• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حضرت محمد (ص) - 251....255

زیارت

New Memberحضرت محمد (ص) - 255

حُفّتِ الجَنّهُ بِالمَکارهِ وَحُقّتِ النیرانُ بِالشّهوات .


بهشت به آنچه ناخوش آیند است پیچیده و دوزخ به
آنچه که دوست داشتنی است .

Disagreeable things may lead you to heaven , whereas
pleasant ones may take you to the hell.
پاداش بهشت بهرآن کردار است
کزانجامش دل کسان بیزار است
لیک آتش دوزخ ثمر آن کاراست
کاندرپی آن شوق کسان بسیاراست .
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گرداآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 254حُسنُ المَسئَلَهِ نِصفُ العِلم .

خوب پرسش کردن نیمی ازکسب دانش است.

Asking questions properly is half way to learning.

بنکرکه رهت چیست اگر بینائی است

چون این قدم نخست ره پیمائی است

اندرهرباب خوب پرسش کردن

یک نیمه زکسب هنر ودانائی است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر
==


جضرت محمد (ص) - 253


حُسنُ العَهدِ مِنَ الایمانِ .


پیمان نگاه داشتن نشانه ایمان است .Punctuality is a sign of faith.

آنکو به خیال نقص پیمان باشد

بهرچه بفکر بستن آن باشد

پابند نگه داشتن پیمان باش

کاینهم یکی ازشروط ایمان باشد

.
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گرداآوری: م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 252

حُسنُ الظّنِ بِالله ثَمَنُ الجَنّهِ .


حسن ظن درحق خداوند قیمت بهشت است .
Having a favorable opinion of God is the price of paradise.
مذهب نه همین ازآن سخن داشتن است

ایمان به خدای ذوالمنن داشتن است

خواهی چو بهشت قیمت باغ بهشت

درحق خدای حسن ظن داشتن است


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 251
حُسنُ الخُلقِ خَیرُ قَرینِِ .
خوشخوئی نکوترین دمساز است .
Good - temper is the best companion.

خوشخو همه رامصاحب وهمرازاست
پیوسته درفیض به رویش بازاست

آن مردکه خوشخواست نماند بیکس


چون خوشخوئی نکوترین دمساز است=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م .الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 256....260


حضرت محمد(ص) - 260

خَیرُاِخوانِکُم مَن اَهدی اِلَیکُم عُیوبَکُم .

بهترین برادران شما کسی است که عیوب شمارابه شما نشان دهد.

The best of your brethren is to one who

shows your defects to you.
آنست تر ادوست که پندت بدهد

تاآنکه زگمرهی روانت برهد

بهترزهمه برادرانت آنست

کوعیب ترا به پیش روی تونهد.=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


==حضرت محمد (ص) - 259

خِیارُکُم کُلُّ مُفتَنِِ تَوّاب .


بهترین شما کسانی هستند که آزموده به گناه و توبه کننده ازگناه می باشند.
The best men among you are those who have
experienced a sin and have repented.


دردیده عدل داور هر دوسرا

محبوب ترین وبهترین فردشما

فردی است که بازگشته ازراه گناه

مردی است که توبه کرده ازکارخطا=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 258


خِیارُکُم اَحسَنُکُم اَخلاقاََ , اَلّذینَ یَالِفونَ وَیُولَفونَ .


بهترین شما خوشخوترین شماست که هم به سادگی

بادیگران خومی گیرد وهم دیگران بااو خومی گیرند.
The best of you are those who have good
natures associating well with others
and the others with them .


آن بیش تراست ازهمه عزت او

کو پیش تراست ازهمه درخوی نکو

هم خوگیرد به سادگی بادگران

هم می گیرند دیگران بااو خو=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

=حضرت محمد (ص) - 257

خِیارُالمومِنینَ القانِعُ وَشِرارُهُم الطّامِع .
تیکوترین مومنان قناعت پیشگان وبدترین آنان طمعکارانند.


The best men among believers are those who are

content ; and
the worst of them are who are


greedy,جمعی که بلند همت وباخردند


ازحرص درهرکس وناکس نزدند

آن قوم که قانعند ازنیکانند

وآنان که طمعکاروحریصند بدند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر
=حضرت محمد (ص) - 256

خِصلَتانِ لاتَجتَمِعان فی موِمنِِ ؛اَلبُخلُ وَسَوءُالظّنِ بِالرزقِ .

دوخصلت درمومن جمع نشود ؛بخل وبدگمان بدون درباره روزیThere are two characters which can not be found in a pious man ;

avarice and suspicion about livelihood
.


دور است خداپرست ازاین دوخصال

اول امساک وبخل اندر زرومال

دوم تردیدوسوءظن بردن وشک

دررزق رسانی خدای متعال=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -261....270


حضرت محمد (ص) - 270خَیرُشَبابِکُم مَن تَشَبّهَ بِکهولِکمُ وَشَرُکُهولِکُم مَن تَشبّهَ بِشَبابِکم .
بهترین جوانان شما کسی است که مانند پیران رفتارکند وبدترین

پیران کسی است که خودرابه صورت جوانان درآورد.The best of your young men is he who behaves like the

old ones ; and the worst of your old men is the

one who imitates the youth.
عاقل تروبهترین جوان آن باشد


کاوراصفت وصورت پیران باشد

گمراه ترین وبدترین پیرکسی است

کاوهمچوجوانان هوسران باشد=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر=


حضرت محمد (ص) - 269


خَیرُبُیوتِکُم بَیتُُ فیهِ یَتیمُُ مُکَرّم .


بهترین خانه ها آن است که درآن یتیمی به عزت زیست کند.The best house isthat in which an orphan lives dearly.


ازآه یتیم بی نوا کن پرهیز


چون شعله آه اوست چون آتش تیز

بهترزتمام خانه ها آن خانه ست

کانجاست یتیمی خوشوخرسند وعزیز=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

=


حضرت محمد (ص) - 268


خَیرَاُمّتی اَلّذینَ اِذاسُفِه عَلَیهِمُ احتَمَلوا وَاِذاجُنیَ عَلَیهِم غَفَروا وَاِذااوذواصَبَروا.


بهترین امت من کسانی هستند که وقتی نادانی ازکسی به بینند
بردباری ورزند ,وقتی صدمه ای به بینند عفو کنند وهنگامی که

آرازی به بینند شکیبائی نمایند.The best of my followers are those who tolerate foolish


acts , forgive offences and show patience


when they are troubled.
محبوب ترین امت من آنانند


کارام وصبور ند چو با نادانند
َآسیب چو بینند زکس ,عفو کنند

آزارچو بینند , شکیبا مانند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=


حضرت محمد (ص) - 267


خَیرُالنّاس اَنفَعَهُم لِلنّاس .


خوبترین مردم کسی است که به مردم بیشتر سود رساند.
The best of people is the one who is most profitable to them.
دستی که گره زکارمردم نگشود

درچشم کسان عزیز نتواند بود

ازجمله خلق خوبتر آن باشد

کز بهرکسان زیادتر دارد سود=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==​


حضرت محمد (ص) - 266


خَیرُالغِنی غِنیَ النَّفسِ .
بهترین بی نیازی , بی نیاز بودن نفس ازشهوات است .
To be free from passions is the best kind


of freedom from want.
درراه خطا اگر نتازی بهتر


دامان خودآلوده نسازی بهتر

وارسته وبی نیاز باش ازشهوات

کاین ازهمه نوع بی نیازی بهتر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر
==حضرت محمد (ص)- 265
خَیرُالعِلمِ مانَفَعَ وَخَیرُ الهُدی مَااتُّبعَ .
بهترین علم آنست که ازآن سود برندوبهترین راه آنست که ازآن پیروی کنند.


The best science is that which can be useful ; and the best


guidance to the right path is that which can be followed .
ازهرعملی بهترآن علم که سود


زان قسمت مردم جهان خواهد بود

وزهرره راست خوبتر آن راه است

کش هرکسی آسان بتواند پیمود.=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 264
خَیرُالعِبادَهِ اَخفاها.
بهترین عبادت آن است که پنهان تر باشد.

The best worship is that which is done most secretly
.


بگذر زریا که دور ازایمان است


درراه ریا دامگه شیطان است

درنزد خدا عبادتی خوبتر است

کزدیده خلق بیشتر پنهان است=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 263


خَیرُالزّادِ التّقوی .


پرهیزکاری بهترین توشه است
Abstinence us the best provision.


بادامن آلوده وطومار سیاه

اندردوجهان کارتوزاراست وتباه

پرهیز زبدکاری وپاکی زگناه

بهرتوبود نکوتر ین توشه راه
=


ترجمه شعری وانگلییسی


ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر==


حضر ت محمد (ص) - 262خَیرُالّزِزقِ ما یَکفی .


بهترین رزق آن است که تراکفایت کند.


The best income is that which suffices you.
ازقسمت خود مرد شکایت دارد


چون خواهش رزق بی نهایت دارد

نیک ارنگری خوب ترین صورت رزق

آن است که بهر تو کفایت دارد=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 261
خَیرُالاَصحابِ عِندَاللهِ خَیرُُ لِمُصاحِبِهِ .
خوب ترین یاران درنزدخداکسی است که برای یارخود ازهمه خوب تر باشد.


The best of our companions before God is the one


who is best for his friends .ازیارهمین مخواه دیدارش رابادست کمک سبک بکن بارش را

درنزد خدا خوب ترین یارآنست

کاوخوب ترین یاربود یارش را=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


 

Faezon

Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 251....255حضرت محمد (ص) - 268


خَیرَاُمّتی اَلّذینَ اِذاسُفِه عَلَیهِمُ احتَمَلوا وَاِذاجُنیَ عَلَیهِم غَفَروا وَاِذااوذواصَبَروا.


بهترین امت من کسانی هستند که وقتی نادانی ازکسی به بینند
بردباری ورزند ,وقتی صدمه ای به بینند عفو کنند وهنگامی که


آرازی به بینند شکیبائی نمایند.
خَیرُاِخوانِکُم مَن اَهدی اِلَیکُم عُیوبَکُم .بهترین برادران شما کسی است که عیوب شمارابه شما نشان دهد.
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 251....255

سلام .
تشکر ازتوجه شما به احادیث ..
بخوانید وبه دوستان بگویید که بخوانند.
بخوانند و انتشار دهند .
موفق باشید
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 271....275
حضرت محمد (ص) - 275

خَیرُکُم مَن لَم یَترُکُ دُنیاهُ لِاخِرَتِهِ وَلااخِرَتَهُ لِدُنیاهُ.

خوب ترین فردشما کسی است که نه دنیای خودرابرای آخرت
ازدست دهد ونه اخرت خودرابه دنیا بفروشد.


The best of you are those who do not lose this world for the

next., neither the next one for this

.


دربین شما خوب ترین مردآنست

کزهردوجهان رشته الفت نگسست

نه آخرت ازبرای دنیا بفروخت

نه دنیا بهراخرت داد ازدست


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر=


حضرت محمد (ص)- 274


خَیرُکُم مَن زادَفی عِلمِکُم مَنطِقُهُ .


نیک ترین شما کسی است که باسخنش بدانش شما بیفزاید.


The best of you is the one whose talk increases you knowledge.
هرکس به توازعلم دری بگشاید

همصحبت او شو که به کارت آیدبهرتونکوترین مصاحب آنستکاوباسخنش به دانشت افزاید

=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر=


جضرت محمد (ص)- 273خَیرُکُم مَن ذَکَّرَکُم اللهَ رُویَتَهُ .


بهترازهمه شما کسی است که ازدیدارش خدابه یادتان آید


The best of you is the one whose visit reminds you of God
.باهرکه تراطریق حق بنماید


شویار, که برمعرفتت افزاید


آن ازهمه خلق جهان خوبتر است

کزدیدارش خدابه یادت آید
.

=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 272


خَیرُکُم مَن دَعاکُم اِلی فِعلِ الخَیرِ.


نیکوکارترین شماکسی است که شمارابسوی نیکی بخواند.


The best of you is the one who leads you to do good
.


آن یاور آدمی است کاو بتواند

او رازره فساد برگردانـــــــــــــــد


دربین شما نیک ترین مرد آنست

کاومردم رابسوی نیکی خواند


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر
==حضرت محمد (ص) - 271

خَیرُکُم مَن اَعانَهُ اللهُ عَلی نَفسِهِ فَمَلَکَها.


بهترین شما کسی است که خداوند اورایاری دهد تابه نفس خود تسلط یابد و مالک آن گردد
.
The best of you is the one whom God helps to


overcome his own self and master it

.


هرکس که زراه راست رخ برتابد

دروادی جهل وگمرهی بشتابدبهترزهمه است آنکه بایاری حقبرنفس هوسباز تسلط یابد


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 276....280


حضرت محمد (ص) - 280

ذِلاقَهُ الِلّسانِ َراسُ المالِ .
شیوائی مانند سرمایه ای است .
Eloquence is like a capital.
گفتارفصیح مردراپیرایه استوزبهرترقی وتعالی پایه استآتکس که زبازارجهان خواهد سودشرین سخنی برای او سرمایه است .

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

=گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص)- 279


دَبّ اِلَیکُم داءُ الاُمَمِ قَبلَکُم اَلبَغضاءُ وَالحَسَد .دردهای مردمی که پیش ازشما بودند اکنون به شماسرایت
کرده , آنهم دشمنی وحسد است.


You are troubled by enmity and jealousy , diseases
from which suffered the people who were before you.


زین پیش اگر جماعتی بدرفتاردائم زدو درد, دیده بودند آزارامروز شما بدان دو دردید دچـــــــــــــــارآنهم حسد است ودشمنی درهرکار
=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد ( ص) - 278خَیرُُمِنَ الخَیرِ مُعطیهِ وَشَرُُمِنَ الشّرِفاعِلهُ .
بهتزازنیکی , مرد نیکوکار؛ وبدترازبدی , آدم بدکرداراست .
Better than goodness is he who performs it ; and
worse than evilness is he who commits it.

هرکس نیک است بهتر ازهریاراستوانکس که بداست بدتر ازهرماراستبهترزنکوئی خودنیکوکاراستبدتر زبدی هم خود بد کرداراست


=


ترجمه شعری وانگیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 277


خَیرُمااُلقِیَ فِی القلبِ الیَقینُ .

بهترین چیزی که درقلب جایگزین می شود یقین است .
The best thing which settles in the heart is certainty

.چون گشت دلت به شک وتردیدقرینچشم تو به هرچه هست گردد بدبین
ازآنچه که درقلب شود جایگزین


بالاتر وخوبتر , یفین است یقین
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 276

خَیرُکُم مَن یُرجی خَیرُهُ وَیُومَنُ شَرّهُ .
بهترین شما کسی است که به خیرش امیدواروازشرش ایمن باشند.
The best of you is the one that you can hope goodness


from him and be safe from his harm.


آنست بهین فرد شما دربرمن
کازده زدست اونباشدیک تن

همواره توان داشت به خیرش امید

پیوسته توان بود زشرش ایمن .=ترجمه شعر ی وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری: م. الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -281....285

حضرت محمد (ص) - 285َرحِمَ اللهُ والِدَینِ اَعاناََولدَهُما عَلی بِرّهُِما.
خداترحمت کند پدرومادری راکه فرزندان خودرادرنیکوکاری مدد کند


God bless the parents who help their


children to do good
ازسوی خدا رحمت بی پایان بادبرآن پدرومادر پاکیزه نهادکزمهرمدد کنند فرزندان راتاانکه بپایند ره نیکی وداد
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص)- 284


رَحِمَ اللهُ مَن قالَ خَیراََفَغَنِمَ اَوسَکَتَ عَلی سُوء فَسَلِمَ .خدارحمت کندکسی راکه یاسخنی نیک بگوید و

سودی ببرد ویاخاموش نشیند و سالم بماند.
God bless the man who either says a good thing and makes


a profit by it or keeps
silent and remains safe.


.

ای رحمت حق برآنکه تا بتواند

زانراه رود که راه عقلش داند


یانیک سخن گوید وسودی ببردیاآنکه زبان بندد وسالم ماند.
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 283


رَاسُ العَقل بَعدَ الایمانِ اَلتّحَبُبُ اِلیَ النّاس .


نخستین گام درراه خرد,پس ازایمان به خدا,خود

رامحبوب کردن پیش مردم است .
The highest degree of wisdom is , after believing


in God, trying


to be liked by peopleدرراه خرد گام نخستین ای جان

آنست که آری به خداوند ایمان

وانگه ره ورسم خویش راخوب کنی

تادوست بدارند ترا خلق جهان

=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص)- 282راحَهُ الِانسانِ فی حَبسِ اللّسانِ .آسایش آدمی درمحبوس داشتن زبان است .


Tranqility lies in keeping silence.


آنکا و به سخن گشود ه لب پیوسته

بس حرف خطا که اززبانش جسته

وانکس که زبان خویشتن رابسته

ازبند بسی بلاو محنت رسته=ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد(ص) - 281


ذُوالوَجهَینِ لایَکونُ وَجیهاََ


کسی که دوروست عزت وآبروندارد.


Whoever is two - faced is not respectable

.

آن کس که دو روئی وریاخصلت اوست

خوارست همیشه دربردشمن ودوست

یکرنگ وصریح باش کاندربرخلق

بی عزت وآبروست آنکس که دو روست=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف ز ائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 286....290حضرت محمد(ص) - 290

سافِروا تَغنَموا.

سفرکنید تاازآن سود ببرید.


Take a journey for it profits you.


گراهل بصیرتید تادرسفرید
ازسیروسیاحت جهان بهره ورید

درهرسفری سود فراوانی هست

زینروی سفرکنید تا سود برید


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

=
حضرت محمد (ص) - 289

سافرِواتُصِحّوا.


سفرکنید زیرامسافرت برای شما تندرستی می آورد.
Travelling makes you healthy.

درراه سفرمرد چو پابگذارد

بیرون رود ازدلش غمی گردارد

گهگاه سفرکنید زیراکه سفر

شادابی وشوق وتندرستی آرد
.
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر=
حضرت محمد (ص) - 288

زینَنهُ العِلم اَلاِحسان .

زیور دانش نیکوکاری است .
Knowledge is adored by doing good deeds .

شاد آن که چوجان به نور دانش پرورد


بادانش خود به مردمان خدمت کرد

سودی برسان زدانش خود, زیرا

نیکوکاری است زیوردانش مرد
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==

حضرت محمد (ص) - 287

زَوالُ الدّنیا اَهوَنُ عِندَااللِه مِن اِراقَهِ دَمِِ مُسلِم .

نابودی جهان درنزد خداوند بهتر ازبربادرفتن خون مسلمانی است .Decadence of the world is more

tolerable to God than shedding the

blood of an innocent man
.آنجاکه به ظلم وجورباشد بیناد
نه جان وتن ایمن است ونه خاطر شاد

درنزد خداجهان شود گرنابود

بهترکه رود خون مسلمان برباد

=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 286

رِضَااللهِ مَعَ رِضَا الوالِدَینِ وَسَخَط اللهِ مَعَ سَخَطِ الوالِدَین .

رضای خدا دررضایت پدرومادر است وقهر وخشم خدا درخشم ایشان
.

When our parents are satisfied with us Gos is satisfied ; and
when they are angry with us God is angry
.

تاخاطروالدین راضی است زما
گوئی که خدای راهم ازماست رضا

وربرسرقهروخشم باما باشد

گوئی که به مابرسرقهر است خدا


=
ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 291....300


حضرت محمد (ص) - 300طَعامُ الجَوادِ دَواءُُ وَطَعامُ البََخیلِ داءُُ.

غذای جوانمرد مانند دارو و طعام بخیل مانند درداست .

A generous man's food is curative but an avaricious man's makes you sick .

آن تنگ نظرکه سفله ونامرد است
الظافش نیز زحمت هر فرداست

مهمان جوانمردشدن همچو شفاست

وزخوان بخیل لقمه خوردن درداست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 299
طالِبُ الِعلمِ لایَموتُ اَویَمَتّعَ جِدّه ُبِقَدرِکِدّهِ .
دانش طلب پیش ازمرگ خود بقدررنجی که درراه کسب
علم برده ازبخت خود بهره ور می شود.

One who seeks know ledge will prosper in his life as muchas he has endeavored to learn

آنکس که به کسب علم میکوشد سخت
زان پیش که ازدارجهان بندد رخت

آنقدرکه رنج برده اندرپی علم

دردهر شود بهره ورازدولت وبخت


=
ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر==

حضرت محمد (ص)- 298
طالِبُ العِلمِ مَحفوفُُ بِعِنایَهِ اللهِ .
کسی که دانش طلب است عنایات خداشامل اوست .


God favors with one who is acquiring knowledge.


شادآنکه بود هنرورودانش دوستوندرطلب علم وهنر درتک وپوست
آنکس که فضیلت طلب ودانشجوست

پیوسته عنایات خدا شامل اوست
=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 297
صِفتانِ مِن اُمّتی اِذاصَلَحا صَلَحَ اُمّتی وَاِذافَسَدَ
فَسَدَ اُمّتی هُمَاالاُمَراءُوَ العُلَماء.

درمیان امت من دوفرقه اند که اگر خوب باشند مردمبه راه راست می آیند واگربدباشندمردم گمراه می شوند ؛این

دوگروه امیران ودانشمندان اند.There are two groups among my people; eruditesand governors ; if they are good the people well
go on a right path and if they are bad
the people will be misled.

باماست کنون دوفرقه بی مانند
یک فرقه امیر وفرقه ای دانشمند
گرنیک شوند , مردم آیند به راه
وربدباشند , خلق گمراه شوند
.
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==حضرت محمد (ص) - 296

صُحبَتُه عِشرینَ سَنَهََ قَرابَهُُ .

دوستی بیست ساله مانند خویشاوندی است .


A twenty - year old friendship is like relationship.


بی یاور ودوست درجهان نتوان زیست
وزیارقدیم هیچ کس بهتر نیست
ازصحبت دوستان دیرین مگذر

چون الفت دیرینه چو خویشاوندی است


=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


==حضرت محمد(ص) - 295

شَرَفَ المُومِنِ قِیامُهُ بِالّلیلِ وَعِزّهُ اِستِغنائُهُ عَنِ النّاسِ .

برتری مومن به خداپرستی اوست درشب
وبی نیازی اوازمردم است درروز.

A believer's superiority lies in worship during the night and independence of
people in the day .مومن به ره شرافت آرد خودرا

برتززهمه خلق شمارد خودرا

شب خیزد وباخداکند عرض نیاز

روز ارهمه بی نیاز دارد خودرا


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 294

شَّرُالنّاسِ یَومَ القِیامَهِ الّذینَ یُکرَمونَ اِتِّقاءَ شَرِّهِم .

درروز جزا منفورترین فرقه به درگاه خداوند کسانی هستندکهمردم برای آسوده ماندن ازشرشان به آنان تعظیم می کنند.

Worst of all men in the day of resurrection are those to whom people pay homage for being safe from their harms.


دانی که چه فرقه ای به درگاه خدامنفورترند ازهمه درروز جزا
آنانکه کنندشان خلایق تعظیم
تاآنکه زشرشان بمانند رها
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر

=

حضرت محمد (ص) - 293


شَرّالبِقاعِ دوُراالاُمَراءالّذّینَ لایَقضونَ بِالحَقّ .


بدترین جاها خانه حکامی است که به حق حکم نمی کنند.

The worst of all places are the houses of thosegovernors who do not judge rightly.

دانی که کجاست بدترین جای فساد
آنجای که عدل وداد رفته ست زیاد

جائی که نشسته حاکمی زشت نهاد

حکمی که دهد, دور زحق است وزداد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

=


حضرت محمد (ص)- 292
سَیّدُالقَومِ خادِمُهُم .

بزرگ هرقومی خدمتگر آنان است .


Whoever is chief of a group serves them.
باید رمه راشبان نگهبان باشد
کاسوده زگرگ تیز دندان باشد

آن کس که بزرگ وسرور قومی شد

خدمتگروپاسبان ایشان باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

=حضرت محمد (ص)- 291سَیّدُالَاعمالِ اِنصافُ النّاسِ مِن نَفسِکَ وَمُواساهُ الَاخِ فِی اِلله
وَذِکرِالِله عَلی کُّلّ ِحال.


ازکارهای بزرگ دادمردم دادن وخودرابابرا دران دیگر
درراه خدا برابردا شتن ودرهمه جا بیادخدابودن است .

Of great deeds are to show justice towards people, to establishequality among brethren and to remember God in every occasion
.
کاری است بزرگ دادمردم دادن

دست ازپی انصاف وکرم بگشادن

آئین برابری بجای آوردن


وندرهمه جا یادخداافتادن=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 301....310


حضرت محمد (ص) - 310

فِتنَهُ الِلّسانِ اَشَدُّمَن ضَربِ السَّیف .

فتنه زبان ازضربت شمشیر مهلک تراست .

A sedition caused by tongue may be more

fetal than a stroke of sword
.

یک گفته ناروا کند صدها شریاآنکه دهدهزارجان رابه هدر


آن فتنه که اززبان بپامی گردد


ازضربت شمشیر بود مهلک تر


=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=


گردآوری: م.الف زائر
=

حضرت محمد (ص) - 309

عَلِّمواوَلاتُعَنّفوا.

علم بیاموزید وتندخوئی مکنید.

Try to be learning and don not be stern.

ازعلم وهنر کناره جوئی نکنید

بااهل ادب بجز نکوئی نکنید
علم آموزید وهرچه گوید استاد


زوگوش کنیدوتندخوئی مکنید=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر
=

حضرت محمد(ص) - 308


عِلمُُ لایَنتَفَِعُ بِهِ کَکَنزِِ لایُنفَقُ مِنهُ .

علمی که ازآن سودی نبرند مانند گنجی است که ازآن بهره ای نیابند.

The knowledge which is not profitable to anyoneis like a treasure of which nothing is spent.
باید به کسان رساند ازدانش سودبربینش وآگاهی آنان افزود


آن علم که هیچ سود ازآن نتوان برد


گنجی است که بهره مند ازآن نتوان بود.=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری: م.الف زائر

=


حضرت محمد (ص)- 307


عِش ماشِئتَ فَاِنّکَ مَیِتُُ وَاَحِبب ماشِئتَ فَاِنّکَ مُفارِقُهُ

وَاَعمَلَ ماشِئتَ فَاِنّکَ مُلاقیِهِ .


هرطوردلت می خواهد زندگی کن که آخر خواهی مرد؛هرجه رامی خواهی

دوست بدارکه آخر ازان جدا خواهی شد وهرکارکه می خواهی بکن


که آخر جزای آن راخواهی دید.
Live as you like for at last you will die; love whatever


you want for you will be separated from it and do as you wish

for you will be rewarded according to your deeds .
هرطور کنی زیست ترامرگی هستبرهرچه نهری دل رود آخر ازدست


هرکارکنی جزای آن خواهی دیدچون هیچکش ازجرای اعمال نرست
=
ترجمه شعر ی وانگلیسیابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد(ص) - 306


عَجِبتُ لِمَن یَحتَمی مِن الطّعامِ مَخافَهَ الّداء کَیفَ لایَحتَمی

مِن الذّنوبِ مَخافَهَ النّار.


عجبا, کسی که ازترس بیماری ازخوردن غذاخودداری می کند
چراازبیم آتش دوزخ ازگناه نمی پرهیزد.
There are people who abstain from eating forfear of sickness ; I am amazed that why do not

they abstain from committing sins for fear of the hell

.آن کس که زبیم درد یا بیماری

ازخوردن هرغذا کند خودداریبهرچه زبیم آتش دوزخ نیز

یک لحظه نجوید ازگنه بیزاری ؟


=


ترجمه شعر ی وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م .الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 305طوبی لِمَن وَجَدَ فی صَحیفَهِ عَمَلِهِ یَومَ القیامَه تَحتَ کُّلِ ذَنبِِ اَستَغفِرُالله .


شادآن که روز قیامت درنامه اعمال خودزیرهرگناهی استغفاری بیابد.
Blessed is he who, in the day of resurrection , canfind on the record of his deeds that he has begged

God pardon for every one of his sins
.


شادآن که زهر معصیتی دراین دار
تائب شده آنچنان که درروز شمار
درنامه اعمال چو بنید , یابد

اندرپی هرگناه یک استغفار


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر=

حضرت محمد (ص) - 304

طوبی لِمَن طالَ عُمرهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ .
خوشبخت کسی است که عمر دراز یافته و صرف
نیکوکاری کرده است .Blessed is he who has lived a long life
spent in doing good
.
شادآن که به خوشخوئی وخوشرفتاریپیوسته کندخلق جهان رایاری


خوشبخت کسی که یافته عمر دراز


وندرهمه عمر کرده نیکوکاری
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 303


طوبی لِمَن شَغَلَهُ عَیُبهُ عَن عُیوبِ المومِنینَ مِن اِخوانِهِ .


شادآن که چنان به دیدن عیوب خود مشغول استکه ازدیدن عیوب دیگران بازمی ماند

.

Happy is he who is so busy to see his own defectsthat he can not see the other men

این قدرمکن عیب کسان راابراز

وانگاه برای عیب خود پرده مساز
شادآنکه به عیب خویش چندان نگرد


کزدیدن عیب دیگران ماند باز


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 302

طوبی لِمن ذَلّت نَفسُهُ وَحَسُنَت خَلیقَتُهُ وَصَلُحَت
سَریَرتُهُ وَعُزِلَ عَنِ النّاسِ شَرّهُ .

خوشا به کسی که نفس خودراخوارساخته است , خوی

او پسندیده وباطن او نیکوست , مردم نیزاز شر او برکنارند.

Happy is he who is humble , good natured , well - disposed

and does not harm anybody

.

فرخنده کسی که نفس خود سازد خواروزخوی پسندیده شود برخوردار


سازد دل خویش ازپلیدی ها پاک


دارد بدی خویش زمردم به کنار


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


=


حضرت محمد (ص) - 301طَلَبُ العِلمِ فَریضَهُُ عَلی کُلّ مُسلِمِِ .کسب علم برهرمسلمانی واجب است .


It is obligatory for every one to seek knowledge.


ازدانش وفضل گوهری بهتر نیست


آنکس که فراری است زدانستن کیست
بهرهمه کسب علم واجب باشد


دانش طلبی وظیفه هرفردی است
=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 311......316


حضرت محمد (ص)- 316

کَفّارَهُ الذّنبِ النّدامَه .


کفاره گناه پشیمانی است .


Only repentance can wipe out a sin
.


درجاده تنگ هرکه پویا باشد

این است سزای او که رسوا باشد


کفاره آن گناه کامروز کنیافسوس وپشیمانی فردا باشد
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
=حضرت محمد (ص)- 315کَثرَهُ الُمزاحِ تَذهَبُ بِماء الوَجهِ .شوخی بسیار آبرو رابرباددهد.Unrestrained joking can bring ruin on your reputation.آنکس که زان بیاوه هرلحظه گشاد

دیگربه کلام اوکسی گوش نداد

شوخی چو زحدگذشت وگردید زیاد

آخردهد آبروی مارابربـــــــــــــــــاد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 314


کَثرَهُ الکِذبِ تَذهَبُ بِبَهاءالوَجهِ .دروغ بسیار فروغ راازچهره می برد.Lying wipes the glow from one's faceگوئی چو دروغ وراست کس پندارد

خوارت نگرد چو پرده زان بردارد

ازچهره برد دروغ بسیارفروغ

یعنی که دروغ روسیاهی آرد=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 313

قَلیلُ الِعلمِ خَیرُُمِن کَثیرِ العِبادَه .


دانش کم ازعبادت بسیاربهتراست .
A little knowledge is better than too much worship.


دانایان رالطف الهی یاراستنادان ببرخداومردم خواراستدانش خود اگر کم است وبی مقداراستارزنده ترازعبادت بسیاراست
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد َ(ص) - 312


قُل خَیراََتُذکَربِخَیرِِ.درباره دیگران به نیکی سخن گوی تادیگران نیز به نیکی ازتو یادکنند .Speak well of others if you want to be remembered well

.


آن کس که زبان به زشت گوئی بگشاد


ازدست زبان خلق دررنج افتاد

درباره هرکسی سخن نیکو گوی

تاخودهمه کس کندبه نیکی زتو یاد


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر
==حضرت محمد (ص) - 311

فُضوحُ الدّنیا اَهوَنُ مِن فُضوحِ الاخِرَه .


خواری دردنیا بهتراست ازرسوائی درآخرت .
To be abased for poverty in this world is better than to bedisgraced for sins in the next


.


تقوی وسیاهروزی وتنهائی


بهترزگناهکاری ودارائی

زیراکس اگرشود به دنیا رسوا
به زانکه کشد دراخرت رسوائی


=

ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=گردآوری : م.الف زائر 

کانال تلگرام

بالا