wrapper

آخرین اخبار

ادله دعوت برای مسیحیان

ادله دعوت برای مسیحیان (139)

کلیسای امروز

 

تا امروز هزاران فرقه درون مسیحیت بوجود آمده است؛ هر کدام از این فرقه ها مدعی تعلیم صحیح می باشند و هر کدام همچون فریسیان سعی می نمایند مردم بیشتری را به کلیسای خود جذب نمایند[متی 23: 15] ، برخی از این کلیساها حتی شیوه هایی را اختراع نموده اند تا بوسیله آن گوی سبقت را از حریفانشان بربایند و در این زمینه سعی می نمایند مطابق خواست مردم عمل نمایند تا مردم به سمت آنان جذب شوند و مردم بسیاری نیز این تعالیم را قبول می نمایند [2تیموتائوس 4: 3- 4 ] جدا از اینکه این تعالیم حتی بر خلاف کتاب مقدسشان می باشد [لوقا 11 : 44 ] .

متاسفانه امروز بسیاری از مدعیان پیروی از عیسی بر کرسی عیسی نشسته اند و مدعی می باشند که راه درست را در پیش گرفته اند [متی 23: 1- 8 ] آنها وقتی دلایل حقانیت حضرت محمد را می نگرند به سرعت همانند فریسیان و صدوقیان آنرا رد می نمایند چراکه با پذیرفتن محمد دیگر خبری از ده یک [عُشر] نیست آنها تنها مدعی پیروی از عیسی می باشند اما هرگز لحظه ای فکر نمی نمایند که فریسیان نیز با همین روش [ادعای محبت به انبیاء گذشته] علیه عیسی ایستادند [ متی 23 : 29 – 31 ].

چطور مسیحیان مدعی اند عهد جدید و عهد قدیم الهام خداوند است اما وقتی عهد جدید و عهد قدیم برای محمد و خاندانش شهادت می دهند آنرا نمی پذیرند ؟ آیا این رفتار مشابه همان رفتار فریسیان نیست که آنچه را که دوست  داشتند میپذیرفتند و آنچه را که مخالف بخطر افتادن موقعیت های نا مشروع خویش بود رد می نمودند ؟![یوحنا 7 : 19 – 20].

به دوستان مسیحی خواهیم گفت که  آیا به اینکه پیرو عیسی مسیح می باشد مغرور هستید و بدان افتخار می نمائید ؟! آیا تاریخ را بیاد می آورید ؟! آنجا که یهودیان نیز مقابل عیسی قرار گرفته و بجهت آنکه خود را فرزندان ابراهیم می دانستند بدان افتخار می نمودند ؟!عیسی به آنان چه جوابی داد ؟بدقت آنرا مرور نمائید [یوحنا8 : 37 – 47] و همچنین سخن یحیی را [متی 3 : 9]. در انجیلی که در دست دارید تدبر نمائید که چگونه فریسیان و کاتبان و صدوقیان علیه عیسی ایستادند و آن را با اعمالی که در مقابل محمد و آل محمد  انجام می دهید ، مقایسه نمائید و میوه های کلام و رفتارتان را با میوه های کلام و رفتارشان مقایسه نمائید تا متوجه باشید که از کدام درخت هستید.

ادامه مطلب...

10 نکته در ارتباط با اینکه تسلی دهنده انسان و صاحب روح القدس است

 

1) با بررسی متن یونانی [یوحنا 14 : 26] متوجه میشیم که «تسلی دهنده» [Παράκλητος]، جنسیت مذکر دارد نه خنثی!

2) در [یوحنا 14 : 26] وقتی در مورد تسلی دهنده گفته میشه: «او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد» ضمیر «او» [ἐκεῖνος]، مذکر است.

3) وقتی در [یوحنا 14 : 26] گفته می شود: «لیکن تسلی دهنده یعنی روح‌القدس که پدر او را به اسم من می‌فرستد»، در واقع منظور این است که: «تسلی دهنده صاحب روح القدس هست» و از این موارد در کتاب مقدس وجود دارد؛ برای مثال، در [لوقا 9: 55] آمده است: « آنگاه(عیسی) روی گردانیده بدیشان(حواریون) گفت: نمی‌دانید که شما کدام روح هستید؟» که معادل عبارت «ایشان» [αὐτοῖς] در آیه، جنسیت مذکر دارد و معادل عبارت «روح» [πνεύματός] در آیه، جنسیت خنثی دارد و حواریون با عبارت «روح» خطاب شدند درحالی که انسان بودند.

4) در [یوحنا 15: 26] آمده است: «لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او بر من شهادت خواهد داد» حال به [1 یوحنا 4: 6] رجوع کنید که در آن آمده است: «ما از خدا هستیم و هر که خدا را می‌شناسد ما را می‌شنود و آنکه از خدا نیست ما را نمی‌شنود. روح راستی و روح ضلالت را از این تمییز می‌دهیم» منظور از روح راستی و روح ضلالت در آیه ی قبل صاحب روح راستی و صاحب روح ضلالت است؛ در این مورد می توانید به تفسیر [ John Gill] رجوع نمایید. و در [یوحنا 15: 26] هنگامی که تسلی دهنده با عنوان روح راستی خطاب می شود یعنی اینکه او صاحب روح راستی یا روح القدس است در واقع تسلی دهنده یک شخص مذکر می باشد نه یک شخص خنثی!

5) نا همگونی ضمایر در متن یونانی، موجب شده است که برخی مفسرین مسیحی اظهار تعجب و شگفتی کنند؛ برای نمونه می توان اشخاصی چون [Millard J. Erickson] و [R. C. Sproul] و [D. A. Carson] و [A. T. Robertson] و [John F. Walvoord] را نام برد.

6) در [یوحنا 14: 16] آمده است: «و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد ...»؛ معادل عبارت «دیگر» [ἄλλον]، در آیه جنسیتی مذکر دارد؛ و وقتی عیسی بیان نمود تسلی دهنده ای دیگر، منظور «تسلی دهنده ی مذکر دیگر» بود؛ چراکه عیسی خود یک تسلی دهنده ی مذکر بود [لوقا2: 25-31] و در اینجا خود بشارت یک تسلی دهنده ی دیگر را می دهد که او نیز مذکر و مَرد می باشد و او شبیه پسر انسان یا شبیه عیسی است[دانیال 7: 13].

7) تسلی دهنده همان مُنجی است؛ در پاسخ به مسیحیان خواهیم گفت که در [مکاشفه 19: 11] در مورد آن اسب سوار که همان بره می باشد چنین گفته شده است: «به عدل داوری و جنگ می‌نماید» و اگر کل باب را بخوانیم مشخص می شود که جنگ او علیه وحش و گنه کاران می باشد[مکاشفه 19: 19-21] پس او با عدالت داوری کرده و گنه کاران را توبیخ می نماید و همچنین در [یوحنا 16: 8]در ارتباط با تسلی دهنده آمده است: «و چون او آید، جهان را برای گناه و برای عدالت و برای داوری محکوم خواهد نمود»با تدبر در اوصاف این دو شخصیت در می یابیم که در واقع آنها شخصیت واحدی می باشند.

8) تسلی دهنده همان مُنجی از بصره است [اشعیا 63: 1-6]؛ با تدبر در آیات [مکاشفه 19] و [اشعیا 63: 1-6] مشخص می شود که «بره» همان شخصیتی ست که از بصره خواهد آمد؛ و هنگامی که صفات آن منجی که از بصره خواهد آمد را در کنار صفات تسلی دهنده قرار می دهیم متوجه خواهیم شد که هر دوی آنان یکی می باشند و تسلی دهنده ای که عیسی بشارت آمدنش را داده است غیر از عیسی مسیح است پس بره یا آن منجی که از بصره خواهد آمد شخصی به غیر از عیسی مسیح می باشد.

9) تسلی دهنده، غُلام امین است؛ بر طبق [متی 24 : 45]، عیسای مسیح بیان نمود: «پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟» و این شخص همان تسلی دهنده است که در زمان آخر وظیفه ی خوراک دادن را بر عهده خواهد داشت از آنجا که تسلی دهنده نیز دقیقا به تعلیم خواهد پرداخت و در [یوحنا 14 : 26] در ارتباط با تسلی دهنده آمده است: «او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد».

10) در[یوحنا14: 16] آمده است: «و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند»؛ سوال؟ چگونه "همیشه ماندن" تسلی دهنده به رغم ماهیت بشریش امکان پذیر است؟! ذکر این نکته ضروری ست که عباراتی که در کتاب مقدس بیان می شوند، همواره معنای ظاهری ندارند بلکه مفاهیمی را می توانند در ورای خود داشته باشند؛به آیه [2 سموئیل 7: 16] که در ارتباط با سخن خدا در مورد داود است، دقت کنید: «خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت جاودانه استوار خواهد ماند» سوالی که با خواندن این آیه، پیش می آید این است که آیا منظور خدا این بود که داود تا ابد پادشاهی خواهد کرد؟! یا اینکه منظور خدا چیزی فراتر از معنی ظاهری آیه است؟! باید بگوییم که جواب به سوال دوم مثبت است، چراکه در چند آیه قبل یعنی در [2 سموئیل 7: 12] خطاب به داود آمده است: «  زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید...» بنابراین منظور از برقراری پادشاهی داود تا ابد، مفهومی ندارد، جز برقراری سلطنت و پادشاهی نسل های او تا ابد؛ پس «همیشه ماندنِ تسلی دهنده» می تواند همچون قضیه داود باشد یعنی ماندن او می تواند با حضور نسل های وی که بعد از او خواهند آمد، برقرار باشد؛ در واقع تسلی دهنده یک انسان است و شخصیتی مذکر است، بنابراین او نیز طعم موت را خواهد چشید و ابدیت جسمانی برای او منتفی است.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

فصلی که در پیشِ رو داریم

در قسمت های پیشین دانستیم که با توجه به اتفاق افتادن علائمی که در سخن عیسای مسیح در ارتباط با زمانِ آخر بیان شده است، اینک در زمانِ آخر به سر می بریم، بنابراین منجی باید هم اکنون در نزد ما باشد، اما او کجا است؟!

آیا دعوتش را آغاز نموده است؟!

صفات و ویژگی های او چگونه است؟!

در فصول بعدی که در این سایت عناوینشان قرار داده شده است، به بررسی آیاتی خواهیم پرداخت که به منجی زمان های آخر مربوط می باشد.

در صورتی که بعد از خواندن هر قسمت، سوالی برایتان ایجاد شد، ابتدا به قسمت پاسخ به شبهات مسیحیان در سایت، رجوع نمائید و اگر شبهه یا سوال مشابه و جواب آنرا مشاهده ننمودید، می توانید در قسمت "نظر دادن" ، با رعایت اخلاق و ادب، سوال یا شبهه ی خود را در زیر هر قسمت که برایتان ایجاد شبهه یا سوال کرده است، برای ما ارسال نمائید.

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت بیست و یکم

عیسی روح الله

مسیحیان به هر قیمتی می خواهند با توسل به متشابهات یا آیاتی که گمان می نمایند به نفع آنها می تواند تمام شود، تثلیث و عقاید باطل خویش را اثبات نمایند؛ یکی از موارد که گمان می نمایند می توانند از آن در برابر مسلمانان برای اثبات این اعتقاد شرک آلود استفاده نمایند، آیه ای ست در قرآن، سوره ی [النساء:171]، که به قضیه ی روح الله بودن عیسی(روح الله یعنی روح خدا یا روحی از ارواح خلق شده توسط خدا) اشاره دارد و در آن آمده است: «اى اهل كتاب، در دين خود غلوّ مكنيد، و در باره خدا جز [سخن‌] درست مگوييد. مسيح، عيسى بن مريم، فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم افكنده و روحى از اوست. پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد سه‌گانه است. باز ايستيد كه براى شما بهتر است. خدا فقط معبودى يگانه است. منزّه از آن است كه براى او فرزندى باشد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست، و خداوند بس كارساز است‌«.

پیش از هر چیز می خواهیم نکته ای را بیان نمائیم و آن این است که همه انسان ها دارای روح هستند و این ارواح مخلوق خدا هستند؛ در [1یوحنا4: 1] آمده است: «ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید بلکه روح‌‌‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته‌اند».

بنابراین بر طبق عهد جدید انسان ها دارای ماهیت روحانی هستند، و این حقیقتی ست غیر قابل انکار و همچنین عیسی پسر مریم نیز روحی از روح های خلق شده بوسیله خداوند بود بنابراین کج فهمی مسیحیان در این رابطه که سعی می نمایند بگویند که او از آنجا که بر طبق قرآن روح خدا خطاب شده است پس الوهیت مطلق دارد، در حقیقت مردود است و آنها آیه را بدرستی متوجه نمی شوند و حتی آنها را قطعه قطعه می نمایند و بصورت گزینشی عمل می نمایند چنانکه در همان آیه عقیده تثلیث از سوی خدا مردود اعلام شده است. همچنین در [الحجر:  28-29 ]  آمده است: «۲۸ و [ياد كن‌] هنگامى را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من بشرى را از گِلى خشك، از گِلى سياه و بدبو، خواهم آفريد. ۲۹ پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده درافتيد».

به این روایت دقت کنید: «عده ای از اصحاب ما از احمد بن محمد بن عیسی از ابن ای عمیر از ابن اذینة از احول گفت: سوال کردم از ابا عبدالله ع درباره روحي كه در آدم ع است فرموده ی او (خدا که گفت:)پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم  (امام) فرمود: این روح مخلوقست و هم روحي كه در عيسى بود مخلوق بود».[اصول كافى جلد 1 صفحه: 181 رواية:1].

بنابراین با این تفـسیر سطحی باید معتقد به الوهیـــــــت مطـــلق آدم نیز باشند، حقیقتا فهم آنان آنقدر سطحی و بدور از واقعیت است که با نــــصوص مختلف قرآنـــی مخالفت جدی دارد چنانکه در همان آیه استنادی ایشان، مهمترین عقیده ی آنان رد شده است؛ بنابراین منظور از « روحـــى از اوست » یعنی روحی از ارواح خلق شده بوسیله ی خدا است.

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت بیستم

آیا مسیحیان به عیسای حقیقی محبت می نمایند و یا به عیسای خود ساخته ی خودشان؟!

عیسای مسیح به صراحت اعلام نمود تعلیمی که ارائه می نمود از خودش نیست بلکه از «پدر:خدا» است[یوحنا14: 24] و اشاره نمود که پدر از وی بزرگتر است[یوحنا14: 28] و همچنین در [متی24: 36] آمده است که او به صراحت بیان نمود که: «اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حَتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس»؛ با اینحال مسیحیان معتقدند که پدر از پسر بزرگتر نیست، و به آیات متشابه چنگ می زنند همان آیاتی که در بخش های پیشین از طریق آیات دیگر کتاب مقدس بطلان تفسیرشان را اثبات نموده بودیم.

آنان آیات صریح و تعالیم صریح را رد می نمایند و سعی نموده اند تا راه فراری برای خود از طریق آن ایجاد نمایند و این سخن عیسای مسیح بر حسب [یوحنا12: 48] می باشد: «هر که مرا حقیر شمارد و کلام مرا قبول نکند، کسی هست که در حق او داوری کند، همان کلامی که گفتم در روز بازپسین بر او داوری خواهد کرد» و همچنین بر طبق [یوحنا14: 24] عیسای مسیح بیان نموده است: « و آنکه مرا محبت ننماید، کلام مرا حفظ نمی‌کند؛ و کلامی که می‌شنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاد».

پس بر طبق این آیات انجیل و سخن عیسای مسیح مشخص می شود که مسیحیان در چه گمراهی عظیمی قرار دارند، و در واقع آنان عیسای حقیقی را نه بلکه عیسای دیگری را محبت نموده اند که محصول توهم و تخیل کشیشان می باشد و نه آن حقیقتی که خود اوست؛ همچنین در [یوحنا5: 24] آمده است: «آمین آمین به شما می‌گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی‌آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است».

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت نوزدهم

مسیحیان برای اثبات عقیده تثلیث حتی بر روی معجزات عیسای مسیح تکیه می نمایند مانند شفا دادن و یا زنده کردن مردگان و آنرا نشان از الوهیت مطلق عیسای مسیح می دانند؛ در پاسخ به این ادعای آنان به بیان 2 نکته بسنده خواهیم نمود:

1: در [یوحنا10: 25]آمده است: «عیسی بدیشان جواب داد: من به شما گفتم و ایمان نیاوردید. اعمالی که به اسم پدر خود بجا می‌آورم، آنها برای من شهادت می‌دهد»؛ پس عیسای مسیح به قدرت و اراده پدر اعمال را به اجرا در می آورد.

2: همچنین به مسیحیان می گوییم در اعمال پیامبر خدا الیشع نبی تفحص نمائید: او آب ناگوار را تبدیل به آب گوارا می نمود[2 پادشاهان2: 19-22] او مرده را زنده می نمود [2 پادشاهان 4: 16-35]  و همچنین در [2پادشاهان4: 38-44] آمده است: «۳۸ و اَلِیشَع به جلجال برگشت. و قحطی در زمین بود و پسران انبیا به حضور وی نشسته بودند. و او به خادم خود گفت: «دیگ بزرگ را بگذار و آش به جهت پسران انبیا بپز.» ۳۹ و كسی به صحرا رفت تا سبزیها بچیند و بوتة بری یافت و خیارهای بری از آن چیده، دامن خود را پر ساخت و آمده، آنها را در دیگ آش خُرد كرد زیرا كه آنها را نشناختند. ۴۰ پس برای آن مردمان ریختند تا بخورند و چون قدری آش خوردند، صدا زده، گفتند: «ای مرد خدا، مرگ در دیگ است!» و نتوانستند بخورند. ۴۱ او گفت: «آرد بیاورید.» پس آن را در دیگ انداخت و گفت: «برای مردم بریز تا بخورند.» پس هیچ چیز مضّر در دیگ نبود. ۴۲ و كسی از بَعْل شَلِیشَه آمده، برای مرد خدا خوراك نوبر، یعنی بیست قرص نان جو وخوشه ها در كیسة خود آورد. پس او گفت: «به مردم بده تا بخورند.» ۴۳ خادمش گفت: «اینقدر را چگونه پیش صد نفر بگذارم؟» او گفت: «به مردمان بده تا بخورند، زیرا خداوند چنین می‌گوید كه خواهند خورد و از ایشان باقی خواهد ماند.» ۴۴ پس پیش ایشان گذاشت و به موجب كلام خداوند خوردند و از ایشان باقی ماند»؛ و در [2پادشاهان5: 1-14] ماجرای شفای نعمان که به بیماری برص مبتلا بود آمده است و دستور العملی که الیشع نبی به وی می دهد تا وی شفا بیابد.

 پس تمام این موارد معجزاتی ست عظیم که بوسیله الیشع ظاهر گشت و سوالی که از مسیحیان خواهیم پرسید این است که آیا منطقی ست که بجهت این معجزات عظیم توسط الیشع او را صاحب الوهیت مطلق بدانیم؟! و اگر مسیحیان الیشع را صاحب الوهیت مطلق محسوب نمی نمایند بنابراین نباید عیسای مسیح را نیز صاحب الوهیت مطلق بدانند.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هجدهم

مسیحیان تثلیثی گاها که در بحث ها می خواهند تفاسیرشان را با زور به خورد مخاطب دهند، مدعی می شوند که عیسای مسیح قبل از این دنیا بوده است و به آیات [یوحنا8: 57-59] احتجاج می نمایند: «۵۷ یهودیان بدو گفتند: «هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده‌ای؟» ۵۸ عیسی بدیشان گفت: «آمین آمین به شما می‌گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم.» ۵۹ آنگاه سنگها برداشتند تا او را سنگسار کنند. اما عیسی خود را مخفی ساخت و از میان گذشته، از هیکل بیرون شد و همچنین برفت».

علت این سخن عیسای مسیح وجود روح وی پیش از این دنیا بوده است و این موضوع دلیلی بر الوهیت مطلق وی نمی باشد چراکه ارمیای نبی نیز بر طبق [ارمیا1: 5]پیش از این دنیا وجود داشت: «قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم، تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امّت‌ها قرار دادم» و در رساله پولس به افسسیان [افسسیان1: 3-4] او چنین سخنی را بیان می دارد: «۳ متبارک باد خدا و پدر سرور ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح.۴ چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم» این سخن پولس بسیار واضح می باشد و نیاز به توضیح بیشتر نیست پس وجود عیسای مسیح پیش از دنیا دلیل بر الوهیت مطلق وی نیست.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت هفدهم

بررسی سخن منتسب به یوحنای رسول در یکی از رسالات منتسب به وی: در [1یوحنا5: 19-20] آمده است: «۱۹ می‌دانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است.۲۰ اما آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم و در حق یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حق و حیات جاودانی.».

در بخش های [تثلیث قسمت پنجم] و [تثلیث قسمت ششم] و [تثلیث قسمت هفتم] به طور کامل اثبات گردید که انبیاء دارای الوهیت می باشند و آنان خدا خطاب شده اند چراکه همچون آینه هایی می باشند که اوصاف دریا را بر مردم منتقل می نمایند، پس بر طبق کتاب مقدس و خصوصا تورات هیچ اشکالی وجود ندارد که آنان را با لفظ خدا خطاب نمائیم و این اشکال متوجه سخنی که به یوحنای رسول منتسب شده، نمی باشد.

اما در ارتباط با حیات جاودانی؛ هر کسی بجهت ایمان خود به انبیاء صاحب حیات جاودانی خواهد شد و در واقع انبیاء و جانشینان خداوند بر روی زمین، صورت خداوند در بین خلق هستند و هر کسی آنان را بپذیرد در واقع خدا را پذیرفته است و مردم به وسیله آنان امتحان خواهند شد(1)؛ در [یوحنا6: 40] می خوانیم: « اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد، حیات جاودانی داشته باشد...»بنابراین از سخنان منتسب به یوحنای رسول نیز نمی توان الوهیت مطلق عیسای مسیح را نتیجه گیری نمود.


پی نوشت:

(1): به کتب احمد الحسن رجوع نمائید.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت شانزدهم

ادامه بررسی سخنان منتسب به پولس رسول: در رساله پولس به افسسیان یعنی در [افسسیان1: 3] آمده است: «متبارک باد خدا(Θεὸς) و پدر سرور(Κυρίου) ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح»؛ بدقت به سخنان پولس بنگرید که چگونه او شخصیت پدر را، بالاتر از پسر و خدای او معرفی می نماید! چگونه یک مسیحی می تواند این سخنان واضح را نادیده بگیرد و بدنبال تفاسیر بدعت آلود و خود ساخته پدران کلیسا که در گمراهی عمیق به سر می بردند برود؟!

 همچنین در همین نامه و در [افسسیان1: 16-17] او این بیان را به گونه ای دیگر تکرار می نماید و می گوید: «۱۶ باز نمی‌ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود، ۱۷ تا خدایِ سرور ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید». این بیان پولس رسول نه تنها در این دو قسمت بلکه در چند بخش دیگر نیز تکرار شده است به عنوان مثال در [رومیان15: 6] و [2قرنتیان1: 3] و [2قرنتیان 11: 31] و [کولسیان1: 3 (1)] (2).

بررسی سخنان منتسب به پطروس رسول در رساله اول خود: در [1پطروس1: 3] نیز همان وصفی که پولس رسول بارها از آن استفاده نموده است، آمده است: «متبارک باد خدا و پدر سرور ما عیسی مسیح که بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده» و این وصف پطروس بدین معنی ست که پدر در واقع خدایِ شخصیت عیسای مسیح می باشد و او خواسته است تا درجه این دو را از هم متمایز نماید. همچنین وقتی آنها خدا را برابر با پدر قرار می دهند و بر عیسای مسیح متقدم می دارند بیانگر این است که آنان نیز می دانستند که عیسای مسیح مخلوق بوده است و پدر یعنی خدا از او برتر بوده است، وقتی این مسائل واضح شد آیا مسیحیان قبول می نمایند که این سخنان محکم رسولان و سخنان عیسای مسیح را با بدون تعصب بپذیرند و دست از پیروی عقاید بدعت آلود پدران اولیه کلیسا و پدران کنونی کلیسا بردارند؟!

پی نوشت:

(1): [Stephanus Textus Receptus 1550]   و   [Scrivener's Textus Receptus 1894]  و  [RP Byzantine Majority Text 2005].

(2): به نسخه یونانی رجوع نمائید.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

تثلیث (اقانیم سه گانه) - قسمت پانزدهم

بررسی بخشی از سخنان منسوب به پولس در رساله های منسوب به او: در [1 قرنتیان8: 6] میخوانیم: «لکن ما را یک خداست(Θεὸς) یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک سرور(Κύριος) یعنی عیسی مسیح که همه چیز از اوست و ما از او هستیم». چطور یک مسیحی می تواند این اعتراف پولس را نادیده بگیرد که او خدا را تنها متوجه یک شخصیت می نماید و آن پدر است؛نه پسر و نه روح القدس! اما مسیحیان تثلیثی می گویند ما یک خدا داریم در سه شخصیت و نه در یک شخصیت یعنی خدای پدر و خدای روح القدس و خدای پسر؛ در واقع باید بگوییم که این نظر آنان بر خلاف نظر پولس می باشد.

همچنین در «ترجمه قدیم» که از مجموعه ترجمه های معتبر نزد مسیحیان می باشد در ترجمه [2قرنتیان13: 14] از سخن پولس آمده است: « فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکت روح‌القدس با جمیع شما باد. آمین» که با توجه به این قسمت، استوارت اولیوت می گوید: [خداوند عیسی مسیح خدا است، درست به همان مفهومی که پدر و روح القدس، خدا هستند](1)؛ که این تفسیر و ترجمه مسیحیان غلط بوده و نشانه عدم بررسی متن یونانی می باشد و ترجمه صحیح[2قرنتیان13: 14] اینگونه است: «فیض سرور عیسای مسیح و محبت خدا و شرکت روح‌القدس با جمیع شما باد. آمین» یعنی عبارت[Κυρίου] به معنی سرور می باشد و نه خدا؛ بلکه واژه یونانی خدا برابر است با [Θεοῦ] و همچنین در بخش های پیشین اثبات نمودیم که اختیارات عیسی بر طبق تعلیم خود، برگرفته از [پدر:خدا] می باشد و نه از خود او؛ با این حساب اگر به او حقی داده شده باشد آن به این مفهوم نیست که او از ابتدا صاحب آن اختیارات بوده است.

پی نوشت:

(1): یگانگی در تثلیث/ استوارت اولیوت/ انتشارات نور جهان/ صفحه 43.

 

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

ادامه مطلب...

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 97

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mahdyen/public_html/templates/sj_financial/html/pagination.php on line 103

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف