wrapper

آخرین اخبار

پس از آنکه در « سبک بشارت های کتاب مقدس؛ قسمت اول » با مطالب مهمی آشنا شدیم تصمیم داریم تا به نمونه هایی از آیات رمزی که در انجیلِ مسیحیان به عیسی و یحیی تأویل شده است نظری بیافکنیم و سپس به رد این تاویلات از طرف یهودیان بپردازیم و نظرات آنان را در ارتباط با آن آیات قرار دهیم تا عزیزان خواننده مشاهده نمایند که یهودیان به چه راحتی تأویلات انجیل را با تفاسیر خویش رد می نمایند؛ بنابراین در این فراز به برخی از آیات انجیل خواهیم پرداخت که در آن سعی شده است که حقانیت عیسی را از طریق نصوص تنخ به اثبات برساند و در فراز بعدی به نمونه هایی از تاویلات انجیل در اثبات حقانیت یحیی و تفاسیر یهود از آن آیات خواهیم پرداخت.

- ایستگاه اول:

در انجیل متی باب اول هنگامی که قضیه تولد عیسای مسیح بیان می شود این اتفاق به آیــه ای در عهد قدیم نسبت داده شده است یعنی [اشعیا7: 14] که در آن آمده است: «بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهد خواند».

این استناد نمونه ای از استنادات مسیحیان می باشد که یهودیان علاوه بر ایراد بر نوع استناد گزینشی مسیحیان، به ترجمه مسیحیان نیز ایراد وارد می نمایند و معتقدند که همواره واژه [علمه : עלמה] به معنای زن جوان است نه باکره !

پس یهودیان معتقدند که مسیحیان با این تغییر در ترجمه سعی می نمایند حقایق را کتمان کرده و آیات کتاب مقدس را به نفع عیسی و خود تأویل نمایند تا با تغییر در ترجمه نشان دهند که عیسی نیز از یک باکره متولد شده است پس او در واقع مصداق این آیه می باشد .

همچنین معتقد می باشند که این آیه در کنار آیات دیگر  تفسیر مسیحیان را نقض می نماید؛ در [اشعیا7: 16] آمده است: «۱۶ زیرا قبل از آنکه پسر، ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند، زمینی که شما از هر دو پادشاه آن می‌ترسید، متروک خواهد شد» و در [اشعیا8: 1-4] آمده است: «۱ و خداوند مرا گفت: لوحی بزرگ به جهت خود بگیر و بر آن با قلم انسان برای مهیر شلال حاش بز بنویس. ۲ و من شهود امین یعنی اوریای کاهن و زکریا ابن یبَرکیا را به جهت خود برای شهادت می‌گیرم. ۳ پس من به نبیه نزدیکی کردم و او حامله شده، پسری زایید. آنگاه خداوند به من گفت: «او را مَهیر شَلال حاش بَز بنام، ۴زیرا قبل از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره را پیش پادشاه آشور به یغما خواهند برد».

در باب 7 مشخص می شود که خداوند از آحاز پادشاه می خواهد تا آیتی بطلبد اما آحاز نمیطلبد[اشعیا7: 10-12] بنابراین خود خداوند آیتی را نشان می دهد و پیامی را می فرستد که نشانه اش تولد یک پسر است(عمانوئیل)؛و قبل از آنکه پسر ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمین 2 پادشاه متروک می شود؛ در باب بعدی آن، صریحتر مشخص می شود که منظور از آن طفل همان پسر اِشعَیا می باشد که خداوند با تولد این طفل و نام گذاری های رمزی بر روی طفل پیام هایی را به سوی آحاز پادشاه می فرستد؛ و خداوند اشاره می نماید پیش از آنکه طفل بتواند ای پدرم و ای مادرم بگوید، اموال دمشق و غنیمت سامره به یغما خواهند رفت. و همچنین منظور از دمشق و سامره در آیه 4 از باب 8 مطابق با همان زمین دو پادشاه در آیه 16 از باب 7 می باشد که قبل از اینکه عمانوئیل ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمینِ آن 2 پادشاه واژگون می شود. و همچنین این اتفاق در زمان آحاز پادشاه رخ داد و برای اطلاع می توانید [2 پادشاهان17: 1-6] را مطالعه نمائید و همچنین [2 پادشاهان16: 9] را مطالعه نمائید؛برای اطلاع بیشتر می توانید به نظر ربی شراقا سیمونس رجوع نمائید[ goo.gl/CjGpya ] و همچنین به مقاله ربی بنتزیون کروایتز رجوع نمایید[ goo.gl/O8IwoF ].

- ایستگاه دوم

در انجیل [متی 4: 12 – 17] آمده است: «و چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است، به جلیـــل روانه شد،و ناصره را ترک کرده، آمد و به کفرناحوم، به کناره دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکـــن شد. تا تمام گردد آنچه به زبان اشعَیای نبی گفته شده بود که: زمین زبولون و زمین نفتالیم، راه دریـا آن طرف اُرْدُن، جلیلِ امّت‌ها؛  قومی که در ظلمت ساکن بودند، نوری عظیم دیدند و برنشینندگــــان دیار موت و سایه آن نوری تابید. از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت: توبه کنید زیـرا ملکوت آسمان نزدیک است».

در واقع آیات بالا تفسیری ست از آنچه که در یکی از کتب انبیا یعنی [اشعیا 9 : 2] آمده است: «قومی که در تاریکی سالک می‌بودند، نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد».

حال بنگرید که یهود چگونه استناد انجیل به این آیه را رد می نمایند:

ربی راشی مفسر بزرگ یهود اشاره می نماید: [قومی که در تاریکی سالک می بودند: ساکنان اورشلیمی که در تاریکی بودند بوسیله نگرانی هایشان از لشکر سنخاریب ، با چیزی که حزقیا گفت : امروز یک روز غم و جدل و توهین به مقدسات است .  نور عظیمی خواهند دید: با سقوط سنخاریب][https://goo.gl/qTyO4G].

بله آنها در مقابل هر تفسیر و تاویل در انجیلی که مسیحیان به آن ایمان دارند، تفسیرات و نظرات دیگری دارند.

 - ایستگاه سوم

در انجیل [متی 27 : 3 - 10]، آمده است: «۳ در آن هنگام، چون یهودا تسلیم کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده، سی پاره نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رد کرده، ۴ گفت: گناه کردم کـه خون بی گناهی را تسلیم نمودم. گفتند: ما را چه، خود دانی! ۵ پس آن نقره را در هیکل انداختـه، روانه شد و رفته خود را خفه نمـود. ۶ اما روسـای کهنه نقـره را برداشته، گفتنـد: انداختــن ایـــن در بیت المـال جایز نیست زیـرا خونبهـا است. ۷ پس شـورا نمـوده، به آن مبلغ، مزرعــــه کــــوزه گـر را بجهت مقبره غُرباء خریدند. ۸ از آن جهت، آن مزرعه تا امـروز بحَقْـلالدم مشهـــور است. ۹ آنـگــــاه سخنی که به زبـان اِرمیـای نبی گفتـه شـده بـود تمـام گشت کـه سـی پاره نقـره را برداشـــتنـد، بهـای آن قیمـت کـرده شـده‌ای که بعضـی از بنـی اسرائیـل بـر او قیمت گذاردند ۱۰ و آنها را بجهت مزرعه کوزه گـر دادنـد، چنانکـه خداونـد بـه مــن گفــت».

آنچه که در آیات 9 الی 10 به ارمیا منسوب شده است در کتاب ارمیا بیان نشده است و مفسرین مسیحی معتقدند که آن در زکریا باب 11 آمده است، و اینگونه اشاره می نمایند که از آنجا که اسم ارمیا در صدر لیست کتب پیامبران قرار داشت بهمین جهت متی آنرا اینگونه نقل کرده است.

اما اگر به زکریا خصوصا آیات مورد استناد مسیحیان یعنی آیات 12 و 13 از باب 11 نیز رجوع کنیم خواهیم یافت که ماجرای زکریا مربوط به عمل و مزد خود اوست و اصلا چیزی به نام پیشگویی وجود ندارد؛ به عنوان مثال به تفسیر کاربردی عهد جدید که توسط مفسرین مسیحی، یعنی تام هیل و استیو تورسون بیان شده است، توجه نمائید؛ در آنجا نوشته شده است که: " برطبق زکریا ۱۱: ۱۲-۱۳، مردم اسرائیل سی پاره نقره به زکریا به خاطر خدمتش به عنوان یک نبی دادند. اما خداوند به او گفت که پول را به کوزه گر بازگرداند. لذا زکریا سی پاره نقره را در خانۀ خداوند نزد کوزه گر انداخت (زکریا ۱۱: ۱۳). به همان طریق نیز یهودا سی پاره نقره را در هیکل انداخت (آیۀ ۵). سپس آن پول برای خرید مزرعۀ کوزه گر به کار رفت."[سایت مسیحی رازگاه: https://goo.gl/UQiXR، کلیک بر روی تفسیر کاربردی عهد جدید، انتخاب انجیل متی، فصل 27، آیات 9-10]. 

همچنین در این  رابطه می توانید مطلب سایت یهودی مقابل را نیز مشاهده نمائید:[https://goo.gl/uTFndY].

همچنین آنچه که در متی آمده است دقیقا منطبق بر آن چیزی نیست که در زکریا آمده است؛ به عنوان مثال عباراتی مثل « بنـی اسرائیـل » و «مزرعه» در [زکریا 11: 12-13] نیآمده است؛ با دقت تدبر نمائید که در واقع دلایل مسیحیان از نظر یهودیان بقول معروف «بر روی هواست» و هیچ ارزش و اعتباری ندارد و جالب آنجاست که در بحث های پیش رو که در آینده نه چندان دور ارائه خواهیم داد ثابت خواهیم نمود که دلایل حقانیت حضرت محمد و همچنین اوصیاء او بسیار محکمتر از دلایل حقانیت عیسی و یحیی می باشد.

- ایستگاه چهارم

در [یوحنا 12: 12- 15] در قضیه ورود عیسی به اورشلیم آمده است: «۱۲ فردای آن روز چون گروه بسیاری که برای عید آمده بودند، شنیدند که عیسی به اورشلیم می‌آید،۱۳ شاخه‌‌‌های نخل را گرفته، به استقبال او بیرون آمدند و ندا می‌کردند: هوشیعانا مبارک باد پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند می‌آید. ۱۴ و عیسی کره الاغی یافته، بر آن سوار شد چنانکه مکتوب است ۱۵ که «ای دختر صهیون مترس، اینک پادشاه تو سوار بر کره الاغی می‌آید».

در حقیقت آیه 15 استنادی ست به آنچه که در [زکریا 9:9] آمده است: «ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اینک پادشاه تو نزد تو می‌آید. او عادل و صاحب نجات و حلیم می‌باشد و بر الاغ و بر کرّه بچّه الاغ سوار است».

بعد از آنکه از یک سایت یهودی در ارتباط با این آیه و عیسی پرسش نمودیم، به ما بیان نمود که آیه بعدی آنرا نیز بخوانیم؛ یعنی آیه [زکریا9: 10] که در آن آمده است: « و من ارابه را از اَفْرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت و کمان جنگی شکسته خواهد شد و او با امّت‌ها به سلامتی تکلّم خواهد نمود و سلطنت او از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای زمین خواهد بود. » و آن سایت اشکالی اساسی بر انطباق این آیه بر عیسی وارد نمود و در بخشی از آن اشاره نمود:

«لطفا آیه بعدی را(آیه 9-10) بخوانید که بیان می کند هیچ جنگی وجود نخواهد داشت، صلح بر کل جهان حکمفرما خواهد شد و او بر کل جهان حکمرانی خواهد کرد. این چیزی نیست که در دوران او یا در 2000 سال گذشته رخ داده است، پس واضح است که او مسیح نیست. از اینها گذشته، او حتی آیه بعدی را نیز برآورده نساخته است!

علاوه بر این، او قطعا در کل دنیا حکمرانی نکرده است، در عوض او کشته شد... یعنی دیگران بر او جان راندند.

جدای از این که او قطعا یک پادشاه نبوده و بر هیچ سرزمینی سلطنت نداشته است. او نمی تواند مسیح باشد. (آیه در زکریا از دادن فرصت دوم به مسیح هیچ ذکری به میان نمی آورد!)»؛ می توانید به لینک حاوی پرسش ما و پاسخ این سایت یهودی رجوع نمائید: [https://goo.gl/QacBEN].همچنین هنگامی که سوالمان را از سایت دیگر یهودی پرسش نمودیم و به آنها اشاره نمودیم که عیسی نیز با الاغ به اورشلیم آمد و متحقق کننده این نبوت است، ربی دوید روزنفیلد به عنوان پاسخگوی سایت به پرسش ما در ایمیل پاسخ داد و اشاره نمود که:

«باشه، پاسخ دقیق تری برای شما خواهم نوشت. عیسی و مسیحیان نخستین، تورات رادر پیش روی خود داشتند. آنها از نبوت هایی که از مسیح انتظار میرفت تا انجام دهد به خوبی آگاه بودند. بنابراین، دست به هر تلاشی زدند تا او نبوت ها را برآورده سازد(یا ادعا کنند بعد از اینکه او انجام داد) و این کار به دفعات متعددی که می توانستند انجام دادند.  برای ما سوار بر الاغ تا اورشلیم رفتن عمل بزرگی نیست. هر کسی می توانست این کار را انجام دهد.

به زبان عام تر، آنچه که به ما گفته میشود این است که عیسی برآورده ساخت (یا منسوب و منقول است که برآورده ساخت) همه نبوت های "آسان" را - یا آسان برای انجام دادن یا آسان برای ادعا کردن بعد از آن که انجام داد - از جمله تحویل داده شدن بخاطر سی پاره نقره یا اینکه او برای دیگران رنج کشید. او حتی یکی از نبوت های بزرگ را انجام نداد - نبوت هایی که نمی شد در آن تقلب کرد از جمله آوردن صلح برای جهان، رساندن مردم جهان به شناخت خدا، یا دوباره برقرار کردن سلسله داوودی. (حتی مسیحیان نیز نمی توانند این مورد آخر را انکار کنند و به همین خاطر مفهوم ظهور دوم را از پیش خود ساختند تا زمان رخ دادن این امر را توجیه کنند، در حالی که هیچ گونه  عقیده و عرف یهودی برای ظهور دوم وجود ندارد.)

به نظرم واقعا نباید وارد بحثی طولانی شویم. اما امیدوارم بتوانید بپذیرید که به یهودیان آن زمان حق داده میشد که به اندازه کافی فهمیده هستند تا هر شخصی که بر می گزیند تا بر الاغی سفید سوار شود را به عنوان مسیح خودشان بدون هیچ پرسشی بپذیرند.  شما قطعا مختار و مجاز هستید تا از عقاید خود استفاده کنید و ما صد درصد به شما در این مورد احترام می گذاریم، اما لطفا درک کنید که یهودیان نظر خود را دارند که مبتنی بر اطلاعات دقیق است.».

پس بنگرید که یهودیان چگونه براحتی استناد آیاتی که در حقانیت عیسی بکار برده شده است را رد می نمایند و اساس اعتقادی مسیحیان را زیر سوال می برند.

- ایستگاه پنجم

در [متی2: 4 -6] آمده است: «۴ پس همه رؤسای کهَنه و کاتبانِ قوم را جمع کرده، از ایشان پرســید که «مسیح کجا باید متولد شود؟» ۵ بدو گفتند: «در بیت لحمِ یهودیه زیرا که از نبی چنین مکتــوب است: ۶ و تو ای بیت لحم، در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکتر نیستی، زیرا که از تو پیشوایی به ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود».

و آیه 6 بر طبق آیه 2 از باب 5 از کتاب میکاه است، که از مجموعه ی عهد قدیم می باشد و در این آیه آمده است: «و تو ای بَیتْ لَحَمِ اَفْراتَه اگر چه در هزاره‌های یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوع‌های او از قدیم و از ایام ازل بوده است».

اما یهودیان این آیه از میکاه را به معنی تولد مسیح در بیت لحم برداشت نمی نمایند و معتقدند این آیه لزوما این معنی را نمی دهد که مسیح باید از بیت لحم به دنیا بیآید و از آنجا که داود از بیت لحم آمد بنابراین مسیح موعود از خاندان داود می باشد، و آیه به سرچشمه ی مسیح اشاره دارد و نه محل تولد وی؛ چنانکه در [1سموئیل 17: 12] آمده است: «و اما داوود پسر مردی بود یَسا نام اهل اِفراتَه، از بِیت‌لِحِمِ یهودا...»[https://goo.gl/K9bfLZ].

 - ایستگاه ششم

یکی دیگر از بخش هایی که انتقاد یهودیان را نسبت به انجیل در برداشته است [متی2] می باشد؛ در[متی 2: 13-15] آمده است: «۱۳ و چون ایشان روانه شدند، ناگاه فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده، گفت: «برخیز و طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار کن و در آنجا باش تا به تو خبر دهم، زیرا که هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاک نماید.» ۱۴ پس شبانگاه برخاسته، طفل و مادر او را برداشته، بسوی مصر روانه شد. ۱۵ و تا وفات هیرودیس در آنجا بماند، تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد که «از مصر پسر خود را خواندم»».

در واقع این آیه انجیل منبعش آیه ی [هوشع11: 1] است که بدین شرح می باشد: «هنگامی که اسرائیل طفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم».

اما بار دیگر انجیل مسیحیان یک آیه از کل متن را قیچی زده است[هوشع11: 1] بدون اینکه حتی آیات دیگر را در نظر بگیرد ! پس این آیه را در کنار آیات دیگر بررسی خواهیم نمود؛ در [هوشع 11: 1-11] آمده است:« ۱ هنگامی که اسرائیل طفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم.   ۲ هر قدر که ایشان را بیشتر دعوت کردند، بیشتر از ایشان دور رفتند و برای بعلیم قربانی گذرانیدند و به جهت بتهای تراشیده بخور سوزانیدند.   ۳ و من راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم، اما ایشان ندانستند که من ایشان را شفا داده‌ام.   ۴ ایشان را به ریسمانهای انسان و به بندهای محبت جذب نمودم و به جهت ایشان مثل کسانی بودم که یوغ را از گردن ایشان بر می‌دارند و خوراک پیش روی ایشان نهادم.   ۵ به زمین مصر نخواهد برگشت، اما آشور پادشاه ایشان خواهد شد چونکه از بازگشت نمودن ابا کردند. ۶ شمشیر بر شهرهایش هجوم خواهد آورد و پشت بندهایش را به سبب مشورت‌های ایشان معدوم و نابود خواهد ساخت.   ۷ و قوم من جازم شدند که از من مرتدّ گردند. و هر چند ایشان را بسوی حضرت اعلی دعوت نمایند، لکن کسی خویشتن را برنمی‌افرازد.   ۸ ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم؟ چگونه تو را مثل اَدْمَه نمایم و تو را مثل صبوئیم سازم؟ دل من در اندرونم منقلب شده و رقّت‌های من با هم مشتعل شده است.   ۹ حدّت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر افرایم را هلاک نخواهم نمود زیرا خدا هستم وانسان نی و در میان تو قدّوس هستم، پس به غضب نخواهم آمد.   ۱۰ ایشان خداوند را پیروی خواهند نمود. او مثل شیر غرّش خواهد نمود و چون غرّش نماید فرزندان از مغرب به لرزه خواهند آمد.   ۱۱ مثل مرغان از مصر و مانند کبوتران از زمین آشور لرزان خواهند آمد. خداوند می‌گوید که ایشان را در خانه‌های ایشان ساکن خواهم گردانید.».

یهودیان معتقدند که منظور از پسر در آیه 1 قوم اسرائیل هستند چراکه در تورات و در کتاب [خروج 4: 21-22] آمده است: «۲۱ و خداوند به موسی گفت:چون روانه شده، به مصر مراجعت کردی، آگاه باش که همة علاماتی را که به دستت سپرده‌ام به حضور فرعون ظاهر سازی، و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نکند.   ۲۲ و به فرعون بگو خداوند چنین می‌گوید: اسرائیل، پسر من و نخست زادة من است،   ۲۳ و به تو می‌گویم پسرم را رها کن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها کردنش اِبا نمایی، همانا پسر تو، یعنی نخست زادة تو را می‌کشم».

پس این واضح است که آیات هوشع به ماجرای قوم اسرائیل اشاره دارد و حتی شواهد نیز آنرا تأیید می کند همچنین اشکال دیگری که یهود بر تفسیر به رأی انجیل وارد نموده اند این است که در آیات بعدی آن به طور واضح به بت پرستی این قوم اشاره می شود که در واقع چنین نیز کردند حال اگر مسیحیان بر طبق انجیل معتقد باشند منظور از آیه هوشع11: 1 عیسی باشد، بنابراین باید معتقد باشند که او گنه کار می باشد، در حالی که این برخلاف عقیده ی مسیحیت می باشد.

برای مطالعه مقالات یهودی در رد تأویل انجیل در این مورد به این لینک رجوع نمائید: [https://goo.gl/qztCbR] و همچنین به این لینک که در صفحه 4 آن در این مورد، توضیح داده شده است رجوع نمائید: [https://goo.gl/Cdm4zj]

 
 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان https://goo.gl/PFPbpc
 پاسخ به شبهات مسیحیان https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط لجنه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co

نظر دادن

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف