• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حضرت محمد(ص) - 1

زیارت

New Member
1حضرت محمد(ص)1آفَهُ الجَمالِ الخَیلاءُ.کبروغرورآفت زیبائی استBeauty is spoilt by haughtiness.
ای آنکه رخت مایه بزم آرائی است


ازکبربپرهیز گرت بینائی استگردد زغرور هررخ زیبازشت


چون کبروغرور آفت زیبائی است .


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م. الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 2

2حضرت محمد(ص)
2
آفَهُ الجوُدِ السَّرَفُ .

اسراف آفت بخشش وکرم است.

Generosity is spoilt by lavishness.اسراف همیشه مایه اتلاف استزین راه مرو که دور ازانصاف استبخشش کن وهیچگاه اسراف مکنچون آفت بخشش وکرم اسراف است .
=ترجمه شعری وانگلیسیابوالقاسم حالت .=گردآوری: م .الف زائر


 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 3

3

حضرت محمد(ص)

3

اِتَّخِذواالاَهلَ فَانَّهُ اَرزَقُ لَکُم .

ازدواج کنیدکه روزی شما رابیشترمی سازد.

Marry for it increases your livelihood.

تنهامنشین وبی کس وزاروپریش
زن گیرومترس ازتهیدستی خویش

زآنرو که به ازدواج چون تن دادی

جهدتوو روزی تو می گردد بیش .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 4

4


حضرت محمد (ص)

4

اَتَدروُنَ عَلی مَن حُرِمَّتِ النّار؟ عَلَی الهَیّنِ اللَّیِنِ .


آیامی دانید آتش جهنم برچه کس حرام است ؟


برآن کس که آسان گیر ونرم خوباشد.


Do you know to whom will be forbidden the fire of the hell
?

to the one who is mild and lenient
.آنکو زغضب درنده همچون شیراست

وقتی شودآرام که دیگر دیر است

دانی که جهنم به چه کس گشته حرام

آن مر دکه نرم خوی وآسان گیراست
.


=


ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت=


گردآوری : م. الف زائر
 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 5


حضرت محمد (ص)5
اُترُکِ المِراءَوَاِن کُنتَ مُحِقاََ.


ستیزه مکن هرچند حق باتوباشد.Do not quarrel even when you are right .آنکس که کندستیزه جوئی زنخستاودست زآبروی خود خواهد شستآن به که کنی ستیزه جوئی راترک

هرچندکه خودبراستی حق باتست=

ترجمه شعری وانگلسی

ابوالقاسم حالت=

گردآوری : م.ا لف زائر 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 6
حضرت محمد(ص)6اِتَّقواالذُنوُبَ فَاِنَّهامُمحِقَهُ لِلخَیراتِ .


ازگناهان بپرهیزید زیراخوبی هاراازمیان می برد.
Avoid the sins for it spoils your virtues.
نیکی کن وازبدی حذرکن یارا
یک لکه بد زشت کند زیبارا

پرهیزکن ازگنه که یک بدکاری

ازبین بردتمام نیکی هارا=


ترجمه شعری وانگیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری: م. الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) -7حضرت محمد(ص)7اِتََّقوُاالظُّلمَ فَاِنَّهُ ظُلُماتُ یَومِ القِیامَه ِِ.
ازبیدادگری بپرهیزید چه ستمکاری تاریکی های روز رستاخیز می باشد.avoid cruelty for it brings forth darkness in the


day of resurrection
.بهرکم وبیش باخلایق مستیز
ازظلم بترس و زتباهی بگریز

بیدادمکن که دود این آتش تیز

روزتوکندسیاه دررستاخیز


=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت
=


گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 8

8حضرت محمد(ص)


8

اَتقیَ النّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فیمالَهُ وَعَلَیهِ .


پرهیزگارترین مردم کسی است که حق گوید خواه به
سودش باشد خواه به زیانش


The most virtuous man is the one who tells he truth whetherit is to his benefit or not .حق گوی وبه صدق کوش هنگام بیان

ورپای زیان وسود باشد به میـــــــــان

آن پاک تراست ازهمه کو حق گوید

خواه ازسخنش سود برد خواه زیــان

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.ا لف زائر 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 9

جضرت محمد (ص)


9


اِثنانِ عَلیلانِ اَبَداََ. صَحیحُُ مُحتِمُُ وَعَلیلُُ مُخَلِّطُُ.


دوکس همیشه رنجورند . آدم سالمی که ازغذاپرهیز می کند


و بیماری که پرهیز نمی کند.Two persons are always ill, a healthy man who is abstinentand a sick man who does not abstain.
ازپیش دوکس درد وبلانگریزد

پیوسته مرض به جانشان آویزد

آن بیماری که هیچ پرهیزش نیست

وان سالم کز خوراک می پرهیزد.

=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=
گرد آوری : م الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 10
حضرت محمد(ص)

10


اَحَبُ الاَعمالِ اِلیَ اللهِ اِدخالُ السُروُرِعَلیَ المُومِنینَ .


پسندیده ترین کاردرنزد خداوند شادکردن قلب مومنین است .


The most gracious deed before God is to make


the faithful happy
.آن به که به عدل کوشی وداد کنی
ماتمزده ای رازغم آزادکنی


شایسته ترین کاربه نزدیک خدای

آنست که قلب مومنی شاد کنی .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گرداوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
حصرت محمد(ص) - 11


حضرت محمد (ص)
- 11
اِجتَهِدوافیِ العَمَلِ فَاِن قَصُرَبِکُم الضَّعفُ فَکُفّوُاعَن المَعاصی .


درکارنیک بکوشیدواگر دراین امرناتوان شدیدازگناه نیز خودداری کنید.


Try to do good and, if you are not able to do


it , do not do evil either.ازحرص به هرراه خطاتیزمرو

دردام به هردانه ناچیز مرو

می کوش به کارنیک و. گر نتوانی

اندرپی کارهای بدنیـــــــــــــزمرو=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .


=گردآوری : م. الف زائر
 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 12


حضرت محمد (ص)


12


اَجیبوُا الدّاعِیَ وَعَوِّدوُاالمَریضَ .

اگرکسی ازشمادعوت کرد بپذیریدواگرکسی مریض
شد اوراعیادت کنید.
Accept the invitations and visit the sick.


باجمله درآمیز چنان شکّرو شیر

بهرهمه دوست باش و غمخوارونصیر

بیمارچوشدکسی.ازوحال بپرس

دعوت چو کندازتوکسی. زو بپذیر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری :م.الف زائر


 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 13


حضرت محمد(ص)


13


اَحِبَ الصّالِحینَ فَاِنَّ المَرءَ مَعَ مَن اَحَبّهُ .نیکوکاران رادوست بدارزیرامرد بدنبال کسی است که دوستش می دارد


Be a loving friend of benefactors for a man follows
the one he loves .

بگریز ازآن که بدعمل یابدخوست
شویارکسی که رسم وراهش نیکوست


آنراکه نکوکار بود دوست بدار
چون مرد پی کسی است کش دارد دوست .
=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م. الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 14


حضرت محمد(ص)

14


اُحثوُاالتُرابَ فی وُجُوهِ المَدّاحینَ .


برروی مدح گویان خاک بریزید


pour dust to the faces of those who praise you.ازمدح وتملق کسان کن پرهیز
وران که تراکند ستایش بگریز

هم لب زستایش خلایق بربند

هم خاک به فرق هرستاینده بریز.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=


گردآوری: م. الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 15حضرت محمد(ص)15

اَحسَنُ النّاسِ ایماناََ اَحسَنَهُم خُلقاََ.


هرکه اخلاقش بهتر. ایمانش بهتر.


The one whose charachter is better his faith the better.

آن کزهمه خوشخوترودرویش تر است

درپیش خدا منزلتش بیشتر است
ایمان کسی ازهمه برترباشد

کوازهمه درخوی نکوپیش تراست
.
=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری: م.الف زائر

 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 16


حضرت محمد(ص)16

اَحسَنُ زینَهِ الرَّجُلِ السَّکینَهُ مَعَ الایمانِ .بهترین زیورمرد آرامش باایمان است

A man's best ornament is his peace of mind

together with his faith.


مومن همه وقت دل قوی ازآن است


کاوراهمه جاخدای پشتیبان است


زیبنده ترین زیور مردان خدا


آرامش اوست کز سرایمان است .=


ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری: م.الف زائر
 

زیارت

New Member
حضرت محمد(ص) - 17


حضرت محمد(ص)

17


اَحسِنوُاظُنوُنَکُم بِاِخوانِکُم تَغتَنِموُابِهاصَفاءَالقَلبِ وَنَقاءَالطَبعِ.


گمان های خودرادرحق برادران نیکوکنیدتاازصفای دل وپاکی طبع آنان بهره برید.


Purify your thoughts about your brethren in order
to enjoy of heart on their part..​


پیوسته به عیب دوست گر درنگری

بایددگرازدوستی اش درگذری

درحق کسان گمان خودنیکوکن

کزلطف وصفای طبعشان بهره وری


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=گردآوری: م. الف زائر 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 18


حضرت محمد(ص)18

اَحکَمُ النّاسِ مَن فَرَّمِن جُهّالِ النّاسِ .داناترین مردم کسی است که ازنادان دوریجوید.

The wisest man is he who avoids the fool.

ازآنکه به خوی همچوحیوان باشد

پرهیز کند هرانکه انسان باشد

آن ازهمه خلق بود داناتر

کاو دوربودزهرکه نادان باشـــــد.


=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 19


حضرت محمد(ص)


19

اَخلِصِ العَمَلَ یَکفِکَ القَلیلَ مِنهُ .کارخیرازروی خلوص نیت کن تاکمش نیز ترابس باشد.

Do good with sincerity , so that even a little
of it will suffice you.

گرروی وریا درعمل کس باشد
ورگل کارد نصیب او خس باشد

میکوش به کارخیر ارزوی خلوص

تاآنکه کمش نیز ترا بس باشد.


=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت


=


گردآوری : م.الف زائر 

زیارت

New Member
حضرت محمد (ص) - 20


حضرت محمد(ص)


20


اِذااَتاکُمُ الزّائِرُفَاَکرِموُهُ.


هرگاه کسی به دیدن شما آید اورا گرامی دارید.Respect anyone who comes to visit you.


ازدوست مشوغافل وازدیدارش
شو بهره ور ازحلاوت گفتارش

چون دوست درآید زپی دیدن تو

اکرام کن اوراوگرامی دارش .


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر 

کانال تلگرام

بالا