• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سید احمد الحسن فرمودند؛هـمـيـشـه و از ابـتـدا مى گـفـتـم: كــه هدايت از خـداونـد است و نـه از سيـد ا

shabih_eisa@28

New Member
عبد امین و دانا،

امام احمد الحسن(ع) فرمود:

هـمـيـشـه و از ابـتـدا مى گـفـتـم: كــه هدايت از خـداونـد است و نـه از سيـد احـمـد الـحـسن. پـس هـر كــسى كــه خـداونـد سبـحـان او را هدايت کـنـد، كـوهـهـا بـه لـرزش مى اُفـتـنـد ولی او استـوار بـاقى خـواهـد مانـد، زيـرا كــه او حق را از حق طـلب كـرده است و خـدا را بـا خـدا شـنـاخـتـه است،

و ولى خـدا را بـه خـاطر خـدا پـيـروى كــرده است. وليكـن، حـال بـعـد از ايـنـكــه حـق را شنـاخـتـيـد بـه شـمـا مى گـويـم: كــه انـصـار و یـاران سيـد احـمـد الـحـسن نـبـاشـيـد ایـن بـنـده اى كــه مى مـيـرد و بـر هـيـچ چـيـزى تـوانـایی نـدارد بـلكــه انصـار آن زنـده اى بـاشيـد كــه نـمى ميـرد و بـر انـجـام هـمـه چـيـز قادر است، انـصار خـدا بـاشيـد زيـرا كـه او نـیکویی است كــه خود را جـزای كـسى كــه او را بـه حـق يـارى مى كـنـد قرار مى دهـد.

مردم مى گـويـنـد: مـا انـصـار فـلان و یـاران فـلان هستـيـم ولى شـمـا بـگـوئيـد: كــه ما یـاری دهنـدگان خـدا هستـيـم.

خطبه حج

سید احمد_الحسن
 

کانال تلگرام

بالا