• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حضرت محمد (ص) - 66

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -111-115
حضرت محمد(ص) - 115
اَلسَّخیُّ الَّذی یَاکُلُ وَیُعطی وَالکَریمُ الَّذی لایَاکُلُ وَیعُطی .
سخی کسی است که چیزی خود می خورد وچیزی به دیگران

می بخشد , وکریم کسی است که خود نیز

نمی خورد تابه دیگران بدهد.

A liberal man spends some of his money for himself and
some for the needy; but a generous man gives to the poor
all he has and keeps nothing for himself.
آن است سخی که هست دستش زرریز
خودمی خورد وبه خلق می بخشد نیز
وان مردکریم است که خودهم نخورد

تاآنکه دهد به هرکه باشد بی چیز .

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد(ص) - 114
اَلسَّخیُّ الجَهولُ اَحَبُ اِلیَ اللهِ مِنَ العالِمِ البَخیل .
نادان سخاوتمنددرپیش خدا محبوبترازدانای لئیم است

God likes an uneducated man who

is generous more than an educated
one who is wiser.


ازبهر چه درجوار افرادنعیم

مانند به شب گرسنه اطفال یتیم

دردیده کردگار, نادان کریم

محبوب تراست تاکه دانای لئیم .


=

ترجمه شعری وانلگیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری: م.الف زائر==


حضرت محمد(ص) - 113
اَلزّیارَهُ تُنبِتُ المَوَدَهَ .
دیدوبازدید دوستی می آورد.
Through paying and repaying visits grows friendship.


زان مردکه باتو آشنائی دارد


دلجوئی کن که دوست بشمارد

دیدارزمرمان وپرسیدن حال

رسمی است نکوکه دوستی می ارد.


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==حضرت محمد (ص) - 112اَلّرِغبَهُ فِی الّدنیایُکثِرالهَمَّ وَالحُزنَ وَالزّهدَفِی الدّنیا یُریحُ القَلبَ وَالبَدَن .
دلبستگی به گیتی غم واندوه راافزون کند ودل کندن


ازآن موجب آسایش جسم وجان شود.
Attachment to this world increases your grieves and

worries , detachment from it relieves

your heart and body.


دل بستگی وعشق براین گیتی دون

سازد نگرانی وغمت راافزون

دل کندن ازاین گیتی پرمکروفسون

آسایش تن آردو آرام درون .=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری: م.الف زائر

==
حضرت محمد(ص) - 111


اَلرِّزقُ یَطلُبُ العَبدَ اَشَدّمِن اَجَلِهِ .
رزق سریعترازمرگ بنده رامی جوید.
Man's livelihood comes to him more surely

than his death.هرچندپی رزق تکاپوباید


ازحرص زیادهم دری نگشاید

رزقی که بنده بایدآخر برسد

ازمرگ سریعترپی اوآید.=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 116....119


حضرت محمد(ص) - 119


اَلسّکوتُ ذَهَبُُ وَالکَلامُ فِضّهُُ .چه بساکه اگر سخن گفتن چون نقره است خاموشی چون طلاست .


Sometimes if talking is worth silver

silence is worth gold.

آنجاکه به حرف لب گشودن بیجاست

بربند لب ازسخن که گفتاربلاست

ای بس که سخن گفتن اگر چون نقره است

لب بستن وخاموش نشستن چو طلاست
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==حضرت محمد(ص) - 118

اَلسّکُر جَمرُالنّار.

مستی شرری ازدوزخ است .

Drunkness is a spark from the hell
.

آن مست که ازخویش نداردخبری

زونیست عجب اگر کند شور وشری

مستی که نهد زگرمخوئی اثری

گوئی که بود زاتش دوزخ شرری

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م .الف زائر


==

حضرت محمد(ص) - 117

اَلسَّعیدُ مَن وعِظَ بِغَیرهِ ِ.

خوشبخت کسی است که ارتجربه های دیگران پند می گیرد.

A fortunate man is he who takes counsel
by other's experiences
.


عاقل به بلاکشیده ای چون گذرد

احوالش رابه چشم عبرت نگرد


خوشبخت کسی است کاو بود اهل خرد

ازتجربه های دیگران سود برد

=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر==
حضرت محمد (ص)- 116


اَلسَّعادَهُ کُلُّ السَعادَهِ طوُلُ العُمرِ فی طاعَهِ اللهِ .خوشبختی طول عمری است که درپرستش الهی بگذرد.


Happiness is having a life spent in divine worship
.

آن مردک ازراه مناهی گذرد

عمرش به مصیبت وتباهی گذرد

خوشبختی محض طول عمراست ولی

عمری که به طاعت الهی گذرد.


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 120


حضرت محمد (ص) -120

اَلسُّلطانُ العادِلُ ظِلُّ الله فی اَرضِه یَاوی اِلیَهِ کُلُّ مَظلومِِ .پادشاه عادل سایه یزدان است درروی زمین که هردادخواهی بدو پناه برد.


A just king is like shadow of God on His earth in which

seeks refuge whoever is oppressed.


آن شاه که عادل وخداخوان باشد

وزجور وستمگری گریزان باشد

درروی زمین سایه یزدان باشد

چون پشت وپناه دادخواهان باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 121....130


حضرت محمد (ص) - 130
اَلطاعِمُ الشّاکِر اَفضَلَ مِن الصّائِم الصّامِت
کسی که می خورد وشکرخدابجای می آورد بهتر ازکسی است


که روزه دارد وخاموش است .


One who eats and thanks God is better than one who

keeps the fast and remains silent.ازنعمت یزدان مبین چشم مپوش

درشکر خداکه نعمتت داده بکوش

آنکاوخورد وشکرخدارابکند

بهترزکسی که روزه داراست وخموش

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
|===
حضرت محمد(ص) - 129

اَلضَّیفُ یَاتیِ القَومَ بِرزقِهِ .


مهمانی که به قومی وارد می شود روزی خودرانیز به همراه می آورد.A guest brings his own livelihood with him.
درخانه خویش هرکه مهمان دارد


بایدکه بسی محترمش بشمارد


مهمان چو بخانه ای قدم بگذارد


خودهمره خویش رزق خود می ارد.=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد(ص) - 128

اَلصِّدقُ طُمَانینَه وَالکِذبُ رَیبَه .


راستی مایه آرام درونودروغ باعث تشویش خاطر است.

Truthfulness brings peace of mind and
falsehood causes anxiety
.


آن مرد که راستگوست باگفته خویشآرام درون خویش راسازدبیش
وانکس که دروغگوست باشد زدروغ


جانش به عذاب وخاطرش درتشویش
=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 127

اَلصَّدَقَهُ تُطفِئیُ الخَطیئَهَ کَمایُطفِئیُ الماءُالنّار.
صدقه آتش گناه رافرومی نشاند همچنان که آب آتش راخاموش می کند.
Giving alms absolves the sins as water
extinguishes the fire.

درکارصواب وخیر یکچندبکوشآثارخطای خویش ازاین راه بپوش

خامش کند آتش گنه راصدقه


آنسان که به آب گردد آتش خاموش=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 126

اَلصِحَّهُ وَالفَراغُ نِعمتانِ مَکفورَتان.


آسایش وتندر ستی ازنعمت هائی هستند که قدرشان پوشیده است .
Wealth and tranquility are afluenees which
are not appreciated.

اگاه زقدرصحت آن گردیده است

کزبیماری بسی مصیبت دیده است

آسایش وتندرستی ازنعمت هاست

آن نعمت هاکه قدرشان پوشیده است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==حضرت محمد (ص) -125


اَلصّبرُکَنزُُ مِن کُنوزِ الجَنَّه .شکیبائی گنجی ازگنجهای بهشت است .

Patience is like a heavenly treasure.


آن رنج ومصیبت که ترا کرده غمین

ازراه شکیب وصبر یابد تسکین

خوکن به شکیب چون شکیبائی وصبر

گنجی است زگنج های فردوس برین

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 124

اَلشَّیخُ شابُُّ عَلی حُبِِّ اَنیسِِ وَطولِ حَیوهِِ وَکَثرَهِ مالِِ .


هرپیری خودرادرعشق سه چیز جوان حس


می کند, همدم خوش وعمردراز ومال فراوان .Every old man feels young in
love of three things ; intimate companion , longlife and wealth.چون پیر زهر کارفروماند باز

درجان ودلش سخت شود ریشه آز

درعشق سه چیز طبع پیراست جوان

یارخوش ومال وافروعمر دراز


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==


حضرت محمد(ص) - 123

اَلشَّدیدُ مَن غَلَبَ نَفسَهُ .

قوی کسی است که برنفس خود پیروزی یابد.A strong man is the one who can
overcome his passions.

آن نیست قوی که چون نبرد آغازد

بازور ضعیف رابه خاک اندازد

آنست قوی که گردد آخر پیروز

بانفس به پیکار چومی پردازد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م. الف زائر

==


حضرت محمد(ص)-122


اَلشّبابُ شُعبهُُ مِن الجُنون .


جوانی شاخه ای ازدیوانگی است

Youth is a branch of madness.


چون پیر شوی وازجوانی گذری


وانگاه به دوران جوانی نگری


بینی که خودآن جوانی وخیره سری


بوده است چوشاخه ای زدیوانه گری=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر

==
حضرت محمد(ص) - 121


اَلسّیوفُ مَقالیدِ الجَنّهِ وَالنّارِ.

شمشیرها کلیدهای بهشت وجهمند.A sword is like a key by which can be opened
the doors of both heaven and hell.

شمشیربود همچو کلیدی که بشر

زان بگشاید بهشت ودوزخ رادر

ایدبه بهشت ارکندش صرف بخیر

افتد به جهیم ارزندش درره شر.


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -131....135
حضرت محمد(ص) - 135اَلعِلمُ رَاسُ الخَیرِ کُلِهِ وَالجَهلُ رَاسُ الشّرّکِلِه .


دانائی پایه هرخیر ونادانی اساس هرشری است .


Knowledge is the beginning of every good deed and

ignorance is the base of every evil.


علم است که پربهاتر ازهر گهری است
جهل است که اصل هربلاوضرری است

دانائی وعقل پایه هر خیری است

نادانی وجهل بیخ هر شور وشری است .
=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==حضرت محمد(ص) - 134


اَلعَقلُ مَااکتَسِبَ بِهِ الجَنّهَُ وَطَلِبَ بِهِ رِضَی الرَّحمن ِ.

خردچیزی است که بوسیله آن رضای خدا وباغ بهشت کسب می شود.

Knowledge is the beginning of every good deed and

ignorance is the base of every evil.آن نیست خرد که بردت اندر ره زشت

درباغ دلت جز شجر فسق نکشتآن است خرد که راهنمائی کندتدرکسب رضای ایزدو باغ بهشت .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 133

اَلعَدلُ جُنّهُُ واقیَهُ وَجَنَهُُ باقیَه .عدل مانند سپری بلاگردان و بهشتی جاویدان است .

Justice is like a protecting shield and an eternal paradise.

عدل است که همچو رحمت یزدان است
عدل است که کاخ عیش رابنیان است


عدل است که چون سپربلاگردان است

عدل است که چون بهشت جاویدان است

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 132

اَلعالِمُ بَینَ الجُهّالِ کَالحَیّ ِبَینَ الاَمواتِ .


دانا درمیان نادانان چون زنده است درمیان مردگان .

An erudite among ignorant is like an alive
man among the dead.


دانش که چو گنج شایگان می باشد

سرمایه هر پیروجوان می باشد

دانا به میانه گروهی نادان

چون زنده میان مردگان می باشد.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 131

اَلطَّمَعُ یُدهِبُ الحِکمَهَ مِن قُلوبِ الحُکَماء.طمع نور بصیرت راازدلهای خردمندان میبرد.Covetousness eliminates wisdom from
the hearts of the wise.

بربست طمع چو دیده عقل وخرد


نگذاشت که عاقل ره خودرانگرد


ای بس که طمع کور کند عاقل را

چون ازدل اونور بصیرت ببرد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 136...140
حضرت محمد(ص) - 140

اَلفِرارُفی وَقتِهِ ظَفَـــــــــــــــر.


گریختن به موقع پیروزی است .

Timely fleeing is like victory.


زان آتش سوزنده که می افروزی

خوددور اگر نایستی می سوزی

ای بس که خموشی است به ازحرف زدن

وی بس که گریختن بود پیروزی
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری: م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 139

اَلغَضَبُ جَمرَهُ الشَّیطانِ .خشم اخگرآتشی است که شیطان افروخته است.Anger is a spark from a fire kindled by the evil.


بس مردکه چون خشم دوجشمش رادوخت

دیوانه شد وهستی خودپاک بسوخت

خشم وغضب اخگری است سوزان که جهد

ازآتش فتنه ای که شیطان افروخت
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=گردآوری: م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 138


اَلعُمّالُ بِطاعَهِ اللهِ هُم العُقَلاءُ .
کسانی که به فرمان خداکارمی کنند ازخردمندانند.
Only those people who act according to the divine

orders are truly wise.

آن قوم که مست باده عصیانند

دورازخردند وپیرو شیطانند

آنان که به فرمان خداکارکنند

ازبینایان وازخردمندانند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 137

اَلعِلمُ وَدیعَهُ اللهِ فی اَرضِهِ وَالعُلماءُ اُمَناوءُه عَلَیهِ فَمَن عَمِلَ بِعِلمِهِ


اَدّی اَمانَتَهُ وَمَن لَم یَعمَل بِعِلمِهِ کُتِبَ فی دیوانِ اللهِ مِن الخائِنین .علم امانت خداوند است نزد دانشمندان که درروی زمین امنای اوهستند .


هرکس به علم خودعمل کندشرط امانت بجای آورده


وهرکس عمل نکند دردستگاه الهی ازخائنین


محسوب خواهد شد.
Knowledge is a deposit of God on His earthand erudites are His trustees , one whopractises whatever he has learned is atrustworthy man and one who does notwill be deemed as a perfidious man
.


ازعلم خداعلم چنان کالائی

ماندست امانت ببر دانائی

گرکردعمل به علم مردی است امین

ورزانکه نکر د خائن رسوائی=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 136

اَلعِلمُ لایَحِلُّ مَنعُهُ .روانیست که علم راازمردم دریغ بدارند.It is not right to withhold knowledge from the people.


چون دانش وفضل است بهر درددوا

بایدهمه زان نصیب یابند ونوا

علم است چو گنج شایگانی کان را

ازخلق دریغ داشتن نیست روا.


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=


گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 141...145


حضرت محمد(ص) - 145


اَلمتّقونَ سادَهُُ وَالفُقَهاءُقادَهُُ وَالجُلوسُ اِلَیهمِ عِبادَهُُ .

پرهیزکاران سرور ودانشمندان رهبروهمنشنیی
به این گروه عبادت است .

The pious are masters and savants areleaders , and
companionship with these two groups


is like a divine worship
.

پرهیزگران سرور نوع بشرند

دانشمندان زبهرشان راهبرند

بااین دوگروه همنشینی کردن

کاری است که آنرا چو عبادت شمرند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 144اَلکَیّسُ مَن دانَ نَفسَهُ وَعَمِلَ لِما بَعدَ الموَتِ وَالاَحمَقُ
مَنِِ اتّبَعَ نَفسَهُ هَواها وَتَمَنیُ عَلَی اللهِ الاَمانِیَ .


عاقل کسی است که نفس خودراخوارسازدو برای آخرت خودکارکند

واحمق کسی است که ازنفس فرمانبرداری نماید

و آرزوهای دنیوی داشته باشد.


A wise man is he who controls his passions
and works to ensure his place in the next world ' a
stupid person follows his sensual desires

and natures worldly wishes .


عاقل بود آن که نفس راسازد خواروندرپی آخرت کند دائم کار

احمق باشد زنفس فرمانبردار

وزحسرت وارزوی دنیاست فکار

=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 143

اَلکِذبُ بابُُ مِن اَبوابّ النّفاقِ .

دروغگوئی دری ازدرهای نفاق است .Laying is one of the doors leading to discord.

آن کس که به صحبت توباشد مشتاق
خواهدزتو راستگوئی مهرووفاق

پرهیزکن ازدروغگوئی ای دوست

کاین است دری دگر زدرهای نفاق


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد(ص) - 142

اَلقَناعَهُ کَنزُُلایَنفَد.


قناعت گنجی است که پایان نمی گیردContentment is a treasure which will never be exhausted

.
آسوده نمی شود حریص ازغم ورنج

ازبس پی جمع مال افتد به شکنج

گنجی است قناعت که نیابد پایان


خواهی که شوی غنی بدست آر این گنج


=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==


حضرت محمد(ص) - 141

اِلقَ اَخاکَ بِوَجهِِ مُنبَسِطِِ.


برادرت راباروی گشاده دیدارکن .

Visit your brethren with a happy disposition.

خوشخوی وگشاده روی می باش ای یار
تاکینه شود کم ومحبت بسیار

یارانوبرادران چو پیش تو رسند

باروی گشاده کن ازآنان دیدار

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م .الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 146... 150حضرت محمد (ص) - 150اَلمَقسومُ لایَجُرّهُ حِرصُ حَریصِِ وَلایَصرِفُهُ کِراهَهُ کارِهِِ .


وقتی چیزی برای بنده مقدرشده است نه حرص کسی

آن رابخود می کشاند ونه اکراه کسی آن را ازخوددورمی کند .


Whatever is predestined can be neither obtained by greed of

an avaricious man norturned away by dislike of one who does not want it

هرچیزکه بهر بنده باشد مقدور

تغییر درآن نمی توان داد به زور


حرص تو نمی نماید آنرا نزدیک

اکراه توهم نمی کند آن رادور


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) -149

اَلمُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمونَ مِن یَدِهِ وَلِسانِهِ .

مسلمان آن است که مسلمانان دیگر ازدست وزبانش آسوده باشند.
.


A true Muslem is the one from whose hand and


tongue can be safe.


باظلم مکن جان کسان فرسوده


دامن به خطیئات مکن آلوده

آن است مسلمان که مسلمان دگر

ازدست وزبان او بود آسوده


-
ترجمه شعر ی وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م . الف زائر
==

جضرت محمد (ص) - 148

اَلمُسلِم اَخُ المُسلِم وَالمُسلِم نَصیحُ المُسلِم .


مسلمان باید برادرمسلمان باشد واوراپنددهد.

A Muslem must treat Muslems brotherly and advise them
.آنکس که مسلمان خداخوان باشد

باید که برادرمسلمان باشد

هم مانع اوزجرم وعصیان باشد

هم رهبر اوبه راه یزدان باشد


=
ترجمه شعری و انگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری: م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 147

اَلمَرءُ عَلی دین خَلیلِهِ فَلیَنظَرُاَحَدُکُم مَن یُخالِلِ .چون مردازدین وروش دوستش پیروی می کند پس

هرکسی بایدبنگرد که چه کسی رابدوستی می گیرد.


Every man should see that with whom he has friendship
for a man follows his friend,s way

.


زانجای که دوست می شود پیرو ودوست

گیردره ورسم اوچه زشت وچه نکوست


هرکس باید بدقت اندر نگرد

تاخود چه کسی مصاحب و همدم اوست

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد(ص) - 146

اَلمُحسِنُ المَذمومُ مَرحومُُ .نیکوکاری که ازاوبدگوئی کنندآمرزیده است .A benefactor who is back-bited will
be at mercy of God.


نیکوکاری که راه حق پوئیده است
وزمردم سفله طعنه هابشنیده است

غم نیست گرازخلق ملامت دید ه است

چون نزد خدای خویش آمرزیده است

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 151....155
حضرت محمد(ص) - 155

اَلمومِنُ لَعِبُُ وَدَعِبُُ وَالمِنافِقُ قَطِبُُ وَغَضِبُُ.

مومن شوخ طینت وشیرین است ومنافق تندوخشمگین .To be humeros and in good mood are attributes of a believer , and to be harsh and in bad temperament
qualities of an unbeliever.

مومن که خداپرستی اش آئین است
خوش محضروشوخ طینت وشیرین است

وانمرد منافقی که دور ازدین است

بدخوی وعبوس وتند وخشماگین است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد(ص) - 154
اَلموُمِنُ کَفّارَهُُ لِکُلِِّ ِمُسلِمِِ .
مومن پرده پوش هرمسلمانی است .
A believer conceals the sins of all believers.


آن مرد که می زجام ایمان نوشد
چون شیروشکر باهمه کس می جوشد

ازپرده دری گریز دومی کوشد

تاپرد ه بجرم اهل ایمان پوشد
.

=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر
==حضرت محمد(ص) - 153

اَلمومِنُ الَذی یُخالِطُ النّاسَ وَیَصبِرُعَلی اَذاهُم اَعظَمُ
اَجرَاََمِنَ الموءمِنِ الَّذی لایُخالِطُهُم وَلایَصبِرُعَلی اَذاهُم .مومنی که بامردم آمیزش می کند وزحمتشان راتحمل می نماید
اجرش بیش ازکسی است که نه باخلق خدادوست می شود

ونه ازآنان آسیب می بیند.One who associates with the people and bears

their troubles has greater rewards than one

who lives a solitary life.آنکاو بردازدوستی خلق نصیب
درزحمتشان پیشه کند صبروشکیب

اجرش بیش است ازان که ازخلق خدا

نه دوست شدونه دید ازآنان آسیب


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==حضرت محمد (ص) - 152
اَلمومِنُ اَخوالمُومِنِ .
مومن برادرمومن است


A believer is like brother to a believer.

دینداررحیم ودادگسترباشد

بامردم بی پناه یاور باشد

مومن باید که نوع پرور باشد

بامومن دیگر چو برادرباشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 151

اَلمومِنُ الِفُُ مَالوفُُ .


مومن کسی است که بامردم خوی گیرد ومردم نیز بااو خوی گیرند.


One who is a believer must be sociable.


دیندارزاهل دین نگرداندرو
نه گوشه نشین گردد ونه عزلت جو

هم اوبه همه خلق جهان گیردخو

هم جمله خلق خوی گیرند بدو

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 156....160


حضرت محمد (ص) - 160


اَلنّساءُ حَبالَهُ اِبلیس .


زیبائی زن دامی است که شیطان درراه مردمی گذارد.
Beauty in woman should be a trap laid by the devil for man .

دل چون که به شهوت وهوس روی آورد
جان گشت اسیرمحنت وغصه ودرد

زیبائی رخساره واندام زنان

دامی که ابلیس نهد درره مرد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==


حضرت محمد(ص) - 159

اَلنّاسُ کَالاِبِلِ تَریَ المِائَهَ وَلاتَری فیها راحِلَهََ .


همه مردم به یکسان نیستند همچنانکه میان
صدشتریک شترسواری نبینی .

People are not alike, just as camels among a hundred
of which you may see only one good for giving ride.

آنجاکه زکوششند صدتن غافل

یک تن بینی به سخت کوشی کامل

آنگونه که درمیانه صدشتر است

تنها یکی ازبهر سواری قابل


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری م .الف زائر=

حضرت محمد (ص) - 158

اَلمومِنُ یَومُ القِیامَهِ فی ظِلّ ِصَدَقَتِهِ .

درروز قیامت مومن درسایه احسان خود بسر خواهد برد.A believer will be under the protection of
his charity on the day of resurrection.
دراین دنیا هرانکه شد خیر اندیش
درآن دنیا به دل ندارد تشویش

درروزقیامت است مومن ایمن


درسایه نیکی و جوانمردی خویش


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 157

اَلمومِنُ مَن اَمِنَهُ المسلِمونَ عَلی اَموالِهِم وَدِمائِهِم .


مومن کسی است که مسلمانان اورابراموال وخونهایشان امین شمارند.


A believer is the one whose Muslim brethren
trust him with their lives and property.


مومن نپزدفکرخیانت درسر
وزراه امانت ننهد پای به در

هرگز نکند مال مسلمان ضایع

هرگز ندهد خون مسلمان به هدر

=

ترجمه شعری و انگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 156

اَلمُومِنُ مِرآهُ المُومِنِ .

مومن آینه مومن است .


A believer is like a mirror to a believer.
چون عیب برادرت بچشمت آید
آگاهش کن که دفع عیبش باید

مومن زبرای مومن است آیینه

تاصورت حال او بدو بنماید

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 66


حضرت محمد (ص) - 170
اِنّ الصَّبریَاتی عَلی قَدرِالمُصیبَتِه .
صبر به اندازه مصیبت می آید.

Patience is given as much as the aflication.
آنکس که بکارش گرهی افتاده است

گوئی زپی تحملش آماده است

تاآنکه نیائیم بجان ازسختی
حق صبر به مقدارمصیبت داده است=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 169

اِنّ اَشقَی الاشقیاءَ مَنِ اجتَمَعَ عَلَیهِ فَقرُالدّنیا وَعَذابُ الاخِرَه .


بدبخت ترین بدبختان کسی است که فقر دنیاوعذاب آخرت براو جمع شود.

The unluckiest person is the one who has to bear
both poverty to this world and torture in the other.

آن ازهمه بدبخت تر آید به حساب
کوهردوجهان خویش راکرده خراب

دراین دنیاست ازفقیری دررنج

درآن دنیاست ازگناهان به عذاب


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری: م.الف زائر

==
حضرت محمد(ص) - 168

اِنّ اَشَّدَ مااَتخَوّفُ عَلَیکُم اِتّباعُ الهَوی وَطولُ الاَمَلِ فَاِنَّ
اِتّباعَ الهَوی یَصُدّعَنِ الحَقّ وَاَمّاطولُ الاَمَلِ فَیُنسی الاخِرَه َ.

سخت ترین جیزهائی که بخاطرآنها برای شما می ترسم

پیروی هوای نفس ودرازای آرزوست زیراپیروی هوای نفس

شماراازحق بازمی داردودرازی آرزو آخرت راازیاد می برد.
The thing which fears me most for your sake
is indulgence in passions which prevents you

from the truth and prolonged desires which
makes you forget the other world.می ترسم ازاین که عاقبت شهوت وآز
ازرفتن راه حق ترادارد باز

وزآنکه برد اخرتت را ازیاد

سرگرم شدن به آرزوهای دراز


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد(ص) - 167
اَلیَدالعُلیاخَیرُُمِن یَدِالسُفلی .
دست زبرین ازدست زیرین بالاتر است .

The giving hand is better than the one which receives.
انجاکه به آسایش خلق است نظر
دست زبرین زدست زیرین برتر

یعنی دستی که می دهد زر به کسی
باشد به ازآن دست که می گیرد زر


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 166

اَلوَیلُ کُلّ الوَیلِ لِمَن تَرَکَ عِیالَهُ بِخَیرِِ وَقَدِمَ عَلی عِیالِهِ بِشّرِِ.

وای برآن کسی که وقتی درخانه نیست خانواده اش آسوده اند
وهنگامی که به خانه بازمی گردد ازدستش به زحمت می افتند .

Woe to him whose family has peace of mind in his absence but lives in anxiety while he is present .

ای وای برآن مردکه درخانه چونیست
فرزند وزنش خرم وخوش خواهد زیست

وانگه که رسد به خانه ازبس بدخوست

خواهند زدستش همه درخانه گریست=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -161....165
حضرت محمد (ص) - 165
اَلوَرَعُ سَیّدُالعَمَل .
پارسائی ازهرعملی برتراست .


Best of all deeds is abstemiousness.
شاد آن که طریقه اش خدائی باشد

اورازره خطارهائی باشد

آن کارکه برتراست ازهرعملی

پرهیزوعقاف وپارسائی باشد

=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآوری: م.الف زائر==حضرت محمد (ص)- 164

اَلوَحدَهُ خَیرُُمِن جَلیسِ السّوء وَالجَلیسُ الصّالِحُ خَیرُُمِن اَلوَحدَه .

تنهائی ازهمنشینی بابدان بهتر و همصحبتی بانیکان ازتنهائی بهتر.


loneliness is better than companionship of
bad men ; and association s of good ones
better than solitude.

تنهائی وبی کسی بسی خوبتر است
ازصحبت آن که فاسد وفتنه گراست

وزتنهائی بسی نکوتر باشد

همصحبتی کسی که نیکو گهراست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد(ص) - 163

اَلهِدِیَهُ تَفتَحُ البابَ المُصمَتَ .

هدیه دربسته رامی گشاید.
Many a door can be opened by a gift .
باهدیه برای آشنایان دادن

بس پایه ذوستی توان بنهادن

هدیه است بمانند کلیدی که بدان

صدهادربسته راتوان بگشادن=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


=

حضرت محمد (ص) - 162
اَلهَدایارِزقُ الله فَمَن اهُدیِ اِلَیهِ بِشَئیََ فَلیَقبَلهُ .

هدیه مانند رزقی است که ازسوی خدارسیده پس هرکه چیزی

ازراه محبت به اوهدیه می شودباید بپذیرد.A gift is like a property granted by God and whoever is offered a gift must accept it.

هرهدیه چه کم بها چه پرقدروبها
رزقی است فرارسیده ازسوی خدا

چون هدیه کسی فرستدازراه سخا

بایدکه قبول کرد ازروی صفا


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد(ص) - 161

اَلنَّظَرُاِلیَ الوالِدَینِ بِرَافهِِ وَرَحمَهِِ عِبادَه .

به پدرومادر بارافت ورحم نگریستن درحکم عبادت خداوند است.
Be kind to your parents for it is like a divine worship.

در حشرخدا به بنده ای رحم آرد
کاوحرمت مادرو پدربگذارد

دریاری مادر وپدرکوشیدن

پاداش عبادت خدارادارد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -166.....176


حضرت محمد (ص) - 176


اِنّ اللهَ لایَنظُرُاِلی اَعمالِکُم وَلااِلی اَبدانِکُم وَلکِنَ یُنظُرُاِلی قلوبِکُم وَنیّاتِکُم .ایزد متعال نه به کارتان می نگرد ونه به پیکرتان بلکه

به دلها ونیات شما می نگرد.
Almighty God regards neither what you do no how you appear

but observes your heartsand your purposes .ایزدکه مدام ناظروداور تست
چشمش نه به کارتو نه برپیکر تست
چیزی که خداوند بدان می نگرد
فکری است که دردل تو یادرسرتست .


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد(ص) -175


اِنّ الله عَزّوَجَلَّ فی عَونِ العَبد مادامَ العَبدُ فی عَونِ اَخیهِ .


خدای عزوجل بنده خودرایاری می کند مادام که بنده برادرخودرایاری می نماید.


Almighty God helps a man as long as he

helps his brother .


آنکس که زکاردیگران عقده گشاست


خوددست به هرکارزند کامرواست
الطاف خداست شامل بنده او


تابنده او یاور مخلوق خداست
=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
==


مولاعلی (ع) - 174

اِنّ اللهَ عَزّوَجل رَحیمُُ وَیُحِبُّ کُلَّ رَحیمِِ .


خداوندعزوجل مهربان ورحیم است وهربنده

مهربانی رادوست دارد.

Almighty God is merciful and loves everyone who is merciful too.آنکس که رحیم ومهربان است ونکوست


پیوسته عنایات خداشامل اوست
زانجاکه خدای مهربان است ورحیم


هربنده مهر پیشه راد ارد دوست .
]ترجمه شعری وانگلیسابوالقاسم حالتگردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد(ص) - 173

ِانّ اللهَ جَمیلُُ وَیُحِبّ الجَمالَ .
خدازیباست و زیبائی رادوست دارد.
God is beautiful and loves beauty.


آن گل که بباغ گرم بزم آرائی است
تاماه که شمع فلک مینائی استهرچیزکه آفریده ایزد زیباست


زیباست خداوعاشق زیبائی است


=ترجمه شعری و انگلیسی
ابوالقاسم حالت

=گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 172


اِنّ اللهَ اِذااَرادَ بِقَومِِ خَیراََاِبتَلاهُم .


هرگاه خداوندخیرگروهی راخواهد آنان راامتحان کند.


When God wishes some people well, tries them.

باهرکه یکی نرد محبت بازد
شایدکه به امتحان اوپردازدآنجاکه خداخیرگروهی خواهد


درورطه امتحانشان اندازد=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر
==
حضرت محمد(ص) - 171اِنّ الله اَحَبَّ الکِذبَ فِی الصَّلاحِ وَاَبغَضَ الصِّدقَ فِی الفَساد.

خداوند سخن دروغی راکه برای برقراری صلح گفته شود

دوست داردوازسخن راستی که برای بپاکردن

فتنه باشدبی زاراست

God likes a word which is said for peace making even if it is a lie

and dislikes a seditious wordeven if it is true.

آن حرف که گردد سبب صلح نکوست
ورزانکه دروغ است خدادارددوستوانکاو پی جنگ وفتنه گوید سخنی


ورراست بودخدای رانفرت ازاوست .=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری: م.الف زائر


=
حضرت محمد (ص) - 170


اِنّ الصَّبریَاتی عَلی قَدرِالمُصیبَتِه .


صبر به اندازه مصیبت می آید
.

Patience is given as much as the aflication.

آنکس که بکارش گرهی افتاده است
گوئی زپی تحملش آماده است

تاآنکه نیائیم بجان ازسختیحق صبر به مقدارمصیبت داده است
=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 169اِنّ اَشقَی الاشقیاءَ مَنِ اجتَمَعَ عَلَیهِ فَقرُالدّنیا وَعَذابُ الاخِرَه .

بدبخت ترین بدبختان کسی است که فقر دنیاوعذاب آخرت براو جمع شود.The unluckiest person is the one who has to bear

both poverty to this world and torture in the other.


آن ازهمه بدبخت تر آید به حساب
کوهردوجهان خویش راکرده خرابدراین دنیاست ازفقیری دررنج


درآن دنیاست ازگناهان به عذاب=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=


گردآوری: م.الف زائر


==
حضرت محمد(ص) - 168اِنّ اَشَّدَ مااَتخَوّفُ عَلَیکُم اِتّباعُ الهَوی وَطولُ الاَمَلِ فَاِنَّ

اِتّباعَ الهَوی یَصُدّعَنِ الحَقّ وَاَمّاطولُ الاَمَلِ فَیُنسی الاخِرَه َ.


سخت ترین جیزهائی که بخاطرآنها برای شما می ترسمپیروی هوای نفس ودرازای آرزوست زیراپیروی هوای نفس


شماراازحق بازمی داردودرازی آرزو آخرت راازیاد می برد.

The thing which fears me most for your sake

is indulgence in passions which prevents you
from the truth and prolonged desires whichmakes you forget the other world.

می ترسم ازاین که عاقبت شهوت وآز

ازرفتن راه حق ترادارد باز

وزآنکه برد اخرتت را ازیاد

سرگرم شدن به آرزوهای دراز=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد(ص) - 167


اَلیَدالعُلیاخَیرُُمِن یَدِالسُفلی .

دست زبرین ازدست زیرین بالاتر است .


The giving hand is better than the one which receives.

انجاکه به آسایش خلق است نظر

دست زبرین زدست زیرین برتر

یعنی دستی که می دهد زر به کسی


باشد به ازآن دست که می گیرد زر


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 166اَلوَیلُ کُلّ الوَیلِ لِمَن تَرَکَ عِیالَهُ بِخَیرِِ وَقَدِمَ عَلی عِیالِهِ بِشّرِِ.وای برآن کسی که وقتی درخانه نیست خانواده اش آسوده اند

وهنگامی که به خانه بازمی گردد ازدستش به زحمت می افتند .


Woe to him whose family has peace of mind in his absence but lives

in anxiety while he is present
.ای وای برآن مردکه درخانه چونیست
فرزند وزنش خرم وخوش خواهد زیستوانگه که رسد به خانه ازبس بدخوست


خواهند زدستش همه درخانه گریست
=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 177....179


جضرت محمد (ص) - 179

اِنّ الرّجُلُ لَیحزَمُ الرّزقَ بِالذّنبِ یُعیبُهُ .

مردبرای گناهی که ازاوسرزده رزق خودراازدست می دهد.

A man often will be deprived of his livelihood
because of as in he has committed.

بی عقل دهد تن به گنه تاکه مگر
زین راه کند ر وزی خویش افزون تر

ای بس که رود رزق کمش هم ازدست

ازبابت آنگاه کز او زده سر


=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 178


اِنّ اللهَ یُحِبّ مِنَ الخَیرِ ما یَعجَل .

خداوند آن کارنکوئی رادوست داردکه درانجامش شتاب کنند.God likes the good deed doing of which is hastened .

ای بس که پرنده ای بمیرد دردام

گردیرکنی پی نجاتش اقدام

آن کارنکوئی که خدا دارد دوست

خیری است که زودتر دهندش انجام

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 177

اِنّ الله یُحِبُّ السّهلَ الطَلِقَ .

خداوند کسی راکه گشاده روو آسان گیراست دوست دارد.God loves everyone who is cheerful
and easy- going.


اخلاق نکو هرکه به کارش باشد
ایام به کام وبخت یارش باشد

آنکس که گشاده روی وآسان گیراست

پیوسته خدای دوستدارش باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 136...140

حضرت محمد (ص) - 180

اِنّ الرِفقَ لَم یوضَع عَلی شَئیََ قَطُّ اِلّازانَهُ وَلَم یوضَع عَنهُ اِلّا شانَهُ .


مارابرچیزی نهاده نشدمگرآنکه آنرا زیباساخت وازچیزی برداشته نشد
مگر آنکه آن را زشت کرد.

Everything with moderation looks nice , and
without it , seems indecent .

نرمی سبب گرمی ومهرافزائی استپرحاش ودرشتی سبب رسوائی است
آنجای که خوش خوش نباشد زشتی است
وانجای که خوی خوش بود زیبائی است
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 181.....182


حضرت محمد (ص) - 182
اِنّامَعاشِرَالاَنبیاء اُمِرنا اَن نُکَلّمَ الناسَ عَلی قَدرِ عُقولِهِم .
ماگروه پیامبران ماموریم که به اندازهعقل های مردم سخن گوییم .
We prophets are commissioned to speak to the people as they understand.

پیغمبر برگزیده یزدانیموزجمله خلق بیشتر می دانیم

تاخلق جهان گفته مادریابند

همپایه عقلشان سخن می رانیم

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 181
اِنّ الفُحشَ لَوکانَ مُمَثّلاََ لَکانَ مِثالَ سُوءََ.
اگردشنام چهره واندامی داشت , جهره واندام نازیبائی بود.
If abuse were embodied it would have a very ugly face.

آن مرد که هرزه گوست درهرجابود
ازدست زبان خویشتن رسوا بود

دشنام اگر چهره واندامی داشت

آن چهره واندام چه نازیبابود

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 183.....190
حضرت محمد(ص) 190

اِنّ قَلیلُ العَمَلِ مَعَ العِلمِ کَثیرُُ, کَثیرُالعَمَل مَعَ الجَهل قَلیلُُ .


کاری که ازروی علم ودانش باشدکمش بسیار

است وکاری که ازروی علم نباشد

زیادش کم است .Little work with knowledge is a lot

of work , without it is little

بادانش وعلم اگر زنی دست به کار

آن کار اگر کم است باشد بسیار

بی دانش وعلم اگر کنی کاری را

هرچند زیاداست بود بی مقدار


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف. زائر==حضرت محمد (ص) - 189

اِن قامَت السّاعَه عَلی اَحَدِکُم وَفی یَدِهِ فَسیلَهُُ فَاستَطاعَ اَن یَغرِسَها فَلِیَفعَل .


اگریکی ازشما رامرگ فرارسد ودردستش نهال خرمائی باشد
باید آن رااگر می تواند بکارد.


If a man's death has come and he has a palm scion in

his hand , he must

plant it if he can.درروز اجل که هرکسی درماند

آن راکه دگر مرگ فرامی خواند

گردردستش نهال خرمائی هست

بایدکه بکاردش اگر بتواند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 188


اِنَّ فِی السَماء مَلَکَینِ مُوکّلینِ بِالعِبادِ فَمَن تَجَبّرَوَضَعاءُ .

درعرش دوفرشته برافراد بشر موکلند تاهرکس که

به تکبر سرافرازد پستش کنند.


There are two angels who are
commissioned to debase whoever
shows arrogance.

ازعرش برین بسوی افراد بشر

باشد دوفرشته راشب وروز نظر

تادرنظرخلقسرافکنده کنند

آن راکه پی کبر برافرازد سر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد(ص) - 187

اِنّ فی الرِفقِ الزِیادَهََ وَمَن یُحرَمِ الرِّفقَ یُحرَمِ الخَیرَ.

درنرمی ومدارافزونی وبرکت است وهرکه ازنرمی
ومدارادورباشد ازخیراهل دنیامحروم است .

Blessing lies in mildness and one who is not mild is
deprived of people's goodness
.هرجای که نرمی ومداراباشد

خیروبرکت بیشتر آنجا باشد


هرکس که زنرمی ومدارادوراست

محروم زخیراهل دنیا باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد (ص) - 186

اِنَّ عَلی لِسانِ کُلِ قائِلِِِِ رَقیباََفَلیَتّقِ الله العَبدُ وَلَینظُرمایَقولُ .

زبان هرگوینده ای رانگهبانی است پس هرکسی بایدازقهر
خدابیندیشد وبنگردکه چه می گوید.

There is a guardian angel for every speaker , so one
must be afraid of God and see what he is saying

.


ازغیب به هرخلوت وهرانجمنیچشمی است به سوی هر زبان ودهنی

تاهرکسی ازقهر خدااندیشد
بیجا به زبان نیاورد هرسخنی
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر


==


حضرت محمد(ص) - 185

اِنّ شَرّالاَشرار اَلعُلماءوَاِنّ خَیرَالاَخیارِ اَخیارُالعُلَماء


بدترین بدان دانشمندان بدنهاد, ونیک ترین نیکان دانشمندان نیکونهادند

The worst of all bad people are those learned man who are wicked

and best of all good men are thosewho are learned and benevolent
.
دانشمندی که دررهی رهسپراست

جمعی راهم به راه خود راهبراست

گرنیک نهادست به ازهرنیک است

وربدکنش افتاد زهر بدبتر است

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 184

اِنّ شَرّالنّاسِ فِی القِیامَهِ ذوالوجهَین .
بدترین مردم درروز رستاخیر کسی است که دو رو باشدThe worst of all people is the day of judgement is the two - faced man.

زانجاکه دورواهل نفاق است وریا

گرتکیه بدوکند کسی . نیست بجا

آنکس که دوروست چون رسد روز جزا

آید به شما زبدترین خلق خدا

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م . الف زائر==حضرت محمد (ص) - 183

اَنزِلِ النّاسَ مَنازِلَهُم خَیرَهُم وَشَرَّهُم .


ازنیکوکاران وبدکاران هریک رابه جای خود قراردهید.Place each man in his proper positions accordingto his goodness or badness

.نیکان زمانه رابه سرگل بفشان

بدکارانرازهر ملالت بچشانبدکاران رامقام بدکاران ده

نیکان راهم بجای نیکان بنشان

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -191.....200


حضرت محمد (ص) - 200
اِنّ مِن شَرّعِبادَاللهِ مَن تَکرَهُ مُجالِسَتَهُ لِفُحشِهِ .
بدترین بندگان خداکسی یاست که به سبب بددهنی
اوازهمنشینی بااو پرهیز کنی .The worst of all men is the one with whom you avoid to associate because of his scurrility.
آن مرد که نرم گوی وشیرین سخن است
یارهمه وگرمی هرانجمن است

بدترزتمام خلق آن است کزو

پرهیزکنندجمله چون بددهن است .
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
=
حضرت محمد (ص)- 199

اِنّمایُدرَکُ الخَیرُ کُلُهُ بِالعَقلِ وَلادینَ لِمَن لاعَقلَ لَهُ .
ننهاخرداست که راهبرراه خیراست وکسی که خردندارد دین ندارد.


Only wisdom can lead one man to the path of goodness and blessing , and o9ne who is not wise has no faith.

بی پرتوعقل دیده روشن بین نیست
بی پیر خردراه به هیچ آئین نیست
تنهاخرداست رهبرهرره خیر

آن راکه به سردخرد نباشد دین نیست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد(ص) - 198
اِنّماهَلَک النّاسَ العَجَلَهُ وَلَواَنّ النّاسَ تَثبَّتوالَم یَهلِک اَحَدُُ.
مردم راشتابزدگی هلاک می کند , اگر مردم راثبات
وآرامش بودهیچ کس دچارهلاکت نمی شد.


Hastiness kills people ; and with calmness and constancy no one will be harmed.

آنکاو به ره شتاب تازد بی باک
ای بس که به خون خودبغلطد درخاک

گرمردم راثبات وآرامش بود


بیهوده نمی داد کسی تن به هلاک

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر=
حضرت محمد (ص) - 197

اِنّماالمَرئَهُ لُعبَهُ مَنِ اتَخَذَها فَلایُضَیِّعها .


زن لعبت ظریفی است وکسی که اورامی گیرد نباید ضایعش سازد.


A woman is like a delieate doll and whoever has it must not spoil it.

مردی که نگهداری زن نتواند
گرزن گیرد بدو ستم می راند

زن چیست ؟ به لعبت ظریفی ماند

حیف است که مرد ضایعش گرداند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد(ص) - 196

اِنَّمَا المَجنونُ مَن اثَرَالدُنیاعَلیَ الاخِرَهِ .
دیوانه کسی است که دنیارابرآخرت برگزیند.


An insane man is one who prefers this world to the next.

پابندمشو جهان پرغوغارا
مجذوب مباش این رخ نازیبارا

دیوانه کسی است دربراهل خرد

کاوبگزیند برآخرت دنیارا

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر

[HR][/HR]
حضرت محمد (ص) - 195

اِنّما الاَعمالُ بِالنّیاتِ وَلِکُلّ امرِیءِِ مانَوی.

عمل هرکسی بسته به اندیشه اوست واعتبارهرکس بسته

به همان است که اندیشه کرده است .

Man's action is directly connected with his thought , and his thought is judged by his action.

چون فکر بدی درسرکس ریشه کند
ای بس که سرانجام بدی پیشه کند

هرکس عملش بسته به اندیشه اوست

کس رانرسد جزآنچه اندیشه کند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
=

حضرت محمد (ص) - 194

اِنّ لِلجَنّهِ باباََیُقالُ لَهُ بابُ المَعروفِ لایَدخُلُهُ الّااَهلُ المَعروفِ .


بهشت دری دارد که درنیکوکاری نامیده می شود
وجزنکوکارداخل آن نمی گردد .

heaven has a door, named the door of
beneficence , through which no one can
enter except a benefactor.


ای انکه تراسوی بهشت است نظر
ماناکه بهشت دلکش و جان پرور
دارای دری بنام " نیکی " باشد

وزآن نکند غیرنکوکارگذر

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآوری: م.الف زائر==حضرت محمد (ص) - 193

اِنّ لِربِّکُم فی اَیّامِ دَهرِکُم نَفَخاتِِ فَتَعَرّضوا لَها.

پروردگارشمارادردوره زندگی شما نسیم های رحمتی است , پس

دربرابراین نسیم ها قرارگیرید وازآنهابهره ورشوید.God's blessings are like breeze, try
to take advantage of them .


آن وقت توان گفت که صاحب نظرید
کاندرهمه جاعیان خدارانگرید

پیوسته نسیم رحمت اوست وزان

آماده شوید تاازآن بهره برید

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 192


اِنّکُم لَن تَسعواالنّاسَ بِاموالِکُم فَسَعوهُم بِاخلاقِکُم .


چون بامال خود نمی توانید وسیله گشایشی برای مردم
فراهم کنید پس باخوی نکو آنان رابه راحت برسانید.

If you are not sufficiently rich to help

people by your wealth , extend comfort to

them by your good temper.خودخواه مباش وپست مانند خسان

بگشای بنحوی گره ازکارکسان


بامال چو خلق رامدد نتوانی

باخلق نکو به خلق راحت برسان=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گرد آوری : م.الف زائر==​

حضرت محمد(ص) - 191

اِنَّ کُلَّ امرِءِ ِِماقَدَّمَ قادِمُُ وَعَلی ماخلَفَ نادِمُُ .


هرکسی آنچه راکه به راه حق داده بازیابدوازآنچه که نداده پشیمان گردد.


Everyman gets whatever he has given for the sake
of God and repents for whatever he has not.


آن راکه زرو سیم فراوان باشد


درحشرحساب او نمایان باشد


چون هرچه که داده بهرحق یابد باز


وزآنچه نداده او پشیمان باشد
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 201....210

حضرت محمد (ص) - 210

بُعِثتُ بِالحنیفیَّهِ السَّمحَه ِ.
من برانگیخته شده ام تادینی برحق وآسان بیاورم

I am commissioned to bring forth a true
and simple religion.
مبعوثم کردقادرعزوجل


کزبهرهدایت جماعات بشر


آرم دینی تازه که هم برحق است


هم آسان می توان بدان کرد عمل


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد(ص) - 209
بَجِّلُ المَشایِخَ فَاِنَّ مِن اِجلالِ اللهِ تَبجیلُ المَشایِخِ .

پیران راگرامی دارید چون این کاریکی ازشروط اجلال خداوند است .

Respect the old people, for it is one of the

conditions of glorifying God.

هرپیرجهاندیده که داند ره راست
ازبهرجوان خوب ترین راهنماست
پیران بصیرراگرامی دارید
کاینهم یکی ازشروط اجلال خداست
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م. الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 208

بِئسَ العَبدُ عَبدُُتَخَیّلَ وَاختالَ وَنَسِیَ الکَبیرَالمُتَعال .
بدترین مردم کسی است که تکبرورزد وگردنکشی کندوخدایتعالی راازیادببرد.
One who shows arrogance and forgets the Almighty God is the worst person.چون درسرمرد بادنخوت افتاد
آن بس که چو ضحاک شد اندر بیداد

آ ن بنده بداست کو تکبر ورزد

گردن کشد وبرد خداراازیاد

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر=
حضرت محمد(ص) - 207
اِیّاکَ وَما یَسوءُالاَدَب .
ازآنچه مایه بدرفتاری می شود پرهیز کن .Keep away from whatever brings about misbehavior.

درشرع مبین حرام شد می خواری


زآنروی که دورت کند ازهشیاری


پرهیزبجوی اگر بصیرت داری


ازآنچه بود مایه بدرفتاری


=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=
م.الف زائر=

حضرت محمد(ص) - 206

اِیّاکُم وَفَضولَ النَّظَرِفَاِنَّهُ یَبذُرُ الهَوی وَیُوّلِدُ الغَفلَه .
ازافزون نگریستن به زیبارویان پرهیز کنید چون این
کار تخم هوسرانی ومایه غفلت است .
Avoid staring too long at the beauties ; for it evokes
in you evil desires and causes negligence.

برروی نکو زیاد اگر درنگری

افتی به کمندعشق وزان رنج بری

افزون نگریستن به زیبارویان

تخم هوس است وغفلت وبی خبری


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
حضرت محمد(ص) - 205
اَهدِ لِمَن یَهدیکَ .
به کسی که برایت هدیه فرستاده تو نیز هدیه بده .
Send gifts to those who have sent gifts to you.
کن یاد ازان کس که کند یاد ترا
دلشادکن انراکه کند شاد ترا
آن به که تونیز تحفه ای بفرستی
اندربرهر که تحفه ای داد ترا
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر


حضرت محمد (ص) -
204

اَولیَ النّاسِ بِالعَفوِ اَقدَرَهُم بِالعُقوبَه .
کسی که درمجازات ازهمه قوی تراست بیش ازهمه بایدبه عفو بپردازد

one who is most authorized to punish is most expected to forgive
.
آن مرد که ازحق کسان باخبراست

گرحق کسی نداد بیدادگر است

آن بیش سزد که حق مردم بدهد

کزحق کسان ازهمه آگاه تراست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

- گردآوری: م.الف زائر

=
حضرت محمد (ص)

- 203

اَولیَ النّاسِ بِالحَقّ ِاَعلَمَهُم بِهِ
. آن که بیش ازهمه حق رابشناسد بیش ازهمه شایسته ان است که حق مردم رابدهد .

One who accords recognition to people's rights is more suitable
to give those rights to them.

آن مرد که ازحق کسان باخبراست

گرحق کسی نداد بیدادگر است

آن بیش سزد که حق مردم بدهد

کزحق کسان ازهمه آگاه تراست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت -


گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 202


اَوّلُ مَن یَدخُلُ النّارَاَمیرُُمُتَسَلِطُُ لَم یَعدِلُ وَذوثَروَهِِ مِنَ المالِ لَم یُعطِ حَقَّهُ وَفَقیرُُ فَخورُُ.


نخستین کسی که دردوزخ داخل می شود امیرتوانائی است
که عادل نباشد وثروتنمندی که ازمال خودبه قدری که حق آن است

نمی بخشد وفقیری که به خویش می نازد.

.

A sovereign who is not just , a rich man who
does not give from his wealth what he must and
a poor man who is proud of himself will go
to hell before others .آن میرتوانا که نباشد عادل
وان دارائی که شد زبخشش غافل
وانمرد فقیری که بنازد برخویش

بیش ازهمه گردند به دوزخ داخل

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد(ص) - 201


اِنَّ هذِهِ القُلوبُ تَمَلُّ کَاتَمَلُّ الاَبدانُ فَاهدوالَهاطَرائِفَ الحِکَمِ .

دلها نیزمانند تن ها ملول وافسرده می شوند , ازاین رو
تازه های دانش رابه دلها هدیه کنید.


Like the body the heart gets also dejected
******* it novelties of wisdom.


چون تن که علیل یاکه آزرده شود
دل نیز بود گلی که پژمرده شود

زین روی به تازه های دانش دل را

نیروده ومگذارکه افسرده شود


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

 

کانال تلگرام

بالا