wrapper

آخرین اخبار

10 نکته در ارتباط با اینکه تسلی دهنده انسان و صاحب روح القدس است

 

1) با بررسی متن یونانی [یوحنا 14 : 26] متوجه میشیم که «تسلی دهنده» [Παράκλητος]، جنسیت مذکر دارد نه خنثی!

2) در [یوحنا 14 : 26] وقتی در مورد تسلی دهنده گفته میشه: «او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد» ضمیر «او» [ἐκεῖνος]، مذکر است.

3) وقتی در [یوحنا 14 : 26] گفته می شود: «لیکن تسلی دهنده یعنی روح‌القدس که پدر او را به اسم من می‌فرستد»، در واقع منظور این است که: «تسلی دهنده صاحب روح القدس هست» و از این موارد در کتاب مقدس وجود دارد؛ برای مثال، در [لوقا 9: 55] آمده است: « آنگاه(عیسی) روی گردانیده بدیشان(حواریون) گفت: نمی‌دانید که شما کدام روح هستید؟» که معادل عبارت «ایشان» [αὐτοῖς] در آیه، جنسیت مذکر دارد و معادل عبارت «روح» [πνεύματός] در آیه، جنسیت خنثی دارد و حواریون با عبارت «روح» خطاب شدند درحالی که انسان بودند.

4) در [یوحنا 15: 26] آمده است: «لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او بر من شهادت خواهد داد» حال به [1 یوحنا 4: 6] رجوع کنید که در آن آمده است: «ما از خدا هستیم و هر که خدا را می‌شناسد ما را می‌شنود و آنکه از خدا نیست ما را نمی‌شنود. روح راستی و روح ضلالت را از این تمییز می‌دهیم» منظور از روح راستی و روح ضلالت در آیه ی قبل صاحب روح راستی و صاحب روح ضلالت است؛ در این مورد می توانید به تفسیر [ John Gill] رجوع نمایید. و در [یوحنا 15: 26] هنگامی که تسلی دهنده با عنوان روح راستی خطاب می شود یعنی اینکه او صاحب روح راستی یا روح القدس است در واقع تسلی دهنده یک شخص مذکر می باشد نه یک شخص خنثی!

5) نا همگونی ضمایر در متن یونانی، موجب شده است که برخی مفسرین مسیحی اظهار تعجب و شگفتی کنند؛ برای نمونه می توان اشخاصی چون [Millard J. Erickson] و [R. C. Sproul] و [D. A. Carson] و [A. T. Robertson] و [John F. Walvoord] را نام برد.

6) در [یوحنا 14: 16] آمده است: «و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد ...»؛ معادل عبارت «دیگر» [ἄλλον]، در آیه جنسیتی مذکر دارد؛ و وقتی عیسی بیان نمود تسلی دهنده ای دیگر، منظور «تسلی دهنده ی مذکر دیگر» بود؛ چراکه عیسی خود یک تسلی دهنده ی مذکر بود [لوقا2: 25-31] و در اینجا خود بشارت یک تسلی دهنده ی دیگر را می دهد که او نیز مذکر و مَرد می باشد و او شبیه پسر انسان یا شبیه عیسی است[دانیال 7: 13].

7) تسلی دهنده همان مُنجی است؛ در پاسخ به مسیحیان خواهیم گفت که در [مکاشفه 19: 11] در مورد آن اسب سوار که همان بره می باشد چنین گفته شده است: «به عدل داوری و جنگ می‌نماید» و اگر کل باب را بخوانیم مشخص می شود که جنگ او علیه وحش و گنه کاران می باشد[مکاشفه 19: 19-21] پس او با عدالت داوری کرده و گنه کاران را توبیخ می نماید و همچنین در [یوحنا 16: 8]در ارتباط با تسلی دهنده آمده است: «و چون او آید، جهان را برای گناه و برای عدالت و برای داوری محکوم خواهد نمود»با تدبر در اوصاف این دو شخصیت در می یابیم که در واقع آنها شخصیت واحدی می باشند.

8) تسلی دهنده همان مُنجی از بصره است [اشعیا 63: 1-6]؛ با تدبر در آیات [مکاشفه 19] و [اشعیا 63: 1-6] مشخص می شود که «بره» همان شخصیتی ست که از بصره خواهد آمد؛ و هنگامی که صفات آن منجی که از بصره خواهد آمد را در کنار صفات تسلی دهنده قرار می دهیم متوجه خواهیم شد که هر دوی آنان یکی می باشند و تسلی دهنده ای که عیسی بشارت آمدنش را داده است غیر از عیسی مسیح است پس بره یا آن منجی که از بصره خواهد آمد شخصی به غیر از عیسی مسیح می باشد.

9) تسلی دهنده، غُلام امین است؛ بر طبق [متی 24 : 45]، عیسای مسیح بیان نمود: «پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟» و این شخص همان تسلی دهنده است که در زمان آخر وظیفه ی خوراک دادن را بر عهده خواهد داشت از آنجا که تسلی دهنده نیز دقیقا به تعلیم خواهد پرداخت و در [یوحنا 14 : 26] در ارتباط با تسلی دهنده آمده است: «او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد».

10) در[یوحنا14: 16] آمده است: «و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند»؛ سوال؟ چگونه "همیشه ماندن" تسلی دهنده به رغم ماهیت بشریش امکان پذیر است؟! ذکر این نکته ضروری ست که عباراتی که در کتاب مقدس بیان می شوند، همواره معنای ظاهری ندارند بلکه مفاهیمی را می توانند در ورای خود داشته باشند؛به آیه [2 سموئیل 7: 16] که در ارتباط با سخن خدا در مورد داود است، دقت کنید: «خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند» سوالی که با خواندن این آیه، پیش می آید این است که آیا منظور خدا این بود که داود تا ابد پادشاهی خواهد کرد؟! یا اینکه منظور خدا چیزی فراتر از معنی ظاهری آیه است؟! باید بگوییم که جواب به سوال دوم مثبت است، چراکه در چند آیه قبل یعنی در [2 سموئیل 7: 12] خطاب به داود آمده است: «  زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید...» بنابراین منظور از برقراری پادشاهی داود تا ابد، مفهومی ندارد، جز برقراری سلطنت و پادشاهی نسل های او تا ابد؛ پس «همیشه ماندنِ تسلی دهنده» می تواند همچون قضیه داود باشد یعنی ماندن او می تواند با حضور نسل های وی که بعد از او خواهند آمد، برقرار باشد؛ در واقع تسلی دهنده یک انسان است و شخصیتی مذکر است، بنابراین او نیز طعم موت را خواهد چشید و ابدیت جسمانی برای او منتفی است.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

سید احمد الحسن کیست؟

پیش از معرفی او باید بیان نماییم که نشانه های زمان های آخر پشت سر هم بوقوع پیوسته است:

از روزگار زمان های آخر [لوقا 17: 26-34] تا معلمین مذهبی [2 تیموتائوس 4: 3 – 4] تا مردمان زمان های آخر [2 تیموتائوس 3: 1-9] تا جنگ ها و خشونت ها [مرقس 13: 8] تا علامت های عجیب در آسمان [لوقا 21: 11 و لوقا 21 : 25]

پس کجاست آن رهایی بخش؟! و کجاست آن منجی که از بصره عراق خواهد آمد؟![اشعیا63: 1] و کجاست رد شدن او توسط مردم؟[لوقا 17: 25-28].

احمد یا احمد الحسن، متولد شهره بصره از کشور عراق می باشد؛ وی از حدود 17 سال پیش دعوت خویش را آغاز نموده و به آنچه که انبیاء از داود و دانیال و اشعیاء و حبقوق تا عیسی و یوحنای رسول در ارتباط با وی نبوت کرده اند، احتجاج نموده است، او همان «بره»، «تسلی دهنده»، «غلام امین» و «شبیه پسر انسان»[شبیه عیسی] است که انبیاء در ارتباط با وی نبوت کرده بودند؛ حال بخشی از شباهت های احمد الحسن و عیسی را بیان خواهیم نمود:

الف) «تولد»

1) هر دو در روستا متولد شدند؛ عیسی در روستای بیت اللحم [ یوحنا 7 : 42 ، میکاه 5 : 2 ] و احمد الحسن در روستای مُدینه از توابع بصره.

2) شباهت شبهه ها در مورد مکان تولد:

یهود انتظار داشت که عیسی از بیت اللحم بیاید، با اینکه عیسی در بیت اللحم به دنیا آمد اما در ناصره پروش یافت و از آنجا آمد و او را ناصری خواندند. [ یوحنا 7 : 41 – 52  ، متی 2 : 23 ] و امروز انتظار داشتند سید احمد از یمن بیاید، اما او از بصره آمد؛ با اینکه محمد نبی و خاندانش اصلشان یمنی است. بدین ترتیب او را بصری می خوانند.

3) شباهت در نسب:

عیسی بر طبق عهد جدید از نسل داود نبی می باشد و نسب احمد الحسن، از طریق امام مهدی که مادرش از نسل داود می باشد ، به داود نبی می رسد.

ب) «خِدْمَتْ»

1) شباهت سِنّی:

عیسی خدمتش را قریب به سی سالگی شروع کرد. [ لوقا 3 : 23 ] و احمد الحسن نیز خدمتش را قریب به سی سالگی شروع نمود .

2) مبعوث شدن هر دو در جامعه ای موحّد و مذهبی

3) دشمنی علمای مذهبی قوم با هر دوی آنان [مرقس 8: 10- 12].

پ) «برخورد علمای قوم»

1) پذیرش حاکمیت مردم بر مردم:

در زمان عیسی کاهنان حاکمیت مردم بر مردم را به پادشاهی خدا ترجیح دادند. [یوحنا 19: 15] و علمای قوم در زمان سید احمد نیز بجای پذیرش حاکمیت خدا، به حاکمیت مردم بر مردم و دموکراسی دجال روی آوردند.

2) توطئه فتوای قتل:

زمینه سازی برای از بین بردن عیسی توسط علمای قوم [متی 26: 1- 4] و علمای امروز نیز برای نابودی احمد الحسن دست به توطئه زده و فتوای قتلش را صادر کردند. [نمونه ای از علماء سید کاظم حائری ، محمد اسحاق فیاض ، سید علی سیستانی می باشند.]

3) بدعت تقلید از غیر فرستاده الهی:

در زمان عیسی، علمای قوم سعی داشته مردم را به تقلید از خود فرا بخوانند و با تلاش به کسب مرید مشغول بودند. [متی 23: 15]  و در زمان سید احمد نیز دقیقا به همان شکل، علمای قوم سعی در جمع کردن مقلد و مرید داشته و با یکدیگر رقابت می کنند. با اینکه سید احمد از آنان درخواست مناظره ی مکتوب با آنان حول عقیده ی باطل وجوب تقلید از غیر حجت های الهی را داشتند؛ آنان تاکنون درخواست وی را عملی نکرده اند.

4) حمله:

جیش و سپاه کاهنان برای دستگیری و سپس قتل عیسی اقدام کردند. [لوقا 22: 52-53] و جیش و سپاه مراجع نیز برای دستگیری و سپس قتل احمد الحسن اقدام نمودند و در این جریان بسیاری از یاران وی به صورت ناجوانمردانه به شهادت رسانیدند.

ت) معجزات و کرامات:

بجهت وجود معجزات توسط عیسی او را رئیس دیوها قلمداد کردند. [متی 12: 22-24] و با دیدن کرامات و معجزاتی که برای سید احمد و به دست ایشان اتفاق افتاده است؛ این اتهام را به او وارد کردند که او اجنه را در اختیار گرفته است و متهم به سحر اسود(سیاه) کردند!

(جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کرامات سید احمد الحسن می توانید کتاب کرامات و غیبیات را مطالعه کنید)

احمد الحسن، در این رابطه در خطبه ی حج مطالبی را بیان نمودند که بخشی از آن، بدین شرح است: «و حق را به شما مى‌ گویم: كه من در ابتدا بیعت را براى خود نخواستم بلكه در زمان صدام طغیانگر گروهى از افراد در حوزه‌ ی علمیه نجف اشرف براى بیعت با من بعنوان اینكه من فرستاده‌ ای از سوی امام مهدى هستم عزم خود را جزم كردند بعد از آنكه آنها رؤیا و مكاشفه و معجزه دیدند. سپس آنها براى طلب بیعت با من از بقیه طلبه‌ هاى حوزه ی علمیه در نجف برخاستند. خداوند مى‌ داند و آنها نیز مى‌ دانند و این اولین بیعت بود. سپس بیعت را شكستند مگر اندكى از آنها كه به عهد خداوند سبحان وفا كردند. و آنانى كه عهد را شكستند، مى‌ گفتند: رؤیا و مكاشفه از جن است و معجزه، سحر است. و تا دیروز مرا راستگوی امانتدار (صادق الأمین) می‌ خواندند و امروز مرا ساحر و دروغگو (ساحرُ كذاب) می‌ خوانند پس به خانه‌ ی خویش باز گشتم و امر خود را به خداوند سپردم و به محبوبم؛ به خداوند سبحان پناه بردم راضى به قضاء و قدر او بودم و صبور و مطمئن از اینكه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع نمى‌ كند...».[احمد الحسن، خطبه ی حج].

و گمان میکنیم که همین مقدار برای یک خواهان حقیقت کافی باشد و به این نکته بنگرد که اگر شباهت های سید احمد و عیسی را در کنار یکدیگر بگذارد، بیش از شباهت های یحیی و الیاس به یکدیگر می باشد. و اگر آمدن یحیی فی الواقع بازگشت الیاس تلقی می شد، بنابراین بازگشت پسر انسان نیز می تواند به آمدن احمد الحسن(شبیه پسر انسان) تلقی شود و در آن هیچ اشکالی نمی باشد. احمد الحسن به رغم دلایل محکمی که ارائه نموده است از سوی مردم رد شد چنانکه در [اشعیا63: 5] می خوانیم و چنانکه عیسی زمان وی را به زمان نوح و لوط تشبیه نمود؛ او امروز در بین ماست و از ما یاری می خواهد، و اگر او را با تمامی دلایل روشنی که با خود آورده است، رد نمائید بدرستی که تمامی انبیاء را رد نموده اید، چرا که او دقیقا با همان دلایل  آمده است.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

ادامه مطلب...

تا اینجا چه آموختیم؟

در بخش [تسلی دهنده قسمت اول] مشخص شد که شخصیت [تسلی دهنده] همان [بره] می باشد و بره همانی ست که از [بصره] خواهد آمد.

و در بخش های بعدی به اشکال اساسی مسیحیان حول آیات [یوحنا 14: 16–17] و [یوحنا 15: 26–27] پرداختیم و به بررسی بخشی از اسامی و ضمایر مرتبط با [تسلی دهنده] پرداختیم و مشخص شد که عبارت تسلی دهنده، جنسیتی مذکر دارد و همچنین ضمایری که در ارتباط با این واژه به کار رفته است نیز [نرینه/مذکر] بودن این شخصیت را اثبات می نمایند؛همچنین به نظرات برخی مفسرین و الهیات دان های مسیحی پرداختیم که از وجود جنسیتِ مذکرِ ضمایرِ مرتبط ِبا [تسلی دهنده] ابراز شگفتی می نمودند.

سپس بر طبق آیه [یوحنا 14: 16] اثبات گردید که حداقل با 2 تسلی دهنده روبرو هستیم، و اگر یکی را بر طبق [لوقا2: 25-31]، عیسای مسیح فرض نماییم، تسلی دهنده دیگر شخصیتی شبیه به او می باشد چنانکه در کتاب دانیال و مکاشفه به شخصیت [شبیه پسر انسان] اشاره شده است.

همچنین به بررسی «همیشه ماندنِ تسلی دهنده» در [یوحنا14: 16] پرداختیم و مثالی را در ارتباط با داود آوردیم و بر طبق آن اثبات نمودیم که عبارات و جمله ها همواره معنای ظاهری ندارند بلکه باید با دید کتاب مقدسی به آنان نگریست.

و در بخش انتهایی بر طبق سخن احمد الحسن از تطابق شخصیتی [قدیم الایام] در [دانیال7] و [رئیس این جهان] در [یوحنا16: 11] گفتیم و اثبات شد که آن ها در واقع یک شخصیت می باشند و آن [امام مهدی] ست.

تمام این نکات و مواردی که بیان شده است بوضوح بهم تنیدگی آیات را برای ما آشکار می نمایند و هر آیه می تواند چندین تصویر از چند شخصیت را از زوایای مختلف در خود نهفته دارد، و باید یادآور شویم که رسیدن به رموز و باز شدن معانی بدون داشتن معلمی چون [احمد الحسن] غیر ممکن است.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تسلی دهنده کیست؟ - قسمت هشتم

روشنگری:

احمد الحسن در ارتباط با شخصیت [تسلی دهنده] و [رئیس این جهان]، که در [یوحنا16: 7-11] آمده است، بیان نمود: [پس این تسلی دهنده كه فرستاده می شود كیست؟ و این فردی كه اهل جهان را بخاطر گناهانشان و تكذیب انبیاء و رسولان و قتل آنان و نپذیرفتن حقیقت انبیاء و وصيت هايشان و بی حرمتی به رئیس این جهان، و او امام مهدی (علیه السلام) است، سرزنش و توبیخ می كند چه کسی می‌باشد؟](1).

همچنین در بخش [تسلی دهنده قسمت ششم] با توجه به شواهد بیان نمودیم که اگر بر حسب [لوقا2: 25-31] عیسای مسیح خود تسلی دهنده باشد، تسلی دهنده ی دیگری که عیسای مسیح به آمدنش بشارت داده است، شبیه او یا به عبارت دیگر همان [شبیه پسر انسان] است؛ همچنین بر طبق [دانیال7: 13] شخصیت [شبیه پسر انسان] به حضور [قدیم الایام] می رسد.

اما در ارتباط با [قدیم الایام] در [دانیال 7: 9-10] آمده است: « ۹و نظر می‌کردم تا کرسیها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او شعله‌های آتش و چرخهای آن آتش ملتهب بود. ۱۰ نهری از آتش جاری شده، از پیش روی او بیرون آمد. هزاران هزار او را خدمت می‌کردند و کرورها کرور به حضور وی ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید.».

آیات بالا به وضوح از ریاست [قدیم الایام] پرده بر میدارد چنانکه در [یوحنا16: 11] وصف دیگری از او را با عنوان [رئیس این جهان] مشاهده می نماییم و همچنین ارتباط بین دو شخصیت[تسلی دهنده و رئیس این جهان] یا [شبیه پسر انسان و قدیم الایام] را در جریان [مکاشفه 14: 1] با وصف دیگری می توانیم مشاهده نماییم[بره و پدرش]؛ احمد الحسن در ارتباط با [قدیم الایام] بیان نمودند: [اما قدیم الایام ، پس او امام مهدی (علیه السلام) است](2) و همچنین فرمودند: [و نامگذاری می شود در آن به «قدیم الأیام» برای طول عمرش](3).


پی نوشت ها:

(1): جواب های روشنگرانه/احمد الحسن/ جزء1/ صفحه 30.

(2): جواب های روشنگرانه/ احمد الحسن/جزء 1/ صفحه28.

(3): سرگردانی/ احمد الحسن/ صفحه 67.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف