• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حضرت محمد (ص) - 66

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 211....215
حضرت محمد (ص) - 215

تَحَبَّب اِلیَ النّاسِ یُحِبّوکَ


بامردم دوستانه رفتارکن تاترادوست بدارند.

Be friendly with people and they will like you

.

گرخلق به چیز ی نشمارند ترا

هرگز به حساب درنیارند ترا

گرباهمه دوستانه رفتارکنی

مردم همه نیز دوست دارند ترا


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 214

تَجاوَزواعَن ذَنبِ السّخی فَانِّ اللهَ تَعالی اخِذُُبِیَدِهِ


کُلَّما عَثّرَوَفاتِحُُ لَهُ کُلّماَ افتَقَرَ.ارگناه سخاوتمند درگذرید زیراهرگاه پای او بلغزد

خدایتعالی دستش راگیرد وهرگاه دچار


فقرشود دربرویش بگشاید.


Absolve a generous man's sin for God protests

him whenever he slips and helps him whenever

he is impoverished
.

ازمرد سخی اگر گناهی آید

بگذرکه خدانیز براوبخشاید

ازپاچوفتاد دست اوراگیرد

چو گشت فقیر دربراو بگشاید

=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 213


تَاتی عَلی شا
رِبِ الخَمرساعَهُُ لایَعرِفُ فیها رَبَّهُ .


برای می خواره ساعتی پیش می آیدکه او دیگر خدای رانمی شناسد.A drunken man reach a time when he does not believe in God.


آنکوشده مست سرزپانشاسد

اوراه صواب ازخطا نشناسد

می خواره غفلت زده راپیش آید

آنوقت که او دگر خدا نشناسد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر==​


حضرت محمد(ص) - 212

بُلّواَارحامَکُم وَلَو بِالسََّلامِ .


خویشاوندی راتازه کنید هرچند به یک سلام باشد.

.
Try to renew your relationship with your relatives even if by a mere greeting .

خویشاوندی چو حکمفرما باشد

پیوند مودت است هرجا باشد


محکم سازید رشته خویشی را

هرچند به یک سلام تنها باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 211

بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِم الاَخلاقِ .


من بر انگیخته شده ام تا مکارم اخلاق را به کمال برسانمI am commissioned to bring the human virtues to perfection

.

فرمود ییامبر پسندیده جمال


داده است رسالتم خدای متعالتاآنکه محصنات اخلاقی رادربین جماعات رسانم به کمال
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 216.....230حضرت محمد(ص) - 230

ثَلاثُُ مِن اَبوابِ البِرِّ ؛ سَخاءُالنّفسِ وَطیبُ الکَلامِ وَالصّبرُعَلیَ الاَذی .
سه چیز درهای نیکوکاری است ؛بخشش , خوش سخنی
و شکیبائی هنگامی که آزاری می رسد.


There are three doors of benevolence ; generosity, sweet

tongue and patience when faced with troubles .

درهای نکوئی وصواب است سه کار

بخشش به کسانی که به فقرند دچار

خوش گوتی وشیرین سخنی درگفتار

آرام وشکیب دربلائی دشوار

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 229

ثَلاثُُ مُجالَسَتُهُم تُمیتُ القَلبَ : مُجالِسَهُ اَلاراذِل و َمُجالِسَهُ
الاَغنیاء وَالحَدیثُ مَعَ الِنساء .

همنشینی باسه گروه دل افسردگی وملال
می اورد ,فرومایگان , توانگران وزنان .Association with three groups causes weariness ; ignoblepersons, rich men ans women.

درصحبت این سه قو م رنج است وملال

افرادفرومایه عاری زکمال


مردان توانگر که بنازند به مالزنهاکه برای جان مردند وبال=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر


==


جضرت محمد (ص) - 228

ثَلاثَهُُ یَفرَحُ بِهِنّ الجِسمُ وَیَربو , الطّیبُ وَلِباسُ اللّینِ وَشُربُ العَسَلِ .


سه چیزاست که بدن رارشد وفرح می بخشد , بوی

خوش , جامه نرم وعسل .
There are three things which and flourish the

body
;fragrance , soft dress and honey.ازبهر بدن سه کاربسیارنکوستب


وئیدن هرچیز که چون گل خوشبوست


پوشیدن جامه ای که نرم است ولطیف

خوردن زعسل کزآن بدن رانیروست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد(ص) - 227

ثَلاثَهُ مِنَ الذّنوبِ تُعَجَّلُ عُقوبَتُها وَلاتُوخَّرُاَلیَ الاخِرهِ , عُقوقُ

الوالِدَینِ وَالَبغیُ عَلی النّاسِ وَکُفرانُ الاِحسانِ .


سه گناه است که عقوبتش زودفرامی رسد وبه آخرت

نمی کشد ,نافرمانی نسبت به پدرومادر ,بیدادکردن


به مردم وناسپاسی درمقابل احسان .There are three sins which will be punished shortly and before the

day of resurrection ; disobedience to the parents


. injustice to people and ingratitude to the generous men.

باشد سه گناه راعقوبت به جهان

یعنی نکشد به آخرت کیفرآن

زنجاندن والدین وبیداد به خلق

غفلت زسپاس و شکر احسان کسان .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 226

ثَلاثَهُُ لایَنتَصِفونَ مِن ثَلاثَه , حُرّمِن عَبدِِ وَعالِمُُ مِن جاهِلِِ

وَقَویُُ مِن ضَعیف .


سه تن هستند که درباره سه تن انصاف رواندارند, آزاد

درباره بنده ,دانا درحق نادان ,وتوانانسبت به ناتوان .

There are three who are no fair to three, freeman to slave, savant to ignorant , and strongman to weak person
.


درحق سه تن ازسه تن انصاف مخواه

آزاد که بنده راازونیست رفاه

داناکه نشد زدرد نادان آگاه

پرزورکه نیست ناتوان راهمراه


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 225
تَهادوا فَاِنّ الهَدِیهَ تَذهَبُ بِوِخرِالقَلبِ .

به یکدیگر هدیه فرستید زیراهدیه خشم وکینه راازدل می برد.Send gifts to one another for it removes anger from your hearts
.

آن به که نباشید زبخشش غافل


زیراکه ازآن شود محبت حاصل


درعالم دوستی به هم هدیه دهید

تادشمنی وکینه زداید ازدل=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 224

تَفَرّغوامِن هُمومِ الّدنیامَااستَطَعتُم فَاِنّهُ مَن کانَتِ الّدنیاهَمّهُ قَسِیَ قَلبُهُ

وَکانَ فَقرُهُ بَینَ عَینَیهِ وَلَم یُعِطَ مِن الّذنیاغَیرَنَصیبِهِ مکتوبِ لَهُ .تامی توانید دل ازغصه دنیاآزادکنیدزیراکسی که به دنیا دل می بندد

سنگدل می شو,فقراو درپیش چشم اوست وازدنیاهم غیرازقسمت


مقدور خود چیزی به دست نمی آورد.

Free your heart from the worries of the world because any one

who is attached to this world becomes cruel, faces povertyand can never given anything more than his predestined lot
.باید که زانده وغم دنیا رست


شدسنگدل آن کس که بدنیا دل بست
درفقرونیازماند وازدنیا نیز

ازقسمت خودبیش نیاورد بد ست

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 223


تَصَدّقوا عَلی اَخیکُم بِعِلمِِ یُرشِدُهُ وَرَایِِ یُسَدّدُهُ .


ازبرادر مستمند خوددستگیری کنیدبنحوی که اورابراه

راست آرد وبصواب وصلاح کشاند.Help your poor brother lead him wisely to the path.

باهرکه نیازمند وبی برگ ونواست

امدادکنید تاکه مقدورشماست


وانگاه بهدانائی وروشن بینیاصلاح کیندش که رود از ره راست=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 222


تَصافَحوا فَاِنّهُ یَذهَبُ بِالغِلِّ .


به یکدیگر دست بدهید چون کینه راازدل می برد.

Shake hands with each other; for it wipes out enmity from hearts
.


درسینه دوست گربماند کینه


کم کم گردد چو دشمن دیرینه


مانند دودوست دست هم بفشارید

کاین کاربرد کینه برون ازسینه

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد(ص) - 221


تَرکُ الفُرَصِ غُصَصُُ.ازدست دادن فرصت غم واندوه ببار می آورد.
To lose opportunity results in grievance

.

چون فرصتی افتاد به دستت ای یار
زآن بهره وری اگرکه باشی بیدار

زیراکه زدست دادن فرصت کار

جز غصه وافسوس نمی آرد بار


=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 220
تَرکُ الشَّرِ صَدَقَهُُ .
ترک بدرفتاری مانند صدقه دادن است .

Giving up evil conduct is like giving alms.

می کوش که رو به سوی نیکی آری
یاانکه قدم به راه بدنگذاری

خودازبدی احتراز کردن نیکی است
همچون صدقه است ترک بدرفتاری

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 219


تَخَلّلوا فَانّهُ مِن النّظافَه وَالنّظافَهُ مِن الایمانِ وَالایمانِ مَعَ صاحِبِهِ فیِ الجَنّهِ .

دندان راپاک کنید چون پاکیزگی نشانه ایمان اس وایمان

نیز دربهشت باصاحب خود همراه می باشد.

Clean your teeth for cleanliness is a sign of faith and

the faith will accompany its owner to to paradise
.


گرپاکی دست ودهن ودندان است


شوپاک که پاکیزگی از ایمان استایمان تو نیز گرکه مومن باشی

همراه تو دربهشت جاویدان است
=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 218


تَحنّنوا عَلی اَیتام ِالنّاسِ یَتَحَنّنَ عَلی اَیتامِکُم .براطفال یتیم دیگران رحمت آورید تابریتیمان شمارحمت آورند.


Be merciful to the other people's orphans so that

people will have mercy to yours
.چون خلق ترا یاور خویش انگارند

یای به تورانیز روا می دارند

کن رحم براطفال یتیم دگران

تارحم براطفال یتیمت آرند
.
=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 217


تُحفَهُ المومِنِ اَلمَوت .مرگ برای مومن مانند تحفه ای است .Death is like a gift of God for a pious man.

ازمرگ نترسد آن زین گیتی زشت
بگذشت وجهان دگرازدست نهشت
مرگ است چو تحفه مرد باایمان را

زیراکه برد ازین جهانش به بهشت
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==​
حضرت محمد (ص) - 216


تَحتَ کُلّ ِشَعرَهِِ جَنابَهُُ فَبُلّواالشَّعرَ وَاَنقواالبَشَرَه .دربن هرموئی کثافتی است , پس موی رابشوئید وپوست بدن راپاک نگه دارید.

There is some dirt at the root of any hair, so wash your hair

and keep your skin clean.


پاکیزگی ونظافت ازکف مگذار

ورنه زسلامت نشوی برخوردار


درهربن مو کثافتی پنهان است

پس موی بشوی وپوست راپاک بدار

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -231....243

حضرت محمد (ص) - 243


حَرامُُ عَلی کُلّ ِ قَلبِِ مُتَوَلِهِِ بِالشّهَواتِ اَن یَسکُنُهُ الوَرَع .


برقلیی که شیفته شهوات می باشد راه پارسائی بسته است


.
Piety is forbidden to enter a heart which is
fond of sensual desires.
تامرد به شهوت وهوس پوسته است


زنجیر عفاف وزهد رابگسسته است

هرخانه دل که جای شهوت باشد

گوئی که درش بروی تقوی بسته است

=
تر جمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 242


حُبّکَ لِلشَّئی یُعمی وَیُصمُّ .


عشقی که به چیزی داری تراکوروکرمی کند.Excessive love make you blind and deaf.هرجای که عشق فتنه وشور کند

عقل ازسرعاشق زبون دور کند

آن عشق ومحبت که به چیزی داری

گوش تو وچشم تو کروکور کند=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردـ آوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 241


حُبُّ الدّنیا اَصلُ کُلِّ مَعصیَهِِ وَاَوّلَ کُلِّ ذَنبِِ .


دنیا دوستی ریشه هرنافرمانی وآغازهرگناهکاری است .
Mammonism is the root of disobedience and


the beginning of every sin.


دنیا طلب ازکمال عاری باشد


دنیاطلبی مایه خواری باشد

این ریشه هرخطاونافرمانی است

وین اول هرگناهکاری باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 240
حُبُّ الجاهِ وَالمالِ یُنبِتُ النِّفاقَ فِی القَلبِ کَما یُنبِتُ الماءُ البَقَلَ .


دلبستگی به مال وجاه نفاق دردل ببارمی اورد همانطور


که آب سزه رامی رویاند.The zeal for rank and wealth grows discord

in the heart as water grows grass.
دلبستگی وعشق به سیم وزر وجاه
قلب تو کند سیاه وفکر تو تباه

این حرص بهدل تخم نفاق آرد بار

چون آب که گردد سبب رشد گیاه

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 239


جَمالُ المَرء فَصاحَهُ لِسانِهِ .

زیبائی مر د شیوائی زبان اوست .
A man's beauty is his eloquence.

زیبائی زن به لعل شکر باراست


رعنائی قد وخوبی رخساراست

زیبائی مرد حسن رخسارش نیست

شیوائی وگیرندگی گفتاراست=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر=
حضرت محمد (ص) - 238


جُمّاعَهُ اُمَتی اَهلُ الحقِّ وَاِن قَلّوا .
حق پرستان پیروان مننداگر چه کم باشند .


... Only God-worshippers are my true followers
even if thy are small in number.


پیش همه پیروان حق محترمند


زیراکه بری زآزوکبروستمند
آن قوم که حق پرست ومومن باشند


یاران منند اگر چه بسیارکمند
.


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گرد آوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 237


جُمّاعُ الخَیرِ خَشیَهُ اللهِ .


نیکی درترس ازخدا جمع است .
...
Goodness is concentrated in fear of God


.
آن کزغضب خدا ندارد پروا


زونیست عجب اگر رود راه خطا


نیکوئی وپاکدامنی همه جمع بود


درآن ترسی که بنده دارد زخدا .


=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
--
حضرت محمد(ص) - 236


جُمّاعُ التّقوی فی قَولِهِ تَعالی : اِنَّ اللهَ یَامُرُ بِالعَدلِ وَالاِحسانِ .


پرهیزگاری دراین سخن خدای تعالی جمع است که


به دادگری ونیکوکاری فرمان می دهد.

The meaning of abstinence is connected by this holyremark : God orders to be just and benevolent.


گرنیک ببینی زسرهشیاری


جمع است اصول پاکی ودینداری


دراین سخن حق که خداامرکند


تادادگری کنیم ونیکوکاری
=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 235جُعِلَتِ الذّنوبُ فی بَیتِِ وَجُعِلَ مِفتاحُهاشُربَ الخَمر.


گناهان همه درخانه ای است ومیخواری کلید آن است .
All sins are in a house opened by the key of drinking.چون کرد شراب دورت ازهشیاری

درهرره ناصواب رو می آری

شدجمع گناهان همه دریک خانه

وانگاه کلید خانه شد میخواری=


ترجمه شعری وانگلیسی

اوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 234
جَعَلَ الله مَکارِم َالاَخلاقِ صِلَهََ بَینَهُ وَبَینَ عَبیدِهِ فَحَسبُ اَحَدِکُم اَن یَتَمَسّکَ بِخُلقِِ مُتّصِلُ بِاللهِ
.خداوند اخلاق نیکورارشته پیوندی میان خود وبندگانش قرارداده است , پس
برای هریک ازشماهمین بس باشد که دررشته ای که به خدا می پیوندد چنگ زند

.


Good morals are a connection between God and
men; so ; it is enough protection for every one to
stick to whatever is linked with God.
اخلاق نکو رشته پیوند بود


کان بین خلایق وخداوند بود

آن به که زندچنگ دراین رشته وصل
آن بنده که عاقل وخردمند بود=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 233


جُبِلَتِ القُلوبُ عَلی حُبّ ِ مَن اَحسَنَ اِلَیها وَبُغضِ مَن اَساءَ عَلَیها .


این امر طبیعی است که دلهای مردم کسی رادوست دارد که به آنان
نیکی کند وکسی را دشمن انگارد که به آنان بدی نماید .


People by nature like a man who is benevolent toward
them ; and hate one who does them wrong.
این امر طبیعی است که مردم یارند


باطایفه ای که پاک ونیکوکارند

نیکی چو کنی تو , دوستت می دارند

زشتی چوکنی تو , دشمنت انگارند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 232
جاهِدواَهوائَکُم تَملِکواَانفُسَکُم .


باهوای نفس پیکارکنید تابه نفس خود تسلط یابید.
Fight with your passions so that you can dominate


over your own self.


امروز به راه فسق اگر بشتابید


تاروز دگرغریق هرغرقابید

بادیوهوای نفس پیکارکنید


تاآنکه به نفس خود تسلط یابید=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م . الف زائر==

حضرت محمد(ص) - 231


جامِلواالاَشرارَبِاَخلاقِهِم تَسلَموا مِن غَوائِلهِم وَبایِنوابِاعمالِکُم کَیلاتَکونوامِنهُم.
بابدکاران به مدارارفتارکنید تاشماراآزارنرسانند وازآنان


درکردارجداباشیدتایکی ازآنان به شمارنیائید.

Treat evil- doers reservedly for being safe from their trouble ;
and be isolated from them in your acts so that you will not be
deemed as one of them.

ناسازمباشید وخشن بااشرار


تاآنکه شمارانرسانند آزار

باشید ازاین قوم جدا درکردار

تاآنکه نیایید ازآنان بشمار

ابوالقاسم حالتگرد آوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 244....255
حضرت محمد (ص) - 255

حُفّتِ الجَنّهُ بِالمَکارهِ وَحُقّتِ النیرانُ بِالشّهوات .


بهشت به آنچه ناخوش آیند است پیچیده و دوزخ به
آنچه که دوست داشتنی است .


Disagreeable things may lead you to heaven , whereas

pleasant ones may take you to the hell.
پاداش بهشت بهرآن کردار است
کزانجامش دل کسان بیزار است
لیک آتش دوزخ ثمر آن کاراست
کاندرپی آن شوق کسان بسیاراست .
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گرداآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 254حُسنُ المَسئَلَهِ نِصفُ العِلم .

خوب پرسش کردن نیمی ازکسب دانش است.

Asking questions properly is half way to learning.


بنکرکه رهت چیست اگر بینائی است

چون این قدم نخست ره پیمائی است

اندرهرباب خوب پرسش کردن

یک نیمه زکسب هنر ودانائی است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر
==


جضرت محمد (ص) - 253

حُسنُ العَهدِ مِنَ الایمانِ .


پیمان نگاه داشتن نشانه ایمان است .Punctuality is a sign of faith.

آنکو به خیال نقص پیمان باشد

بهرچه بفکر بستن آن باشد

پابند نگه داشتن پیمان باش

کاینهم یکی ازشروط ایمان باشد

.
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گرداآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 252

حُسنُ الظّنِ بِالله ثَمَنُ الجَنّهِ .


حسن ظن درحق خداوند قیمت بهشت است .
Having a favorable opinion of God is the price of paradise.

مذهب نه همین ازآن سخن داشتن است
ایمان به خدای ذوالمنن داشتن است

خواهی چو بهشت قیمت باغ بهشت

درحق خدای حسن ظن داشتن است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 251
حُسنُ الخُلقِ خَیرُ قَرینِِ .
خوشخوئی نکوترین دمساز است .
Good - temper is the best companion.

خوشخو همه رامصاحب وهمرازاست
پیوسته درفیض به رویش بازاست

آن مردکه خوشخواست نماند بیکس


چون خوشخوئی نکوترین دمساز است=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م .الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 250

حُسنُ الخُلقِ نِصبف الدّین .
خوشخوئی نیمی ازدین است .


Good -temper is half way to religion.

دین توکند حکم که پابگذاری

درجاده خوشخوئی وخوشرفتاری

می گوش که خوی خویش نیکو بکنی

چون خوشخوئی است نیمی ازدینداری

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م .الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 249

حُسنُ الجَوارِ یَعمُرُ الدّیارَوَ یُنسِیءُ فِی الاَعمارِ.

همسایگی خوب , خانه هاراآباد و عمرهارادراز می کند

Good neighborhood flourishes the houses and prolongs the lives.

همسایه چو نیک سیرت وراد شود
ازصحبت او جان ودلت شاد شود

همسایگی خوب چو گردید نصیبب

زان عمر درازوخانه آباد شـــــــــــــــود.


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 248
حُسنُ البِشرِ یَذهَبُ بِالسَّخیمَه .
خوشروئی کینه راازدل می برد.
Cheerfulness wipes enmity out of one's heart.باروی گشاده باش چو آیینه
تاجای کند مهرتو درهرسینه
باچره شاد روبرو شو باخلق

چون خوشروئی زدل زداید کینه

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 247
حَسبُکَ مِنَ الکِذبِ اَن تُحَدّثَ بِکُلّ ماسَمِعتَ .
دروغگوئی توهمین بس که هرچه شنوی همان را بازگوئی .

It is enough for you to lie if you relate whatever you are told.
.

حرفی که دروغ است مکن ابرازش
ازخانه ذهن خود بدور اندازش

این است دروغگوییت بس که زخلق

هرحرف که بشنوی کنی ابرازش


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==]

حضرت محمد (ص) - 246
حُرمَهُ مالِ المُومِن کَحُرمَهِ دَمِهِ .
مال مومن مانند خون اوحرمت دارد.A believer,s property is inviolable just like his blood.

راه ستم وظلم نباید آموخت

دزخرمن کس شرر نباید افروخت
آنگونه که خون کس نمی باید ریخت

برمال کسی چشم نمی باید دوخت .
=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


==مولاعلی (ع) - 245

حَرّمَ اللهُ الجَنّهَ عَلی کُّل فَحّاش ِِبَذِیِِّ لایُبالیِ ماقالَ وَلا ماقیلَ لَهُ .
خداوند بهشت راحرام کرده است برآدم بدزبانی که پروانمی کند
ازآنچه می گوید وازآنچه دیگران به او می گویند.

God has prohibited paradise to a foul mouthed man who
cares neither for what he says nor for what he is told .

دشنام به کس نمی دهد پاک سرشت

زیراکه خداحرام کرده است بهشت

برآدم بد زبان که پروا نکند


ازگفت وشنید آنچه بدباشد وزشت

=


ترجمه شعر ی وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص)- 244

حَرامُُ عَلی کُلّ ِقَلبِِ یُحِبُّ الدّنیا اَن یُفارِقَهُ الطَمَع .


ازدلی که به مهر دنیا پابند باشد طمع هرگز جدا نمی شود.Greed will never be separated form a heart
which is given up to the worldly cares .


دانی چه بود رو به جهان آوردن

هرلحظه نهال هوسی پروردن

آن دل که بود به مهر دنیاپابند


دوری زطمع کجاتواند کردن=

ترجمه شعری و انگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) 256....270


حضرت محمد (ص) - 270خَیرُشَبابِکُم مَن تَشَبّهَ بِکهولِکمُ وَشَرُکُهولِکُم مَن تَشبّهَ بِشَبابِکم .

بهترین جوانان شما کسی است که مانند پیران رفتارکند وبدترینپیران کسی است که خودرابه صورت جوانان درآورد.


The best of your young men is he who behaves like the
old ones ; and the worst of your old men is the

one who imitates the youth.


عاقل تروبهترین جوان آن باشد
کاوراصفت وصورت پیران باشد

گمراه ترین وبدترین پیرکسی است

کاوهمچوجوانان هوسران باشد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
=

حضرت محمد (ص) - 269
خَیرُبُیوتِکُم بَیتُُ فیهِ یَتیمُُ مُکَرّم .
بهترین خانه ها آن است که درآن یتیمی به عزت زیست کند.


The best house is that in which an orphan lives dearly.

ازآه یتیم بی نوا کن پرهیز
چون شعله آه اوست چون آتش تیز

بهترزتمام خانه ها آن خانه ست
کانجاست یتیمی خوشوخرسند وعزیز


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

=

حضرت محمد (ص) - 268


خَیرَاُمّتی اَلّذینَ اِذاسُفِه عَلَیهِمُ احتَمَلوا وَاِذاجُنیَ عَلَیهِم غَفَروا وَاِذااوذواصَبَروا.
بهترین امت من کسانی هستند که وقتی نادانی ازکسی به بینند بردباری ورزند ,وقتی صدمه ای به بینند عفو کنند وهنگامی که

آرازی به بینند شکیبائی نمایند.


The best of my followers are those who tolerate foolish
acts , forgive offences and show patience
when they are troubled.

محبوب ترین امت من آنانند
کارام وصبور ند چو با نادانند
َآسیب چو بینند زکس ,عفو کنند

آزارچو بینند , شکیبا مانند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

حضرت محمد (ص) - 267
خَیرُالنّاس اَنفَعَهُم لِلنّاس .
خوبترین مردم کسی است که به مردم بیشتر سود رساند.

The best of people is the one who is most profitable to them.

دستی که گره زکارمردم نگشود

درچشم کسان عزیز نتواند بود

ازجمله خلق خوبتر آن باشد

کز بهرکسان زیادتر دارد سود


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==​
حضرت محمد (ص) - 266


خَیرُالغِنی غِنیَ النَّفسِ .

بهترین بی نیازی , بی نیاز بودن نفس ازشهوات است .

To be free from passions is the best kind
of freedom from want.

درراه خطا اگر نتازی بهتر
دامان خودآلوده نسازی بهتر

وارسته وبی نیاز باش ازشهوات

کاین ازهمه نوع بی نیازی بهتر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر==حضرت محمد (ص)- 265

خَیرُالعِلمِ مانَفَعَ وَخَیرُ الهُدی مَااتُّبعَ .

بهترین علم آنست که ازآن سود برندوبهترین راه آنست که ازآن پیروی کنند.


The best science is that which can be useful ; and the best
guidance to the right path is that which can be followed .

ازهرعملی بهترآن علم که سود
زان قسمت مردم جهان خواهد بود

وزهرره راست خوبتر آن راه است

کش هرکسی آسان بتواند پیمود.


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 264

خَیرُالعِبادَهِ اَخفاها.

بهترین عبادت آن است که پنهان تر باشد.The best worship is that which is done most secretly
.

بگذر زریا که دور ازایمان است
درراه ریا دامگه شیطان است

درنزد خدا عبادتی خوبتر است

کزدیده خلق بیشتر پنهان است


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 263
خَیرُالزّادِ التّقوی .
پرهیزکاری بهترین توشه است

Abstinence us the best provision.
بادامن آلوده وطومار سیاه
اندردوجهان کارتوزاراست وتباه
پرهیز زبدکاری وپاکی زگناه
بهرتوبود نکوتر ین توشه راه


=
ترجمه شعری وانگلییسی
ابوالقاسم حالت

=گردآوری : م.الف زائر


==

حضر ت محمد (ص) - 252
خَیرُالّزِزقِ ما یَکفی .
بهترین رزق آن است که تراکفایت کند.


The best income is that which suffices you.

ازقسمت خود مرد شکایت دارد
چون خواهش رزق بی نهایت دارد

نیک ارنگری خوب ترین صورت رزق

آن است که بهر تو کفایت دارد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 261

خَیرُالاَصحابِ عِندَاللهِ خَیرُُ لِمُصاحِبِهِ .

خوب ترین یاران درنزدخداکسی است که برای یارخود ازهمه خوب تر باشد.


The best of our companions before God is the one
who is best for his friends .


ازیارهمین مخواه دیدارش را


بادست کمک سبک بکن بارش را

درنزد خدا خوب ترین یارآنست

کاوخوب ترین یاربود یارش را


=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد(ص) - 260

خَیرُاِخوانِکُم مَن اَهدی اِلَیکُم عُیوبَکُم .

بهترین برادران شما کسی است که عیوب شمارابه شما نشان دهد.

The best of your brethren is to one who
shows your defects to you.آنست تر ادوست که پندت بدهد
تاآنکه زگمرهی روانت برهد

بهترزهمه برادرانت آنست

کوعیب ترا به پیش روی تونهد.


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 259

خِیارُکُم کُلُّ مُفتَنِِ تَوّاب .


بهترین شما کسانی هستند که آزموده به گناه و توبه کننده ازگناه می باشند.
The best men among you are those who have


experienced a sin and have repented.دردیده عدل داور هر دوسرا
محبوب ترین وبهترین فردشما

فردی است که بازگشته ازراه گناه

مردی است که توبه کرده ازکارخطا


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 258


خِیارُکُم اَحسَنُکُم اَخلاقاََ , اَلّذینَ یَالِفونَ وَیُولَفونَ .


بهترین شما خوشخوترین شماست که هم به سادگی

بادیگران خومی گیرد وهم دیگران بااو خومی گیرند.
The best of you are those who have good
natures associating well with others
and the others with them .آن بیش تراست ازهمه عزت او

کو پیش تراست ازهمه درخوی نکو

هم خوگیرد به سادگی بادگران

هم می گیرند دیگران بااو خو=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

=


حضرت محمد (ص) - 257
خِیارُالمومِنینَ القانِعُ وَشِرارُهُم الطّامِع .
تیکوترین مومنان قناعت پیشگان وبدترین آنان طمعکارانند.


The best men among believers are those who are content ; and the worst of them are who are greedy,

جمعی که بلند همت وباخردند
ازحرص درهرکس وناکس نزدند

آن قوم که قانعند ازنیکانند

وآنان که طمعکاروحریصند بدند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر=حضرت محمد (ص) - 256

خِصلَتانِ لاتَجتَمِعان فی موِمنِِ ؛اَلبُخلُ وَسَوءُالظّنِ بِالرزقِ .

دوخصلت درمومن جمع نشود ؛بخل وبدگمان بدون درباره روزیThere are two characters which can not be found in a pious man ; avarice and suspicion about livelihood.

دور است خداپرست ازاین دوخصال
اول امساک وبخل اندر زرومال

دوم تردیدوسوءظن بردن وشک

دررزق رسانی خدای متعال=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -271....275
حضرت محمد (ص) - 275

خَیرُکُم مَن لَم یَترُکُ دُنیاهُ لِاخِرَتِهِ وَلااخِرَتَهُ لِدُنیاهُ.

خوب ترین فردشما کسی است که نه دنیای خودرابرای آخرت
ازدست دهد ونه اخرت خودرابه دنیا بفروشد.

The best of you are those who do not lose this world for the next., neither the next one for this .

دربین شما خوب ترین مردآنست
کزهردوجهان رشته الفت نگسست

نه آخرت ازبرای دنیا بفروخت

نه دنیا بهراخرت داد ازدست


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر=


حضرت محمد (ص)- 274
خَیرُکُم مَن زادَفی عِلمِکُم مَنطِقُهُ .
نیک ترین شما کسی است که باسخنش بدانش شما بیفزاید.
The best of you is the one whose talk increases you knowledge.
هرکس به توازعلم دری بگشاید
همصحبت او شو که به کارت آید

بهرتونکوترین مصاحب آنست

کاوباسخنش به دانشت افزاید


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر=


جضرت محمد (ص)- 273


خَیرُکُم مَن ذَکَّرَکُم اللهَ رُویَتَهُ .

بهترازهمه شما کسی است که ازدیدارش خدابه یادتان آید

The best of you is the one whose visit reminds you of God.


باهرکه تراطریق حق بنماید
شویار, که برمعرفتت افزاید

آن ازهمه خلق جهان خوبتر است

کزدیدارش خدابه یادت آید
.
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 272

خَیرُکُم مَن دَعاکُم اِلی فِعلِ الخَیرِ.

نیکوکارترین شماکسی است که شمارابسوی نیکی بخواند.

The best of you is the one who leads you to do good.

آن یاور آدمی است کاو بتواند
او رازره فساد برگردانـــــــــــــــد

دربین شما نیک ترین مرد آنست

کاومردم رابسوی نیکی خواند


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر
==حضرت محمد (ص) - 271

خَیرُکُم مَن اَعانَهُ اللهُ عَلی نَفسِهِ فَمَلَکَها.


بهترین شما کسی است که خداوند اورایاری دهد تابه نفس خود تسلط یابد و مالک آن گردد.

The best of you is the one whom God helps to


overcome his own self and master it

.


هرکس که زراه راست رخ برتابد
دروادی جهل وگمرهی بشتابد

بهترزهمه است آنکه بایاری حق

برنفس هوسباز تسلط یابد
=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 276.......290حضرت محمد(ص) - 290
سافِروا تَغنَموا.
سفرکنید تاازآن سود ببرید.

Take a journey for it profits you.


گراهل بصیرتید تادرسفرید
ازسیروسیاحت جهان بهره ورید

درهرسفری سود فراوانی هست

زینروی سفرکنید تا سود برید


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

=
حضرت محمد (ص) - 289

سافرِواتُصِحّوا.


سفرکنید زیرامسافرت برای شما تندرستی می آورد.
Travelling makes you healthy.

درراه سفرمرد چو پابگذارد

بیرون رود ازدلش غمی گردارد

گهگاه سفرکنید زیراکه سفر

شادابی وشوق وتندرستی آرد
.
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر=
حضرت محمد (ص) - 288
زینَنهُ العِلم اَلاِحسان .
زیور دانش نیکوکاری است .Knowledge is adored by doing good deeds .

شاد آن که چوجان به نور دانش پرورد

بادانش خود به مردمان خدمت کرد

سودی برسان زدانش خود, زیرا

نیکوکاری است زیوردانش مرد
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 287
زَوالُ الدّنیا اَهوَنُ عِندَااللِه مِن اِراقَهِ دَمِِ مُسلِم .
نابودی جهان درنزد خداوند بهتر ازبربادرفتن خون مسلمانی است .

Decadence of the world is more
tolerable to God than shedding the
blood of an innocent man.


آنجاکه به ظلم وجورباشد بیناد
نه جان وتن ایمن است ونه خاطر شاد

درنزد خداجهان شود گرنابود

بهترکه رود خون مسلمان برباد

=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 286
رِضَااللهِ مَعَ رِضَا الوالِدَینِ وَسَخَط اللهِ مَعَ سَخَطِ الوالِدَین .
رضای خدا دررضایت پدرومادر است وقهر وخشم خدا درخشم ایشان .

When our parents are satisfied with us Gos is satisfied ; and
when they are angry with us God is angry
.

تاخاطروالدین راضی است زما
گوئی که خدای راهم ازماست رضا

وربرسرقهروخشم باما باشد

گوئی که به مابرسرقهر است خدا


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 285
َرحِمَ اللهُ والِدَینِ اَعاناََولدَهُما عَلی بِرّهُِما.
خداترحمت کند پدرومادری راکه فرزندان خودرادرنیکوکاری مدد کند

God bless the parents who help their children to do good

ازسوی خدا رحمت بی پایان باد
برآن پدرومادر پاکیزه نهاد
کزمهرمدد کنند فرزندان را
تاانکه بپوویند ره نیکی وداد

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==​


حضرت محمد (ص)- 284

رَحِمَ اللهُ مَن قالَ خَیراََفَغَنِمَ اَوسَکَتَ عَلی سُوء فَسَلِمَ .

خدارحمت کندکسی راکه یاسخنی نیک بگوید و
سودی ببرد ویاخاموش نشیند و سالم بماند.God bless the man who either says a good
thing and makes a profit by it or keeps
silent and remains safe.
.

ای رحمت حق برآنکه تا بتواند
زانراه رود که راه عقلش داند

یانیک سخن گوید وسودی ببرد

یاآنکه زبان بندد وسالم ماند.


=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 283

رَاسُ العَقل بَعدَ الایمانِ اَلتّحَبُبُ اِلیَ النّاس .

نخستین گام درراه خرد,پس ازایمان به خدا,خود
رامحبوب کردن پیش مردم است .


The highest degree of wisdom is , after
believing in God, trying to be liked by people.

درراه خرد گام نخستین ای جان

آنست که آری به خداوند ایمان

وانگه ره ورسم خویش راخوب کنی

تادوست بدارند ترا خلق جهان

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد (ص)- 282
راحَهُ الِانسانِ فی حَبسِ اللّسانِ .
آسایش آدمی درمحبوس داشتن زبان است .


Tranqility lies in keeping silence.آنکا و به سخن گشود ه لب پیوسته
بس حرف خطا که اززبانش جسته
وانکس که زبان خویشتن رابسته
ازبند بسی بلاو محنت رسته
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد(ص) - 281
ذُوالوَجهَینِ لایَکونُ وَجیهاََ
کسی که دوروست عزت وآبروندارد.

Whoever is two - faced is not respectable

.​

آن کس که دو روئی وریاخصلت اوست
خوارست همیشه دربردشمن ودوست
یکرنگ وصریح باش کاندربرخلق
بی عزت وـآبروست آنکس که دو روست

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف ز ائر


==حضرت محمد (ص) - 280
ذِلاقَهُ الِلّسانِ َراسُ المالِ .
شیوائی مانند سرمایه ای است .

Eloquence is like a capital.

گفتارفصیح مردراپیرایه است
وزبهرترقی وتعالی پایه است

آتکس که زبازارجهان خواهد سود

شرین سخنی برای او سرمایه است .


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص)- 279

دَبّ اِلَیکُم داءُ الاُمَمِ قَبلَکُم اَلبَغضاءُ وَالحَسَد .


دردهای مردمی که پیش ازشما بودند اکنون به شماسرایت


کرده , آنهم دشمنی وحسد است.You are troubled by enmity and jealousy , diseases


from which suffered the people who were before you.زین پیش اگر جماعتی بدرفتار
دائم زدو درد, دیده بودند آزار

امروز شما بدان دو دردید دچـــــــــــــــار

آنهم حسد است ودشمنی درهرکار

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد ( ص) - 278
خَیرُُمِنَ الخَیرِ مُعطیهِ وَشَرُُمِنَ الشّرِفاعِلهُ .
بهتزازنیکی , مرد نیکوکار؛ وبدترازبدی , آدم بدکرداراست .Better than goodness is he who performs it ; and
worse than evilness is he who commits it.

هرکس نیک است بهتر ازهریاراست
وانکس که بداست بدتر ازهرماراست
بهترزنکوئی خودنیکوکاراست
بدتر زبدی هم خود بد کرداراست=
ترجمه شعری وانگیسی
ابوالقاسم حالت =
گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 277

خَیرُمااُلقِیَ فِی القلبِ الیَقینُ .
بهترین چیزی که درقلب جایگزین می شود یقین است .
The best thing which settles in the heart is certainty.

چون گشت دلت به شک وتردیدقرین
چشم تو به هرچه هست گردد بدبین

ازآنچه که درقلب شود جایگزین


بالاتر وخوبتر , یفین است یقین


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==​


حضرت محمد (ص) - 276خَیرُکُم مَن یُرجی خَیرُهُ وَیُومَنُ شَرّهُ .
بهترین شما کسی است که به خیرش امیدواروازشرش ایمن باشند.

The best of you is the one that you can hope goodness
from him and be safe from his harm.


آنست بهین فرد شما دربرمن
کازده زدست اونباشدیک تن

همواره توان داشت به خیرش امید

پیوسته توان بود زشرش ایمن .

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م. الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 291...295
حضرت محمد(ص) - 295

شَرَفَ المُومِنِ قِیامُهُ بِالّلیلِ وَعِزّهُ اِستِغنائُهُ عَنِ النّاسِ .

برتری مومن به خداپرستی اوست درشب
وبی نیازی اوازمردم است درروز.

A believer's superiority lies in worship during the night and independence of
people in the day .مومن به ره شرافت آرد خودرا

برتززهمه خلق شمارد خودرا

شب خیزد وباخداکند عرض نیاز

روز ارهمه بی نیاز دارد خودرا


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 294

شَّرُالنّاسِ یَومَ القِیامَهِ الّذینَ یُکرَمونَ اِتِّقاءَ شَرِّهِم .

درروز جزا منفورترین فرقه به درگاه خداوند کسانی هستندکه مردم برای آسوده ماندن ازشرشان به آنان تعظیم می کنند.

Worst of all men in the day of resurrection are
those to whom people pay homage for being
safe from their harms.


دانی که چه فرقه ای به درگاه خدا
منفورترند ازهمه درروز جزا

آنانکه کنندشان خلایق تعظیم
تاآنکه زشرشان بمانند رها=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

=
حضرت محمد (ص) - 293


شَرّالبِقاعِ دوُراالاُمَراءالّذّینَ لایَقضونَ بِالحَقّ .


بدترین جاها خانه حکامی است که به حق حکم نمی کنند.

The worst of all places are the houses of those governors who do not judge rightly.


دانی که کجاست بدترین جای فساد
آنجای که عدل وداد رفته ست زیاد

جائی که نشسته حاکمی زشت نهاد

حکمی که دهد, دور زحق است وزداد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

حضرت محمد (ص)- 292
سَیّدُالقَومِ خادِمُهُم .

بزرگ هرقومی خدمتگر آنان است .


Whoever is chief of a group serves them.

باید رمه راشبان نگهبان باشد
کاسوده زگرگ تیز دندان باشد

آن کس که بزرگ وسرور قومی شد

خدمتگروپاسبان ایشان باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر
=حضرت محمد (ص)- 291سَیّدُالَاعمالِ اِنصافُ النّاسِ مِن نَفسِکَ وَمُواساهُ الَاخِ فِی اِلله
وَذِکرِالِله عَلی کُّلّ ِحال.


ازکارهای بزرگ دادمردم دادن وخودرابابرا دران دیگر
درراه خدا برابردا شتن ودرهمه جا بیادخدابودن است .


Of great deeds are to show justice towards people, to establish equality among brethren and to remember
God in every occasion.
کاری است بزرگ دادمردم دادن

دست ازپی انصاف وکرم بگشادن

آئین برابری بجای آوردن


وندرهمه جا یادخداافتادن=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -296....300

جضرت محمد (ص) - 300

طَعامُ الجَوادِ دَواءُُ وَطَعامُ البََخیلِ داءُُ.

غذای جوانمرد مانند دارو و طعام بخیل مانند درداست .
A generous man's food is

curative but an avaricious man's makes you sick .

آن تنگ نظرکه سفله ونامرد است
الظافش نیز زحمت هر فرداست

مهمان جوانمردشدن همچو شفاست

وزخوان بخیل لقمه خوردن درداست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 299
طالِبُ الِعلمِ لایَموتُ اَویَمَتّعَ جِدّه ُبِقَدرِکِدّهِ .
دانش طلب پیش ازمرگ خود بقدررنجی که درراه کسب
علم برده ازبخت خود بهره ور می شود.

One who seeks know ledge will prosper in his life as muchas he has endeavored to learn

آنکس که به کسب علم میکوشد سخت
زان پیش که ازدارجهان بندد رخت

آنقدرکه رنج برده اندرپی علم

دردهر شود بهره ورازدولت وبخت


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد (ص)- 298
طالِبُ العِلمِ مَحفوفُُ بِعِنایَهِ اللهِ .
کسی که دانش طلب است عنایات خداشامل اوست .


God favors with one who is acquiring knowledge.


شادآنکه بود هنرورودانش دوستوندرطلب علم وهنر درتک وپوست
آنکس که فضیلت طلب ودانشجوست

پیوسته عنایات خدا شامل اوست
=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==​


حضرت محمد (ص) - 297
صِفتانِ مِن اُمّتی اِذاصَلَحا صَلَحَ اُمّتی وَاِذافَسَدَ
فَسَدَ اُمّتی هُمَاالاُمَراءُوَ العُلَماء.

درمیان امت من دوفرقه اند که اگر خوب باشند مردمبه راه راست می آیند واگربدباشندمردم گمراه می شوند ؛این

دوگروه امیران ودانشمندان اند.


There are two groups among my people; eruditesand governors ; if they are good the people well
go on a right path and if they are bad
the people will be misled.

باماست کنون دوفرقه بی مانند
یک فرقه امیر وفرقه ای دانشمند
گرنیک شوند , مردم آیند به راه
وربدباشند , خلق گمراه شوند
.
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==​حضرت محمد (ص) - 296

صُحبَتُه عِشرینَ سَنَهََ قَرابَهُُ .

دوستی بیست ساله مانند خویشاوندی است .


A twenty - year old friendship is like relationship.


بی یاور ودوست درجهان نتوان زیست
وزیارقدیم هیچ کس بهتر نیست
ازصحبت دوستان دیرین مگذر

چون الفت دیرینه چو خویشاوندی است


=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 301.....310


حضرت محمد (ص) - 310

فِتنَهُ الِلّسانِ اَشَدُّمَن ضَربِ السَّیف .

فتنه زبان ازضربت شمشیر مهلک تراست .

A sedition caused by tongue may be more
fetal than a stroke of sword.یک گفته ناروا کند صدها شر

یاآنکه دهدهزارجان رابه هدر

آن فتنه که اززبان بپامی گردد

ازضربت شمشیر بود مهلک تر

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

=

حضرت محمد (ص) - 309

عَلِّمواوَلاتُعَنّفوا.
علم بیاموزید وتندخوئی مکنید.

Try to be learning and don not be stern.

ازعلم وهنر کناره جوئی نکنید
بااهل ادب بجز نکوئی نکنید

علم آموزید وهرچه گوید استاد

زوگوش کنیدوتندخوئی مکنید


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر=حضرت محمد(ص) - 308
عِلمُُ لایَنتَفَِعُ بِهِ کَکَنزِِ لایُنفَقُ مِنهُ .
علمی که ازآن سودی نبرند مانند گنجی است که ازآن بهره ای نیابند.

The knowledge which is not profitable to anyone

is like a treasure of which nothing is spent.باید به کسان رساند ازدانش سود

بربینش وآگاهی آنان افزود

آن علم که هیچ سود ازآن نتوان برد

گنجی است که بهره مند ازآن نتوان بود.


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر

=


حضرت محمد (ص)- 307


عِش ماشِئتَ فَاِنّکَ مَیِتُُ وَاَحِبب ماشِئتَ فَاِنّکَ مُفارِقُهُ
وَاَعمَلَ ماشِئتَ فَاِنّکَ مُلاقیِهِ .

هرطوردلت می خواهد زندگی کن که آخر خواهی مرد؛هرجه رامی خواهی
دوست بدارکه آخر ازان جدا خواهی شد وهرکارکه می خواهی بکن


که آخر جزای آن راخواهی دید.
Live as you like for at last you will die; love whatever

you want for you will be separated from it and do as you wish

for you will be rewarded according to your deeds .هرطور کنی زیست ترامرگی هست

برهرچه نهری دل رود آخر ازدست

هرکارکنی جزای آن خواهی دید


چون هیچکش ازجرای اعمال نرست=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==حضرت محمد(ص) - 306

عَجِبتُ لِمَن یَحتَمی مِن الطّعامِ مَخافَهَ الّداء کَیفَ لایَحتَمی
مِن الذّنوبِ مَخافَهَ النّار.

عجبا, کسی که ازترس بیماری ازخوردن غذاخودداری می کند

چراازبیم آتش دوزخ ازگناه نمی پرهیزد.There are people who abstain from eating for

fear of sickness ; I am amazed that why do not
they abstain from committing sins for fear of the hell.


آن کس که زبیم درد یا بیماری
ازخوردن هرغذا کند خودداری
بهرچه زبیم آتش دوزخ نیز

یک لحظه نجوید ازگنه بیزاری ؟

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م .الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 305
طوبی لِمَن وَجَدَ فی صَحیفَهِ عَمَلِهِ یَومَ القیامَه تَحتَ کُّلِ ذَنبِِ اَستَغفِرُالله .
شادآن که روز قیامت درنامه اعمال خودزیرهرگناهی استغفاری بیابد.
Blessed is he who, in the day of resurrection , can

find on the record of his deeds that he has begged

God pardon for every one of his sins .شادآن که زهر معصیتی دراین دار

تائب شده آنچنان که درروز شمار


درنامه اعمال چو بنید , یابداندرپی هرگناه یک استغفار=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر


=

حضرت محمد (ص) - 304

طوبی لِمَن طالَ عُمرهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ .


خوشبخت کسی است که عمر دراز یافته و صرف


نیکوکاری کرده است .

Blessed is he who has lived a long life
spent in doing good.


شادآن که به خوشخوئی وخوشرفتاری

پیوسته کندخلق جهان رایاری

خوشبخت کسی که یافته عمر دراز

وندرهمه عمر کرده نیکوکاری


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 303


طوبی لِمَن شَغَلَهُ عَیُبهُ عَن عُیوبِ المومِنینَ مِن اِخوانِهِ .


شادآن که چنان به دیدن عیوب خود مشغول است

که ازدیدن عیوب دیگران بازمی ماند.
Happy is he who is so busy to see his own defectsthat he can not see the other men]


این قدرمکن عیب کسان راابراز
وانگاه برای عیب خود پرده مساز

شادآنکه به عیب خویش چندان نگرد

کزدیدن عیب دیگران ماند باز

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==​

حضرت محمد (ص) - 302

طوبی لِمن ذَلّت نَفسُهُ وَحَسُنَت خَلیقَتُهُ وَصَلُحَت
سَریَرتُهُ وَعُزِلَ عَنِ النّاسِ شَرّهُ .

خوشا به کسی که نفس خودراخوارساخته است , خوی
او پسندیده وباطن او نیکوست , مردم نیزاز شر او برکنارند.

Happy is he who is humble , good natured, well - disposed
and does not harm anybody.


فرخنده کسی که نفس خود سازد خوار

وزخوی پسندیده شود برخوردار

سازد دل خویش ازپلیدی ها پاک

دارد بدی خویش زمردم به کنار

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
=

حضرت محمد (ص) - 301

طَلَبُ العِلمِ فَریضَهُُ عَلی کُلّ مُسلِمِِ .


کسب علم برهرمسلمانی واجب است .


It is obligatory for every one to seek knowledge.

ازدانش وفضل گوهری بهتر نیست
آنکس که فراری است زدانستن کیست

بهرهمه کسب علم واجب باشد

دانش طلبی وظیفه هرفردی است=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 311
حضرت محمد (ص) - 311

فُضوحُ الدّنیا اَهوَنُ مِن فُضوحِ الاخِرَه .


خواری دردنیا بهتراست ازرسوائی درآخرت .
To be abased for poverty in this world is better than to be

disgraced for sins in the next.

تقوی وسیاهروزی وتنهائی
بهترزگناهکاری ودارائی
زیراکس اگرشود به دنیا رسوا

به زانکه کشد دراخرت رسوائی

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 312.....316
حضرت محمد (ص)- 316
کَفّارَهُ الذّنبِ النّدامَه .
کفاره گناه پشیمانی است .

Only repentance can wipe out a sin.

درجاده تنگ هرکه پویا باشد
این است سزای او که رسوا باشد

کفاره آن گناه کامروز کنی

افسوس وپشیمانی فردا باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص)- 315

کَثرَهُ الُمزاحِ تَذهَبُ بِماء الوَجهِ .


شوخی بسیار آبرو رابرباددهد.Unrestrained joking can bring ruin on your reputation.آنکس که زان بیاوه هرلحظه گشاد

دیگربه کلام اوکسی گوش نداد

شوخی چو زحدگذشت وگردید زیاد

آخردهد آبروی مارابربـــــــــــــــــاد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=

حضرت محمد (ص) - 314
کَثرَهُ الکِذبِ تَذهَبُ بِبَهاءالوَجهِ .
دروغ بسیار فروغ راازچهره می برد.

Lying wipes the glow from one's face

گوئی چو دروغ وراست کس پندارد
خوارت نگرد چو پرده زان بردارد
ازچهره برد دروغ بسیارفروغ
یعنی که دروغ روسیاهی آرد

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م. الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 313

قَلیلُ الِعلمِ خَیرُُمِن کَثیرِ العِبادَه .


دانش کم ازعبادت بسیاربهتراست .
A little knowledge is better than too much worship.


دانایان رالطف الهی یاراست

نادان ببرخداومردم خواراست
دانش خود اگر کم است وبی مقداراست

ارزنده ترازعبادت بسیاراست
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر=
حضرت محمد َ(ص) - 312


قُل خَیراََتُذکَربِخَیرِِ.

درباره دیگران به نیکی سخن گوی تادیگران نیز به نیکی ازتو یادکنند .


Speak well of others if you want to be remembered well.

آن کس که زبان به زشت گوئی بگشاد
ازدست زبان خلق دررنج افتاد

درباره هرکسی سخن نیکو گوی

تاخودهمه کس کندبه نیکی زتو یاد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -317.....326
حضرت محمد (ص) - 326
کُلوامِن کَدّ اَیدیکُم .
ازدسترنج خود نان بخورید.


Gain your bread through your own labor.

بهرچه روید زیرباردگرانوندرپی نان شوید خوار دگران

پیوسته زدسترنج خودنان بخورید

یعنی نشوید جیره خواردگران
=

ترجمه شعری وانگلییسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 325

کُلواجَمیعاََوَلاتَفَرّقوافَاِنّ البَرَکَهَ فِی الجَماعَهِ .


باهمدیگر همغذائی و همزیستی کنید وپراکنده نشوید زیرابرکت دراجتماع است .
Eat and live together and do not be disunited
for abundance lies in coexistence.باجمع شوید متحد ازاین پس

تادست نیابد به شما هرناکس
همخوانی وهمزیستی ازسرننهید

چون سود دراجتماع می باشد وبس
=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م. الف زائر==حضرت محمد (ص) - 324

کَلِمَهُ الحِکمَهِ یَسمَعُها المومِنُ خَیرُمِن عِبادَهِ سَنَهِِ .


هرحرف حکیمانه ای که مومن بشنود ازیکسال عبادت او خوب تر است .
Hearing the words of the wise is even better


than spending a whole year in prayer.


فرخنده کسی که عاقل و دیده ور استدرراه کمال ومعرفت رهسپراست
هرحرف حکیمانه که مومن شنود
ازطاعت یکساله او خوب تراست .
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==​حضرت محمد (ص) - 323

کَلِمَتانِ غَریبَتانِ فَاحتَمِلو ها ؛ کَلَِمهُ حِکمَهِِ مِن سَفیهِِ


فَاقبَلوها وَکَلِمَهُ سَفَهِ مِن حَکیمِ فَاغفِروها.

دوکلمه بیگانه راتحمل کنید ؛ کلمه حکیمانه ای که ازدیوانه ای
شنیدید بپذیرید و گفته سهیهانه رااگر ازفرزانه ای

شنیدید اوراببخشید.

Bear with two things ; accept the wise words

of the foolish and forgive the foolish words of the wise.
هرحرف که نکته ای حکیمانه بود

آنرا بشنو گرچه زدیوانه بود

هرگفته که بیمغزوسفیهانه بود

آنرا مشنو گرچه زفرزانه بود

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد(ص) - 322

کُلُکُم راعِِ وَکُلّکُم مَسولُُ عَن رَعِیّتِه .


شماهرکدالم سرور جمعی هستید وازشما بازپرسی خواهد شد


که رفتارتان بازیردستان چگونه بوده است .Each one of you is somebody's master, Be sure you will be asked how you have dealt with him.

هرکس به حدود خویش باشد زمیان
اوسرورجمعی است دراین دارجهان
روزی پرسند ازاو که برگوی چه بود
رفتارتودرحق ضعیفان وکهان
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 321
کُلُّ صاحِبِ غَرثانُ اِلی عِلمِِ .

هرکس که اهل دانش است گرسنه دانش طلبی است .

A learned man is ever hungry for learning.

درجان ودل توذوق دانش چو نشست
پیوسته شوی به کسب دانش پابست

ازلذت دانش آنکه آگاهی یافت

دیگر نکشد هیچگه ازدانش دست

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
=
حضرت محمد (ص)- 320
کُلُ شَیئیََ بِقَدَرِِحَتّیَ العَجز.
هرچیز حدی دارد حتی ناتوانی

Everything has its limits so does weakness.

پیوسته کسی نیست به گینی منصور
همواره کسی نباشد افتاده چو مور

هرچیز نهایتی وحدی دارد

گرضعف وزبونی است وگرقدرت وزور


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر=
حضرت محمد (ص) - 319
کُلُّ اُمرِیُُ حَسیبُ نَفسِه .
هرمردی حساب کارخودرادارد

Every man keeps account of his own deeds .


هرکس قدم اندرآن راهی بگذارد
کان رابه مرادخویشتن پندارد

هرکس زپی منفعت خویشتن است


هرمردحساب کارخودرادارد=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=گزداوری: م.الف زائرحضرت محمد (ص) - 318

کَفی بِالمَرء اِثماََ اَن یَستَقِلَّ مایَقرِبُ اِلَیهِ اَخوُه ُ.


مردرااین گناه بس باشدکه هرچه راازبرادرخود درمی یابد کوچک پندارد.

Nothing that comes from a brother may be regard ed as a trifle.

هرکس که زکس کمک توقع دارد
بایدکه سپاس کمکش بگذارد

این جرم وگناه مرد بس کز دگری

بیندکمکی وکوچکش پندارد


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 317

کَفُّ اللّسانِ عَن اَعراضِ النّاسِ صِیامُُ .

پاک داشتن زبان ازغیبت مردم ثواب روزه داری دارد.


Keeping the tongue from back - biting brings the
same reward that fasting

شادآن که دلی ز غیب عاری دارد
جان رابری ازگناهکاری دارد

ازغیبت این وآن زبان پاک بدار

کاین کارثواب روزه داری دارد.


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 327....351


حضرت محمد (ص ) - 351

لاعِبادَهَ کَالتّفَکّر.


هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست .


There is no way to worship God better

than through meditation.

بافکرتوان روی حقیقت دیدنباعقل توان طریق حق پوئیدن

ازبهرکسانی که درست اندیشند

خودنیست عبادتی چو اندیشیدن


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 350

لاطاعَهَ لِمَخلوقِِ فی مَعصیَهِ الخالِق .

باسرتافتن ازامر خداوند فرمانبری ازخلق روانیست .It is not right to obey people by disobeying God.

می کوش ولی نه بهر کاری بیجا

بردارقدم ولی نه درراه خطـــــــــا

اندر پی فرمانبری خلق خدا

سرتافتن ازامر خدانیست روا


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 349

لاصَدَقَهَ وَذُورَحِمِِ مُحتاجِِ .


تاخویشان تونیازمند کمک هستند امدادبه دیگران نشاید کرد.

You should not help others when your own
relatives your aid.خوان دربریارو آشنا گستردن
بهترکه زبهر غیرنان آوردن

تاخویشانت نیازمند کمکند

امداد به دیگران نشاید کردن

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 348

لاسَهلَ الّاماجَعَلتَهُ سَهلاََ.

هیچ کاری آسان نیست جزکاری که خودت آن را آسان گیری .

Nothing is easy except that which you take easy.


گرسخت شماری آنچه آید درپیشازسختی آن فتد دلت درتشویش

هشدارکه هیچ کار دهرآسان نیست

جزآنچه خود ازنخست آسان گیریش
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر
==​


حضرت محمد (ص) - 347
لادینَ لِمَن لاعَهدَلَه .
آنکس که پیمان ندارد دین ندارد.
He has no faith who does not care to
fulfill his promises .

آنکاوبسر اندیشه یزدانش نیست
آسودگی ازلطمه شیطانش نیست
آنکس که وفاووعهد وپیمانش نیست
ماند به کسی که دین وایمانش نیست


==

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 346
لاخَیرَفی صُحبَهِ مَن لایَری لَکَ مِثلُ الّذی یَری لِنَفسِهِ .


کسی که آنچه برای خود می بیند برای تو نبیند
دردوستی اش خیری نیست.

He who does not wish for you as he wishes forhimself can not be a true friend.

زان دوست که برتو سود خود بگزیند
بگریز که صحبتش بدل ننشیند

بی خیر بود کسی که بهر تو ندید

هرنفع که بهرخویشتن می بیند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
=
حضرت محمد (ص) - 345
لاتَهتَمَّ بِِرِزقِِ غَدِِ فَاِنّ کُلّ غَدِِیَاتی بِرِزقِهِ .
غم روزی فردا رامخورچون هر فردائی روزی خودراهمراه دارد.

Do not worry about the morrow for every morrow brings forth its own livelihood.

امروز که عیش داری وامن ورفاهازغصه فردا چه کنی عمرتباه ؟

زامروز غم روزی فردا چه خوری

خودبافرداست رزق فردا همراه


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==​حضرت محمد ( ص) - 344
لاتُواعِداَخاکَ مَواعِدَ فَتخلُفَهُ .


برادرت راوعده ای مده که بجا نتوانی آورد.

Do not give a promise which you cannot fulfill.

چون نتوانی گشودن ازکارگره
بادعوی امداد قدم پیش منه
چون وعده بجا نمی توانی آورد

ازبهرکمک به هیچ کس وعده مده


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص)- 343
لاتَمتواالقُلوبَ بِکَثرَهِ الطّعامِ وَالشّرابِ فَاِنّ القَلبَ یَموتُ کَالزّرعِ اِذاکَثُرَعَلَیهِ الماءُ .
باافراط درخوردن ونوشیدن بسیارخودرادلمزده نسازید زیرادل ازاین افراط
می میرد مانند مزرعه ای که آب زیاد خورده باشد.
Excess in eating and drinking weights down the spirit
as a field which is watered excessively.

نوشیدن وخوردن چوشد ازحدبیرون
دل رنجه و حال می شود دیگرگون
فاسد گردد هرچه درآن کاشته اند

هرمزعه ای که خورده است آب فزون


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==​


حضرت محمد (ص) - 342

لاتَکُن مِمّن یُشَدِّدُ عَلی النّاسِ وَیُخَفّفُ عَلی نَفسِهِ .

مانندکسی مباش که برمردم سخت می گیر وبرخود آسان .

Do not be like a man who takes everything easyfor himself but presses hard upon others.

مانندکسی مشو که ازنخوت وجهل
خودراشمرد اهل وکسان رانااهل
زنهارچو آن مباش کاندر هرکار
برمردم سخت گیردوبرخود سهل
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


|==

حضرت محمد (ص) - 341

لاتَعمَل شَیئَاََمِنَ الخَیرِرِیاءََ وَلاتَدعهُ حَیاءُ .

هیچ راه خیری رااروی ریاطی مکن وازانجام هیچ کار
صوابی شرم نداشته باش .

Do not let hypocrisy urge you to choose the
path of goodness nor let shyness keep you from doing
what you know is right.


راهی که بود طریق مردان خداکاری که صواب باشدونیست خطا
زان راه مکن گذارازروی ریا
وان کارمنه زدست ازروی حیا
=
ترجمه شعر ی وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 340

لاتَعجَبوابِعمَلِ عامِلِِ حَتّی تَنظُروابِمَ یَختِمُ عَمَلَهُ .


تاآخرکارکسی راندیده اید ازکارش درشگفت نباشید.

ِDo not be amazed by a man's deed until
you see its result .آنکس که خبرنداری ازپندارش
هرلحظه مگیر خرده بررفتارش
چون بی خبری زآخر کارکسی

ای دوست مباش درشگفت ارکارش
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 339

لاتُظهِرِالشَّماتَهَ لِاخیکَ فَیُعافیهُ اللهُ وَبتَلیکَ .

ازمحنت کسی دل خودراشادمکن زیراای بس
که خدااورارهائی دهد وتورامبتلا سازد .


Do not rejoice at the misfortune of another

for God may send him relief and involve

you in the same trouble.

چو ن دور زمانه کرد باکس بی داد
ازمحنت اومکن دل خودراشاد

ای بس که زبند محنت اوخواهدرست

وآنگاه توخود ببند خواهی افتاد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر

=
حضرت محمد (ص) - 338

لاتَضجرَفَمنَعَکَ الضّجَرَحَظّکَ مِنَ الدّنیا وَالاخِرَه .

باغصه بسر مبر زیراغصه نمی گذارد که از
دنیا و آخرت نصیب خودرادریابی .

Do not give way to sadness for it will not
let you take advantage of this world not the next.

تاغمزده ومشوش وبی تابیانرپی هیچ کارخو دنشتابی
باغصه بسرمبر که غم نگذارد

تاازدوجهان نصیب خود دریابی
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 337

لاتُشاوِرَنّ جَباناََ فَاِنّهُ یُضَیّقُ عَلیکَ المَخرَجَ .

درکارخود باکسی که عاجز وترسنده است
شورمکن زیراراه رابرتو تنگ می سازد.

Do not consult a coward for he makes things
more difficult for you.

آنکاونبود قویدل وچابک وچستنه فکر نکو داردونه رای درست

باعاجز وترسنده مکن شور به کار

کاوراه تو تنگ سازد و عزم توسست=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 336
لاتُشاوِرنَّ بَخیلاََ فَاِنّهُ یَقصُرُبِکَ عَن غایَتِکَ .
باتنگ نظرمشورت مکن زیراتوراازمقصدت بازمی دارد.

Do not consult a narrow- minded man for he
will discourage you from reaching your goal.


باهرکه بود اسیردون طبعی وآز
همرای به کارها مشو یاهمراز

باتنگ نظرمشورت ای دوست مکن
زیراکه ترا زمقصدت دارد باز


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==

جضرت محمد (ص) - 335
لاتَسئَل بِکَفّکَ فَاِن اَتاکَ شَئیُُ فَاقبَلهُ .
بادست خود چیزی ازخلق مگیرولی اگر چیزی بتو رسید بپذیر.


Do not ask for anything but accept that
which is offered you.

هرجند شوی به بند افلاس اسیر

مگذارترا گداشمارند وفقیر

بادست نیازچیزی ازخلق مگیر

اما بتو گررسید چیزی بپذیر

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==

جضرت محمد (ص) - 334

لاتَزالُ اُمّتی بِخَیرِِماتَحابّوا.

امت من مادام که بایکدیگر دوست هستند ازخیروخوشی بهره می برند.

My followers will be blessed as long as they live
in friendship with one another.

آن طایفه راکه درپی شوروشرند
انسان مشمارچون زحیوان بترند

ازخیروخوشی امت من بهره ورند

مادام که یارودوست یکدگرند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==​حضرت محمد (ص)- 333

لاتَحقَرنّ مِنَ المَعروفِ شَیئاََ.
هیچ کارخوبی راکوچک مگیر

ِDo not despite any good deed.

تشویش کن ومجال ده یاران را

تاپیشه کنند نیکی واحسان را
هرکارکه خوب وقابل تحسین است
تحسین کن وبی قدرمپندارآن را
=
ترجمه شعری وانگلییس
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 332
لاتَجیی عَلی المَرء الّایَدُهُ وَلِسانُهُ .
برمر جزدست وزبانش گزند نمی رساند.

If a man comes to grief he can but blame
his own hands and tongue.

کردار نکوهیده چه خون ها ریزد
گفتارخطا چه فتنه ها انگیزد

هرفتنه که د ردامن کس آویزد

ازدست وی وزبان وی برخیزد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==حضرت محمد (ص)- 331

لاتَبسُط یَدَکَ اِلّااِلی خَیرِِوَلاتَقُل بِلِسانِکَ اِلّامَعروفاََ.


جزبرای عمل خیر دست درازمکن وجزببرای سخن نیک لب مگشای .Do not use your hand but for doing
good nor open your mouth but to speak
well -meaning words .

باآتش فتنه هردلی رامگداز

بازخم زبان خاطرکس رنجه مساز

جزدرعمل خیرمکن دست دراز

جردرسخن نیک مکن لب راباز


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری م .الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 330


کُن لِلّیَتیمِ کَالاَبِ الرَّحیم .


برای طفل یتیم مانند پدرمهربانی باش.Be like a kind father to orphans.


آن راکه گرفتاربه رنجی است عظیم
زان رنج نجات ده چو مردان کریمپیوسته به لطف باش باطفل یتیم
همچون پدری که مهربان است ورحیم
.

==

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

===

حضرت محمد (ص) - 329

کُن عَلی عُمرِکَ اَشَحَّ مّنکَ عَلی دِرهَمِکَ وَدینارِک .
عمرخودرابیش ازسیم وزرت قدربدان .
Value your life more than your money.

چون زندگی تو باشد آخر فانی
برگیز زعمربهره تابتوانی
قدرلحظات عمر رانیک بدان
زان بیش که قدرسیم وزر می دانی

=
ترجمه شعری وانگلییسی
ابوالقاسم حالت
=
گرد آور ی: م.الف زائر

=

حضرت محمد (ص) - 328

کَم مُستَقبِلِِ یَوماََلایَستَکمِلُهُ وَمُنتَظِرِِغَداََلایَبلُغُهُ .بساکس که روزی رابه شب نرسانید وبساکس که انتظار
فردائی راکشید وبه فردانرسید.


There is many a man whose prosperity did not last until the
night , so there is many a man who waited for
tomorrow but did not live to see it ,
بس مردکه روز کامیبابی رادید
وان روز جلال وجاه تاشب نکشید
بس کس که درانتظافردائی خوش
بنشست بسی لیک به فردا نرسید
=
ترجمه شعری وانگلییسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
=

حضرت محمد (ص) - 327

کُل وَاَنتَ تَشتَهی وَاَمسِک وَاَنتَ تَشتَهی .

آنگاه غدابخور که اشتها داری وآنگاه ازغذا خود داری کن که
هنوز اشتهائی باقی است .

Do not eat befor you feel really hungry and stop

eating just before you are full.آنگاه بخور که اشتهائی داری
تادردوبلانبینی ازپرخواری
وانگه که هنوز اشتهائی باقی است

خوبست که ازغذاکنی خود داری
=

ترجمه شعری وانگلییسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) 352....376


حضرت محمد (ص) - 376

لَوکانَ العِلمَ مَنوطاََ بِالثّریا لَتَناوَلتَهُ رِجالُُ مِن فارسِ

علم اگر برستاره ثریاباشد مردان پارس بدان دسترسی می یابند.

Be knowledge hidden even in the pliades
trust the Persian reach of it .علم وهنروکمال هرجاباشد
می جویدش آن کسی که دانا باشد

یابندبدان دسترسی مردم پارس

علم اربه ستاره ثریا باشد
.

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآور ی: م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 375

لَوکانَ الرِّفقُ خَلقاََ یُری ماکانَ مِمّاخَلَقَ اللهُ شَئیُُ اَحسَنُ مِنهُ .

اگرنرمی ومدارانیز بصورت یکی ازآفریدگان درمی آمد
و تماشای اوامکان داشت ازهمه آفریدگان زیباتر بود


If one were to personify moderateness than this
creature would turn out to be the most
beautiful being ever created.


گرنرمی ورفق راسرو پیکر بود
وندر رخ اوچشم تماشاگربود

درخوبی ودلفریبی و زیبائی
ازجمله آفریدگان بهتر بود

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==​حضرت محمد (ص) - 374

لَودَخَلَ العُسرُ حُجراََلَدَخَلَ الیُسرُحَتّی یُخرِجَهُ .

اگرسختی بدرون خانه ای درآید آسانی داخل

می شود تاسختی رابیرون کند.


If difficulty enters into a house facility goes

inside too to chase it out.


سختی چو بخانه ای نهد پابه درون

تاغصه اهل خانه سازد افزون داخل شود اندرپی آن آسانی

تاسختی راکند ازآن خانه برون

=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 373

لَواَنّ امرَءََ کانَ اَقوَمَ مِن قِدحِِ لَکانَ لَهُ مِنَ النّاسِ غامِراََ.

اگرمرد ازتیر راست روتر باشد ؛ بازهم ازعیبجو ایمن نیست .


A man cannot remain safe from sarcastic
remarks even if his life is straighter than
he flight of an arrow.

هرچندکسی مرد بصیری باشد
درراستروی بسان تیری باشد

خود باززطعن عیبجو ایمن نیست

هرلحظه دچارخرده گیری باشد

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآور ی: م.الف زائر

==


حضرت محمد(ص) - 372
لَواَنّ الوَضیعَ فی قَعرِبِئرِِلَبَعَثَ اللهُ عَزُوَجَلَّ ریحاََ یَرفَعُهُ
فَوقَ الاَخیارِ فی دَولَهِ الاَشرارِ.

دردوره بدان اگر فرومایه ای درچاه بسربرد بادی می وزد
که ازچاه بیرونش می اورد تااورابالاتر ازنیکان بنشاند.

During the reign of the wicked if an ignoble manlives even in a well a great wind will blow and haul
him out and seat him higher than benefactors of society.
آنجاکه زمانه ست خسان رایاور

درچاه اگر بردفرومایه بسر

بادی وزد وکشاند اورابیرون

تاازنیکان نشاند اورا برتر


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==\
حضرت محمد (ص) - 371

لَواَنّ اَحَدَکُم فَرّمِن قِسمِهِ کَمافَرّمِن اَجَلِهِ لَتَبِعَهُ کَما تَبَِعهُ المَوتُ .

اگرمردازقسمت خودفرارکند چنانکه ازمرگ می گریزد قسمت بدنبالش می رود وبه او می رسد
چنانکه مرگ اورادرمی یابد.

If a man runs away from his lot as he flees from
death his lot will catch up with him
as surely as death will.

گرمردکند زقسمت خویش فرار
آنسان که زمرگ است گریزان بسیار

قسمت پی اوفتد ویابد اورا

آنگونه که مرگ یابدش آخر کار

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد(ص) - 370

لَواَمَرتُ اَحَداََاَن یَسجُدَ لِاَحَدِِلَاَمَرتُ المَرئَهَ اَن یَسجُدَ لِزَوجِها .

اگرقراربود به کسی بگویم که به دیگری سجده کند
به زن امرمی کردم تاشوهرش راسجده نماید.


If I would order someone to bow down beforeanother I would order a woman to bow
before her husband.

گرامربرآن بود که گویم به کسی
تاسجده به دیگری کند هرنفسی

پیش ازهمه کس امر به زن می کردم

تاشوهرخویش راکند سجده بسی
=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 369

لَن تَهلِکَ الرّعِیّهُ وَاِن کانَت ظالِمَهُُ مُسیئَهََ اِذاکانَتِ الولاهُ هادِیَهََ مَهدِیّهََ .

مردم هرچندکه بدکاروستمگرباشند هلاک نمی شوند درصورتی که

حکام , راهبر وراه یافته باشند.


However cruel and wicked people may be if their
leaders lead them along the right path
they will yet survive.


هرجندکه مردمی سبکسر باشند
ناصالح وبدکاروستمگر باشند

هرگز نشوند منتقرض گر حکام

ره یافته وبصیر ورهبر باشند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 368

لِمِثقالُ ذَرّهِِ مِن بِرّاِلعاقِلِ اَفضَلُ مِن جِهادِالجاهِلِ اَلفَ عامِِ .

ذره ای ازنکوکاری خردمند بهتر ازهرارسال جهاد بی خرد است .


One good deed by a wise man is worth far more than
the holy war waged for a thousand years
by the foolish.آن راکه خرد نیست چودیوی وددی
یکسان باشد بچشم , هرنیک وبدی

یک ذره نکوئی خردمند به است

ازرزم هزارساله بی خردی
=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 367


لِلمُنافِقِ ثَلاثُ عَلاماتِِ : اِذاحَدّثَ کَذِبَ وَاِذاوَعَدَ اَخلَفَ وَاِذائتَمِنَ خانَ .

منافق سه نشانه دارد : دروقت سخن دروغ می گوید ,وقتی
وعده می دهد بجا نمی آورد ودرامانت خیانت می کند.


A dissembler has three signs ; he lies, he gives promises but does not fulfill them and betrays one's trust.

ازبهر منافق سه نشان است وسه کار
هنگام سخن دروغ گوید بسیار

یابدچوامانتی خیانت ورزد

صدوعده دهد بجانیارد یکبار

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر
==حضرت محمد(ص) 366

لِلمُتَکَلّف ثَلاثُ عَلاماتِِ : یَتَمَلَّقُ اِذاحَضَرَوَیَغتابُ
اِذاغابَ وَیَشمَتُ بِالمُصیبَهِ .

متکلف سه نشان دارد: درپیش رو تملق می گوید
ودرپشت سربدگوئی می کند وازمحنت تو شاد می شود.

(متکلف به کسی می گویند که درکاریکه
مربوط به اونیست فضولانه دخالت می کند)

A meddler can be recognized by three signs; he
flatters you when you are present , backbites
you when you are absent and rejoices over your
misfortune.

باشدمتکلف دو روراسه نشان
پیشت متملق شود و چرب زبان
درپشت سرت ازتو کند بدگوئی

وزسختی ومحنت توگردد شادان

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 365

لایَهویِ الضّالّ الّاالضّالِ .


به گمراه جز گمراه مایل نیستOnly the misled can be attracted towards the misled.براهل گناه روکننداهل گناه
چونانکه بسوی کهرباآید کاه
بدکارهمیشه سوی بدکار رود

مایل نشود بگمره الا گمراه


=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 364

لایُومِنُ عَبدُُ حَتّی یَامَنَ جارُهُ بِوائِقَهُ .

بنده راتاهنگامی که همسایه اش ازشرورش

ایمن نیست نمی توان مومن شمرد.

A man can not be considered a true believer
as long as his neighbor can not remain safe
from his doings.خوش ظاهر اگر کسی شدوبدباطن

وردعوی دین کند نباشد مومندیندار نمی توان شمردن آن را

کزرحمت اوکسی نماند ایمن


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 363


لایَنبَغی لِمومِنِِ اَن یُذِلّ نَفسَهُ .

سزاوارنیست که مومن به خواری تن دردهد.


A believer in God must not consent to
be despised by men.

گرزانکه برای حق قدم بگذاری
خوش نیست که سوی غیر حق روی آری

دیندارنباید پی دنیا داری

خودرابکند پست وببیند خواری


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 362

لایَشکُرُ اللهَ مَن لایَشکُرُ النّاس .


کسی که شکر خلق رابجای نیاورد شکر خدارابجای نیاورده است .He does not thank God who does not thank people.

دین خدمت مردم است بی روی وریا

این راه نجات بخشدت دردو ســــــــرا

آن مرد که شکرخلق ناورده بجــــــا

گوئی که بجانیاورد شکر خـــــــــــدا

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 361

لایَحِلّ لِمُسلِمِِ اَن یَهجُرَاَخاهُ وَالسّابِقُ یَسبِقُ اِلیَ الجَنّهَِ .

روانیست که مسلمان ازبرادرش دوری کند وکسی که برای
آشتی پیشی گیرد گوئی بسوی بهشت پیش افتاده است .

A Muslim must not part with his brother and of the two
persons who are not of speaking terms with each other the
one who first offers to make up is like the o9ne who precedes
the other in entering paradise.

چون بین دوتن کدورتی رخ داده استشادآنکه برای آشتی آماده است

آن کز پی آشتی قدم پیش نهاد

گوئی بسوی بهشت پیش افتاده است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 360

لایَزالُ الهَمّ بِالمومِنِ حَتّی یَدَعَهُ وَمالَهُ ذَنبُُ .

مومن همیشه در تشویش است وهنگامی ازتشویش

به درمی آید که ازبی گناهی خود آگاه شود.


A pious man can never feel at ease
unless he is sure of his innocence.دیندار صلاح پیشه دوراندیش
یک لحظه بسر نمی برد بی تشویش
آنگاه زتشویش درآید که شود

آگاه زبی گناهی وپاکی خویش

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 359

لایَزالُ العَبدُیَزدادُمِنَ اللهِ بُعداََماساءَ خُلقُهُ .

بنده تااسیربدخوئی است پیوسته ازخدا دورتر می شود.


A man is driven ever farther from
God as song as he is ill-natured.


اخلاق بدآفت بشر می گردد
چون مایه هرفساد وشر می گردد

تابنده اسیرنخوت وبدخوئی است

هردم زخدای دورتر می گردد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 358
لایَزالُ المَسروقُ مِنهُ فی تُهمَهِِ مَن هُوَ بَریُُ حَتّی
یَکونَ اَعظَمَ جُرماََمِنَ السّارِق .
کسی که مالش رادزدبرده آنقدربه بی گناهان
تهمت می زند تاجرم او ازگناه دزد بیشتر می شود.

One whose property is stolen accuses the innocentuntil he becomes more guilty than the thief.


آن راکه بهشب آمده دزد اندرپیش
وزمال تهی دیده سحرخانه خویش

آنقدرزند تهمت دزدی به همه
تاازخود دزد جرم او گردد بیش

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد (ص) - 357
لایَخلوا رَجُلُُ بِامِرئَهِِ اِلّاوَثالِثُهُمَا الشَّیطانُ .
هرجاکه مردی بازنی تنهاست سومین نفر شیطان است .


Wherever a man and a woman are alone together
the third person is the devil.هرجالب ورخسارزنی فتان است
تقوی است بنائی که زبن ویران است

هرجامردی نشسته بازن تنها

پیداست که سومین نفر شیطان است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 356

لایَجمَعُ الشّحّ وَالایمانُ فی قَلبِ عَبدِِ اَبَدا.

حرص وایمان باهم دردل بنده خداجمع نمی شود.


Greed and faith can not be found together in the
heart of a servant of God.


آنراکه بود بنای ایمان محکم

غمگین نشودزحرص روزی هردم
اندردل بنده ای که مومن به خداست

پیدانشوند حرص وایمان باهم

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص)- 355


لایَتَمَنّینَ اَحَدُکُم المَوتَ وَاِنّ مِن سَعادَهِ المَرء اَن
یَطولَ عُمرُهُ وَیَرزُقَهُ اللهُ الاِنابَه .

ازشما کسی نباید فکر مرگ درسربپروراند زیرا

خوشبختی مرد درآنست که عمرش درازشود

ومهلت یاپد که ازخطا برگردد.


No one of you must desire to die, for
happiness lies in living a long life and having

opportunity to repent your sins .


این فکر نبایدت که درسرگردد
تامرگ تو زودتر میسر گردد

خوشبخت کسی که یافته عمر دراز

وان مهلت کز راه خطا برگردد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 354


لَاَن اُدخِلَ یَدَیّ فی فََمِ التِّنّینِ اَحَبُّ اِلَیّ مِن اَن اَسئَلَ
مَن لَم یَکُن ثُّمَ کانَ .اگردست دردهن افعی فروبرم بهتراست تاازکسی


که تازه مقام ومنصبی یافته چیزی بخواهم .I would rather put my hand in the mouth of a

dragon than stretch it out to ask a favor

from an upstart.گرزانکه برم دردهن افعی دست
بهزانکه شوم بنده هرناکس پست
خواهم زسرنیاز چیزی زکسی

کوتازه مقام ومنصبی یافته است .


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 353

لامُظاهَرهَ اَوثَقُ مِن المُشاوَرَهِِ .

هیچ پشتیبانی ازمشورت محکم تر نیست .

No support is stronger than consultation.


درکارمکن زمشورت صرفنظر

کن شور وبپرس رای مردان دگر

بااهل نظربه مشورت کوش که نیست

پشتیبانی زمشورت محکم تر


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص ) - 352

لافَقرَاَشدّمِنَ الجَهلِ وَلامالَ اَعوَدُمِن العَقل .


هیچ فقری سخت تر ازبی خردی وهیچ مالی سود
رسان ترازخردنیست .

There is no poverty more unbearable
than foolishness and no wealth more
profitable than wisdom.

جهل است که عرض وآبروی توبرد
عقل است که پرده های محنت بدرد

فقری نبود سخت ترازنادانی
مالی نبود سودرسان تر زخرد


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م . الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 377.....401

حضرت محمد (ص) - 401

مامِن هَمِِّ ِاِلّاوَلَهُ فَرَجُُ اِلّاهَمّ اَهلِ النّار.

غمی نیست که پایانی نداشته باشد مگرغم اهل دوزخ.

There is no grief without an end but the
grief of the damned.

هردردی راست عاقبت درمانی
هرچندکزآن عذاب بیند جانی
غیرازغم آنکه اهل دوزخ باشد

داردغم ودردهرکسی پایانی
=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


=حضرت محمد (ص) - 400

مامِن شَئیََ اَحَقُّ بِطولِ السِّجنِ مِن اللّسانِ .

هیچ چیز به دیرماندن درزندان شایسته تراززبان نیست .


Nothing deserves to be kept in prison for a long
time more than your tongue.

تابرتو زبانت نرسانده ست زیانمحبوس نگاه دارآن رابه دهان

چون بیشتر ازهمه است ای دوست زبان
شایسته دیرماندن اندرزندان

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=​حضرت محمد(ص) - 399


مامِن بَیتِِ اَبغَضَ اِلیَ اللهِ عَزّوَجَلَّ مّن بَیتِِ یُخرِبُ فِی الاِسلام بِالفُرقَهِ .

درنزد خداهیچ خانه ای بدترازآن خانه نیست که به طلاق ویران گردد.

The worst house before God is that which
is ruined by divorce.

هرجای که دشمنی نمایان گردد
جمعیت دوستان پریشان گردد

درنزد خدای خانه ای بدترنیست

زان خانه ازطلاق ویران گردد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر


=​حضرت محمد (ص) - 398

ماکانَ الفُحشُ فی شَئیََ الّاشانَهُ وَماکان الحَیاءُ فی شَئیََ الّازانَهِ .

بدگوئی درهیچ کاری پیش نیامد مگراین که آنرا

زشت کردوشرم وحیا درهیچ امری وارد نشد

مگر این که آن رازیباساخت .
Indecent words make everything repulsive but decency adorns everything.

هرجای که بدگوئی وبی پروائی استآنجای نشان زشتی ورسوائی است

هرجاکه حیاوشرم باشد درکار

آنجا اثری زخوبی وزیبائی است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر
==​حضرت محمد (ص) - 397

ماقَلَّ وَکَفی خَیرُُ مِمّاکَثُرَ وَاَلهی .


چیزی که کم باشد وکافی , بهتراست ازآنچه زیاد
باشدوگرفتارت سازد.

Whatever is little but enough is better than
what is too much but involves you.

آنکس که هوای مال بسیارکند
پیوسته به جان خویش آزارکند

آن چیز که کم باشدوکافی باشد

به زانچه زیاد است وگرفتارکند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 396


ماعَظمَت نِعمَهُ عَبدِِعَلی عَبدِِالّاعَظُمَت مَوُنَهُ النّاسِ


عَلَیهِ فَمَن لَم یَحتَمِل تِلکَ المَونَه فَقَدعَرَضَ تِلکَ النِعمَهَ لِلزّوال .هرقدرکه نعمت کسی بیشتر شود مردم نیز به
او بیشترزحمت می دهند , کسی که این

زحمت راتحمل نکند نعمت خودراازدست خواهد داد.As a man gets more riches he will be troubledmore by people and if he does not put up
with such troubles will lose his wealth.هرجندکه نعمت کسی گردد بیشمخلوق دهند زحمتش بیش ازپیش
هرکس نکند تحمل این زحمت را

ماناکه زدست می دهد نعمت خویش


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 395

مارَاَیتُ مِثلَ الجَنّهِ نامَ طالِبُها وَمارَاَیتُ مِثلَ النّار نامَ هارِبُها.


ندیدم مانند جویای بهشت که درخواب گران باشد

ومانندکسی که ازدوزخ بیزاراست ولی

ازخواب غفلت بیدارنمی گردد.I have never seen the like of the man who is

fond of heaven but is in deep sleep or the


one who is afraid of hell but does not wake up.جویای بهشت راندیدم هشیار

کزسربنهد خواب گران رایکبار

وانهم که بود زاتش دوزخ بیزار

هرگز نشود زخواب غفلت بیدار


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 394

مابُنِیَ فِی الاِسلامِ بَناءُُ اَحَبُّ اِلیَ اللهِ مّن التّزویجِ .


دراسلام هیچ بنائی بهتر ازازدواج پایه گذاری نشده است .


No foundation is laid in Islam stronger than marriage.


ازبهر مجردسروسامانی نیست

جزحال بدوروز پریشانی نیست

ازپایه ازدواج مستحکم تر

درشرع رسول هیچ بنیانی نیست

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 393

مااَهدَی المُسلِم لِاخیهِ هَدِیّهََ اَفضَلُ مِن کَلَمِهِ
حِکمَهِِ تَزیدُهُ هُدیََ اَوتَردّهُ عَن رَدیََ .


هیچ مسلمانی به برادرخود هدیه ای نداد بالاترازپندی
که اورابه راه راست آشناتر سازد یاازهلاک بازش دارد.


One cannot offer his friend any gift better
than an advice which leads him or
keeps him from harms .

گرپندکسی گره گشای تو شود

چون خوب ترین تحفه برای تو شود

زیراکه زراه شر ترا دارد باز

وندر ره خیر رهنمای تو شود


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 392

مااَملَقَ تاجِرُُ صَدوقُُ .


بازرگان راستگوی دچارافلاس نمی شود.

A truthful merchant will not be impoverished.

آنکس که نلغزدو نباشد گمراه
اوراست همان راست روی پشت و پناه
بازرگانی که راستگوی است ودرست

درورطه افلاس نیفتد ناگاه

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 391

مااَقبَحَ الفَقرَبَعدَ الغِنی وَاَقبَحَ الخَطیئَهَ بَعدَ المَسکَنَهِ
وَاَقبَحَ مِن ذلِک العابِدُ لِلهِ ثّمَ یَدَعُ عِبادَتَهُ .


چه زشت است بی چیزی بعدازتوانگری وخطاکاری

بعدازتهیدستی وچه زشت ترازاین هاست

ترک عبادت پس ازعمری خداپرستی .How shameful is poverty after riches anddebauchery in poverty , and how more shameful
it is to turn away from God after
worshiping Him for a lifetime.

زشت است پس ازتوانگری مسکینیبادست تهی سرکشی وخودبینی

بعدازعمری پرستش حق کردن

عاصی شدن و دم زدن ازبی دینی

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 390

مااَعَزّاللهُ بِجَهلِِ قَطُ وَمااَذَلَّ بِعِلمِِ قَطُّ .

خداوند هیچ نادانی رابه سبب نادانی اش عزت نمی دهد
وهیچ دانائی را به علت دانشش خوار نمی سازد.

God does not endear any man because of
his ignorance nor does He despiseanyone for his knowledge.


نادانان راعنایت یزدانیعزت ندهد به علت نادانی

داناراهم به علت دانش وی

دررنج نیاندازد وسرگردانی

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 389

مَااصطَحَبَ اِثنانِ قَطُّ اِلّاکانَ اَحَبّهُما عِندَاللهِ اَرفَقهُما بِصاحِبِِِهِ .


هرجا دونفرباهم دوستی ورزند کسی بدرگاه


خداعزیزتراست که مهربان تر باشد.Of two friends the one who is kinder to
the other is dearer to God .

هرجا دومصاحب محبت پروردارند وفاومهر بایکدیگر

آنست عزیز تربه درگاه خدا

کاوراست محبت ووفا افزون تر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 388

ماامَنَ بی مَن اَمسی شَبعاناََوَجارُهُ جائِعاََ.

آنکس که خودشبهاباشکم سیر بخوابدوهمسایه اش
گرسنه می باشد به من ایمان نیاورده است .


He is not a believer who sleeps satisfied while
his neighbor is hungry.آنکس که جدا ازکرم واحسان است
دورازره حق پرستی وایمان است

خودباشکم سیربه شب خفته ولی
همسایه او گرسنه وبی نان است
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد(ص) - 387

لَینصَحَ الرّجُل اَخاهُ کَنَصیحَتِهِ لِنَفسِهِ .

مردبایدبرادرخودراپنددهد همچنانکه خودرانصیحت می کند.

A man must advise his brother as he
would advise himself.

درراه صواب هرکه شد نیک اندیشبایدکه نهد پای هدایت درپیش
دائم به برادران خود پند دهد
آنگونه که می شود نصیحتگرخویش
=
ترجمه شعری وانگلییسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآور ی: م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 386

لَیسَ مِنّی اِلّاعالِمُُ اَومُتعَلّم .

ازمن نیست مگر کسی که دانشمنداست یادانشجو .

Are are alien to me except those who are
either learned or pursuing learning.

آن کزپی علم نیست باخویش عدوستزانروی که جهل او همان دشمن اوست
ازمانبود جز آنکه شد دانش دوست
یادانشمندست ویا دانشجوست
=
ترجمه شعر ی وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 385

لَیسَ مِنّا مَن وَسّعَ اللهُ عَلَیهِ ثّمَ قَتَرَ عَلی عِیالِهِ .

کسی که خداگشایش برایش فراهم آورده واوبه
نان خوران خودعرصه راتنگ می کند ازما نیست .

He is not of us whom God has relieved from hardship yet he is hard upon his dependents.


آن منعم دون طبع که باشد دلسنگ

ازمانبودکه من ازاو دارم ننگزیراکه بدو گشایشی داده خداوانگاه به نانخوران خودگیرد تنگ .


=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 384
لَیسَ مِنّامَن خانَ فیِ الاَمانَه .
کسی که درامانت خیانت می کند ازمانیست .

He is not of us who betrays one's trust.


آن راکه شرافت ودیانت باشد
کی درپی حیله وخیانت باشد

اززمره ما نباشد ان نااهلی
کاو اهل خیانت به امانت باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 383
لَیسَ مِن اَخلاقِ المومِنِ المَلَقُ اِلّافی طَلَبِ العِلمِ .
خوی مومن چاپلوسی نیست مگر برای دانشجوئی .

A believer in God does not habitually flatter
men except when he
wants to gain knowledge.

دیندارمبری زتملق گوئی است
زانروی که این دوروئی وبدخوئی است

درهیچ کجانیست تملق جایز

جز درآنجاکه بهر دانشجوئی است

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 382

لَیسَ لِاَحَدِِعَلی اَحَدِِ فَضلُُ الّابِدینِِ اَوعَمَلِِ صالِحِِ .

کسی رابرکسی برتری نیست جزبه دین یاعمل شایسته .


None is superior to any else except for his faith or good deeds .

برمسندعزت آن کسی بنشستهکاوحسن عل پیشه کندپیوسته
ازهیچ رهی کسی زکس بر تر نیست

جزازره دین یاعمل شایسته
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 381
لَیسَ بِکذّابِِ مَن اَصلَحَ بَینَ اثتَینِ فَقالَ خَیراََ.


کسی راکه برای صلح دادن دودوست سخنی
به خیر گوید دروغگو مشمار.

He who tells a lie to bring two friends
together is no liar.شادآنکه بنای صلح راپایه نهد
کاری بکند که جانی ازغم برهد

مشماردروغگو کسی راکه بخیر

حرفی زده تادودوست راصلح دهد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 380

لَیسَ الغِنی فی کَثرَهِ العَرَضِ وَاِنّما الغِنی غِنیَ النّفس .

بی نیازی به بسیاری مال نیست به بی نیازی طبع است .
Freedom from want does not lie in abundance of
worldly goods but in having a
nature able to do without.

آن نیست غنی که پانهد درره آز
سرمایه وثروتی بدست آرد باز

آن است غنی که نیازاست به طبع

درپیش کسی نمی کند عرض نیاز=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 379

لَولَم تَذنَبواالَخِفتُ عَلَیکُم ماهُوَاَعظَمُ مِن ذلِکَ اَلعُجبُ اَلعُجبُ .

اگرگناه نکرده اید می ترسم چیزی بدتر ازگناه داشته باشید
وآن عجب وغرور است .

If you have never committed a sin I am afraid
that you may have a far worse
fault , which is self -conceit.

درعمرت اگر نکرد ه ای هیچ گناه
برخودنازی که نامه ات نیست سیاه
چیزی دگر ازگناه بدتر داری

وان عجب وغروریست که یابی زین راه
=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 378

لَولارَحمَهُ رَبّی عَلی فُقَراءاُمّتی کادَالفَقرُ اَن یَکونَ کُفراََ.

اگررحمت حق تنگدستان رایاری نمی کرد نزدیک بود

که بی چیزی کفر ببارآورد.


If God's mercy had not given relief to the poor, their indigence would cause unbelief.

گررحمت حق نمی شد اندرهمه کار
محنت زدگان وتنگدستان رایار

نزدیک بدان بود که بی چیزی وفقر

ایمان بردازمیان وکفر آرد بار=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 377

لَولاثَلثَهُُ فی اِبنِ ادَمَ ماطَاطاَرَاسَهُ شَئیُُ : اَلمَرَضُ وَالمَوتُ وَالفَقرُ.

اگراین سه چیز:بیماری ومردن وافلاس , نبود بشر
مغرور به هیچ چیزی سرفرود نمی آورد.

But for these three things : poverty , sickness

and death , nothing could overcome the

arrogant human race.


دردهر اگر نبود مابین بشر
ازمردن وبیماری وافلاس اثر

چیز دگری نبود تاآنکه بدان

این سرکش مغرورفرود آرد سر


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 402......426
حضرت محمد (ص) - 426

مَنِ اشتاقَ اِلیَ الجَنّهِ سارَعَ اِلیَ الخَیراتِ .

هرکس که مشتاق بهشت است درکارهای نیک شتاب کند.

One who longs for paradise hastens to do good deeds .

هرمردکه شدمایل ومشتاق بهشت
کژخوئی و ناراستی ازدست بهشت
کوشید به کاری که روابود ونکو

بگریخت زراهی که خطاآمد وزشت
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 425

مَن استَوی یَوماهُ فَهوَ مَغبونُُ .

آن کس که دوروزش برابرباشد زیان برده است.


He is a loser whose two days are the same.

شادانکه ره کمال راپوئیدست
هرروز گل مراد افزون چیدست

آن کس که دوروزاوبرابرباشد

ماناکه زیان برده وخسران دیده است .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 424
مَن استَولی عَلیَه الضَّجَرُرَحَلَت عَنهُ الرّاحَه .
هرکس که بی تابی براوچیره گردد آسایش ازاو سلب شود.
He who is overcome by impatience will
lose his tranquility.

بی تابی واضطراب همچون زنبور
چندان دهدت رنج که گردد رنجور
بامردچونزدیک شود بی تابی

آسایش زندگی ازو گردد دور


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م . الف زائر


=

حضرت محمد (ص) - 423

مَنِ استَغنی بِاللهِ اَحرَجَ النّاسَ اِلَیهِ .

آن مرد که بااتکاءبخدا ازخلق بی نیاز گرددخلق خدانیازمند او شوند


People need the man who , with confidencein God , is independent of people.

هرکس نکند قدبه برخلق دوتاهم عزوشرف یابدوهم قدروبها

آن مرد خدا که بی نیازاست ازخلق

باشند نیازمند او خلق خدا


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م . الف زائر
.

==


حضرت محمد (ص) - 422

مَن اَرادَاَن یَکونَ اَغنیَ النّاسِ فَلیَکُن بِما فی یَدِاللهِ
اَوثَقَ مِنهُ بِما فی اَیدیِ النّاس .

آنکس که می خواهد بی نیازترازهمه خلق باشدباید
به آنچه دردست خداست بیشتر اتکاکند
تابه آنچه دردست مردم است .

One who wants to be most independent of all men must rely on whatever is in God's hand rather than whatever is in people's.
آن مرد که چشم اوبدست بشراست
گوئی که زرحمت خدا بی خبراست

کمترزهمه نیازمنداست به خلق

آنکاو به خدای تکیه اش بیشتر است=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 421

مَن اَرادَاللهُ بِهِ خَیراََرَزَقَهُ خَلیلاََصالِحاََاِن نَسِیَ , ذَکَرَهُ وَاِن ذَکَرَاَعانَهُ .

کسی که خداوند خیرش رامی خواهد دوست نیکوکاری
نصیبش می کندتاآنکه اگرخداراازیادببرد اوبیادش آورد
ودرذکرخداکمکش نماید.

When God wants to lead a man along the path of righteousness He sends
him a benevolent friend to help him remember
God whenever he forgets Him.


آنکس که خدای دوستش می دارد
یاریکه خداجوست براو بگمارد

تاآنکه اگربردخداراازیاد

اوبازخدای رابه یادش آرد


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر

=

حضرت محمد(ص) - 420
مَن اَحزَنَ والِدُیهِ فَقَد عَقّهُما .
انکس که پدرومادرخویش راغمگین سازدگوئی
درحق انان ستمی کرده باشد.

He who grieves his parents hurts them .

رفتارچنان کن که نبینند دمیازبهرتو والدین رنج والمی
گربردل ایشان بنهی بازغمی
گوئی که کنی درحق انان ستمی
=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر=

حضرت محمد (ص) - 419

مَن اَحزَنَ مومناََثّم اَعطاهُ الدّنیا لَم یَکُن ذلِکَ کَفّارَتُِهُ وَلَم یوجَرعَلَیهِ .

هرکس که مومنی رااندوهگین سازدبعدجهانی رابه
او ببخشد کفاره آن گناه نیست ومزدی برای
آن بخشش بدو نمی دهند.

One who grieves a man can not atonefor it even giving him the whole world.

هرکس شکند دل یکی زادمیانیاافکندش درغم وتشویش وزیان
گربعد بدوملک جهان رابخشد
هرگزنبردخطای خودرازمیان
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


=

حضرت محمد (ص) - 418

مَن اَحَبّ عَمَلَ قَومِِ ,خَیراََکانَ اَوشَرّاََ,کانَ کَمَن عَمِلَهُ .

هرکس که کارگروهی رادوست بدارد, چه خوب باشد
آن کارچه بد, مانند کسی است که آن کارراکرده باشد.


One who approves a deed , good or evil , is like the
one who has done it.

کاری چو بدست عده ای یافت قرار
گرخوب بود وگربدآید به شمار

هرکس که طرفداری ازآن کارکند

ماند به کسی که کرده باشد آن کار


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==


جضرت محمد (ص) - 417

مَن اَحَبّ اَن یُستَجابَ دُعائُهُ فَلیُطلِب مَطعَمَهُ وَمَکسَبَهُ .

آن کس که دوست دارددعایش مستجاب شود
بایدکه رزق وحرفه خودراپاک گرداند.
He who likes his prayers to be granted mustlegitimate his livelihood as well as his business.


خواهی که بری نصیب خویش ازآمال ]
می کوش به زندگی که اندرهمه حال

کام تو رواکند خدای متعـــــــــــــــــال

کسب تونکوباشدورزق تو حلال .
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 416

مَن اَحَبَّ اَخاهُ فَلیَعلِمَهُ .

آن کسی که برادرخودرادوست داردباید اوراازنیک وبد آگاه سازد.


One who loves his brother must make him
aware of both good as well as evil.


بادوست مدد کن ونشان ده راهشمنگرکه بود زطی آن اکراهش
آنکاودار برادرخودرادوست
باید که زنیک وبد کند آگاهش
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 415

مَن اَتی ذابِدعَهِِ فَوقّرَهُ فَقَد سَعی فی هَدمِ الاِسلامِِ .

آنکس که بدعت گزاری رااحترام کند درخرابی اسلام کوشیده است .

One who respects a heretical innovation ruins his religion.


آن مردکه بدعتی گذارد باطل
کزآن نشود بجزخرابی حاصل

برآن ره باطل آنکه باشد مایل
ماند به کسی که برکند ازحق دل

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 414

مَن اَتی اِلَیکُم مَعروفاََ فَکافِئوهُ , وَاِن لَم تَجِدوافَاثنوا عَلَیهِ فَاِنّ الثَناءَ جَزاءُُ .

هرکس که درحق شما نیکی کر اوراپاداش دهید واگر
میسرنیست , نکوکاری اورابستائید زیرااین ستایش
نیزمانند پاداشی است .

Reward the man who had done you good and
if you can not do it raise him for thisis like a reward too.

درحق توکس چونیکی آورد بجای
درباره او توهم به نیکی بگرای

گرهست میسر ت توپاداشش ده

ورنیست , نکوکاری اورابستای


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 413

مَن اَبغَضَ النّاسَ اَبغَضَهُ اللهُ .

بیدادگری که باخلق دشمنی می کند خداوند نیز دشمن اوست .

God is an enemy to one who is the enemy of people.


بدبخت بود هرانکه باخلق عدوستزیراکه خدا نداردش هرگز دوست
بیدادگری که دشمن خلق خداست

اندرهمه احوال خدادشمن اوست

=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 412

مَنِ ابتَغیَ العِلمَ لِیخدَعَ بِهِ النّاسَ لَم یَجِد ریحَ الجَنَهِ .

کسی که برای فریب دادن مردم علم آموزد بوی بهشت نیابد.

Acquiring knowledge for deceiving people
does not lead to paradise.

بدبخت کسی که مشعلی افروزد
تاآنکه بدان خرمن جمعی سوزد

بسته است دربهشت برروی کسی

کزبهرفریب خلق علم آموزد

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 411


مَن اذی جارَهُ طَمَعاََ فی مَسکَنِهِ وَرَثَهُ اللهُ دارَهُ .

هرکس همسایه خویش رابه طمع تصاحب خانه او بیازارد
خداوند خانه اورابه همان همسایه به میراث دهد.He who hurts a neighbor in order to take possession of his house , God will givehis own house to that very neighbor.

آن مردکه همسایه خویش آزارد
تاخانه اوبرون زچنگش آرد

ای بس که شود نصیب همسایه وی

آن خانه که خود درآن سکونت دارد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 410
مَلعونُُ مَن اَلقی کَلّهُ عَلیَ النّاس .
آنکس که بارگرفتاری خودرابردوش دیگران می گذارد
ازرحمت خدادوراست .

One who lays his burdens on the shoulders of
others will be deprived of God's mercy.

خوش نیست که کس رنج دهد یارش را
برگردن او بیفکند کارش را

دوراست زرحمت خداآنکه مدام

بردوش دگر کسان نهد بارش را


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 409

مَطَلُ المُسلِمِ الموسِرِ ظُلمُُ لِلمسلِمینَ .

مسلمانی که توانگر است وقرض خودرادیر می پردازد

به مسلمانان ستم می کند.He treats people cruelly who is rich and

does not pay his debts .


تاازپی کارفرصتت هست ومجالزنهارمکن حق کسی راپامال
بیدادگر است هرکه دارد زرومال
وزدادن قرض خویش ورزد اهمال
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 408

مَثَلُ المومِنِ مَثَلُ السُنبُلَهِ تَخِرّمَرَهََ وَتَستَقیمُ اُخری .

مومن مانند خوشه گندم است که گاهی
خم وگاهی راست می گردد.

Man is like ear of corn, sometimes bent
and sometimes upright.

حال دل ما شود دگرگون هردم
گاهی شادی است بهره اش گاهی غم

مخلوق به خوشه های گندم ماند

کزبادگهی راست شود گاهی خم


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 407مَثَلُ المَرئهِ مَثَلُ الضِلعِ المُعوَجِّ اِن تَرَکتَهُ اِنتَفَعتَ بِهِ وَاِن اَقمتَهُ کَسَرتَهُ .

زن مانند استخوان پهلوست که کج است اگرهمچنان
کجش گذاری ازآن سود بری و اگر بخواهی
راستش کی آنرامی شکنی .

A woman is like a rib-bone that is curved ; if you
leave it as it is it will be useful to you and if you
try to straighten it you will break it.


زنهاکه زقیدوبندشان نتوان رستمانند به استخوان پهلو که کج است

گرمردکجش گذاشت زان سودی برد

ورخواست کند راستش آن را بشکست
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 406

مَثَلُ الاَخَوینِ مَثَلُ الیَدینِ تَغسِلُ اِحدیهُِما الاُخری .

دوبرادرباید مانند دودست باشند ک یکی دیگری رامی شوید.

Two brothers must help each other like
two hands one of which washes the other.

آن قوم که راه مهربانی پویند
خوش نیست که ترک یاری هم گویند
باید دوبرادرمدد ازهم جویند

چونانکه دودست یکدیگر راشویند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 405

مایُوضَعُ فِی میزانِ العَبدِیَومَ القِیامَهِ اَفضَلُ مِن حُسنِ الخُلق .

روزقیامت چیزی برترازنیکخوئی درترازوی کسی نمی گذارند.

On the day of resurrection temper will weigh

in man's favor heavier than anything else.

هم ازدنیا نصیب یابد خوشخو
هم درعقبی خیر بدو آرد رو
زیرابه ترازوی کسی روزحساب
چیز ی ننهند بهتر ازخوی نکو

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 404

ماهَلَکَ اُمرُوُُ مِن مَشوَرَه .


مردازمشورت کردن دچار هلاک نمی شود.


He does not face dangers who consults the wise.

ناپخته قدم نهدبه هر ره بی باک

تاپاش به سنگ آید وافتد برخاک

عاقل که نشد زمشورت روگردان

هرگز ننهاد پای دردام هلاک


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف ز ائر

==

حضرت محمد (ص) - 403

ماهَلَکَ اُمروُُعَرفَ قَدرَهُ .

هرمردکه حدخودرابشناسد درمهلکه نخواهدافتاد.


One who knows his limits will not fall into peril.

آنکس که برون ازحدخود پای نهاد
دررنج فتاد وآبرو داد بباد

هرمرد که قدروحق خود بشناسد

درمهلکه هیچکه نخواهد افتاد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 402

مانَقَصَ مالُُ مِن صَدَقَهِِ فَاعطواوَلاتَجبُنوا.

انفاق کنید ومترسید زیراانفاق ازمال کسی چیزی کم نمی کند.Do not be afraid of alms-giving for it does
not decrease your wealth.باهیچ کسی نمی کنی جود وکرم
وزکم شدن مال خوری غصه وغم

انفاق کن ومترس زیراانفاق

ازمال کسی نمی کند چیزی کم


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -427....451
حضرت محمد (ص) - 451

مَن کانَتِ الاخِرَهُ هَمّهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ اَمرَهُ وَجَعَلَ
غِناهُ فی قَلبِهِ وَاَتتَهُ الدّنیا راغِبَهََ .

وقتی کسی به آخرت دل بندد خداوند کارش را
ازپراکندگی به درآورد و دلش رابی نیازگرداندو دنیانیز به اور روی آورد.

When a man believes in the next world ,God helps him , settles his affairs , relives his heart fromwant and makes him enjoy this world .

چون مرد رود درپی دنیای دگر
درهرکاری خداست اورایاور

هم خاطراوست فارغ ازقید نیاز

هم این دنیا بدو شود روی آور

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 450

مَن قالَ اِنّی خَیرُالنّاسِ , فَهوَ شَرِّالنّاسِ .

کسی که بگوید من خوب تر ازهمه مردمم بدترازهمه مردم باشد.

One who thinks he is better than others is worse.

کس درپی تعریف زخود گرباشد
بس لاف زن ودروغ پرور باشد

آن کزهمه خوتر شماردخودرا

نیک ارنگری ازهمه بدتر باشد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 449

مَن عَمِلَ عَلی غَیرِعِلمِِ کانَ مایُفسِدُاَکثَرَمِمّایُصلِحُ .

هرکس ازروی نادانی کارکند بدکاری او ازنیکوکاریش بیشتر باشد.

He who acts ignorantly his evil deeds
will be more than his good ones.


هرکار نکو نتیجه بیداری است
فرزانگی وپختگی وهشیاری است

آنکس که کند زروی نادانی کار

بدکاری او فزون زنیکوکاری است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=
حضرت محمد (ص) - 448مَن عامَلَ النّاسَ فَلَم یَظلِمهُم وَحَدّثَهُم فَلَم یَکذِبهُم وَوَعَدَهُم
فَلَم یَخلِفهُم فَهوَ مِمّن کَمُلَت مَرَوّتُهُ وَوَجَبَت
عِدالَتُهُ وَ حَرمَت غَیبَتُهُ .


کسی که بامردم معامله کند وستم نورزد, خبری دهد
ودروغ نگوید , ووعده ای دهد وخلاف ننماید مردانگیش
کامل , عداتش واجب و غیبتش حرام است .

He who deals with people justly, talks to them truthfully and does not break his promises is a perfect man who should be treated
rightly and should not be back - bited.


حاکم که بدور ازره بیداد وجفاست
بروعده وفانماید وگوید راست

مردانگی وعدالتش پابرجاست

بدگوئی وغیبتش حرام است وخطاست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م . الف زائر

=

حضرت محمد (ص) - 447

مَن طَلَبَ مالاََ مِن غَیرِحِلّهِ اَفقَرُهُ اللهُ .

هرکس که مالی ازراه غیرحلال جمع کند خداوند اورافقیر گرداند


God will impoverish one who tries to gather wealth illegitimately.


دائم پی جمع مال سفاک دنی
آزارخلایق کند ودل شکنی

آخرکندش قهر خداوند فقیر

آنکاو زره حرام گردیده غنی
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م . الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 446

مَن طَلَبَ رِضَاالنّاسِ بِسَخَطِ الخالِقِ جَعَلَ حامِدَهُ مِن النّاسِ ذامَّاََ.


آن کس که خداوند راخشمگین سازد تامردم راخشنود کند

خداوند همان ستایشگر اورابه نکوهش او وادارد.He who makes God happy angry in order tosatisfy people God makes
his praisers blame him.

آن کس که خداربه سرخشم آرد
تامرم رازخویش راضی دارد

دادار همان راکه ستایشگر اوست

وادارکند که عیب او بشمارد


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 445

مَن شَغَلَتهُ عِبادَهُ اللهِ عَن مَسئَلَتِهِ اَعطاهُ اللهُ اَفضَلَ ما یعطیِ السائِلینَ .

آن کس که عبادت خدااورابازمی دارد ازاین که مرادی ازخداطلب کند
خداوند اورابیش ازآنچه به اهل طلب می بخشد جزا خواهد داد .


When a man is so absorbed in divine worship that does not
think of asking God for something , God gives him ore than
whatever He has given to those who have asked.


آن مرد که بازدارش ذکرودعا
ازاین که طلب کند مراد ی زخدا

ماناکه بدو دهدخداوند جزا

زان بیش که براهل طلب کرده عطا

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 444

مَن سَمِعَ رَجُلاََیُنادی بِالمسلِمینَ فَلَم یُجِبهُ فَلیسَ بِمُسلِم .

کسی که به فریادمسلمان نرسد مسلمان نیست .

He is not a Muslim who does not help a Muslim.

تاررسم طبیب را ه وجدان نشود
دردی که مریض راست درمان نشود

آن نیست مسلمان که به هنگام بلا

فریادرس مر دمسلمان نشود


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 443

مِن سَعادَهِ ابنِ ادَمَ رِِضاهُ بِما قَسَمَ اللهُ لَهُ .

خوشبختی آدمی دراین است که به هرچه خداداده راضی باشد.


Man's happiness lies in being content with
whatever God has given him.


درکارخود آن که نیک قاضی باشد
خرسند زوضع حال وماضی باشد

خوشبختی آدمی دراین است که او

برآنچه خدای داده راضی باشد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 442

مَن سَرّ مومِناََسَرّنی وَمَن سَرّنی فَقَد سَرّ اللهَ .

هرکس که مومنی راشادکند مراشادکرده وهرکس که
مراشادکندخداراشادکرده است .

One who makes a believer happy makes me happy
and one who makes me happy makes God happy.


آن کس که به مرد مومنی شادی داد
گوئی که دل مرا زغم کرد آزاد

وانکس که مرا زخویشتن شادکند

گوئی که زخود خدای راسازد شاد

=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 441

مَن سَرَّتهَ حَسَنَتُهُ وَسائَتَهُ سَیّئَتُهُ فَهوَ مومِنُُ .

هرکس که ازنکی خود شاد وازبدی خودپشیمان گردد
اهل ایمان است .

One who rejoices as his good deeds and feels
sorry for his evil ones is a true believer.

آن کزبدی خویش پشیمان باشد
وزنکی خویش شادوخندان باشد

اومردخداواهل ایمان باشد

چون نیک نهاد وپاک وجدان باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآور ی: م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 440

مَن ساءَ خُلقُهُ عَذّبَ نَفسَه .

کسی که خوی ناپسند دارد خودراآزارمی دهد.


He who is ill -natured hurts himself.

آن کس که قدم به راه بد بگذارد
ماناکه بلا برسرخود می آرد

آن مردکه خوی ناپسندی دارد

بیش ازهمه روح خویش راآزارد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 439
مَن حُرِمَ الرِّفقَ حُرِمَ الخَیرَ کُلّهُ .
آن کس که ازنرمی ومدارامحروم است ازهرچیزی محروم است.


One who does not behave mildly will not
be blessed in any way.

تندی وخشونت روشی مذمو م استآن فتنه کزآن بپاشود معلوم است

آنکس که زنرمی ومداراست جدا

ازهرخیری دراین جهان محروم است
=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 438

مَن تَنفَعهُ یَنفَعکَ .

هرکس که به اوسود برسانی به تو سود خواهد رساند.


Whomever you profit will profit you.


منفورشوی اگر کنی جور وجفا
محبوب شوی اگر کنی جود وعطا

هرکس که بدوسودرسانی امروز

شاید که به تو سود رساند فردا


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

]
=

گردآوری : م.الف زائر

==]حضرت محمد (ص) - 437

مَن تَکرِِمَهِ الرَّجُلِ لِاَخیهِ اَن یَقبَلَ تُحفَتَهُ وَیُتحِفَهُ بِماعِندَهُ .

ازنشانه های احترام مرد به برادر خود آنست که
هرتخفه ای که اومی دهد بپذیرد وهرتحفه که
می تواند برای او بفرستد.


A sign of man's respect to his brother is o accept his gift whatever it may be and to give
in return whatever he can.

آن کس که یکی راچو برادرخواند
باید خودرابدو برابر داند

هم تحفه که اوبه وی دهد بستاند

هم تحفه بدو فرستد اربتواند


=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 436

مَن تَعلّقَ قَلبُهُ بِالدّنیا تَعَلّقَ مِنها بّثَلث : هَمِِ لایَفنی
وَاَمَلِِ لایُدرَکُ وَرَجاء لایُنالُ .

کسی که دلبسته دنیاباشد سه چیز ازاوجدا نخواهد
شد: اندوهی که فنا نمی پذیر د , آرزوئی که بدان
نمی رسد وامیدی که بدان نائل نخواهد شد.

There are things attached to the heart of one who is fond of this world : worries which will not perish , desires which will not be achieved and hopes which will not materialize.
دنیا جوراسه دردبی درمان است

آن غصه واندوه که بی پایان است

آن آرزوئی که دور ازدسترس است

آن امیدی که خارج ازامکان است

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 435

مَن تَزوّجَ اَحرَزَ نِصفَ دینِهِ فَلیَتّقِ اللهَ فِی النّصفِ الاخَرِ.

هرکس که ازدواج می کند یکنیمه ازدین خودرانگاه
می داردپس بایدبرای نیمه دیگرآن ازخدا بترسد.


When a man marries he saves half of his
religion , so he has to fear God
for the other half.

آن مردکه زن گرفت وافتاد به راه
یک نیمه زدین خویش راداشت نگاه

بایدکه بترسد زخدا تازگناه
آن نیمه دیگرنشودپاک تباه
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر
==

حضرت محمد ( ص) - 434
مِن بَصیرَهِ المَرءتَرکَهُ مالایَعینهِ .
این نشانه بینش مرد است که ازهرچه بکارش نیاید درگذرد.

It shows a man's wisdom to forsake
whatever is not useful to him.

آنکاوبسرش اثرزهوش است وخرد
جنسی که مفید نیست هرگز نخرد

این است بهین نشانه بینش مرد

کزآنچه بکارنایدش درگذرد

=

نرجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 433

مَن اَکرَمَ فَقیراََمُسلِماََ لَقیَ اللهَ یَومَ القِیمَهُ وَهوَعَنهُ راضِِ .

آن کس که به تهیدست مسلمانی دراین جهان سوبرساند
خداوندرادرآن جهان ازخودخشنود خواهد یافت .

He who is generous towards a poorMuslim will find God satisfied with himin the day of resurrection.

آن کس که دراین جهان کرم داردو جود
بخشد به تهیدست مسلمانی سود

آسوده دل اندرآن جهان خواهد بود

زیراکه ازو خدای باشد خشنود

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 432

مَن اَکثَرَذِکرِاللهِ اَحَبّهُ .


خداوند کسی رازیاددوست دارد که زیاد به یادخداباشد.God likes very much the man who
remembers Him very much .
آن کس که حق چشم عنایت دارد

بایدکه هماره شکر حق بگذارد

ماناکه زیادهم خدا دارد دوست
آنراکه زیاد ازخدا یاد آرد


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 431
مَن اَفضَلَ الاَعمالِ عِندَاللهِ اِبرادَالاکبادِ الحارَّهِ
وَاِشباعُ البُطونِ الجائِعَهِ .

ازبهترین کارهادرنزدخدا سیراب ساختن تشنگان
وسیرکردن گرسنگان است .
The best act before God is to quench the
thirsty and to feed the hungry.


یابدبه دگرجهان سروسامانی
ا« کس که دراین جهان کند احسانی

لب تشنه خسته رارساند آبی

مسکین گرسنه رارساند نانی


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد ( ص) - 430
مَن اَصلَحَ مابَینَهَ وَبَینَ اللهِ اَصلَحَ اللهُ مابَینَهُ وَبیَنَ النّاس .
هرکس میان خودوخداصلح دهد خداوند میان اوومردم صلح خواهد داد.

He who reconciliates God with himself God
reconciliates him with people

ازراه خداست گرکه راه تو جدا
هرگزنشوی دردوجهان کامروا

گربین خودوخدای خود صلح دهی

حق صلح دهد بین تو وخلق خدا

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 429

مَن اَصلَحَ اَمرَاخِرَتِهِ اَصلَحَ اللهُ اَمرَدُنیاهُ .

هرکس که امورآخرت خودرااصلاح کند خداوند امور
دنیای اورا اصلاح خواهد کرد.

He who settles his next world's affairs God will
settle his affairs in this world.

آن کزپی جمع مال دنیا تازد
آسایش و عیش آخرت رابازد

آنکس که به کار آخرت پردازد

دنیایش راخدامرفه سازد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآور ی: م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 428

مَن اَصبَحَ مِن اُمّتی وَهَمّهُ غَیرُاللهِ فَلیسَ مِنَ اللهِ .

آن کس که هرصبح وقتی به کارمی پردازد بهغیرازخدامتکی باشد خداپرست نیست .He is not a believer who, in beginning
daily works , depends on anyone but God.


آنکاوسحرازخواب چوگردد بیدار
داردبه کسی غیرخدااستظهار

وزیاد خداست غافل اندرهرکار
دینداروخداپرست اورامشمار

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد (ص) -427

مَن اَشفَقَ مِنَ النّار نَهیَ النّفسَ عَن الشّهَواتِ .


آنکس که ازآتش دوزخ می پرهیزد نفس خودراازشهوات بازمی دارد.

One who wants to avoid hell controls his passions.


ازرهگذری که فتنه برمی خیزد
هرکس نگریخت خون خودراریزد

ازآتش دوزخ آنکه می پرهیزد

ازآنچه به دوزخش برد بگریزد


=


ترجمه شعری و انگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -452...476
حضرت محمد (ص) - 476

وَاللهِ لَقَضاءُ حاجَهِ المومِنِ اَفضَلُ مِن صِیامِ شَهرِِ وَ اعتِکافِهِ .


سوگند به خداکه نیازمومنی رادادن ازیک ماه
روزه داری واعتکاف بهتراست.


To grant a believer's request is better
than one month fasting
and seelusion for worship.


گرحاجت بیکسی برآری بهتر

مرهم به جراحتی گذاری بهتر

بالله که نیازمومنی رادادن
هست ازیک ماه روزه داری بهتر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م. الف زائر
=

حضرت محمد (ص) - 475

نِعمَ صَومِعَهُ المُسلِمِ بَیتُهُ .


خانه مسلمان صومعه اوست

A Muslim's monastery is his own house.


گرباطن کس عارف حقگو باشد
بهرچه پیظاهر نیکو باشــــــــــد

گرمردمسلمان خداجو باشد

خودخانهِ او صومعه او باشد .=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 474

نِعمَتانِ مَغبونُُ فیهِماکَثیرُُمِن النّاسِ ؛ الصحّهُ وَالفَراغُ .
مردم ازدونعمت غافلند ؛ تندرستی وآسایش .

The true value of two blessings are not truly
known; good health and comfort.

هرچندترافزون شود آلایشیابدغم واندوه تو هم افزایش
ازقدردونعمتند مردم غافل
ازنعمت تندرستی وآسایش

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 473

نِعمَ المالُ الصّالِحُ لِلرّجُل الصّالِح .

چه خوش است که مالی ازراهی شایسته بدست
مرد شایسته ای افتاده باشد


How a legitimate property is nice in the
hand of a competent man.

زان مال چه حاصل که شریری زردوست
کندهاست برایش ازسرمردم پوست
آن مال خوش است کزرهی شایسته
افتاده بدست آنکه شایسته اوست

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 472

نِعمَ العَونُ عَلی تَقویَ اللهِ الغِنی .

بی نیازی برای تقوی وپرهیزگاری کمک خوبی است .
The quality of being free from all wants is a strong stimulant to self -denial and virtue.

ازحدچوبشرگذاشت بیرون پارا
پرکرد زفتنه وستم دنیارا

نیکو کمکی است بی نیازی مارا

تاآنکه سپاریم ره تقوی را

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 471

نِعمَ العَطیّهُ وَنِعمَ الهَدیّهُ المَوعِظَه .

پندبهترین بخشش وبهترین هدیه است .


A good advice to a friend is like a nice gift for him.


آن مردکه عاقل حقیقت جوئی است
اوراسوی قبله سعادت روئی است

آن پند که رهبرش شود درره راست

اندرنظرش چوهدیه نیکوئی است
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 470

نِعمَ الشَّئیُ الهَِدیّهُ اَمامَ الحاجَهِ .

چه نیکوست که هدیه ای بدهند به کسی که نیازمند آن است .


How good it is to present an offering
to a friend who needs it .

کس هدیه چرابه پیش آن کس آرد
کاوهدیه دوست رابه هیچ انگارد

آن چیزچه نیکوست که کس هدیه دهد

برآن که بدان هدیه نیازی دارد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 469
نَجِیَ المُخَفّفونَ .
سبکباران رستگارندThose with lighter load of sins shall have
Eternal Salvage.


دنیا طلبان خسته وزارند همهچون بارگران بدوش دارند همه
آن قوم که امروز سبکبارانند

درروزشمار رستگارند همه

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==حضرت محمد (ص) - 468

مَوتُ الفُجاَهِ راحَهُُ لِلمومِنِ وَحَسرَهََ لِلکافِر.
مرگ ناگهانی برای مومن آسودگی است وبرای کافرحسرت وافسوس .


A believer gains his eternal comfort by a sudden
exit , whereas such a death causes alas and pityfor an unbeliever.آن مرگ که مرگ ناگهانی باشد
مومن راعیش جاودانی باشد

وندردل کافر آورد حسرت وآه

چو بسته این جهان فانی باشد.


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر


==حضرت محمد (ص) - 467

مَن یَصبِر عَلی الرَّزیّهِ یُعوِضُهُ الله .

کسی که درمصیبتی شکیبائی کند خداوند اوراعوض می دهد .


God rewards him who is patient in a calamity.

باصبرکه چون پناهگاهی است عجیب
کمتر بینی بروز سختی آسیب

آنکاو به مصیبتی کند صبروشکیب

ایزددهدش زمنبع فیض نصیب=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

= =حضرت محمد (ص) - 466

مَن یَزرَعَ خَیراََیَحصُد رَغبَهََ وَمَن یَزرَع شَرّاََیَحصُدنَدامَهََ .

آن کس که درخت نیکوکاری می نشاند رغبت مردم
رابسوی خود جلب می کند وآن کس که دانه بدرفتاری
می کارد حاصل پیشیمانی می درود.

One cultivates goodness attracts people's attention
and one who sows seeds of evil is always
full of regret.

آنکاوبه نکوکاری وپاکی گرود
نیکی زکسان بیند و نیکو شنود

وانمرد که کاشت دانه بدکاری

زان حاصل افسوس وندامت درود
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گرداوری : م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 465

مَنهومانِ لایَشبَعانِ ؛ مَنهومُ عِلمِِ وَمَنهومُ مالِِ .

دوگرسنه هرگز سیرنمی شوند ؛ گرسنه علم وگرسنه مال .


Two kinds of hunger will never be satisfied , the
insatiable desire of acquiring knowledge , and
the hunger of wealth.


دردهردوتن ,گرسنه باشند مدام
هرگزنشوند سیر بروفق مرام

آنکس که بود گرسنه علم وهنر

وان کس که بود گرسنه مال ومقام
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 464

مَن وافَقَ قَولُهُ فِعلَهُ فَذاکَ الّذی اَصابَ حَظّهُ وَمَن خالَفَ
قَولُهُ فِعلَهُ فَاِنّما یُوَنِّجُ عَلی نَفسِهِ .

کسی که کردارش موافق گفتارباشدازنصیب خویشبرخورداراست , کسی که عملش خلاف گفتارش باشد
جزخویش رانکوهش نمی کند.


One whose deeds are according to his words
can enjoy his fortune and one who acts against
what he says will have to blame but himself.آنکاوعملش موافق گفتاراستازحظ ونصیب خویش برخورداراست
وانکاو عملش خلاف گفتاربود
پیوسته زتیر طعنه درآزاراست
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآور ی: م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 463

مَن نَفَّسَ عَن اَخیهِ المومِنِ کَرَبهََ مِن کَربِ الدّنیانَفّسَ اللُه عَنهُ کُرَبَ الاخِرَهِ .

آن کس که ازغم دنیای کسی بکاهد خداوند ازغم آخرتش خواهد کاست .

God will give relief in the day of resurrection to
any man who decreases someone's grieves
in this world .

اکنون که دل توشادوکام تو رواستگرشادکنی خاطرناکام بجاست
آن کزغم دنیای کسی می کاهد
ایزدزغم آخرتش خواهد کاست
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 462

مَن نَظَرَاِلی مافی اَیدیِ النّاسِ طالَ حُزنُهُ وَدامَ اَسَفُهُ .

کسی که به آنچه دردرست مردم است می نگرد
غم او افزون می گردد.

One who envies other,s possessions
increases his grieves .

آن کس که بدست خلق باشد نگران
پیوسته خورد حسرت مال دگران

گرددغم او فزون واندوهش بیش
مشکل گذردبراوجهان گذران

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر


|+| نوشته شده توسط امیر ثابت قدم در تاریخ پنج‌شنبه 11 دی‌ماه سال 1393 | چاپ یادداشت | 0 نظر

حضرت محمد (ص)457....461حضرت محمد(ص) - 461

مَن مَشی مَعَ ظالِمِِ فَقَداَجرَمَ .

آن کس که باظالم همراهی کند گناهکاراست .


He is a sinner who helps an oppressor.


آن مردکه دزدراهواداربود
گردزد شمرده شد سزاواربود

آنمردکه ظلم پیشه رایاربود

خودنیز بقدراو گنهکاربود


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

= =
حضرت محمد (ص) - 460

مَن لَم یَنفَعُهُ عِلمُهُ ضَرَّهُ جَهلُهُ .

آن کس که دانائی اش به او سودی نرساند , نادانی اش
به اوزیان می رساند.

One whose knowledge is not to his profit his ignorance will be to his loss.

هرکس که بود گرم هوسرانی خود
آخرشود اسباب پیشیمانی خود

آنکاو نبرد سود زدانائی خویش

شایدکه برد زیان زنادانی خود


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 459

مَن لَم یَصبِر عَلی ذّلِ التّعلیمِ ساعَهََ بَقِیَ فِی الجَهلِ اَبدَاََ.

کسی که یک ساعت زحمت آموزش راتحمل نکندیک
عمر درمذلت نادانی باقی ماند .

One who can not bear difficulty of an hour
learning will live a lifetime in baseness of ignorance.

تامرد نشد به راه دانش فانیاین گنج گران نشد به اوارزانی

یک ساعت اگر زحمت تعلیم ندید

یک عمر کشد مذلت نادانی

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 458

مَن لایَرحَم لایُرحَم .

کسی که رحم نمی کند رحم نمی بیند .

He is not pitted who does not pity.

آنکاونکندمعنی نیکی رافهم
هرگزنبرد زنعمت نیکی سهم
آن مرد که درحق کسی رحم نکرد

ازهیچ کسی نیز نمی بیند رحم
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآور ی: م.الف زائر


==حضرت محمد (ص) - 457

مَن لَم یَحسَبُ کَلامَهُ مِن عَمَلِهِ کَثُرت خَطایاهُ .

آن کس که گفتارخودرانیز قسمتی ازکلارخود نمی شمارد

لغزش او بسیارمی شود.


He who does not consider his words as
a part of his deeds , increases his faults.

آن کس که گمان نمی کند گفتارش
آیدبه حساب قسمتی ازکارش

زوجای شگفتی وتعجب نبود

گرهست خطا ولغزش بسیارش
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر
==حضرت محمد (ص) - 456

مَن لاحَی الرِّجالَ سَقَطَت مُرُوّتُهُ .

آن کس که بامردان ستیزه می کند ازمردانگی می افتد.

He is a dastard who opposes manly men .


آن مرد که دانه خطاکارد وبس
زان حاصل ننگ وعاربرداردوبس

آن کس که ستیزه می کند بامردان

نامردی خویش راپدید آرد وبس

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 455

مَن کَظَمَ غَیظاََ مَلَااللهُ جَوفَهُ ایماناََ .

آنکس که آتش غضب خودراخاموش کند خداوند دلش راازایمان پرسازد.

God fills with faith the heart of one who can
bridle his anger.

خشم است بسان تیشه ای بنیان کنبنیان خودوخلق بدین تیشه مزن
هرکس کند آتش غضب راخاموش

یزدان دل اوکند زایمان روشن

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 454

مَن کانَ مَسلِماََفَلایَمکُر وَلایَخدَعُ .

کسی که مسلمان است مکرنمی کند وفریب نمی دهد.


A true Muslim does not deceive anyone.

آنکس که زنوع دوستی برده نصیبهرگز به کسی نمی رساند آسیب
آنکس که مسلمان وخداترس بود

نه درپی مکر ست ونه دربند فریب
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد ( ص) - 453
مَن کانَ عِندَهُ صَبِیُُّ فَلیَتَصابَ لَهُ .

هرکس که درخانه خود طفلی داردباید بااو مانند طفل رفتارکند.One who has a child must be childlike.

آن کس که برای جاهلان کارکند
باید ره جاهلانه اظهارکند

درخانه خویش هرکه طفلی دارد

بااو باید چو طفل رفتارکند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 452

مَن کانَت هِمّتُهُ بَطنَهُ , کانَت قیمَهُ مااَکَلَهُ .

کسی که فقط ببرای خوردن می کوشد به قدرآنچه که می خورد ارزش دارد.


One who endeavors only to fill hes belly will be only worth he eats.


آن راکه به کارخرد رومی آرد


کس اهل بزرگی وشرف نشمارد

آنکس که پی خوراک خود کوشد وبس

همقیمت آنچه خورده ارزش دارد=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 477.....488
حضرت محمد(ص)-488
یَنبغی اَن یَکونَ اَلمومِنِ ثَلاثُ خِصالِِ : وَقارُُعِندَ الهَزاهِرِ
وَصَبرُُ عِندَ البَلاء وَشُکرُُعِندَالرّخاء .

سزاواراست که مومن درسه کارممتازباشد:درسختی
تحمل کند, دربی چیزی صبور باشد

ودردوره نعمت شاکر باشد.A believer is distinguished in three
ways endurance in difficulties , patience
in poverty and gratitude during prosperity.


مومن به سه کاربه که باشد ممتازاندرسختی کند تحمل آغاز
صابرباشدبه دوره فقرونیاز
شاکرباشد به سفره نعمت وناز
=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 487

یَشیبُ ابنُ ادَمَ وَیَشّبُ فیهِ اثنانِ : اَلحرِصُ وَطولُ الاَمَلِ .

آدمیزاد پیرمی گردد ودوچیز دراوجوان میشو : حرص وآرزوی دراز.

When man grow old two things get younger
in them ; greed and desire.

روزی که رود جوانی وقارت وناز
تاجای دهد به پیری وعجز ونیاز

اندرپیری جوان شود باز دوچیز

آنهم حرص است وآرزوئی است دراز


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

حضرت محمد (ص) - 486

یسرواولاتعسروا

آسان بگیرید نه دشوار

Take things easy . do not take them seriously.


درپیش , ره مروت واحسان گیر
دست همه باروی خوش وخندان گیر

برخلق خدای عرصه راتنگ مکن
دشوارمگیرکاررا,آسان گیر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 485

یاَتی عَلیَ النّاسِ زَمانُُ لایُبالیِ الرّجُلُ ماتَلِفَ مِن دینِهِ اذاسَلِمَت لَهُ دُنیاهُ .
برای مردم روزگاری فرارسدکه هرکسی اگردنیایش
سالم بماندباکی نداردازین که دینش ازدست برود .


The time will come when no one will feel sorryto lose his faith as long as his worldlywealth is safe.

روزی برسد که مرد تابتواند
کوشدکه همان کام دل خودراند

دینش اگرازدست رود باکی نیست

گردنیایش درست وسالم ماند


= ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 484

یَاتی عَلَی النّاس زَمانُُ اَلصّابِرُ عَلی دینِهِ کَالقابِضِ عَلیَ الجَمَرهِ .

روزگاری فرارسد که هرکه بردین خود شکیب کند
همچون کسی باشد که آتش در دست دارد.

The time will come when the one who is willing
to keep his faith will be like him who holds
fire in his hand.

روزی برسد که هرفرومایه پست
گردد زشراب جاه وعزت سرمست

آ ن روز هرانکه درپی دینداری است

ماند به کسی که دارد آتش دردست

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف ز ائر==
حضرت محمد (ص) - 483

هَیبَتهُ الرّجُلِ فی زَوجَتِهِ تَزیدُ فی عِفّتِها .

مهابت مرد , پاکدامنی زن رابیشتر می سازد.


Husband's reverence his wife's chastity.

مگذارگیاه هرزه ای ریشه کند
گلزارتو آشفته ترازبیشه کند

ازهیبت مرد گرزن اندیشه کند

تقوی وعفاف بیشتر پیشه کند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 482

هلاک اُمّتی عَلی یَدَی کُلِّ مُنافِقِِ عَلیمِ الّلِسانِ .هلاک امت من به دست منافقین سخندان خواهد بود

My people will be destroyed by those who
are eloquent but hypocriteآن جرب زبان که اهل عصیان باشد ازبهر فریب خلق شیطان باشد
ترسم که هلاک امتم آخرکار
دردست منافقی سخندان باشد
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر|==
حضرت محمد (ص) - 481

هَدِیّهُ اللهِ عَلی المومِنِ السائِلُ بِبابِهِ .

سائلی که بردرخانه کسی است مانند هدیه ای است که خدابرایش فرستاده است .
A beggar at one's door is like a gift sent by God.


درحق فقیر چون کنی لطف وسخا
درحق توهم خداکندجود وعطا

آنگاه که سائل به درخانه تست
گوئی به توهدیه ای فرستاده خدا


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 480

وَقِّروا کِبارُکُم وَارحَمواصِغارَکُم .

بزرگان خودرامحترم شمارید وبه کوچکان رحمت آورید.

Respect your superiors and pity your inferiors.

هرجاسروکاربابزرگان دارید
اندرخوراحترامشان بشمارید

هرجاکه به کوچکان درافتد سروکار

ازراه کرم بحالشان رحم آرید


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآور ی: م.الف زائر
=

حضرت محمد (ص) - 479

وَدُّالمومِنِ فِی اللِه اَعظَمُ شُعَبِ الایمانِ .

بامومن درراه خدامحبت کردن ازبزرگترین شاخه های ایمان است .


It is a branch of faith to be affectionate
towards the faithful.

آن کس که مسلمان خداخوان باشد
غمخواروبرادرمسلمان باشد

بامومن ودیندارمحبت کردن

خودشاخه ای ازدرخت ایمان باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی