• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

اعتقاد يهود به ظهور منجي آخرالزمان

معلم موسی

مدیر بخش
در كتاب تورات و ملحقات آن ، بشارت هاي زيادي دربارة آمدن منجي موعود و ظهور مصلحي جهاني در آخرالزمان آمده است كه به قسمتي از آن اشاره مي شود:

الف- بشارت ظهور در زبور داوود :

در بيش از 35 مزمور از مزامير صدوپنجاه گانه ، نويد ظهور آن موعود امم و منجي عالم موجود است :

زيرا كه شريران منقطع مي شوند؛ اما متوكلان به خداوند ، وارث زمين خواهند شد؛ چون كه بازوهاي شريران شكسته مي شود و خداوند ، روزهاي صالحان را مي داند و ميراث ايشان ابدي خواهد بود. صديقان ، وارث زمين شده ، ابداً در آن ساكن خواهند شد؛ اما عاصيان ، عاقبت ، مستأصل و عاقبت ، شريران منقطع خواهند شد. (كتاب مزامير ، مزمور 37 ، بندهاي 9-38)

ب- بشارت ظهور در كتاب اشعياي نبي :

در بخشي از اين كتاب ، خداوند ، قريب الوقوع بودن تحقق عدالت خويش را وعده مي دهد و مؤمنان را به اجراي عدالت فرا مي خواند و مي گويد :

انصاف را نگه بداريد ، عدالت را جاري كنيد؛ زيرا كه آمدن نجات من و منكشف شدن عدالت من ، نزديك است. (كتاب اشعياي نبي ، باب 32)

آنگاه انصاف در بيابان ساكن خواهد شد و عدالت در بوستان مقيم خواهد گرديد و عمل عدالت ، سلامتي و نتيجه عدالت ، آرامي و اطمينان ِ خاطر خواهد بود تا ابدالآباد. و قوم من ، در منزل هاي آرامي ، ساكن خواهند شد. (كتاب اشعياي نبي ، باب 32)

ج- بشارت ظهور در كتاب زكرياي نبي :

در آن روز ، يهوه خدا بر تمامي زمين پادشاه خواهد بود و در آن روز ، يهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. (كتاب زكرياي نبي ، باب 14)

د- بشارت ظهور در كتاب دانيال نبي :

امير عظيمي كه براي پسران قوم تو ايستاده خواهد برخاست و چنان زمان تنگي خواهد شد كه از حيني كه امتي به وجود آمده است تا امروز ، نبوده و در آن زمان ، هر يك از قوم تو كه در دفتر مكتوب ياد شود ، رستگار خواهد شد و بسياري از آناني كه در خاك زمين خوابيده اند ، بيدار خواهند شد؛ اما اينان به جهت حيات جاوداني و آنان به جهت خجالت و حقارت جاوداني؛ و حكيمان ، مثل روشنايي افلاك خواهند درخشيد و آناني كه بسياريرا به عدالت رهبري دعوت مي كنند؛ مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. اما تو اي دانيال! كلام را مخفي دار و كتاب را تا زمان آخر ، مهر كن. بسياري به سرعت تردد خواهند كرد و علم افزوده خواهد گرديد. خوشا به حال آن كه انتظار كشد! (كتاب دانيال نبي ، باب 12)

هـ- بشارت ظهور در كتاب حبقوق نبي :

اگر چه تأخير نمايد ، برايش منتظر باش؛ زيرا كه البته خواهد آمد و درنگ نخواهد كرد..؛ بلكه جميع امت ها را نزد خود جمع مي كند. (كتاب حبقوق نبي ، فصل 2 ، بندهاي 3)
 
کانال تلگرام

بالا