• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حضرت محمد(ص) - 1

زیارت

New Member
جضرت محمد (ص) - 57
حضرت محمد(ص)

57


اَفضَلُ الجِهادِکلَِمَه عَدلِِ عِندَاِمامِِ جائِر.


بالاترین جهاد آن است که درنزدپیشوای ستمگری
سخن ازعدل وداد گفته شود.The greatest crusade is to speak of justice before a tyrant leader

درچشم کسی که دادگسترباشدآن جنگ وجهاد ازهمه برتر باشد


کزعدل بگویند دلیرانه سخن


درپیش امیری که ستمگر باشد.
=ترجمه شعری وانگیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 58حضرت محمد(ص)58

افقرالناس الطامع .


طمعکار ازهمه کس فقیرترومحتاج تراست.


The poorest of all people is the one who covetous.


آسوده دراین جهان کسی باشد وبس


کازاد زقید حرص و آرست وهوس

آنکس که طمعکاروحریص افتادست

مسکین تر ومحتاج تراست ازهمه کس


=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=
گردآروی : م.الف زائر 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمدل(ص) - 42

سلام باتشکر ازشما وهمه دوستان عزیزی که اعلام تشکر نموده و بنده را دلگرم نموده اند
خدا یارونگهدارهمه شما.
 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 59حضرت محمد(ص)


59


اِقبَلوُاالکَرامَهَ وَافضَلُ الکَرامَهِ الطَیبُ اَخَفُّهُ مَحمِلاََ وَاَطیبُهُ ریحاََ.
تحفه دوستان رابپذیرید. بهترین تحفه نیز عطراست
که وزن سبک وبوی خوش دارد.

Accept gifts from your friends , the best gift for friends is perfums ; light in weight and seenty in smell
. .


هرتفحه که دوست داده پرقدروبهاست
آ ن را اگر ازاوبپذیری تو رواست


عطر ازهمه تفحه هاست بهتر زیرا

وزنش سبک است وبوی آن روح افزاست

=
ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت
=
گر دآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 60


حضرت محمد(ص)


60


اَقرَبُ مایَکوُنُ العَبدُ اِلیَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اِذادَخَلَ عَلی قَلبِ اَخیهِ اَلمَسَرّهِ .


آن زمان بنده به خدانزدیکتراست که دل برادرخودراشادسازد.

A man is near to God only when he makes
his brethren happy.

شادآ ن که زهر غمزده ای یادکند
اورابه تسلی زغم آزادکند

آندم به خدای بنده نزدیکتر است

کزلطف دل برادری شادکند.


=ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 61حضرت محمد(ص)


61اَقَلَّ النّاسِ حُرمَهََ اَلفاسِقُ .


آلوده دامن ازهمه مردم احترامش کمتر است.


A debauchee is respected less than all other people.


آن کس که زپاکدامنی بهره وراست

ازصحبت ناپاکدلان برحذراست


آن ازهمه احترام کمتر دارد

کاو ازهمه آلودگیش بیشتر است

=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 62
حضرت محمد (ص)


62


اَقلّ النّاسِ راحَهََ البَخیلُ .


آسایش تنگ چشم وبخیل ازهمه کمتراست.


There is less peace of mind for a parsimonious


person than any one else.


آن کس که بود بخیل خواراست وذلیل


شادیش کم است وروزی اش نیز قلیل
دردارجهان ازهمه کمتر باشدآسایش آنکه تنگ چشم است وبخیل

=ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 63


حضرت محمد (ص)

63


اَقَلَّ النّاسِ لَذَّهَ الحَسوُدُ.


حسود لذتش ازهمه کمتر است.


The pleasures of a jealous person is less than
that of anyone else.


پیوسته حسود جان خودراآزرد
وزرنج حسدنیافت راحت تامرد

آن ازهمه لذت جهان کمتر برد

کاو بود حسودوغصه بیش ازهمه خورد


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر


 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 64

[h=2][/h]


حضرت محمد(ص)


64

اَقَلّ النّاسِ مُرُوهََ مَن کانَ کاذِباََ.


مردانگی کسی ازهمه کمتراست که دروغگو باشد.


A liar,s courage is less than all other people,s.


کس رازشجاعت اثری گر باشد
میگوید راست تامیسر باشد

مردانگی کسی است کمتر زهمه

کاوازهمه کس دروغگوتر باشد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=

گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 65

جضرت محمد(ص)
65
اَقِلَّ مِنَ الدَّینِ تَعِشُ حُرّاََ.
وام کمترکن وآزاد بزیReduce your debts and live more freely.


خرسند به نعمت خداداد بزی


کم خورغم زندگانی وشاد بزی


باآنچه که قسمت توگردیده بساز


کم وام کن ازمردم وآزاد بزی=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر


 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 66حضرت محمد (ص)66


اَقِلَّ مِنَ الذُنوُبِ یَهُنُ عَلَیکَ المَوتُ .گناه کمتر کن تامرگ برتو آسان گردد.

Avoid the sins so that you may bear death easily.


آن بی گنهی که پاکدامن باشد

بهرچه زروز حشرترسان باشد؟

کم کن گنه اندراین جهان تابهرت

رفتن به جهان دیگر آسان باشد


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری: م.الف زائر

.
 

زیارت

New Member
پاسخ : حضرت محمد (ص) - 65

سلام تشکر ازتوجه شما به مطالب گرداوری شده .
درشب قدرماراازدعا فراموش مفرمائید.
 

کانال تلگرام

بالا