحِقدَ استَراحَ قَلبُهُ وَلُبُّهُ .


کسی که کینه راازخود براند


دل ومغزش آسوده ماند .


To extinguish hatred is a comfort to bothheart and mind .آن کزپی دشمنی رود حاصل او


آنست که افزوده شود مشکل او


هرکس که زخویش کینه رادور کند


هم مغز وی آسوده شود هم دل او=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 1050......1080مولاعلی (ع) - 1080مَن ساءَت سیرَتُهُ سَرّت مَیِّتُهُ .هرکه خوی بد دارد مرگش مایه شادی است .
One who has a bad temper will gladdenpeople by his death.
گرمرد دچار نامرادی باشدازبدمنشی وکج نهادی باشدآن کزبدی خوی شود مایه رنجمرگش همه رامایه شادی باشد=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 1079


مَن زَرَعَ خَیراََحَصَدَ اَجراََ.کسی که دانه نیکی بیفشاند پاداشآن رادرومی کند .

One who sows the seeds of goodness
will harvest its rewards.بدبخت کسی که درره ظلم دویدخوشبخت کسی که شیوه عدل گزیدآن مردکه دانه نکوئی افشاندجرحاصل نیک ازآن نخواهد دروید
=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 1078
مَن رَکِبَ الباطِلَ اذلّهُ مَرکَبُهُ .
هرکه براسب باطل سوارشود مرکبشاورابه زمین می اندازد.
One who rides the horse of falsehoodwill be thrown down.ازراه صواب آنکه برون می گردددرراه خطا, خواروزبون می گرددهرکس که سوارمرکب باطل شدیک چند نرفته سرنگون می گردد
=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م .الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 1077


مَن رَقی دَرَجاتِ الهِممِ عَظّمتَهُ الاُمَم .کسی که همت خودرابلند سازد مردماورابزرگ می شمارند.
The one who has his high idealwill be esteemed by people.شو یاورآن کسان که یارند تراتاآن که همیشه دوست دارند تراهرچند بلند ترشود همت تو
مخلوق بزرگتر شمارند ترا

=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م .الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 1076مَن رَغِبَ فی نَیلِ الدّرَجاتِ العُلی فَلیَغلِبَ الهَوی .
کسی که دوستداربرتری وزبردستی باشد,بایدهوای نفس رازیردست خود سازد.He who is interested in high positions must
overcome his passions.

این نخوت وخودنمائی ازمستی تست
وین نفس پرستی , اثرپستی تستآن روزکه نفس زیردست توشودخوشباش که اول زبردستی تست
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 1075مَن رَغِبَ فیکَ عِندَاِقبالِکَ زَهِدَ مِنکَ عِندَاِدبارِکَ .
کسی که درخوشبختی تو به توروی می آورد, چون
بدبخت شدی ازتو روی گردان می شود.
One who welcomes you when you areprosperous turns his back to you
when you are impoverished

.


گردرپی دوستان محتال شویدرپای فریب وحیله پامال شویهرکس بتو روی بهرمال توکندروگرداند چو بی زرومال شوی
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع) - 1074


مَن رَضِیَ بِقِسمِ اللهِ لَم یَحزَن علی مافاتَهُ .
هرکس که به داده خداوندرضادهد , برای چیزیکه ازدست داده محزون نمی شود.
One who is content with what God hasgiven him, does not grieve overwhat he has lost

.


درکنج قناعت آن که آسود ه نشستبرخاطرخودراه غم وغصه ببست


آنکس که رضابداده حق داده استمحزون نشود ازآنچه رفته است زدست=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی (ع) - 1073


مَن خَذَلَ جُندَهُ نَصَرَاَضدادَهُ .فرماندهی که لشکر خود را بی مدد می گذارد,دشمنانخود رایاری می دهد.A commander who leaves his armyhelps his enemy.چوپان که به سگ درنگرد باخواریبیندستم ازگرگ بدان خونخواریآن کس که مدد به لشکر خودنکندگوئی که دهددشمن خودرایاری=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م. الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 1072


مَن خَبُثَ عُنصُرُهُ ساءَ مَحضَرُهُ .
هرکس که طبع ناپاک دارد دیدارشناخوشاینداست .
It is unpleasant to see a person whois ill natured


آن کس که نکونیست ره ورفتارشهرگزنشوند نیکمردان یارشآن سفله که هست طبع ناهنجارشآزرده شود جان ودل ازدیدارش=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 1071


مَن رَجاکَ فَلاتُخَیِّبُ اَمَلَهُ .

کسی راکه چشم امیدبه تودوخته , ازخود مایوس مکن .

Do not disappoint the onewho counts on you.بازخم زبان دل کسی ریش مکنشادش چو نمیکنی , غمش بیش مکن
آنراکه بسوی توبودچشم امیدنومید زلطف وکرم خویش مکن=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 1070


مَن راعیَ الایَتام رَوعِی فی بَنیهِ .کسی که بااطفال یتیم مهربان باشد درحقفرزندانش مهربانی کنند.
One who cares for orphans his offspringwill be cared for
.


آن مرد که خیرباشدواحسانشخودنیکی اوست یاروپشتیبانشهرکس که گرفت دست فرزند یتیمگیرندکسان دست زفرزندانش=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع ) - 1069


مَن ذَکَرَاللهَ ذَکَرَهُ .
هرکه خدارابه یاد داشته باشدخدانیزاورایادمی کند.
God remembers anyone whoremembers Him.هرکس که بدرگاه خدا روی نهادحق , هرگرهی بود بکارش , بگشادپیوسته کسی گر ازخدایادکندهمواره خدانیز کند اورایاد=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری: م.الف زائر
---مولاعلی (ع ) - 1068


مَن دَخَلَ مَداخِلَ السّوءِ اَتّهَمَ .کسی که بجاهای بدبرود , بدنام می شود.One who visits ignoble placeswill be suspected.آن کارمکن که سخره عام شویواندانه مخورکه بسته دام شوی
کام ازگذری مجو که ناکام شویدرجای مرو که بدنام شوی=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 1067


مَن خانَ وَزیرُهُ فَسَدَتَدبیرُهُ .هرکس که خیانت ببیندنقشه هایش
خراب می شود.A man who is betrayed his planswill be spoiled.
چون کار,کسی به یارسالوس دهدتخمی کارد که بارافسوس دهدهرکس که زهمکارخیانت بیندفکری که کند نتیجه معکوس دهد


=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآور ی: م.الف زائر


==


مولاعلی (ع) - 1066


مَن خانَ سُلطانَهُ بَطَلَ اَمانَهُ .هرکه به پادشاه خیانت کند امن وسلامتش بربادرود.One who betrays the king, loses hisown security.ازبندگناه مرد , سالم نجهدچو ن معصیتی کندزکیفرنرهددرخدمت شاه هرکسی دل بنمودسربازد اگر تن به خیانت بدهد=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری: م.الف زائر
==

مولاعلی (ع ) - 1065


مَن خالَطَ السّفَهاءَ حَقِرَ.
کسی که بابی خردان درآمیزد , خوارمی شود.

One who associates with the fools


will be abased .
گرمردم سفله خوی رایارشویپیش همه بی ارزش ومقدارشویدرگلشن روزگارهمچون خس وخارگرهمدم هرخسی شوی , خوار شوی=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 1064

مَن خافَ سَوطَکَ تَمَنّی مَوتَک .
هرکه ازتازیانه ات می ترسد آرزوی مرگت رادارد.One who fears your whip praysfor your death.آن کس که زترس دربرت چون بنده استبیچارگی ات رازخداخواهنده استآنکس که زتازیانه ات می ترسیدپیوسته به آرزوی مرگت زنده است=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
=

مولاعلی (ع ) - 1063

مِن حَقّ الرّاعی اَن یَختارَللرّعیّهِ مایَختارُهُ لِنَفسِهِ .شایسته حاکم است که آنچه برای خویشمی خواهد, برای مردم نیز همان رابرگزیند.A ruler must choose for his subordinates


what he can choose for himself.
حاکم باید که ترک نخوت گوید


پیوسته ره عدل ومروت پویدهرچیز که ازبرای خود خواسته استبهردگران نیزهمان راجوید=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر=
مولاعلی (ع)- 1062


مِن حِقارَهِ الدّنیاعِندَاللهِ اَن لایَنالُ مالَدَیهِ الّابِتَرکِها.ازنشانه های خواری دنیادرنزدخداوند آن استکه دسترسی به آنچه پیش خداستمیسرنمی شود مگر بادست کشیدن ازدنیا.A sign of abjectness of this world before God is

that one has no access to whatever is with
Him without leaving the world.
درپیش خدازبس که خوار این دنیاستشدخواربنزد آنکه دنیاراخواستتادست کسی زمهردنیا نکشددستش نرسد به آنچه درپیش خداست
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری: م.الف زائر==
مولاعلی (ع) - 1061


مَن حَفَرَبِئراََ لاَِخیهِ وَقَعَ فیهِ .
کسی که درراه برادرش چاه می کند
خوددران می افتد.One who digs a well for hisbrother , falls in it himself.

گمراه که خواهد ره کس رابزنداین دام چو عنکبوت برخویش تندخودپیش ترازاو فتد اندرته چاههرکس بهره برادرش چاه کند=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
=

مولاعلی (ع ) - 1060

مَن حَسُنَ ظَنّهُ بِالنّاسِ حازَمِنهُم المَحَبَّهَ .هرکس که درحق اهل زمانه خوشبین باشددوستی آنان رابدست می آورد.

One who has good opinion about
the people sins their friendship.

بدبین که بجشمش همه کس همچو عدوست


گربی کس وتنهاست زبدبینی اوست


بااهل زمانه هرکه خوشبین ترشدازاهل زمانه بیشتر گردد دوست
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 1059


مَن حَسُنَت سَریرَتُهُ لَم یَخُف اَحَداََ ؛ مَن سائَتسَریرَتَهُ لَم یَامَن اَبَدا.کسی که نیک نهاداست ازهیچ کس باک نداردوکسی که بدگوهراست هیچگاه ایمن نیست .One who has a good nature will fear
nobody , one whose nature is badwill never safe

.


آن کس که نهادنیک وپاکی داردازطعنه این وآن چه باکی دارد؟وانکس که بود بدگهروزشت نهاددایم دل وجان بیمناکی دارد


=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


=

مولاعلی (ع ) - 1058


مَن جَهِلَ مَوضِعَ قَدَمِهِ زَلَّ
.


کسی که نداندبه کجا پامی گذارددچارلغزش می گردد.A man who does not know where to putdown his feet , will slip.

باجشم خرد هرکه نبیند درراه
چون کور رود بپیش وافتد درچاههرکس که نداند بکجا پای نهدهرجاکه نهد پای بلغزد ناگاه=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
=

مولاعلی (ع ) - 1057مَن جانَبَ الاِخوانَ عَلی کُلِّ ذَنبِِ قَلَّ اَصدِقاوُهُ.
کسی که برای هرخطائی ازدوستان کناره گیری کند
یارانش کم می شوند .

One who for every fault breaks with his
friends will soon be friendless

.


بدخوی همیشه خوارخواهد ماندنبی همدم وغمگسارخواهد ماندنآنکس که به هرخطازیاران ببردبی یاور ودوستدارخواهد ماندن=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع ) - 1056

مَن جارَقَصَمَ عُمرَهُ .هرکه بیدادمی ورزد عمرخودراکوتاه می سازد.One who rules with cruelty shortenshis life
.


بیدادگری که ظلم جانکاه کندباخویش کند هرچه دراین راه کندهرچندکندرشته بیداد درازازرشته عمرخویش کوتاه کند=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 1055

مَن جارَفی مُلکِهِ تَمنّی النّاسُ هُلُکُهُ .
کسی که درکشورخودبیداد کند مرم ازخدا
هلاک اورامی خواهند.People wish the death of a rulerwho is cruel to them.بیدادگران کوردل وگمراهندباظلم زعمر خویستن می گاهنددرکشورخویش هرکه بیداد کندمردم زخداهلاک او می خواهند=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==مولاعلی (ع) - 1054


مَن تَوقّی سَلِمَ ؛ مَن تَهوَرّ نَدِمَ .
هرکه خودداری کند ایمن می یماندوهرکه بی باکی نماید دچارپشیمانی می شود.One who controls himself will be safe andone who shows boldnesswill be disappointed

.


ازکارخطاهرانکه خودداری کردخودراایمن زهرگرفتاری کردوان مردکه بود بی محابا, خودرادمسازپشیمانی و دشواری کرد
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=
گردآوری : م .الف زائر


==

مولاعلی (ع ) - 1053


مَن توقّرَوِقِّرَ , مَن تَکَبّرَ حُقِّرَ.هرکس وقارداردبزرگ می گردد وهرکس کهمتکبراست کوچک می شود .

Gravity dignifies a man, arroganceabases him
.


آن کس که وقارخویش راسازد بیشدردیده بزرگ می شود بیش ازپیشوانکاومتکبراست ومغرور به خویشکوچک شود اندربربیگانه وخویش


=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 1052

مِن توفیقِ الرّجُلِ اِکتِسابُهُ المالَ مِن حِلِّهِ .کامیابی مردآن است که دارائی خودرازراه حلال بدست آورد.A man,s success is to acquire in alegitimate way.

هم قدرت اگر یافتی وهم اقبالزنهارمکن حق کسی راپامالخوشبخت کسیست کاو بدست آرد مالنزراه حرام بلکه ازراه حلال


=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر


=

مولاعلی (ع) - 1051

مَن تَمامِ المُروّه اَن تَنسیَ الحَقّ الذُی لَکَوَتَذکُرَالحَقّ الذّی عَلیکَ .ازکمال مردانگی است که اگرحقی بردیگرانداری بیادنیاوری وحقی راکه دیگران برتو دارند ازیادنبری.
It is the highest degree of generosityto forget the obligations of other people
towards you and remember you obligationstowards them

.


خواهی که بری نصیب ازخیر بشر

پابند به خیرباش وبی زارازشرزان حق کهتراست برکسی یادمیار
ورحق کسی است برتوازیادمبر


=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


=
مولاعلی (ع)- 1050مَن تَرَقّبَ المَوتَ سارَعُ اِلی الخَیراتِ .
کسی که روز مرگ رادرنظردارد بهسوی نیکی وپاکیشتاب می آورد.One who is expecting death


expedites doing good deeds

.


گرنیست دل تو غافل ازروز حساب
هرگزنکنی درنگ درراه صوابآنکس که نرفته روز مرگ ازنظرشاورازپی نیکی وپاکی است شتاب
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 1081........1199

مولا علی (ع) - 1199یَومُ المَظلومِ عَلی الظّالِم اَشَدُّ مِن یَومِ الظّالِمِ


عَلیَ المَظلومِ .روزی که ستمدیده به ستمکارپیروزی


یابد سخت تراست ا زروزی که ستمگر به


ستمکش بیداد می کند.The day when an oppressed person


overcomes the oppressor is harder than theday when the oppressor treats


him cruelty
.روزی که ستم رسیده قد افرازد


تاسرزتن ستمگری اندازد


خونبارتر وسخت تراست ازروزی


کانمرد ستمگر به ستمکش تازد
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر=

مولاعلی (ع) - 1198


یَنبَغی لِمَن عَرَفَ اللهَ سُبحانَهُ اَن یَرغَبَ فیمالَدَیهِ .


کسی که خداراشناخته جاداردکه به آنچه


درنزدخداست دل بندد.For a man who has recognized God , it isworth to rely on whatever isfound with Him
.زانجای که وعده خدا باشد راست


وان وعده بجای آورد بی کم وکاست


آن کس که خدای خویش بشناخت سزاست


گردل بندد به آنچه درنزد خداست


=


ترجمه شعری وانگلییسی


ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م الف زائر==مولاعلی (ع) - 1197


یَنبَغی لِمَن عَرَفَ الفُجّاراَن لایَعمَلَ عَمَلهُم .


کسی که بدکاران راشناخته شایسته است


کاری نکند که آنان می کنند.


For a man who has known the debauchees


well , it is not advisable to do any thingthan they do.


مومن خودرااسیرشیطان نکند


دوری زطریق دین وایمان نکند


هرکس که شناخته ست بدکاران را


آن کارکه می کنند ایشان نکند


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع) - 1196یَنبَغی لَمن عَرفَ الزّمانَ اَن لایَامَنَ صُروفَهُ وَالغَیرَ.


کسی که رمانه راشناخته است شایسته است


که ازگردش وتغییرآن ایمن نشود.
For a man who has recognized the world well, it


is not wise to feel safe fromits vicessitudes.

آن مردکه باشد خبر ازتقدیرش


هرگز نشود غرور دامنگیرش


آنکس که شناخت دهر راشایسته ست


کایمن نشود زگردش وتغییرش
=ترجمه شعری وانگلییسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م. الف زائر==

مولاعلی (ع ) - 1195


یَنبَغِی لِمَن رَضِی بِقَضاءِ اللهِ سُبحانَهُ اَن یَتَوَکّلَ عَلَیهِ .


کسی که به آنچه خدا رواداشته راضی است جادارد


که به خدا هم توکل کند .For a man who has consented to whatever


God has allogated to him, it is worth


trusting in Him
.

ازآنچه که اورد قدریاکه قضا


مردان خداشناس رانیست ابا


آن کس که بداده خدا داده رضاجاداده اگر کند توکل به خدا

=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابواالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 1194


یَنبَغی لِلعاقِلِ اَن یُخاطَبَ الجاهَِل مُخاطَبَه الطّبیبِ المَریضَ .


دانا بایدبانادان مانندطبیب یابیمارسخن بگوید.
A savant must talk to an ignorant man


as a doctor talks to a patient.بایدفضلابه خلق , باصبروشکیب


ازگنج فضائل بر سانند نصیب


دانا بایدسخن کند بانادان


آنسان که سخن کندبه بیمارطبیب


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع ) - 1193


یَنبَغی اَن یَتَداویَ المَرءُ مِن اَدواء الدّنیاکمایَتَداوی


ذوالعِلّه وَیَحتمی مِن شَهواتِها


کَمایَحتَمی اَلمَریضُ .


مردباید درددنیاپرستی راچنان چاره کندکه


بیماردردخودرامداوامیکند واشهوت نفس


چنان بپرهیزد که بیمارپرهیز می کند.
A man must try to get rid of his

mammonism as a sickman tries
tocure his desease; and must avoid


passions as an ill person abstains


from bad fo0ld.باید که به دفع حرص پردازد مرد


چون بیماری که میکگند چاره درد


وزشهوت نفس نیز جوید پرهیز


چون بیماری که روبه پرهیز آرد

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع ) - 1192


یَنبَغیَ َان تَکونَ اَفعالُ الرّجُلِ اَحسَنُ مِن اَقوالِهِ


وَلاتَکونَ اَقوالُهُ اَحسَنُ مِن اَفعالِهِ .شایسته مرداست که کردارش بهتر ازگفتارش


باشد وگفتارش بهترازکردارش نباشد.

It is deserving for a man,s action to be better


than his words ; and


not vice versa.شایسته مرداست اگر کردارشبهترشود ونکوترازگفتارش


شایسته مردنیست کاندرهمه جای


باشد سخنش درست ترازکارش
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 1191

یُنَبِّی ءُ عَن کل قیمَهِ کُلِّ امرِیءِِ عِلمُهُ وَعَقلُهُ .


خردمندی ودانائی هرمردی از ارزش اوخبرمی دهد.


Every man,s worthiness can be decided


by his knowledge and


his understanding.


گرعقل وخرد هیچ نباشد به سرت


سودش چه اگر بسی بودسیم وزرت


میزان خردمندی ودانائی مرد


ازارزش وقدراوکند باخبرت


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=
گردآور ی: م .الف زائر==

مولاعلی (ع ) - 1190یَنامُ الرّجُلُ عَلی الثّکلِ وَلایَنامُ عَلیَ الظّلم .


کسی که عزای مرگ فرزند دارد خوابش می برد


اما کسی که ستمدیده است خوابش نمی برد.


One whose child has died can sleep but


the person who is
oppressed can not
.

ای بس که یکی زجان خود درگذرد


تاسینه بیداد گری رابدرد


شب گربرود چشم عزاداربخواب


مردی که ستم کشیده خوابش نبرد


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م .الف زائر


==


مولاعلی (ع ) - 1189


یُمتَحَنُ الرّجُلُ بِفِعلِهِ لابِقولِهِ .


مردبه کردارش آزموده می شود نه به گفتارش .Every man is judged by his deeds


not his words .


بنگر که کسی چگونه باشد کارش


مغرور مشو به گفته بسیارش


هرکس شود آزموده ازکردارش


نه ازره خوب وزشتی گفتارش


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع ) - 1188


یُکرَمُ السّلطانُ لِسُلطانِهِ وَالعالِمُ لِعِلمِهِ وَ المَعروفُ


لِمَعروفِهِ وَ الکَبیرُلِسِنِّهِ .


سلطان رابه سلطنتش گرامی شمارند دانا


رابه علم ودانشش , نیکمکاررابه نیکی اش


وپیرکهن سال رابه حرمت سن زیادش .
A sovereign is dignified for his kingdom , a


wise man for his wisdom, a benevolent for


his goodness and an old man


for his age.


شاداست گرامی به جهانداری خویش


دانابه کمال وعلم وهشیاری خویش


هرپیرکهن به حرمت سن زیاد


هرنیک نهادی به نکوکاری خویش=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآور ی: م.الف زائز

==


مولاعلی (ع) - 1187


یَکتَسِبُ الصّادِق بِصدقِهِ ثَلثاََ : حُسنَ الثّقَهِ بِهِ


وَالمُحَبّهَ لَهُ وَالمهابَتَه مِنهُ .
راستگو باراستگوئی خود سه چیز بدست


می آورد: حسن اعتبار, محبت مردم نسبت


به او وشکوه وبزرگی .A truthful man obtains three thins by histruthfulness people, confidence in him, amiabilityand splendor

.

آنکاوره راستی بگیر ددرپیش


نزدهمه اعتباراو گردد بیش


بی حد بردازمحبت خلق نصیب


افزون کند آزادگی وعزت خویش
=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر
==

مولاعلی (ع ) - 1186


یَقبَحُ عَلی الرَّجُلِ اَن یُنکِرَ عَلی النّاس مُنکَراتُ


وَینَهیهُم عَن رَذائِلَ وَسیّئات وَ اِذاخَلابِنَفسِهِ اِرتَکَبَها


وَ لایَستَنکِفَ مِن فِعلِها .
برای مرد زشت است که مردم راازکارهای


بدباداردوخوددرخلوت ازانجام آن کارها


خود داری نکند.It is indecent for a man if he preventspeople from doing evils , and commitsthem himself privately.زشت است اگر مرد شو دظاهر ساز


ظاهر, همه را زکاربددارد باز


وندرباطن چو رو به خلوت آرد


انجام همان کارکند خود آغاز=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=

گردآور ی: م.الف ز ائر
==


مولاعلی (ع ) - 1185


یَشفیکَ مِن حاسِدِکَ اَنّهُ یَغتاظُ عِندَ سُرورِکَ .


این که حسود توازشادی تو غضبناک شود


مایه تشفی قلب تست .


You may be relieved to hear that one who is


jealous of you gives angry when


you are happy
.


پیوسته حسود بی قراراست وغمین


کزآنش رشک سوزدو شعله کین


آن راکه حسودست چه کیفربه ازین


کرشادی توشود غضبناک وحزین؟
=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=گردآور ی: م.الف زائر

=

مولاعلی (ع) - 1184


یَسیرُیَکفی خَیرُُ مِن کَثیرِیُطفی.مال قلیلی که آدمی رابس باشد بهترازمال


کثیری است که طغیان آورد.A little possession which is enough is better


than too much wealth which brings


rebellion.


راهی که ترا بردریزدان آردبه زانچه ترا به سوی شیطان آرد


آن مال قلیلی که ترابس باشد


بهتز ز کثیری است که طغیان آرد
=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآور ی: م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 1183یَسیرُالدّنیایَکفی وَ کَثیرُها یُردی .مال جهان کمش کفایت می کند وبسیارشآدمی رابه مهلکه می اندازد.Property suffices you when it is little and


destroys you when it is too much.هرجای که سیم وزرودروگهراست


جان بهرنگهداری آن درخطراست


ازمال جهان کمی کفاف بشراست


بسیارچو گشت مایه دردسراست

=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع ) - 1182یَسیُرالاَمَلِ یوجِبُ کَثیرَالعَمَلِ .اندکی آرزوها کارهای بسیاری راموجب می شود.


A little desire causes too much labour.


چون دردلت آرزو پدیدارشود


ای بس که زغم دودیده ات زارشود


هرچندکه آرزوی باشد اتدک


خودموجب کارهای بسیارشود=


ترجمه انگلیسی وشعری


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=
مولاعلی (ع ) - 1181


یَسِّروا وَ لاتُعسِروا وَخَفِّفوا وَ لا تُثَقّلوا.


آسان کنید وسخت نگیرید, سبک کنیدوسنگین نکنید.


Take the affairs easy and do not make


them difficult lighten your burden and


do not make it heavy.کم گیرهمیشه رنج بسیارت را


تازود زپابرآوری خارت را


دشوارمگیرسهل کن کارت را


سنگین مکن وسبک بکن بارت را


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
سخنی بادوستان

باسلام .


اخرین حدیث مولاعلی علیه السلام باشماره 1199 ازکتاب شکوفه های خرد جناب

مرحوم ابوالقاسم حالت تقدیم دوستا ن علاقمند شد.امیدکه دوستان عزیزما ضمن استفاده از این ا حادیث درانتشار مجدد انها کوشا باشند

برای همه ارزوی سلامتی وتندرسی وموفقیت خصوصاد رجهت خدمت به اهل بیت راارزومندم

م . الف زائر

3 دیماه 1393 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
پیروان اهل بیت علیهم السلام 6
موضوعات مشابه
مولاعلی (ع) - آموختن

کانال تلگرام

بالا