• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

قتل وکشتار در کتاب مقدّس

کوثر الأنصار

اللهم إلحقنا بالصالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم

وصلّی علی محمد وآل محمد الائمه والمهدیین وسلم تسلیماً کثیراً​


قتل وکشتاردر کتاب مقدّس​

بعضی از شبهه هایی که بر قرآن وتعالیم اسلامی وارد می کنند مثلا" می

گویند :که کسی که از دین اسلام مرتد شود باید به قتل برسد واسلام دین قتل وکشتار است .وآنها درواقع پنهان کاری

وفریب کاری می کنند چون در انجیل نیز درست مثل همین امر آمده است .

در سفر تثنیه (اصحاح 13 ) آمده است : ( اگر نزدیکترین خویشاوند یا صمیمی ترین دوست شما حتی برادر ،پسر

،دختر ویا همسرتان در گوش شما نجوا کند که بیا برویم واین خدایان بیگانه را بپرستیم چه از خدایان امتهای نزدیک

شما باشند ویا امتهای دور از شما باشد از دورترین نقاط زمین تا نزدیکترین آن ،راضی نشوید وبه او گوش ندهید

وپیشنهاد ناپسندش را برملا سازید وبراو رحم نکنید واو را بکشید .ودست شما باید اولین دستی باشد که بر کشتن او

اقدام کند سپس بعداز شما دستهای دیگر همه قوم برکشتن او اقدام کند واورا سنگسار کنید تا وقتی که بمیرد. ).

(پیرمرد سالخورده ، جوان ودختر باکره وکودک وزنها را همه را بکشید وبه هلاکت برسانید.) (حزقیال : اصحاح 6

شماره9)

واین کشتارهای آتشین صهیونیستها که در نوار غزه اتفاق می افتد چیزی نیست جز عملی کردن تعالیم خونخوارانه

وجنایتکارانه آنهاست که جز خون حاصل دیگری نداشته است .......

وآن چیزی که مردم باید بر ضد آن برخاسته وبا آن برخورد بکنند وخواستار محاکمه ونقض قوانین آن بشود همین تعالیم

این کتاب مقدس است ولاغیر . چون او مصدر ومنشاء دشمنی صهیونیستها ی صلیبی با امتهای عربی واسلامی

است ....واین کتاب منشاء شرارت و دشمنی وفتنه ها ست ...در متون آن دقت وتفکر کنید که چگونه از این متون

همواره دشمنی وکینه وکراهت وخونخواری جاری می شود واین حیوان جنایتکار (تزیبی لیفنی )همواره تعالیم آن کتاب

فاشیستی خود را به اجرا در می آورد وعملی می کند .

در تعالیم ارمیا آمده است که: (ملعون باد کسی که شمشیرش را با خون سرخ نکند وآن را از خون منع کند )(اصحاح 48
شماره 10)

خداوند ،خدای اسرائیل گفت : هرکدام از شما شمشیرش رب به کمر ببندد واز این سوی اردوگاه تا آنسوی اردوگاه

بروید وبرادر ودوست وهمسایه خود را بکشید .(کتاب خروج : اصحاح 32شماره27)

وخداوند به موسی گفت :همه سران قبایل اسرائیل را اعدام کن در روز روشن ودر حضور من آنها را به دار بیاویز تا

خشم شدید من از این قوم دور شود بنابراین موسی به قضات بنی اسرائیل دستور داد تا تمام کسانی را که بعل فغور را

پرستش کرده بودند اعدام کنند . (کتاب اعداد : اصحاح 25شماره 4و5 )

((واگر آنها دروازه های شهر را به روی شما باز کردند وارد شهر بشوید ومردم را اسیر کرده وبه خدمت خود بگیرید

واگر تسلیم نشدند شهر را محاصره کنید هنگامی خداوند ،خدایتان آن شهر را به شما داد همه مردان آن را از بین ببرید

ولی زنها وبچه ها ، گاوها وگوسفندها وهرچه را که در شهر باشد می توانید برای خود نگه دارید تمام غنایمی را که

از دشمن بدست می آورید مال شماست خداوند آنها را به شما داده است این دستورات فقط شامل شهرهای دور دست

می باشد ونه شهرهایی که در خود سرزمین موعود هستند ودر شهرهای داخل مرزهای سرزمین موعود هیچکس را

نباید زنده بگذارید وهر موجود زنده ای را ازبین ببرید وحیتیها ،اموریها ،کنعانیها ،فرزیها ، حویها ویبوسیها را به کلی

نابود کنید این حکمی است که خداوند ،خدایتان داده است .(تثنیه اصحاح 20شماره های 11الی 17)

((آنگاه شنیدم که خداوند به مردان دیگر فرمود :به دنبال او به شهر بروید واورا بکشید وهیچ کس را زنده نگذارید وبه

کسی رحم نکنید پیر وجوان ،دختر وزن وبچه ها همه را ازبین ببرید)) (حزقیال : اصحاح 9شماره 5و6 )

((آیا از شمشیر می ترسید ؟پس شمشیر را به سراغتان خواهم فرستاد .خداوند می فرماید)) (حزقیال :اصحاح 11شماره 8 )
اطرافیان ،مشاورین ومحافظین اورا به هرسو پراکنده خواهم ساخت ومردم در جستجو یشان خواهند بود تا ایشان را

بکشند وشمشیر را در می آورم وبه دنبال آنها می روم تا آنها را بکشم (حزقیال :اصحاح 12شماره 14 ).

((پس به مردان بنیامینی گفتند : بروید وخود را در تاکستا نها پنهان کنید وقتی دختران شیلوه برای رقصیدن بیرون آیند

شما از تاکستانها بیرون بیایید وآنها را بربایید وبه خانه های خود ببرید تا همسران شما گردند .)) (کتاب داوران :

اصحاح 21شماره 20)

((باید بی درنگ شهر وکلیه ساکنانش را کاملا" نابود کنید وگله هایشان را نیز ازبین ببرید سپس باید تمام غنایم رادر

میدان شهر انباشته وبسوزانید .پس از آن تمام شهر را بعنوان قربانی سوخته برای خدایتان بسوزانید وبه آتش بکشید وآن

شهر تا ابد باید ویرانه بماند ونباید هرگز دوباره آباد گردد)) .(کتاب تثنیه :اصحاح 13 شماره های 15تا17)

((حال برو ومردم عمالیق را قتل وعام کن وبرآنها رحم نکن بلکه زن ومرد وطفل شیرخواره ،گاو وگوسفند ،الاغ

وشتر وهمه را نابود کن)). (کتاب سموئیل اول :اصحاح 15شماره 3 )

((واین کار را انجام دهید هرمردی وهر زنی را که مرد را دیده باشد (یعنی هم بستر شده است )را تعیین کنید وبر قوم

یابیش جلعاد حمله نمودند وتمام مردان وزنان وبچه ها را کشتند وفقط دختران باکره را که به سن ازدواج رسیده اند را

باقی گذاردند تعداداین دختران چهارصد نفر بود که آنها را به اردوگاه اسرائیل در شیلوه آوردند که در سرزمین کنعانیان

بود پس مردان بنیامین به شهر خود بازگشتند واسرائیلیها آن چهارصد دختر را به آنها دادند ولی تعداد این دختران برای

آنها کافی نبود)) .(داوران :اصحاح 21شماره های 12تا14 )

((واما اینک تمامی پسران وزنان شوهردار را بکشید وفقط دختران با کره وزنانی که با مردان نخوابیده اند را برای

خود زنده نگه دارید .))(کتاب اعداد : اصحاح 31شماره17و18 )

وبعداز ذکر همه این متون فاشی که همه را به قتل وخونخواری وکشتار ودشمنی تحریک می کند ،پس اصلا" عجیب

نیست اگر ببینیم که شادمانی در بین حیواناتی که از سوی صلیبیون دربدر وآواره هستند ،در خصوص ایجاد دولت

صهیونیستی وعملی کردن تعالیم این کتاب فاشی وبرملاشده خود سخن می گویند .....

وهیچ عجیب نیست وقتی که ببینیم که بندگان صلیب از کشتار بچه ها وزنان و سالخوردگان ابراز خوشحالی وشادمانی

بنمایند .....
وهیچ عجیب نیست اگر ببینیم که بندگان صلیب مقالات وکتابهایی در زمینه تایید دولت صهیونیستی نازی بنویسند ....

پس آنها به عقیده ای ایمان دارند که همواره خرابی وکشتار وخونخواری را برای تمام دنیا به ارمغان آورده است .

والحمدلله وحده وحده
 
کانال تلگرام

بالا