• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

ما همه سرباز تو ای سیزده

اشعار احمدی

مدیر بخش
سیزدهم چیست؟ زمان خروج
دل ز وطن کندن و عـزم عروج

مردم ایران همـگی اهـل دل
رشد نمودند در این آب و گل

سیزدهـم را چو به در می‌کنند
از دل خود عـزم سفر می‌کنند

سیـزدهم سبـزترین روز مـاه
سعـدترین لحظه‌ ی رشد گیاه

سیزدهم چون به طبیعت رویم
هـم قـدم راز شـریعـت شویم

سِـرّ عظیمی‌ ست‌ که‌ مُستودَع است
کز دل زهــرا به جهان شَعشَع است

سِـرّ عظیمی‌ ست که در نسل اوست
سبـزه‌ ی نو رُستـه‌ ای از آب جوست

سیزدهـم در دل خـود رازهـا
دارد و در حلقـه‌ی سـربازهـا

پای چـو بر خاک جهـان می‌ نهـد
نحسی از این خاک برون می‌ جهـد

نحسیِ شیطان چو از این خاک رفت
می‌شـود از خاک بـه افـلاک رفت

هر که دلش میل به طاغوت داشت
عشقْ به هاروت و به ماروت داشت

زان دو بیـاموختـه جـادوگـری
دیـدن آیـنـده و افسـونگـری

دیده در آییـنـه‌ ی آینـدگان
سـیـزده آزاد کنـد بنـدگان

سیـزدهم طلعت موعـود بود
سیـزدهم طالـع مسعـود بود

داشته ابلیـس از این سِـرّ خبر
می‌ شـود او بر سَـرِ بت‌ هـا تبر

سـیـزده آزادی هـر بنده است
ریشه‌ ی طاغوت زده کنده است

چون که در آیینه چنین دیده است
زین عـدد ، آزرده و ترسـیده است

طـول زمـان جـار زده در جهـان
نحـس بُـوَد سیـزده ای مردمان

نحـس؟ بلـه در دل طاغوتیـان
سعـدتـرین منـظر لاهـوتیـان

چیست پس این راز نهان ، سیزده
مـهـــدی اول بُــوَد آن سیزده

سیزدهم چیست؟ یمـانی بُـوَد
دولـت جاویـد و جهـانی بُـوَد

سیزده ، البـیـعـة لله اوسـت
سیزدهم آن دل آگـاه اوسـت

ما همه قربـان تو ای سیـزده
تـابــع فرمـان تو ای سیـزده


@ashaar13
 

کانال تلگرام

بالا