• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حضرت محمد (ص) - 171...175

زیارت

New Member

حضرت محمد(ص) -175

اِنّ الله عَزّوَجَلَّ فی عَونِ العَبد مادامَ العَبدُ فی عَونِ اَخیهِ .

خدای عزوجل بنده خودرایاری می کند مادام که بنده برادرخودرایاری می نماید.

Almighty God helps a man as long as he helps his brother .

آنکس که زکاردیگران عقده گشاست
خوددست به هرکارزند کامرواست

الطاف خداست شامل بنده او

تابنده او یاور مخلوق خداست
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
==
مولاعلی (ع) - 174

اِنّ اللهَ عَزّوَجل رَحیمُُ وَیُحِبُّ کُلَّ رَحیمِِ .

خداوندعزوجل مهربان ورحیم است وهربنده
مهربانی رادوست دارد.
Almighty God is merciful and loves everyone who is merciful too.

آنکس که رحیم ومهربان است ونکوست
پیوسته عنایات خداشامل اوست

زانجاکه خدای مهربان است ورحیم

هربنده مهر پیشه راد ارد دوست .

==

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


,


گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد(ص) - 173

ِانّ اللهَ جَمیلُُ وَیُحِبّ الجَمالَ .


خدازیباست و زیبائی رادوست دارد.


God is beautiful and loves beauty.

آن گل که بباغ گرم بزم آرائی است
تاماه که شمع فلک مینائی است

هرچیزکه آفریده ایزد زیباست

زیباست خداوعاشق زیبائی است

=ترجمه شعری و انگلیسی
ابوالقاسم حالت=

گردآوری: م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 172

اِنّ اللهَ اِذااَرادَ بِقَومِِ خَیراََاِبتَلاهُم .
هرگاه خداوندخیرگروهی راخواهد آنان راامتحان کند.
When God wishes some people well, tries them.

باهرکه یکی نرد محبت بازد
شایدکه به امتحان اوپردازد

آنجاکه خداخیرگروهی خواهد

درورطه امتحانشان اندازد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==


حضرت محمد(ص) - 171

اِنّ الله اَحَبَّ الکِذبَ فِی الصَّلاحِ وَاَبغَضَ الصِّدقَ فِی الفَساد.


خداوند سخن دروغی راکه برای برقراری صلح گفته شود
دوست داردوازسخن راستی که برای بپاکردن

فتنه باشدبی زاراست

God likes a word which is said for peace making even if it is a lie and dislikes a seditious word
even if it is true.

آن حرف که گردد سبب صلح نکوست
ورزانکه دروغ است خدادارددوست

وانکاو پی جنگ وفتنه گوید سخنی

ورراست بودخدای رانفرت ازاوست .


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

 

Faezon

Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 171...175

بسيار عالى، سپاس برادر بزرگوارخداوند سخن دروغی راکه برای برقراری صلح گفته شود
دوست داردوازسخن راستی که برای بپاکردن فتنه باشدبی زاراست.

خدای عزوجل بنده خودرایاری می کند مادام که بنده برادرخودرایاری می نماید.
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 176....180


حضرت محمد (ص) - 180اِنّ الرِفقَ لَم یوضَع عَلی شَئیََ قَطُّ اِلّازانَهُ وَلَم یوضَع عَنهُ اِلّا شانَهُ .


مارابرچیزی نهاده نشدمگرآنکه آنرا زیباساخت وازچیزی برداشته نشد

مگر آنکه آن را زشت کرد.


Everything with moderation looks nice , andwithout it , seems indecent .

نرمی سبب گرمی ومهرافزائی است

پرحاش ودرشتی سبب رسوائی استآنجای که خوش خوش نباشد زشتی استوانجای که خوی خوش بود زیبائی است=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت

گردآوری : م.الف زائر


==


جضرت محمد (ص) - 179

اِنّ الرّجُلُ لَیحزَمُ الرّزقَ بِالذّنبِ یُعیبُهُ .

مردبرای گناهی که ازاوسرزده رزق خودراازدست می دهد.

A man often will be deprived of his livelihood because

of as in he has committed.


بی عقل دهد تن به گنه تاکه مگر
زین راه کند ر وزی خویش افزون تر

ای بس که رود رزق کمش هم ازدست

ازبابت آنگاه کز او زده سر


=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 178


اِنّ اللهَ یُحِبّ مِنَ الخَیرِ ما یَعجَل .

خداوند آن کارنکوئی رادوست داردکه درانجامش شتاب کنند.God likes the good deed doing of which is hastened .

ای بس که پرنده ای بمیرد دردام
گردیرکنی پی نجاتش اقدام
آن کارنکوئی که خدا دارد دوست
خیری است که زودتر دهندش انجام
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 177

اِنّ الله یُحِبُّ السّهلَ الطَلِقَ .

خداوند کسی راکه گشاده روو آسان گیراست دوست دارد.God loves everyone who is cheerful

and easy- going.


اخلاق نکو هرکه به کارش باشد
ایام به کام وبخت یارش باشد

آنکس که گشاده روی وآسان گیراست

پیوسته خدای دوستدارش باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 176

اِنّ اللهَ لایَنظُرُاِلی اَعمالِکُم وَلااِلی اَبدانِکُم وَلکِنَ یُنظُرُاِلی قلوبِکُم وَنیّاتِکُم .


ایزد متعال نه به کارتان می نگرد ونه به پیکرتان بلکه
به دلها ونیات شما می نگرد.


Almighty God regards neither what you do no how you

appear but observes your heartsand your purposes
.


ایزدکه مدام ناظروداور تست
چشمش نه به کارتو نه برپیکر تست
چیزی که خداوند بدان می نگرد
فکری است که دردل تو یادرسرتست .

=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر
 

Faezon

Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 176....180

ایزد متعال نه به کارتان می نگرد ونه به پیکرتان بلکه

به دلها ونیات شما می نگرد.
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 171...175

سلام
تشکر ازدوست عزیز
موفق باشید..
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 181....185


حضرت محمد(ص) - 185
اِنّ شَرّالاَشرار اَلعُلماءوَاِنّ خَیرَالاَخیارِ اَخیارُالعُلَماء
بدترین بدان دانشمندان بدنهاد, ونیک ترین نیکان دانشمندان نیکونهادند

The worst of all bad people are those learned man who are wicked and best of all good men are those
who are learned and benevolent.


دانشمندی که دررهی رهسپراست

جمعی راهم به راه خود راهبراست

گرنیک نهادست به ازهرنیک است

وربدکنش افتاد زهر بدبتر است

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 184

اِنّ شَرّالنّاسِ فِی القِیامَهِ ذوالوجهَین .
بدترین مردم درروز رستاخیر کسی است که دو رو باشدThe worst of all people is the day of judgement is the two - faced man.

زانجاکه دورواهل نفاق است وریا


گرتکیه بدوکند کسی . نیست بجا


آنکس که دوروست چون رسد روز جزا


آید به شما ربدترین خلق خدا


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م . الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 183

اَنزِلِ النّاسَ مَنازِلَهُم خَیرَهُم وَشَرَّهُم .


ازنیکوکاران وبدکاران هریک رابه جای خود قراردهید.Place each man in his proper positions according
to his goodness or badness.


نیکان زمانه رابه سرگل بفشان

بدکارانرازهر ملالت بچشان


بدکاران رامقام بدکاران ده

نیکان راهم بجای نیکان بنشان

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==


[FONT=courier new,courier,monospace]حضرت محمد (ص) - 182[/FONT][FONT=courier new,courier,monospace]
[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace]اِنّامَعاشِرَالاَنبیاء اُمِرنا اَن نُکَلّمَ الناسَ عَلی قَدرِ عُقولِهِم .[/FONT][FONT=courier new,courier,monospace]
[/FONT]
[FONT=courier new,courier,monospace]ماگروه پیامبران ماموریم که به اندازه[/FONT][FONT=courier new,courier,monospace] [/FONT][FONT=courier new,courier,monospace]عقل های مردم سخن گوییم [/FONT].
We prophets are commissioned to speak to the people as they understand.

پیغمبر برگزیده یزدانیم وزجمله خلق بیشتر می دانیم

تاخلق جهان گفته مادریابند

همپایه عقلشان سخن می رانیم

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 181
اِنّ الفُحشَ لَوکانَ مُمَثّلاََ لَکانَ مِثالَ سُوءََ.
اگردشنام چهره واندامی داشت , جهره واندام نازیبائی بود.
If abuse were embodied it would have a very ugly face.

آن مرد که هرزه گوست درهرجابود
ازدست زبان خویشتن رسوا بود

دشنام اگر چهره واندامی داشت

آن چهره واندام چه نازیبابود

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) 186....187


حضرت محمد(ص) - 187


اِنّ فی الرِفقِ الزِیادَهََ وَمَن یُحرَمِ الرِّفقَ یُحرَمِ الخَیرَ.

درنرمی ومدارافزونی وبرکت است وهرکه ازنرمی
ومدارادورباشد ازخیراهل دنیامحروم است .

Blessing lies in mildness and one who is not mild is
deprived of people's goodness.

هرجای که نرمی ومداراباشد
خیروبرکت بیشتر آنجا باشد

هرکس که زنرمی ومدارادوراست

محروم زخیراهل دنیا باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد (ص) - 186

اِنَّ عَلی لِسانِ کُلِ قائِلِِِِ رَقیباََفَلیَتّقِ الله العَبدُ وَلَینظُرمایَقولُ .

زبان هرگوینده ای رانگهبانی است پس هرکسی بایدازقهر
خدابیندیشد وبنگردکه چه می گوید.

There is a guardian angel for every speaker , so one
must be afraid of God and see what he is saying.

ازغیب به هرخلوت وهرانجمنی
چشمی است به سوی هر زبان ودهنی

تاهرکسی ازقهر خدااندیشد

بیجا به زبان نیاورد هرسخنی

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 188....189حضرت محمد (ص) - 189

اِن قامَت السّاعَه عَلی اَحَدِکُم وَفی یَدِهِ فَسیلَهُُ فَاستَطاعَ اَن یَغرِسَها فَلِیَفعَل .اگریکی ازشما رامرگ فرارسد ودردستش نهال خرمائی باشد
باید آن رااگر می تواند بکارد.


If a man's death has come and he has a palmscion in his hand , he must plant it if he can.


درروز اجل که هرکسی درماند
آن راکه دگر مرگ فرامی خواند

گردردستش نهال خرمائی هست

بایدکه بکاردش اگر بتواند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 188


اِنَّ فِی السَماء مَلَکَینِ مُوکّلینِ بِالعِبادِ فَمَن تَجَبّرَوَضَعاءُ .

درعرش دوفرشته برافراد بشر موکلند تاهرکس که
به تکبر سرافرازد پستش کنند.


There are two angels who are
commissioned to debase whoever
shows arrogance.

ازعرش برین بسوی افراد بشر

باشد دوفرشته راشب وروز نظر

تادرنظرخلقسرافکنده کنند

آن راکه پی کبر برافرازد سر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص)- 190
حضرت محمد(ص) 190

اِنّ قَلیلُ العَمَلِ مَعَ العِلمِ کَثیرُُ, کَثیرُالعَمَل مَعَ الجَهل قَلیلُُ .


کاری که ازروی علم ودانش باشدکمش بسیار

است وکاری که ازروی علم نباشد

زیادش کم است .Little work with knowledge is a lot

of work , without it is little

بادانش وعلم اگر زنی دست به کار
آن کار اگر کم است باشد بسیار

بی دانش وعلم اگر کنی کاری را

هرچند زیاداست بود بی مقدار


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف. زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 191....193


حضرت محمد (ص) - 193

اِنّ لِربِّکُم فی اَیّامِ دَهرِکُم نَفَخاتِِ فَتَعَرّضوا لَها.

پروردگارشمارادردوره زندگی شما نسیم های رحمتی است , پس

دربرابراین نسیم ها قرارگیرید وازآنهابهره ورشوید.God's blessings are like breeze, try
to take advantage of them .


آن وقت توان گفت که صاحب نظرید
کاندرهمه جاعیان خدارانگرید

پیوسته نسیم رحمت اوست وزان

آماده شوید تاازآن بهره برید

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==
مولاعلی (ع) - 192


اِنّکُم لَن تَسعواالنّاسَ بِاموالِکُم فَسَعوهُم بِاخلاقِکُم .


چون بامال خود نمی توانید وسیله گشایشی برای مردم
فراهم کنید پس باخوی نکو آنان رابه راحت برسانید.

If you are not sufficiently rich to help

people by your wealth , extend comfort to

them by your good temper.خودخواه مباش وپست مانند خسان

بگشای بنحوی گره ازکارکسان


بامال چو خلق رامدد نتوانی

باخلق نکو به خلق راحت برسان=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=
گرد آوری : م.الف زائر==​

حضرت محمد(ص) - 191

اِنَّ کُلَّ امرِءِ ِِماقَدَّمَ قادِمُُ وَعَلی ماخلَفَ نادِمُُ .


هرکسی آنچه راکه به راه حق داده بازیابدوازآنچه که نداده پشیمان گردد.


Everyman gets whatever he has given for the sake
of God and repents for whatever he has not.


آن راکه زرو سیم فراوان باشد


درحشرحساب او نمایان باشد


چون هرچه که داده بهرحق یابد باز


وزآنچه نداده او پشیمان باشد
=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 194....195حضرت محمد (ص) - 195


اِنّما الاَعمالُ بِالنّیاتِ وَلِکُلّ امرِیءِِ مانَوی.

عمل هرکسی بسته به اندیشه اوست واعتبارهرکس بسته

به همان است که اندیشه کرده است .

Man's action is directly connected with his thought , and his thought is judged by his action.

چون فکر بدی درسرکس ریشه کند
ای بس که سرانجام بدی پیشه کند

هرکس عملش بسته به اندیشه اوست

کس رانرسد جزآنچه اندیشه کند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
=

حضرت محمد (ص) - 194

اِنّ لِلجَنّهِ باباََیُقالُ لَهُ بابُ المَعروفِ لایَدخُلُهُ الّااَهلُ المَعروفِ .


بهشت دری دارد که درنیکوکاری نامیده می شود
وجزنکوکارداخل آن نمی گردد .

heaven has a door, named the door of
beneficence , through which no one can
enter except a benefactor.


ای انکه تراسوی بهشت است نظر
ماناکه بهشت دلکش و جان پرور
دارای دری بنام " نیکی " باشد

وزآن نکند غیرنکوکارگذر

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -196....200
حضرت محمد (ص) - 200
اِنّ مِن شَرّعِبادَاللهِ مَن تَکرَهُ مُجالِسَتَهُ لِفُحشِهِ .
بدترین بندگان خداکسی یاست که به سبب بددهنی
اوازهمنشینی بااو پرهیز کنی .The worst of all men is the one with whom you avoid to associate

because of his scurrility.

آن مرد که نرم گوی وشیرین سخن است
یارهمه وگرمی هرانجمن است

بدترزتمام خلق آن است کزو

پرهیزکنندجمله چون بددهن است .
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر
=

حضرت محمد (ص)- 199

اِنّمایُدرَکُ الخَیرُ کُلُهُ بِالعَقلِ وَلادینَ لِمَن لاعَقلَ لَهُ .
ننهاخرداست که راهبرراه خیراست وکسی که خردندارد دین ندارد.


Only wisdom can lead one man to the path of goodness and

blessing , and o9ne who is not wise has no faith
.


بی پرتوعقل دیده روشن بین نیست

بی پیر خردراه به هیچ آئین نیست

تنهاخرداست رهبرهرره خیر


آن راکه به سردخرد نباشد دین نیست


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=

گردآوری: م.الف زائر
==


حضرت محمد(ص) - 198
اِنّماهَلَک النّاسَ العَجَلَهُ وَلَواَنّ النّاسَ تَثبَّتوالَم یَهلِک اَحَدُُ.
مردم راشتابزدگی هلاک می کند , اگر مردم راثبات
وآرامش بودهیچ کس دچارهلاکت نمی شد.


Hastiness kills people ; and with calmness and constancy

no one will be harmed.


آنکاو به ره شتاب تازد بی باک


ای بس که به خون خودبغلطد درخاک


گرمردم راثبات وآرامش بود


بیهوده نمی داد کسی تن به هلاک

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر=
حضرت محمد (ص) - 197


اِنّماالمَرئَهُ لُعبَهُ مَنِ اتَخَذَها فَلایُضَیِّعها .


زن لعبت ظریفی است وکسی که اورامی گیرد نباید ضایعش سازد.


A woman is like a delieate doll and whoever has it

must not spoil it.مردی که نگهداری زن نتواند

گرزن گیرد بدو ستم می راند

زن چیست ؟ به لعبت ظریفی ماند

حیف است که مرد ضایعش گرداند


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


==

حضرت محمد(ص) - 196


اِنَّمَا المَجنونُ مَن اثَرَالدُنیاعَلیَ الاخِرَهِ .


دیوانه کسی است که دنیارابرآخرت برگزیند.An insane man is one who prefers

this world to the next.

پابندمشو جهان پرغوغارا

مجذوب مباش این رخ نازیبارا

دیوانه کسی است دربراهل خرد

کاوبگزیند برآخرت دنیارا

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر


 

Faezon

Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -196....200

اِنّماهَلَک النّاسَ العَجَلَهُ وَلَواَنّ النّاسَ تَثبَّتوالَم یَهلِک اَحَدُُ.

مردم راشتابزدگی هلاک می کند , اگر مردم راثبات

وآرامش بودهیچ کس دچارهلاکت نمی شد.


سپاس از احادیث بسیار زیبا واقعا هم همینطور است افسوس ...

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 176....180

سلام

تشکر ازتوجه شما به مطالب .. .

برای شما ارزوی موفقیت وسلامت و خدمت به اهل البیت (ع) ر ادارم

التماس دعا.
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 171...175

حضرت محمد (ص) - 210بُعِثتُ بِالحنیفیَّهِ السَّمحَه ِ.من برانگیخته شده ام تادینی برحق وآسان بیاورمI am commissioned to bring forth a trueand simple religion
.


مبعوثم کردقادرعزوجلکزبهرهدایت جماعات بشرآرم دینی تازه که هم برحق استهم آسان می توان بدان کرد عمل=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=گردآوری : م.الف زائر
==

حضرت محمد(ص) - 209

بَجِّلُ المَشایِخَ فَاِنَّ مِن اِجلالِ اللهِ تَبجیلُ المَشایِخِ .

پیران راگرامی دارید چون این کاریکی ازشروط اجلال خداوند است .
Respect the old people, for it is one of the
conditions of glorifying God.

هرپیرجهاندیده که داند ره راست

ازبهرجوان خوب ترین راهنماست

پیران بصیرراگرامی دارید

کاینهم یکی ازشروط اجلال خداست


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م. الف زائر
==

حضرت محمد (ص) - 208

بِئسَ العَبدُ عَبدُُتَخَیّلَ وَاختالَ وَنَسِیَ الکَبیرَالمُتَعال .

بدترین مردم کسی است که تکبرورزد وگردنکشی کندوخدایتعالی راازیادببرد.

One who shows arrogance and forgets the Almighty God is the worst person.


چون درسرمرد بادنخوت افتاد
آن بس که چو ضحاک شد اندر بیداد
آ ن بنده بداست کو تکبر ورزد
گردن کشد وبرد خداراازیاد
=
ترجمه شعر ی وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر


=حضرت محمد(ص) - 207
اِیّاکَ وَما یَسوءُالاَدَب .
ازآنچه مایه بدرفتاری می شود پرهیز کن .

Keep away from whatever brings about misbehavior.

درشرع مبین حرام شد می خواری


زآنروی که دورت کند ازهشیاری


پرهیزبجوی اگر بصیرت داری


ازآنچه بود مایه بدرفتاری


=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری: م.الف زائر=

حضرت محمد(ص) - 206

اِیّاکُم وَفَضولَ النَّظَرِفَاِنَّهُ یَبذُرُ الهَوی وَیُوّلِدُ الغَفلَه .

ازافزون نگریستن به زیبارویان پرهیز کنید چون این
کار تخم هوسرانی ومایه غفلت است .
Avoid staring too long at the beauties ; for it evokes
in you evil desires and causes negligence.

برروی نکو زیاد اگر درنگری

افتی به کمندعشق وزان رنج بری

افزون نگریستن به زیبارویان

تخم هوس است وغفلت وبی خبری


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


حضرت محمد(ص) - 205
اَهدِ لِمَن یَهدیکَ .
به کسی که برایت هدیه فرستاده تو نیز هدیه بده .Send gifts to those who have sent gifts to you
.


کن یاد ازان کس که کند یاد ترا
دلشادکن انراکه کند شاد ترا
آن به که تونیز تحفه ای بفرستی
اندربرهر که تحفه ای داد ترا
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری: م.الف زائر
حضرت محمد (ص) -

204

اَولیَ النّاسِ بِالعَفوِ اَقدَرَهُم بِالعُقوبَه .
کسی که درمجازات ازهمه قوی تراست بیش ازهمه بایدبه عفو بپردازد
one who is most authorised to punish is most expected to forgive
.
آن مرد که ازحق کسان باخبراست
گرحق کسی نداد بیدادگر است
آن بیش سزد که حق مردم بدهد
کزحق کسان ازهمه آگاه تراست

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت-

گردآوری: م.الف زائر


=
حضرت محمد (ص)
- 203
اَولیَ النّاسِ بِالحَقّ ِاَعلَمَهُم بِهِ
. آن که بیش ازهمه حق رابشناسد بیش ازهمه شایسته ان است

که حق مردم رابدهد .


One who accords recognition to people's rights is more suitable to give those rights to them
.


آن مرد که ازحق کسان باخبراست
گرحق کسی نداد بیدادگر است
آن بیش سزد که حق مردم بدهد
کزحق کسان ازهمه آگاه تراست
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت -
گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 202

اَوّلُ مَن یَدخُلُ النّارَاَمیرُُمُتَسَلِطُُ لَم یَعدِلُ وَذوثَروَهِِ مِنَ المالِ لَم یُعطِ حَقَّهُ وَفَقیرُُ فَخورُُ.

نخستین کسی که دردوزخ داخل می شود امیرتوانائی است
که عادل نباشد وثروتنمندی که ازمال خودبه قدری که حق آن است
نمی بخشد وفقیری که به خویش می نازد.
.
A sovereign who is not just , a rich man who


does not give from his wealth what he must and


a poor man who is proud of himself will go


to hell before others .
آن میرتوانا که نباشد عادل


وان دارائی که شد زبخشش غافل


وانمرد فقیری که بنازد برخویشبیش ازهمه گردند به دوزخ داخل
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=
گردآوری : م.الف زائر
=

حضرت محمد(ص) - 201

اِنَّ هذِهِ القُلوبُ تَمَلُّ کَاتَمَلُّ الاَبدانُ فَاهدوالَهاطَرائِفَ الحِکَمِ .

دلها نیزمانند تن ها ملول وافسرده می شوند , ازاین رو
تازه های دانش رابه دلها هدیه کنید.

Like the body the heart gets also dejected it novelties of wisdom.

چون تن که علیل یاکه آزرده شود
دل نیز بود گلی که پژمرده شود
زین روی به تازه های دانش دل را
نیروده ومگذارکه افسرده شود

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 211...215

حضرت محمد (ص) - 215

تَحَبَّب اِلیَ النّاسِ یُحِبّوکَ


بامردم دوستانه رفتارکن تاترادوست بدارند.


Be friendly with people and they will like you.

گرخلق به چیز ی نشمارند ترا
هرگز به حساب درنیارند ترا


گرباهمه دوستانه رفتارکنی


مردم همه نیز دوست دارند ترا=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 214

تَجاوَزواعَن ذَنبِ السّخی فَانِّ اللهَ تَعالی اخِذُُبِیَدِهِ


کُلَّما عَثّرَوَفاتِحُُ لَهُ کُلّماَ افتَقَرَ.

ارگناه سخاوتمند درگذرید زیراهرگاه پای او بلغزد

خدایتعالی دستش راگیرد وهرگاه دچارفقرشود دربرویش بگشاید.

Absolve a generous man's sin for God protests him whenever


he slips and helps him whenever
he is impoverished.ازمرد سخی اگر گناهی آیدبگذرکه خدانیز براوبخشاید


ازپاچوفتاد دست اوراگیرد


چو گشت فقیر دربراو بگشاید


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 213

تَاتی عَلی شارِبِ الخَمرساعَهُُ لایَعرِفُ فیها رَبَّهُ .


برای می خواره ساعتی پیش می آیدکه او دیگر خدای رانمی شناسد.
A drunken man reach a time when he does not believe in God.

آنکوشده مست سرزپانشاسد


اوراه صواب ازخطا نشناسد


می خواره غفلت زده راپیش آید


آنوقت که او دگر خدا نشناسد


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد(ص) - 212

بُلّواَارحامَکُم وَلَو بِالسََّلامِ .خویشاوندی راتازه کنید هرچند به یک سلام باشد.

.
Try to renew your relationship with your


relatives even if by a mere greeting .خویشاوندی چو حکمفرما باشد

پیوند مودت است هرجا باشدمحکم سازید رشته خویشی را


هرچند به یک سلام تنها باشد


=


ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=


گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 211

بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِم الاَخلاقِ .


من بر انگیخته شده ام تا مکارم اخلاق را به کمال برسانم
I am commissioned to bring the human virtues to perfection
.

فرمود ییامبر پسندیده جمال


داده است رسالتم خدای متعالتاآنکه محصنات اخلاقی را

دربین جماعات رسانم به کمال=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 216....220

حضرت محمد (ص) - 220

تَرکُ الشَّرِ صَدَقَهُُ .
ترک بدرفتاری مانند صدقه دادن است .

Giving up evil conduct is like giving alms.

می کوش که رو به سوی نیکی آری
یاانکه قدم به راه بدنگذاری

خودازبدی احتراز کردن نیکی است
همچون صدقه است ترک بدرفتاری

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر==

حضرت محمد (ص) - 219


تَخَلّلوا فَانّهُ مِن النّظافَه وَالنّظافَهُ مِن الایمانِ وَالایمانِ مَعَ صاحِبِهِ فیِ الجَنّهِ .
دندان راپاک کنید چون پاکیزگی نشانه ایمان اس وایمان
نیز دربهشت باصاحب خود همراه می باشد.
Clean your teeth for cleanliness is a sign of faith and the faith will accompany its owner to to paradise.

گرپاکی دست ودهن ودندان است شوپاک که پاکیزگی از ایمان است
ایمان تو نیز گرکه مومن باشی

همراه تو دربهشت جاویدان است
=

ترجمه شعری وانگلیسی ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 218
تَحنّنوا عَلی اَیتام ِالنّاسِ یَتَحَنّنَ عَلی اَیتامِکُم .
براطفال یتیم دیگران رحمت آورید تابریتیمان شمارحمت آورند.


Be merciful to the other people's orphans so that people will have mercy to yours.


چون خلق ترا یاور خویش انگارند
یای به تورانیز روا می دارند

کن رحم براطفال یتیم دگران

تارحم براطفال یتیمت آرند
.
=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر

==
حضرت محمد (ص) - 217
تُحفَهُ المومِنِ اَلمَوت .
مرگ برای مومن مانند تحفه ای است .Death is like a gift of God for a pious man.

ازمرگ نترسد آن زین گیتی زشت
بگذشت وجهان دگرازدست نهشت
مرگ است چو تحفه مرد باایمان را

زیراکه برد ازین جهانش به بهشت
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==
حضرت محمد (ص) - 216
تَحتَ کُلّ ِشَعرَهِِ جَنابَهُُ فَبُلّواالشَّعرَ وَاَنقواالبَشَرَه .
دربن هرموئی کثافتی است , پس موی رابشوئید وپوست بدن راپاک نگه دارید.There is some dirt at the root of any hair, so wash your hair and keep your skin clean.

پاکیزگی ونظافت ازکف مگذار
ورنه زسلامت نشوی برخوردار

درهربن مو کثافتی پنهان است

پس موی بشوی وپوست راپاک بدار

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -221....225حضرت محمد (ص) - 225

تَهادوا فَاِنّ الهَدِیهَ تَذهَبُ بِوِخرِالقَلبِ .


به یکدیگر هدیه فرستید زیراهدیه خشم وکینه راازدل می برد.Send gifts to one another for it removes anger from your hearts
.

آن به که نباشید زبخشش غافل

زیراکه ازآن شود محبت حاصل


درعالم دوستی به هم هدیه دهید

تادشمنی وکینه زداید ازدل=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر


==


حضرت محمد (ص) - 224

تَفَرّغوامِن هُمومِ الّدنیامَااستَطَعتُم فَاِنّهُ مَن کانَتِ الّدنیاهَمّهُ قَسِیَ قَلبُهُ

وَکانَ فَقرُهُ بَینَ عَینَیهِ وَلَم یُعِطَ مِن الّذنیاغَیرَنَصیبِهِ مکتوبِ لَهُ .تامی توانید دل ازغصه دنیاآزادکنیدزیراکسی که به دنیا دل می بندد

سنگدل می شو,فقراو درپیش چشم اوست وازدنیاهم غیرازقسمتمقدور خود چیزی به دست نمی آورد.


Free your heart from the worries of the world because any one who is attached to

this world becomes cruel, faces povertyand can never given anything more than his predestined lot

.باید که زانده وغم دنیا رست

شدسنگدل آن کس که بدنیا دل بستدرفقرونیازماند وازدنیا نیز

ازقسمت خودبیش نیاورد بد ست

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==

حضرت محمد (ص) - 223

تَصَدّقوا عَلی اَخیکُم بِعِلمِِ یُرشِدُهُ وَرَایِِ یُسَدّدُهُ .


ازبرادر مستمند خوددستگیری کنیدبنحوی که اورابراه

راست آرد وبصواب وصلاح کشاند.Help your poor brother lead him wisely to the path.

باهرکه نیازمند وبی برگ ونواست

امدادکنید تاکه مقدورشماست


وانگاه بهدانائی وروشن بینیاصلاح کیندش که رود از ره راست

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==


حضرت محمد (ص) - 222

تَصافَحوا فَاِنّهُ یَذهَبُ بِالغِلِّ .


به یکدیگر دست بدهید چون کینه راازدل می برد.

Shake hands with each other; for it wipes out enmity from hearts

.


درسینه دوست گربماند کینه

کم کم گردد چو دشمن دیرینه


مانند دودوست دست هم بفشارید

کاین کاربرد کینه برون ازسینه

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری : م.الف زائر==حضرت محمد(ص) - 221

تَرکُ الفُرَصِ غُصَصُُ.


ازدست دادن فرصت غم واندوه ببار می آورد.


To lose opportunity results in grievence
.

چون فرصتی افتاد به دستت ای یار

زآن بهره وری اگرکه باشی بیدار

زیراکه زدست دادن فرصت کار

جز غصه وافسوس نمی آرد بار


=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر

 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 226....230حضرت محمد(ص) - 230


ثَلاثُُ مِن اَبوابِ البِرِّ ؛ سَخاءُالنّفسِ وَطیبُ الکَلامِ وَالصّبرُعَلیَ الاَذی .
سه چیز درهای نیکوکاری است ؛بخشش , خوش سخنی
و شکیبائی هنگامی که آزاری می رسد.


There are three doors of benevolence ; generosity, sweet tongue and patience when faced with troubles .

درهای نکوئی وصواب است سه کار
بخشش به کسانی که به فقرند دچار

خوش گوتی وشیرین سخنی درگفتار

آرام وشکیب دربلائی دشوار

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر
==


حضرت محمد (ص) - 229

ثَلاثُُ مُجالَسَتُهُم تُمیتُ القَلبَ : مُجالِسَهُ اَلاراذِل و َمُجالِسَهُ
الاَغنیاء وَالحَدیثُ مَعَ الِنساء .

همنشینی باسه گروه دل افسردگی وملال
می اورد ,فرومایگان , توانگران وزنان .Association with three groups causes weariness ; ignoble


persons, rich men ans women.درصحبت این سه قو م رنج است وملال
افرادفرومایه عاری زکمال


مردان توانگر که بنازند به مال


زنهاکه برای جان مردند وبال


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=گردآوری : م.الف زائر
==

جضرت محمد (ص) - 228
ثَلاثَهُُ یَفرَحُ بِهِنّ الجِسمُ وَیَربو , الطّیبُ وَلِباسُ اللّینِ وَشُربُ العَسَلِ .
سه چیزاست که بدن رارشد وفرح می بخشد , بوی
خوش , جامه نرم وعسل .There are three things which ******* and flourish the body ;fragrance , soft dress and honey.

ازبهر بدن سه کاربسیارنکوست


بوئیدن هرچیز که چون گل خوشبوست

پوشیدن جامه ای که نرم است ولطیف

خوردن زعسل کزآن بدن رانیروست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد(ص) - 227

ثَلاثَهُ مِنَ الذّنوبِ تُعَجَّلُ عُقوبَتُها وَلاتُوخَّرُاَلیَ الاخِرهِ , عُقوقُ
الوالِدَینِ وَالَبغیُ عَلی النّاسِ وَکُفرانُ الاِحسانِ .

سه گناه است که عقوبتش زودفرامی رسد وبه آخرت
نمی کشد ,نافرمانی نسبت به پدرومادر ,بیدادکردن

به مردم وناسپاسی درمقابل احسان .There are three sins which will be punished shortly and before


the day of resurrection ; disobedience to the parents
. injustice to te people and ingratitude to the generous men
.

باشد سه گناه راعقوبت به جهان

یعنی نکشد به آخرت کیفرآن

زنجاندن والدین وبیداد به خلق

غفلت زسپاس و شکر احسان کسان .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

==حضرت محمد (ص) - 226

ثَلاثَهُُ لایَنتَصِفونَ مِن ثَلاثَه , حُرّمِن عَبدِِ وَعالِمُُ مِن جاهِلِِ
وَقَویُُ مِن ضَعیف .

سه تن هستند که درباره سه تن انصاف رواندارند, آزاد
درباره بنده ,دانا درحق نادان ,وتوانانسبت به ناتوان .

There are three who are no fair to three, free


man to slave, savant to ignorant , and strong


man to weak person.
درحق سه تن ازسه تن انصاف مخواه

آزاد که بنده راازونیست رفاه

داناکه نشد زدرد نادان آگاه

پرزورکه نیست ناتوان راهمراه


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=
گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) -231........235.حضرت محمد (ص) - 235جُعِلَتِ الذّنوبُ فی بَیتِِ وَجُعِلَ مِفتاحُهاشُربَ الخَمر.گناهان همه درخانه ای است ومیخواری کلید آن است .
All sins are in a house opened by the key of drinking.
چون کرد شراب دورت ازهشیاری

درهرره ناصواب رو می آری

شدجمع گناهان همه دریک خانه

وانگاه کلید خانه شد میخواری=


ترجمه شعری وانگلیسیاوالقاسم حالت
=


گردآوری: م.الف زائر==
حضرت محمد (ص) - 234

جَعَلَ الله مَکارِم َالاَخلاقِ صِلَهََ بَینَهُ وَبَینَ عَبیدِهِ فَحَسبُ اَحَدِکُم اَن یَتَمَسّکَ بِخُلقِِ مُتّصِلُ بِاللهِ
.

خداوند اخلاق نیکورارشته پیوندی میان خود وبندگانش قرارداده است , پس


برای هریک ازشماهمین بس باشد که دررشته ای که به خدا می پیوندد چنگ زند

.

Good morals are a connection between God and


men; so ; it is enough protection for every one to


stick to whatever is linked with God
.اخلاق نکو رشته پیوند بود

کان بین خلایق وخداوند بود

آن به که زندچنگ دراین رشته وصلآن بنده که عاقل وخردمند بود

=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.الف زائر


==
حضرت محمد (ص) - 233

جُبِلَتِ القُلوبُ عَلی حُبّ ِ مَن اَحسَنَ اِلَیها وَبُغضِ مَن اَساءَ عَلَیها .این امر طبیعی است که دلهای مردم کسی رادوست دارد که به آناننیکی کند وکسی را دشمن انگارد که به آنان بدی نماید .People by nature like a man who is benevolent toward


them ; and hate one who does them wrong
.این امر طبیعی است که مردم یارند
باطایفه ای که پاک ونیکوکارند

نیکی چو کنی تو , دوستت می دارند

زشتی چوکنی تو , دشمنت انگارند

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر==


حضرت محمد (ص) - 232

جاهِدواَهوائَکُم تَملِکواَانفُسَکُم .

باهوای نفس پیکارکنید تابه نفس خود تسلط یابید.
Fight with your passions so that you can dominate

over your own self.

امروز به راه فسق اگر بشتابید
تاروز دگرغریق هرغرقابید

بادیوهوای نفس پیکارکنید
تاآنکه به نفس خود تسلط یابید


=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآوری : م . الف زائر


==


حضرت محمد(ص) - 231

جامِلواالاَشرارَبِاَخلاقِهِم تَسلَموا مِن غَوائِلهِم وَبایِنوابِاعمالِکُم کَیلاتَکونوامِنهُم.بابدکاران به مدارارفتارکنید تاشماراآزارنرسانند وازآنان

درکردارجداباشیدتایکی ازآنان به شمارنیائید.Treat evil- doers reservedly for being safe from their

trouble ;
and be isolated from them in your acts so that you will not

be
deemed as one of them.

ناسازمباشید وخشن بااشرار
تاآنکه شمارانرسانند آزار

باشید ازاین قوم جدا درکردار

تاآنکه نیایید ازآنان بشمار

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گرد آوری : م.الف زائر

 

کانال تلگرام

بالا