• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مولاعلی (ع) - 562....563

زیارت

New Member

مولاعلی (ع) - 563

اِنّ عُمرَکَ مَهرُسَعادَتِکَ اِن اَنقَذتَهُ فی طاعَهِ رَبِّک .عمرتوکابین سعادت تست اگرآن راصرف پرستش


خدای خود کرده باشی .
Your life is endowed to you for your happiness


if you spend it in God- worshiping.


گرخوب ونکوهردوسرای توشود


ازفیض عبادت ودعای تو شود


کابین سعادت توگردد عمرت


گرصرف پرستش خدای تو شود


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م الف زائر
==مولاعلی (ع) - 562


اِن صَبَرتَ جَری عَلَیکَ القَلَم وَاَنتَ مَاجورُ, اِن جَزَعتَ

جَری عَلَیکَ القَدَرُوَاَنتَ مَازور.


اگرصبرکنی قضای خدابرتو می گذردوتونیزاجرمی یابی


واگربیتابی کنی از آنچه مقدراست رهائی نیابی


وگناهکارهم می شوی .


If you be patient your fate pass over and
you will be rewarded for your patience , but by
impatience , you can not get rid of whatever
is God's decree and you will be
guilty of impatience too.


گرصبرکنی پیشه به هنگام بلا


ماندبتو اجر وبگذرد برتو قضا


وربیتابی کنی رود اجر بباد


وزچنگ قدرهم نشوی هیچ رها


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

Faezon

Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 562....563

بسيار عالى ممنون برادر بزرگوار زيارت از اين احاديث بسيار زيبا
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 564...567مولاعلی (ع) - 567


اِنّکَ اِن سالَمتَ اللهَ سَلِمتَ وَفُزتَ .اگرتسلیم خداشوی سالم مانی ورهائی یابی.If you submit to God you will be safe and secured
.


آسان ندهی چوتن به فرمان خداکارتوشود سخت ترازچون وچراگردن چو نهی به بند تسلیم ورضاگردی به سلامت ازدوصد بندرها
=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 566

اِنّ فِی الکَلامِ البَلاغَهُ فَقی الصُّمتِ السَّلامَهُ مِن العِثار.
اگردرسخن گفتن شیوائی ورسائی است درخاموشی
نیز ایمنی از لغزش است .If there may be an art of eloquence in speech ; thereis a chance of safeness from error in silence
.


ازبهر سخنگوی گراین فخر بجاستکاوراسخنی روان وشیوا ورساستازهرخموش نیز ا ین بهره بس استکاوتالب خویش بسته ایمن زخطاست
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 565


اِن کانَ فیِ الغَضَبِ الاِنتِصارُفیِ الحِلمِ ثَوابُ الاَبرارِ.اگردرعلم پیروزی است دربردباری مزد نیکوکاران است .If anger may result in victory forbearancehas the reward of goodness
.


درخشم روان خویش می آزاریدرحلم وقارخود نگه می داریدر خشم اگر گمان نصر ت داریدرحلم بود ثواب نیکوکاری
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف ز ائر
==مولاعلی (ع) - 564

اِنّ فی کُلِّ شَئیِِ مَوعِظَهُ وَعِبرَهُ لِذوِی الّلبِ وَالاِعتِبار.برای کسانی که خردمند وبصیرند درهرچیزیپندوعبرتی است .There are advices and examples enough ineverything for those who arewise and clear- sighted
.احوال گنهکارکه دربنده بودازدفترعبرت ورقی چند بودآنکس که بصیراست وخردمند بودبهرش همه چیز عبرت وپندبود
=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر

 

Faezon

Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 564...567

برای کسانی که خردمند وبصیرند درهرچیزی
پندو عبرتی است.

سپاس برادر گرامی٬ بسیار عالی
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 568...569مولاعلی (ع)- 569


انِکُّم اِلی اِعرابِ الاَعمالِ احوَجُ مِنکُم اِلی اِعرابِ الاَقوالِ .


شمابه نشان دادان کرداردرست نیازمندترید تابه گفتار درست .


Right action is more necessary for you than right wordsچون زیور آدمی است رفتاردرست
بایدهمه باشند پی کاردرســــت
مردم به نشان دادن کردار درست
محتاج ترند تابه گفتار درست .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

=

مولاعلی (ع)- 568اِنّکَ فی سَبیلِ مَن کانَ قَبلَکَ فَاجعَل جَدّکَ لِاخِرتَکَ وَلاتَکثَربِعَمَل الدّنیا.


تودرآن راهی هستی که دیگری پیش ازتو بود پس درپی کار آخرت


کوشش کن وبیار به کار دنیا دل مسپار.


You are in the path that some one else has gone trough

it before you ; so , try to achieve success for the other

world and do not be attached to this world so much

.زین راه که درآن تراست امروز گذار

پیش ازتو گذشته اند خلقی بسیار

پس ارپی کارآن جهان کوشش کن

بسیاربه کاراین جهان دل مسپار


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر
 

Faezon

Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 568...569

شمابه نشان دادان کرداردرست نیازمندترید تابه گفتار درست .
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 562....563

درود برشما...
تشکر ازتوجه به احادیث ....
موفق باشید.
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 570....571


مولاعلی (ع) - 571

اِنَّکَ مُدرِکُ قسمَکَ وَمَضمونُ رِزقَکَ وَمُستَوفُ ماکَتَبَ لَکَ


فَارِح نَفسَکَ مِن شَقاءِالحِرصِِ وَمَذلّهِ الطَلَبِ


وَثِق بِاللهِ وَخَفِض فِی المُکتَسِب.


توبهره خودرامی یابی وروزی به تو می رسد وآنچه به تو


نوشته شده است خواهی گرفت , پس خودراازبدبختی


آزمندی وخواری آسوده کن وبه خدامتکی باشودرکاروکسب


آرامش داشته باش.You will get your lot,your livelihood and whatever
is decreed to you, so try to get rid of the baseness
of greed and asking , trust in God and do


your work calmly.
چون می رسد ای دوست زبهر تو درست


آن رزق که ازخوان قضابهره تست


گیری زچه ازحرص وطمع برخود سخت


باشی زچه درتوکل وایمان سست


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر==

مولاعلی (ع) - 570
اِنّکُم بِاَعمالِکُم مُجازونَ وَبِهامُرتَهِنون .
شماجزای کردارخودرامی گیرید ودرگروکار خود هستید.You are credited by your deeds ; so you


will be rewarded or punished for them


آنان که پی خوبی رفتارخودند


درفکر سبک ساختن بارخودند


مردم همه اندرگرو کارخودند


چون بهره ورازجزای کردارخودند=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
.
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 572....575مولاعلی (ع) - 575

اِنّی اَخافُ عَلَیکُم کُلّ عَلیمِ اللِّسانِ وَمُنافِقِ الجَنانِ یَقولُ


ماتَعلَمونُ وَیَفعَلُ ما تَنکرونَ .می ترسم به شما آزاررساند هرکسی که به زبان د انا وبهدل دوروست سخنی می گوید که می دانید اماعملیمی کند که ازآن بیزاراست .I fear that you may be hurt by those who
are wise by tongue and hypocrite by
heart ; tehy say something which
you know and do what you resent.
ترسم به تو ای دوست رساند آزار
هرکس که بود بددل ونیکوگفتار
گوید بتو آنچه راکه باشد نیکو
اما کند آن کار کز آنی بیزار
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
=


مولاعلی (ع) - 574
اِنّ لِلقلوبِ خُواطِرَ سوءِ وَالعُقولُ تَزجُرُعَنها .
دردلها خیالات بدی است وعقل ها ازآنهاجلوگیری می کنند.

There are harmful intentions in the heart andthe mind preventrs them from being practised.هرگز نشوند عقل وشهوت دمسازچون عقل بود مخالف شهوت وآزدل درپی ارتکاب اعمال بداستعقل ست که ازبدی ترادارد باز=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


=


=مولاعلی (ع) - 573


اِنَّماسادَهُ اَهلِ الدّنیاوَالاخِرَهِ جَوادُُ.

بزرگی دنیا وآخرت نصیب کسی است که بخشنده باشد .Dignified in the two world is the one who is generous.آن دست که همچو ابر گوهرباراست

خاک ازاثربخشش اوگلزاراستاندردوجهان بزرگ و ذیمقداراستآن مردکه بخشنده ونیکوکاراست=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

=مولاعلی (ع) - 572

اِنّماَالحَزمَ طاعَهُ اللهِ وَمَعصیَهُ النّفسِ .دور اندیشی بردن فرمان خدا وسرپیچی ازهوای نفس است .Prudence is to obey God and turn away from passions .

گرراه زروی حزم و بینش پوئیحزم آن باشدکه ترک شهوت گوئی

دل رابه خدای خویش نزدیک کنیوزدام هوای نفس دوری جوئی=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
 

Faezon

Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 572....575

می ترسم به شما آزاررساند هرکسی که به زبان د انا وبه
دل دوروست سخنی می گوید که می دانید اماعملی می کند که ازآن بیزاراست.

بنظر ميرسد اين حديث از حرفهاى دل حضرت و مشكلاتى كه باهاش دست و پنجه نرم ميكردن بوده.
يا على
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 562....563

سلام
درست است سخنان مولادرتجربه شخصی هم بوده است .. لکن اهمیت این است که دلسوز شیعیان هم بوده اند.
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 576...579


مولاعلی (ع) - 579

اِیّاکَ اَن تَکونَ عَلی النّاسِ طاعِناََ وَ لِنَفسِکَ مُداهِناََ فَتَعظِمُ
لَکَ الحَوبَهَ وَتُحرِمُ المَثوبَهَ .

بپرهیز ازاینکه عیب مردم رابه بینی وآنان راسرزنش کنی
وازعیب خود چشم پوشی چون این کارگناه ترا بزرگ می کند
وازثواب محرومت می سازد.
Avoid blaming people for their defects and disregarding


your own ones; because this w ill magnify your sinsand deprive you from rewards .دوری کن ازاین که عیب مردم نگری


وزدیدن عیب خویشتن درگذری


چون گرددازین راه گناه تو بزرگ


وزکارنکوی نیز اجری نبری
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
==مولاعلی (ع)- 578

اِیّاکَ اَن تَعتَمَدَعَلیَ اللّئیمِ فَاِنّهُ یَخذُلُ مَن اِعتَمَدَعَلَیهِ .


هرگزبه فرومایه تکیه مکن چو هرکس که به او تکیه کند خوارشود
.


Never trust a mean man ; for any one who does


this, will be despised .آن مرد که بس دنی است درطینت وخو


بیهوده ازاو مناعت طبع مجو


زنهارکه تکیه برفرومایه مکن


چو ن خوار شود هرکه کند تکیه بدو


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=-

گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 577

ایّاکَ اَن تُخرِجَ صَدیقَکَ اِخراجاََ تَخرِجَهُ عَن مَودّتِکَ وَاستَبِق


لَهُ مِن اُنسِکَ مَوضِعاََتَثِقَ بِالرّجوعِ اِلیَهِ .


دوستت راچنان دورمکن که ازدایره دوستی خودبیرونش

کرده باشی وچیزی از مهرخوددرقلب اوباقی گذارکه به

اعتماد آن بتوانی باردیگر بپیش او بازگردی .


Do not drive away your friend in such a way that he leaves


you for ever; and let him feel still someaffection towards you so that you


can refer to him againزنهار که ازدوست چو گردانی رو


کاری نکنی که او شود باتوعدو


بگذارکه مهر تو بماند بدلش


تابتوانی زنوکنی رو ی بدو=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی(ع) - 576

اَفضَلُ الاِخلاصِ اَلیَاسُ مِمّافی اَیدیِ النّاس .


بالاترین پایه اخلاص دل برکندن است ازآنچه

دردست مردم است .


The highest degree of being


sincere with God is abandonment of everything


which is in the people's hand.

آن قوم که خودرابه خدابسپارند


برخلق خداچرادگرروی آرند؟

آنکس که به راستی دلش روبه خداست

دل برکندازآنچه که مردم دارند


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 576...579


مولاعلی (ع) - 579

اِیّاکَ اَن تَکونَ عَلی النّاسِ طاعِناََ وَ لِنَفسِکَ مُداهِناََ فَتَعظِمُ
لَکَ الحَوبَهَ وَتُحرِمُ المَثوبَهَ .

بپرهیز ازاینکه عیب مردم رابه بینی وآنان راسرزنش کنی
وازعیب خود چشم پوشی چون این کارگناه ترا بزرگ می کند
وازثواب محرومت می سازد.
Avoid blaming people for their defects and disregarding


your own ones; because this w ill magnify your sinsand deprive you from rewards .دوری کن ازاین که عیب مردم نگری


وزدیدن عیب خویشتن درگذری


چون گرددازین راه گناه تو بزرگ


وزکارنکوی نیز اجری نبری
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
==مولاعلی (ع)- 578

اِیّاکَ اَن تَعتَمَدَعَلیَ اللّئیمِ فَاِنّهُ یَخذُلُ مَن اِعتَمَدَعَلَیهِ .


هرگزبه فرومایه تکیه مکن چو هرکس که به او تکیه کند خوارشود
.


Never trust a mean man ; for any one who does


this, will be despised .آن مرد که بس دنی است درطینت وخو


بیهوده ازاو مناعت طبع مجو


زنهارکه تکیه برفرومایه مکن


چو ن خوار شود هرکه کند تکیه بدو


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=-

گردآوری : م.الف زائر


==

مولاعلی (ع) - 577

ایّاکَ اَن تُخرِجَ صَدیقَکَ اِخراجاََ تَخرِجَهُ عَن مَودّتِکَ وَاستَبِق


لَهُ مِن اُنسِکَ مَوضِعاََتَثِقَ بِالرّجوعِ اِلیَهِ .


دوستت راچنان دورمکن که ازدایره دوستی خودبیرونش

کرده باشی وچیزی از مهرخوددرقلب اوباقی گذارکه به

اعتماد آن بتوانی باردیگر بپیش او بازگردی .


Do not drive away your friend in such a way that he leaves


you for ever; and let him feel still someaffection towards you so that you


can refer to him againزنهار که ازدوست چو گردانی رو


کاری نکنی که او شود باتوعدو


بگذارکه مهر تو بماند بدلش


تابتوانی زنوکنی رو ی بدو=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==
مولاعلی(ع) - 576

اَفضَلُ الاِخلاصِ اَلیَاسُ مِمّافی اَیدیِ النّاس .


بالاترین پایه اخلاص دل برکندن است ازآنچه

دردست مردم است .


The highest degree of being


sincere with God is abandonment of everything


which is in the people's hand.

آن قوم که خودرابه خدابسپارند


برخلق خداچرادگرروی آرند؟

آنکس که به راستی دلش روبه خداست

دل برکندازآنچه که مردم دارند


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 580...581مولاعلی (ع) - 581


اِیّاکَ اَن یَفقَدَکَ رَبّکَ عِندَطاعَتِهِ وَیَراکَ عِندَمَعصیَتِهِ فَیَمقُتَکَ .

بپرهیز ازاین که خداوند ترازفرمانبرداری خود دور


وبگناه سرگرم ببیندوترا دشمن شمارد.Do not let God see you away from His obedience and occupied with sins ; and ,consequently, hates you.
مگذاردلت دور زیزدان ماند


ابلیس به ورطه گناهت راند


وانگاه خدا دشمن خویشت داند


وزدوستی تو روی برگرداند=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 580اِیّاکَ اَن توحِشَ مُوادکَّ وَحشَهُ تَقضی بِهِ اِلی اِختیارِهِ


البُعدَعنکَ وَایثارَالفُرقَه .دوست خودراچنان رمیده مکن که ازتو دوری جوید
وجدائی ترا ترجیح دهد.Do not scare your friend in such a way that


he should prefer to separate from you
.


هشدارکه حق دوست باشد منظور


آنگونه میازار دلش رازغرور


کاوسخت رمد ازتو وباشد مجبور


کزپیش تو درگریزد وگردد دور
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 562....563مولاعلی (ع) - 583

اِیّاکَ وَالتغایُرَفی غَیرِمَوضِعِهِ فَاِنّ ذلِکَ یَدعوالصَحیحَهَ اِلیّ السّقمِ


وَالبَریَتَه اِلی الرّیبِ .ازغیرت بیجا بپرهیزکه سالم رابه سوی بیماری می کشد
وبی گناه رامتهم می سازد.Avoid unduly zeal ; for it drags a healthy person


towards sickness and accuses an innocent one.ازغیرت بیجا حذرت می باید
کاین روح وروان خلق می فرساید

هرسالم رابردسوی بیماری

هربی گهنی رابه گنه آلاید

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 582
اِیّاکَ وَالاِعجابَ وَحُبّ الاِطراءِفَانّ ذلِکَ مِن اَوثَقَ فُرَصِ الشّیطانِ .
بپرهیز ازخودپسندی ودوست داشتن تملق چون


برای فریب دادن تو بشیطان بهترین


فرصت رامی دهد.

Avoid to be proud and flattered ; for in this


way you give the devil the best chance


to deceive you.خودرازبلای خودپسندی برهان


مگذارتملق توگویند کسانزیراکه ازاین دوراه فرصت یابدازبهرفریب دادن ماشیطان


=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 584...585
مولاعلی (ع)- 585

اِیّاکَ وَالخُرقَ فَاِنّهُ شَینُ الاَخلاقِ .


ازتندی ودرشتی پرهیزکن که نشانه زشتی اخلاق است .Avoid roughness ;for it is a defect your character


.
چون مایه عز وشرف وخوی نکوست


محبوب بود هرانکه خویش دلجوست


زنهارزتندی ودرشتی بگریـــــــــــــز


زآنروی که این نشانه زشتی خوست=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 584

اِیّاکَ وَالحِرص فَاِنّهُ شَینُ الدّینِ وَبِئسَ القَرین .


ازحرص بپرهیزکه عیب دین است وقرین بدی است .
Avoid greediness ; for it is a bad companion and


a damage to your religion.

ازحرص که همچو دشمنی خونین است


بگریزکه ریشه حسد یاکین است


چون لکه بد به دامن آئین است


زنهارکه بدترین قرینت این است


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 586...587مولاعلی (ع)- 587


اِیّاکَ وَالعَجَل فَاِنّهُ عُنوانُ الفوتِ وَالنِّدَم .
ازشتاب بپرهیزکه آغازحرابی گاروپشیمانی است .
Avoid hastiness which is the beginning of the
spoilage of your work and a cause of disappointment.گردرهمه کارمی روی راه صواب


پرهیزکن ازشتاب زیراکه شتاب


هم کارکننده راپشیمان سازد


هم کارش راکند به یکباره خراب=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع)- 586

اِیّاکَ وَالظُّلم فَمَن ظَلَم کَرِهَت اَیّامَه .

ازبیدادبپرهیز که هرکه بیداکند روزگارش سیاه گردد.Avoid oppression; for every oppressor will


have unhappy days behind him.آن کس که به بیدادگری پردازد


باخلق خدای دشمنی آغازد


بیدادمکن که هرکه بیدادکند


پیش ازهمه روزخودسیه می سازد=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 562....563
مولاعلی (ع)- 589
اَیّاکَ وَالغَیبَهَ فَاِنّها تَمقِتُکَ اِلی اللهِ وَالنّاسِ وَتَحبِطُ اَجرِکَ.


ازغیبت دوری کن که درنزد خدا و خلق ترامنفور سازدواجرترا ازمیان می برد.Avoid back- biting for which you will be hated by bothGod and people and your reward will be lost in theday of judgement.ازغیبت خلق تابود مقدورت


شودور که می کند زعزت دورت


درپیش خداودربرخلق خدا


هم بی اجرت سازدو هم منفورت=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر

==

مولاعلی (ع)- 588


اِیّاکَ وَالغَدرَفَاِنّهُ اَقبَحُ الخیانَه وَاِنّ الغدورَلَمُهانُ عِندَاللهِ بِغَدرِهِ .ازبی وفائی بپرهیزکه زشت ترین خیانت به شمارمی رود


وبی وفابعلت بیوفائی خود در نزد خداوند خواراست .Avoid infidelity , because it is the most hideous


treason and the unfaithful person is despised before


God for lack of loyalty.


[FONT=arial,helvetica,sans-serif]زنهارکه راه بیوفائی مسپار

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]کاین زشت ترین خیانت آید به شمار

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]آنکس که کند به بیوفائی عادت

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]درپیش خدا سیاه رو باشد وخوار

[/FONT]

[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
=
[/FONT]

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : مولاعلی (ع) - 590.....593
مولاعلی (ع)- 593

اِیّاکَ وَفِعلَ القََبیحِ فَاِنّهُ یُقبِحُ ذِکرَکَ وَیَکثِرُوِزرَکَ .ازکاربد دوری گزین که نام تراننگین وگناهان ترازیادمی کند.Avoid evil-doing which disgraces your name and


increases your sins.ازکاربدای رفیق دوری بگزین


زیراعمل تو گرکه باشدننگین


هم نام نکوی تو به ننگ آلاید


هم بارگناهان تو سازد سنگین


=


ترجمه شعری وانگلییسی


ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر==


مولاعلی (ع) - 592

اِیّاک وَصَحبَهَ مَن اَلهاکَ وَاَغراکَ فَاِنّهُ یخذُلُکَ وَیوبِقُکَ .


ازهمنشینی کسی که تراغافل وخودبین کند بگریز زیرا


خوارت سازد ودرمهلکه ات اندازد.Beware of a companion who makes you proud and


negligent ; for in this way he despises


and destroys you.بگریز ازآن که ره چوشیطان زندت


غافل سازد زکاروخودبین کندت


کزمسند عزوآبروبرکندت


درمهلکه ذلت ورنج افکندت=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر==مولاعلی (ع) - 591

اِیّاکَ وَاِنتِهاکَ المَحارِمِ فَاِنّهاشیمَهُ الفُسّاقِ وَاولیِ الفُجورِ وَالغوایِه .


ازپرده دری بپرهیز که شیوه بدکاران وگمراهان است .Avoid betraying people's secret ; for this is the way


of evil - doors and misled persons.


آن مرد که خود زآبرو داران است


پابند به حفظ حرمت یاران است


زنهاکه پرهیزکن ازپرده دری


کاین شیوه گمرهان وبدکاران است


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر


==
مولاعلی (ع) - 590

اِیّاکَ وَالفُرقَه فَاِنّ الشّاذّمِن اَلنّاسِ لِلّشیطانِ .


ازجدائی بپرهیز زیراکسی که ازمردم دوری کند دردام شیطان افتد.Avoid separation from people; for a secluded

person is a prey of devil.خوش نیست که کس دور زیاران افتد


تنهاومجرد وپریشان افتد


آن مردکه دوری بکند ازمردم


دردامگه فریب شیطان افتد=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
پیروان اهل بیت علیهم السلام 6
موضوعات مشابه
مولاعلی (ع) - آموختن

کانال تلگرام

بالا